InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Efectele aplicarii Legii nr. 329/2009 cu referire la dreptul angajatilor ASSI la salarii compensatorii, reglementat de art. 91 alin. 2 din CCM. Calitatea procesuala a CNMSI si a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

(Decizie nr. 234/CM din data de 20.03.2012 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

In cauza, nu a fost vorba de o desfiintare a postului ocupat de reclamant ca urmare a reorganizarii activitatii in sensul art. 65 din Codul Muncii, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile alin.1 lit.a) din art. 91, ci prevederile art.91 alin.1 lit.b) din contractul colectiv de munca aplicabil, fiind vorba de desfiintarea institutiei si in acelasi timp de preluarea activitatii sale de alte doua institutii: CN ,,R.D." si CNMSI.
In decizia nr. 366/07.12.2009, emisa de ASSI, s-a stabilit ca inceteaza contractul individual de munca al reclamantului ca urmare a desfiintarii Agentiei cu o perioada de preaviz care incepea sa curga de la data comunicarii deciziei dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a hotararii de guvern privind infiintarea noilor entitati rezultate din reorganizarea prevazuta de art. 5 alin.2 din Legea nr. 329/2009.
Prin urmare, la data emiterii acestei decizii, respectiv 07.12.2009, s-a nascut dreptul reclamantului la compensatii in temeiul prevederilor art.91 din contractul colectiv de munca si nu la momentul implinirii dreptului de preaviz de 20 de zile, deoarece daca s-ar agrea aceasta ultima varianta ar insemna ca angajatorul, cu buna stiinta, a amplasat termenul de incetare a contractului de munca intr-o perioada in care angajatul nu mai putea beneficia de compensatiile prevazute de CCM, iar prevederile art. 91 din contractul colectiv de munca ar fi fost golite de sens si de forta juridica, ceea ce este contrar art. 243 din Codul Muncii.

Legea nr. 329/2009
H.G. nr. 1439/2009

Reclamantul P.B. a chemat in judecata pe parata A.S.S.I., solicitand obligarea acesteia la plata salariului neplatit pentru munca depusa in luna decembrie 2009, a primei de Craciun, a celui de-al treisprezecelea salariu pentru anul 2009, a salariului neplatit pentru cele 12 zile lucrate in luna ianuarie 2010 si a acelor 12 salarii compensatorii.
La data de 6 octombrie 2010, reclamantul a depus la dosar cerere completatoare prin care a solicitat completarea cadrului procesual si citarea in cauza a urmatorilor parati: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, CNMSI si CN "R.D.", motivat de faptul ca A.S.S.I. a fost desfiintata prin dispozitiile Legii nr. 329/2009 si cele ale H.G. nr. 1439/2009.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a depus intampinare prin care a invocat exceptia de conexitate, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a CN "R.D.".
Pe fondul cauzei, paratul a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
CNMSI a invocat prin intampinare exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale precum si a CN "R.D." iar pe fond a solicitat respingerea cererii intrucat toate drepturile banesti au fost achitate.
Prin incheierea de sedinta din data de 19 ianuarie 2011, instanta a respins exceptia de conexitate si exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si CN "R.D.", ca nefondate.
La data de 09 mai 2011, reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere de renuntare la judecarea capetelor de cerere privind obligarea paratelor la plata urmatoarelor drepturi salariale: salariul pentru luna decembrie 2009, prima de Craciun, al XIII-lea salariu pentru 2009 si salariul pentru 12 zile aferente lunii ianuarie 2010.
Prin sentinta civila nr.1652/09.05.2011 pronuntata de Tribunalul Tulcea,  s-a luat act de renuntarea reclamantului la judecata capetelor de cerere privind: plata salariului pentru luna decembrie 2009, a primei de Craciun, a celui de-al treisprezecelea salariu pentru anul 2009 si a salariului pentru cele 12 zile lucrate in luna ianuarie 2010.
S-a admis  actiunea formulata de reclamantul P.B. in contradictoriu cu paratele: CNMSI, Ministerul Comunicatiilor Si Societatii Informationale si CN "R.D.".
Au fost obligatii paratii la plata catre reclamant a celor 12 salarii compensatorii, prevazute la art. 91 alin. (2) din Contractul colectiv de munca nr. 7136/23.12.2008, incheiat la nivelul A.S.S.I.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a avut in vedere urmatoarele considerente:
Prin decizia nr. 366 din 07.12.2009, emisa de A.S.S.I., reclamantului i-a incetat activitatea incepand cu data de 12.01.2010, conform Legii nr. 329/2009, coroborat cu prevederile art. 65 din Codul muncii, ca urmare a desfiintarii locului de munca pe care il ocupa.
Conform pct. 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, A.S.S.I. s-a desfiintat, ca urmare a divizarii, activitatea acesteia fiind preluata de C.N.M.S.I. si CN "R.D.", reorganizarea fiind realizata in baza art. 3 lit. d) din Legea nr. 329/2009.
In aplicarea Legii nr. 329/2009 a fost data H.G. nr. 1439/2009, privind infiintarea CNMSI si a CN "R.D.".
Conform art. 1 alin.(2) si art. 2 din H.G. nr. 1439/2009, atributiile si patrimoniul A.S.S.I. au fost preluate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care, ulterior a predat parti din patrimoniu celor doua centre nascute din divizare, respectiv C.N.M.S.I. si C.N.R.D., fostul imobil al A.S.S.I. ramanand conform art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 1439/2009, in patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
In conformitate cu prevederile art. 48 din Decretul 31/1954, privind persoanele fizice si juridice: "Persoanele juridice care dobandesc bunuri prin efectul divizarii, raspund fata de creditori pentru obligatiile persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare_"
         Avand in vedere ca paratele Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, CNMSI si CN "RD" au obtinut bunuri prin divizare, asa dupa cum rezulta din protocoalele de predare-primire aflate la dosar, acestea trebuie si pot sa raspunda pentru toate obligatiile contractuale asumate de ASSI, fata de angajatii acesteia.
Potrivit art. 91 alin. (1) lit. a) din contractul colectiv de munca al A.S.S.I. inregistrat sub nr. 7136/23.12.2008 si a carui valabilitate a fost prelungita, conform art. 2 alin. (2) din acelasi contract colectiv de munca pana la 23.12.2010: "Salariatul are dreptul la o compensatie baneasca in urmatoarele situatii de incetare a contractului individual de munca:
a) institutia isi reduce personalul prin reducerea postului salariatului ca urmare a reorganizarii."
Potrivit alin. (2): "Institutia va comunica in scris fiecarui salariat termenul de preaviz si va plati salariatilor o compensatie, in cuantum de 12 salarii de baza ale acestuia dar numai putin decat 12 salarii medii de baza pe institutie."
Pentru aceste motive, instanta de fond a admis actiunea, obligand paratii la plata catre reclamant a celor 12 salarii compensatorii prevazute la art. 91 alin. (2) din Contractul colectiv de munca nr. 7136 din 23.12.2008, incheiat la nivelul A.S.S.I.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii.
I. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a criticat sentinta recurata prin prisma gresitei solutionari a exceptiei privind lipsa calitatii procesuale pasive a acestei institutii.
Pentru a retine calitatea procesuala activa a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, instanta de judecata a retinut in mod incorect faptul ca atributiile A.S.S.I. au fost preluate atat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale cat si de CNMSI si CNRD. Asa cum a aratat, potrivit punctului 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, ASSI s-a desfiintat, ca urmare a divizarii, activitatea acesteia fiind preluata de doua noi entitati care iau astfel fiinta, CNMSI si CNRD.
ASSI functiona in baza O.U.G.nr.73/2007 privind organizarea si functionarea  ASSI si indeplinea atributiile prevazute la art.2.
CNMSI indeplineste atributiile prevazute la art.5 din H.G.1439/2009.
CNRD indeplineste atributiile prevazute la art.18 din H.G.1439/2009.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale indeplineste atributiile prevazute la art.4 din H.G.12/2009 privind organizarea si functionarea  Ministerului  Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Din analiza prevederilor legale care stabilesc atributiile Ministerului  Comunicatiilor si Societatii Informationale, ale ASSI, ale CNMSI si ale CNRD rezulta faptul ca atributiile ASSI au fost preluate in totalitate de cele doua centre si nu de MCSI. De asemenea, si personalul necesar pentru indeplinirea atributiilor preluate de cele doua centre de la ASSI a fost preluat de cele doua noi institutii.
Totodata, atat in Legea nr. 329/2009 cat si in H.G. 1439/2009, notiunea de patrimoniu a fost folosita separat de notiunea de "personal" sau "structuri de personal". In aceste conditii, rezulta clar ca intentia legiuitorului a fost aceea de a crea regimuri juridice distincte pentru fiecare dintre cele doua categorii de notiuni. De asemenea, a facut referire separata cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, ceea ce arata intentia legiuitorului ca acestea sa urmeze regimul juridic stabilit separat pentru fiecare dintre cele doua notiuni.
Instanta de judecata a retinut in mod incorect ca MCSI are calitatea procesuala pasiva motivat de faptul ca a obtinut bunuri prin efectul divizarii, respectiv imobilul din Bucuresti, strada I. nr.22, ca urmare a divizarii iar in raport de art.48 din decret nr.31/1954 "persoanele care dobandesc bunuri prin efectul divizarii, raspund de creditori pentru obligatiile persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare_".
In aceste conditii, solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii pasive a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
Totodata, instanta de judecata nu a retinut in dispozitivul sentintei respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului.
Instanta, in mod incorect, a retinut ca Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale nu are calitatea de a contesta decizia nr.366/2009, motivat de faptul ca din dispozitiile Legii nr.53/2003 rezulta ca singura persoana indrituita sa conteste o decizie de concediere este salariatul si "nicidecum ale persoane juridice rezultate ca urmare a transformarii persoanei juridice initiale care reprezenta angajatorul".
Fata de aceasta motivare precizeaza ca doar CNRD si CNMSI sunt institutiile care au rezultat in urma divizarii ASSI. Atata timp cat s-a retinut calitatea MCSI pentru plata drepturilor compensatorii pentru aceleasi motive ar fi trebuit sa se retina calitatea MCSI de a contesta legalitatea asa zisei decizii nr.366/2009.
Conform art.267 din Codul Muncii lit.d) pot fi parti in conflictele de munca alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura civila.
Totodata, in cadrul unui litigiu, paratul se poate apara prin invocarea nulitatii actului juridic de care depind solutionarea cauzei.
Recurentul mai considera ca nu sunt aplicabile prevederile contractului colectiv de munca referitoare la plata salariilor compensatorii intrucat potrivit art.91 teza finala din contractul colectiv de munca, dreptul la compensatie baneasca se naste daca are loc incetarea contractului individual de munca ca urmare a preluarii activitatii angajatorului total sau partial de catre o alta entitate, ori potrivit dispozitiilor legale in vigoare, incetarea contractului individual de munca nu a fost efectuat preluarii activitatii fostei ASSI de catre cele doua centre, CNMSI si CNRD, ci ca urmare a reducerii de posturi, reducere ce a avut loc in cadrul centrelor si nu in cadrul ASSI.
In concluzie, solicita respingerea cererii privind plata de salariilor compensatorii ca fiind neintemeiata.

II.  CNMSI a formulat critici in raport de dispozitiile art. 304 pct.9 cod procedura civila.
Instanta de fond nu s-a pronuntat asupra exceptiilor privind lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si a CNRD, pronuntand o hotarare vadit netemeinica si nelegala prin obligarea celor doua institutii la plata celor 12 salarii compensatorii.
Pe fondul cererii, Tribunalul Tulcea a aplicat in mod gresit legea.
Motivul invocat pentru emiterea deciziilor de concediere, respectiv desfiintarea celor 200 de posturi din cadrul ASSI nu era viabil la momentul emiterii acestora deoarece:
-  reducerea efectiva a posturilor potrivit art.6 alin.3 din Legea nr.329/2009 are loc abia dupa intrarea in vigoare a H.G.nr.1439/2009;
- categoria concreta a posturilor reduse se stabileste abia dupa aprobarea posturilor pentru institutiile care preiau activitatea acestora, respectiv CNMSI si CNRD.
In ceea ce priveste situatia personalului fostului ASSI, recurentul considera ca au devenit incidente dispozitiile generale prevazute la art.6 din Legea nr.329/2009, dar si a celor particulare prevazute la art.14 si art.27 din H.G.nr.1439/2009 privind infiintarea CNMSI si a CN "R.D.".
Temeiul juridic al incetarii contractelor de munca pentru personalul ASSI supus reorganizarii este art.6 alin.5 din Legea nr.329/2009, iar nu prevederile din Codul muncii.
In cauza sunt aplicabile si dispozitiile decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, in sensul ca suntem in prezenta unei reorganizari a ASSI prin divizare in doua entitati - noi persoane juridice, care preiau obligatiile institutiei divizate, inclusiv personalul.
S-a motivat in mod gresit faptul ca intimatul reclamant si-a incetat raporturile de munca cu ASSI ca urmare a emiterii deciziei de concediere din 07.12.2009, precum si faptul ca situatia sa juridica este reglementata de dispozitiile din Codul Muncii - afirmatii care sunt in vadita contradictie cu prevederile Legii nr. 329/2009 si H.G. nr. 1439/2009, decizia de concediere fiind emisa nelegal anterior aparitiei H.G. nr.1439/2009.
In consecinta, la data incetarii raporturilor de munca, in mod legal - 13.01.2010 - cand noua institutie CNMSI emite decizia de concediere, Contractul colectiv de munca la nivelul ASSI nr.7136/23.12.2008 nu se mai afla in vigoare.
III. CNRD a declarat de asemenea recurs criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.
In mod gresit instanta de fond a obligat CN "R.D." - in solidar cu ceilalti parati - CNMSI si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la plata a 12 salarii compensatorii in conformitate cu prevederile art.91 alin.2 din Contractul colectiv de munca nr.7136/23.12.2008.
CN "R.D." nu are calitatea de angajator in raport cu reclamantul P.B. si, prin urmare, obtinerea unor drepturi de natura salariala nu poate fi impusa unei persoane juridice care nu are nici calitatea si nici capacitatea de a le realiza.
Ca urmare, CN "R.D." nu are calitate procesuala pasiva, in sensul ca nu are raporturi de munca cu reclamantul, care prin aplicarea dispozitiilor legale a fost preluat de CNMSI, iar incetarea raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului este dispusa la 12.01.2010 - decizia de concediere nr.206 este emisa de CNMSI la data de 15.01.2010.
Tribunalul Tulcea a nesocotit dispozitiile Legii nr.329/2009 si ale H.G. nr.1439/2009 privind infiintarea CNMSI si a CN "R.D.".
Potrivit art.14 alin.1 (pentru CNMSI) si art.27 alin.1 (pentru CN "R.D.") personalul ASSI aferent activitatilor prevazute la art.5 (pentru CNMSI) si art.18 (pentru CNRD) precum si personalul auxiliar va fi preluat in cadrul celor doua entitati, in limita a 140 de posturi si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNMSI si respectiv CNRD.
Ca urmare, din cei 153 salariati ai ASSI, CNMSI a preluat un numar de 104 salariati (printre care si pe intimatul - reclamant P.B.) iar CNRD, un numar de 49 salariati, care au fost incadrati prin echivalarea functiilor, avand in vedere la stabilirea acestora, vechimea in munca si categoria studiilor.
Avand in vedere ca la data incetarii raporturilor de munca, in mod legal - 13.01.2010 - cand noua institutie CNMSI emite decizia de concediere, Contractul colectiv de munca la nivelul ASSI nr.7136/23.12.2008 nu se mai afla in vigoare, recurenta solicita ca in baza art.312 Cod procedura civila admiterea recursului, modificarea in tot a hotararii atacate in sensul respingerii actiunii.
Analizand sentinta recurata in raport de criticile formulate, de probele administrate si de dispozitiile legale incidente in cauza, Curtea constata urmatoarele:
Avand in vedere ca singura obligatie stabilita in sarcina paratilor de catre instanta de fond consta in plata catre reclamant a celor 12 salarii compensatorii prevazute de art. 91 alin.2 din CCM nr. 7136/23.12.2008 incheiat la nivelul ASSI, Curtea apreciaza ca celelalte critici formulate de recurentii parati, referitoare la legalitatea deciziei de concediere si temeinicia cererii privind plata celorlalte drepturi salariale, sunt lipsite de obiect, cu atat mai mult cu cat reclamantul a renuntat la aceste capete de cerere.
   Prin urmare, analiza sentintei se va face din perspectiva capatului de cerere admis, si a exceptiilor invocate de parati raportate de acest capat de cerere avand in vedere ca numai paratii au formulat recurs.
Conform pct. 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, A.S.S.I. s-a desfiintat, ca urmare a divizarii, activitatea acesteia fiind preluata de CNMSI si C.N.R.D., reorganizarea fiind realizata in baza art. 3 lit. d) din Legea nr. 329/2009.
In aplicarea Legii nr. 329/2009 a fost data H.G. nr. 1439/2009, privind infiintarea CNMSI si a CN "R.D.".
Conform art. 1 alin. (2) si art. 2 din H.G. nr. 1439/2009, atributiile si patrimoniul A.S.S.I. au fost preluate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care, ulterior, a predat parti din patrimoniu celor doua centre nascute din divizare, respectiv C.N.M.S.I. si C.N.R.D., fostul imobil al ASSI ramanand, conform art. 2 alin. (4) din H..G. nr. 1439/2009, in patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
Potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G nr. 1/2010, salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009, se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
Conform art.91 din contractul colectiv de munca, salariatul avea dreptul la o compensatie egala cu 12 salarii de baza ale acestuia dar nu mai putin decat 12 salarii de baza medii pe institutie (alin.2) in urmatoarele situatii de incetare a contractului individual de munca (alin.1):
a) institutia isi reduce personalul prin desfiintarea postului salariatului ca urmare a reorganizarii;
b) institutia isi inceteaza activitatea sau activitatea sa este preluata total sau partial de catre o alta entitate si in alte cazuri fara relevanta in cauza.
S-a invocat de catre recurenti ca reclamantului P.B. i-a incetat contractul individual de munca  incepand cu data de 12.01.2010, conform Legii nr. 329/2009, coroborat cu prevederile art. 65 din Codul muncii, ca urmare a desfiintarii locului de munca pe care il ocupa, conform deciziei nr. 366 din 07.12.2009, emisa de ASSI si ca pretentiile formulate de acesta trebuie analizate din perspectiva datei la care raporturile de munca au incetat si nu in raport de data emiterii deciziei.
Instanta retine ca, in cauza, nu a fost vorba de o desfiintare a postului ocupat de reclamant ca urmare a reorganizarii activitatii in sensul art. 65 din Codul Muncii, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile alin.1 lit.a) din art. 91, ci prevederile art.91 al.1 lit.b) din contractul colectiv de munca aplicabil, fiind vorba de desfiintarea institutiei si in acelasi timp de preluarea activitatii sale de alte doua institutii: CN ,,R.D." si CNMSI.
In decizia nr. 366/07.12.2009 emisa de ASSI s-a stabilit ca inceteaza contractul individual de munca al reclamantului ca urmare a desfiintarii Agentiei cu o perioada de preaviz care incepea sa curga de la data comunicarii deciziei dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a hotararii de guvern privind infiintarea noilor entitati rezultate din reorganizarea prevazuta de art. 5 alin.2 din Legea nr. 329/2009.
In raport de probele administrate, Curtea apreciaza ca, la data emiterii acestei decizii, respectiv 07.12.2009, s-a nascut dreptul reclamantului la compensatii in temeiul prevederilor art.91 din contractul colectiv de munca si nu la momentul implinirii dreptului de preaviz de 20 de zile deoarece daca s-ar agrea aceasta ultima varianta ar insemna ca angajatorul, cu buna stiinta a amplasat termenul de incetare a contractului de munca intr-o perioada in care angajatul nu mai putea beneficia de compensatiile prevazute de CCM iar prevederile art. 91 din contractul colectiv de munca ar fi fost golite de sens si de forta juridica ceea ce este contrar art. 243 din Codul Muncii.
- Cu privire la calitatea procesuala a CNMSI, se retine:
Astfel, potrivit art. 47 din Decretul nr.31/1954, patrimoniul persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare se imparte in mod egal intre persoanele juridice dobanditoare, daca prin actul care a dispus dizolvarea nu s-a stabilit o alta proportie.
In cazul ASSI, in Anexa 1 la lege se stabileste ca aceasta se desfiinteaza, ca urmare a divizarii: o parte din activitate va fi preluat de catre CNMSI, iar o alta parte de CN "R.D." care au dobandit, astfel, calitatea de succesori cu titlu universal ai ASSI, preluand potrivit competentelor preluate atat o parte din personal cat si din drepturile si obligatiile ASSI.
Prin Protocolul inregistrat la ASSI sub nr. 290/16.12.2009 incheiat intre institutia care se desfiinta si CNMSI, au fost preluati angajatii indicati in anexe, intre care si reclamantul care figureaza la rubrica 75.
Aceasta preluare s-a facut in acord cu art. 14 (1) din HG nr.1439/2009 potrivit cu care personalul ASSI aferent activitatilor prevazute la art. 5, precum si personalul auxiliar va fi preluat in cadrul CNMSI, in limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNMSI.
De asemenea, acest protocol este urmat de decizia nr. 60/16.12.2009 a presedintelui CNMSI prin care s-a decis preluarea acelorasi angajati si are  corespondent in decizia nr. 290/16.12.2009 emisa de presedintele ASSI referitor la "predarea" angajatilor respectivi.
Aceasta procedura corespunde prevederilor Legii nr. 329/209 in sensul ca succesorii cu titlu particular ai ASSI au preluat personalul acesteia.
Cum la data protocolului, termenul de preaviz la care s-a facut referire in decizie nu expirase rezulta ca CNMSI a preluat si obligatiile corelative tuturor drepturilor nascute in favoarea reclamantului in temeiul contractului colectiv de munca, astfel ca  acesta are calitate procesual pasiva intrucat a preluat in calitate de succesor contractul individual de munca incheiat de ASSI, cu reclamantul.
De altfel, prin decizia nr. 206/15.01.2010 emisa de CNMSI, s-a consemnat ca “urmare implinirii termenului de preaviz inceteaza contractul individual de munca" aceasta decizie fiind data “in completarea deciziei nr. 366/07.12.2009 emisa de presedintele ASSI pentru perioada de preaviz" date care vin de asemenea sa sustina concluzia potrivit careia recurentul are calitate procesuala pasiva in cauza.
- Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale:
In baza Legii nr. 329/2009 si a regulilor de drept comun privind efectele divizarii unei persoane juridice, succesiunea in drepturi si obligatii trebuia sa se produca numai intre ASSI, pe de o parte, si, pe de alta parte, CNMSI si CN ,,R.D.".
Dar, fata de specificul organizarii ASSI care, potrivit art.1 din OUG 73/2007, functiona in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si fata de imprejurarea ca atat CNMSI, cat si CN ,,R.D.", au fost organizate tot in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin HG nr. 1439/2009 s-a optat pentru o forma mai complexa a reorganizarii in care a fost implicata si o terta persoana - Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
In acest sens, s-a stabilit prin hotararea de guvern ca patrimoniul fostei ASSI sa fie preluat pe baza de protocol mai intai de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, care la randul sau urma sa predea cate o parte a acestui patrimoniu catre CNMSI, respectiv CN ,,R.D.".
Ca urmare, prin protocolul din 09.12.2009 inregistrat sub nr. 5201/09.12.2009 la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, respectiv 40111/09.12.2009 la ASSI s-au preluat structura de personal a Agentiei, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea, cu mentiunea expresa ca vor fi acoperite prin credite bugetare de la bugetul de stat.
Dar, prin actul de modificare inregistrat sub nr. 5206/10.12.2009 la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, respectiv 281/10.12.2009 la ASSI, protocolul in cauza a fost modificat inclusiv in ceea ce priveste prevederile art. 2, in sensul ca nu se mai referea la preluarea personalului si obligatiilor rezultate din contractele de munca ci doar la preluarea creditelor bugetare neutilizate.
Avand in vedere structura sumei propuse pentru rectificare bugetara de catre ASSI, prin nota de fundamentare nr. 1338/25.08.2009, si suma aprobata de catre Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, este evident ca cel putin in parte au fost aprobate in bugetul ASSI si cheltuieli pentru drepturile pretinse de reclamant iar ASSI nu a facut dovada platii acestor drepturi.
Curtea mai are in vedere si imprejurarea ca patrimoniul ASSI a fost preluat initial de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, transmis ulterior catre noile institutii infiintate in urma divizarii iar patrimoniul ASSI includea si obligatiile corelative tuturor drepturilor nascute in favoarea reclamantului in temeiul contractului colectiv de munca, indiferent care ar fi acestea.
Nu in ultimul rand, mai trebuie amintit ca potrivit art. 8 din HG nr. 1439/2009,  finantarea activitatilor CNMSI se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in a carui subordine functioneaza astfel ca in raport de toate aceste considerente, Curtea va constata ca Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale are calitate procesual pasiva.
- In ceea ce priveste CN ,,R.D.":
 Din inscrisurile anexate cererii se constata ca acesta nu are calitate procesual pasiva in cauza intrucat a preluat o alta parte a angajatilor fostei ASSI si obligatiile corelative drepturilor acestor angajati, intre care nu se afla si reclamantul.
Potrivit art.27 (1) din HG nr.1439/2009, personalul ASSI aferent activitatilor prevazute la art. 18, precum si personalul auxiliar va fi preluat in cadrul CNRD, in limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNRD.
Rezulta, asadar, ca CN ,,R.D." a preluat o alta parte a personalului si, ca urmare, nu a preluat obligatiile rezultate din contractul individual de munca incheiat de ASSI cu recurentul reclamant.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 312 cod procedura civila vor fi respinse recursurile formulate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si CNMSI si va fi admis recursul formulat de recurentul CN ,,R.D.", urmand a fi modificata sentinta recurata in sensul respingerii actiunii formulata in contradictoriu cu aceasta institutie. Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei recurate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

LITIGII DE MUNCA. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale prevazute de contractul colectiv de munca. Art. 269 din Codul muncii. - Sentinta civila nr. 746 din data de 29.03.2010
Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei. - Sentinta civila nr. 1223 din data de 01.10.2009
Drepturile salariale stabilite in valuta. Notiunea de diurna si calculul acesteia. Efectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate. - Sentinta civila nr. 202 din data de 21.01.2011
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului - Decizie nr. 1159 din data de 15.12.2009
Contencios administrativ. Clauze ale contractului colectiv de munca in care au fost negociate drepturi materiale acordate salariatilor, functionari publici, personal platit din fondurile publice - Decizie nr. 7656/R din data de 15.11.2013
Drepturi acordate salariatilor in baza unui contract colectiv de munca. Limitele negocierii drepturilor materiale in privinta personalului bugetar, platit din fondurile publice - Decizie nr. 6315/R din data de 10.10.2013
Litigiu de munca. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere - Decizie nr. 1332/R din data de 06.09.2012
Litigiu de munca. Personal contractual. Indemnizatie de dispozitiv si indemnizatie de hrana. Natura juridica - Decizie nr. 2023/R din data de 06.12.2012
Salariat angajat pe perioada de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba - Decizie nr. 1070/R din data de 13.10.2011
Litigiu de munca. Prima de concediu acordata magistratilor si personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti. Dezlegarea data acestei probleme de drept prin decizia pronuntata in urma solutionarii recursului in interesul legii - Decizie nr. 301/R din data de 03.05.2006
Contestatie formulata impotriva unei hotarari emise in procedura administrativa de contestare a deciziilor de pensie. Obligatia instantei de a proceda la un examen efectiv al sustinerilor reclamantului. - Hotarare nr. 70/AS din data de 08.04.2014
Contestatie decizie de pensionare. Interzicerea cumulului pensiei de stat cu veniturile de natura salariala provenite de la bugetul de stat daca nivelul acesteia depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie. - Hotarare nr. 113/AS din data de 30.09.2014
Contestatie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. - Hotarare nr. 128/AS din data de 10.06.2014
Conditionarea dreptului de a obtine recalcularea sau revizuirea pensiei de efectuarea unui demers administrativ: contestatie, cerere de revizuire sau de recalculare. - Hotarare nr. 13/AS din data de 04.02.2014
Aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru limita de varsta in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior anului 2011 au beneficiat de pen - Hotarare nr. 179/AS din data de 12.11.2014
Aplicabilitatea art. 149 - 151 din Legea nr. 263/2010 numai in cazul contestatiilor impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii - Hotarare nr. 17/AS din data de 24.02.2014
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor. - Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014
Protectia drepturilor salariatelor care efectueaza concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Situatia gradatiei de merit acordate in invatamantul preuniversitar. - Decizie nr. 203/CM din data de 27.05.2014
Necesitatea reinfiintarii postului desfiintat in cazul unei concedieri efectuate in baza art. 65 Codul muncii, care a fost anulata. - Decizie nr. 386/CM din data de 14.10.2014
Inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu alta sanctiune. Prerogativa disciplinara a angajatorului de a aplica sanctiunea in temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevazute de art. 250 - Decizie nr. 286/CM din data de 09.09.2014