InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor.

(Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

In situatia in care un angajat incaseaza sporuri salariale la care nu avea dreptul intrucat nu indeplinea conditiile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor, este obligat sa le restituie in temeiul raspunderii patrimoniale indiferent de vreo culpa a sa in legatura cu incasarea acelor sume, fiind vorba de o situatie in care acesta a incasat de la angajator o suma nedatorata.

Art.256 alin.1 din Codul Muncii
OG nr.13/2011
OG nr.9/2000

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea la data de 18 septembrie 2013, inregistrata sub nr. 2490/88/2013, reclamanta S.C. [...] S.R.L. a chemat in judecata pe paratul [...], solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratului la restituirea sumei de 4.038 lei, reprezentand 15% spor pentru munca in conditii penibile si 10% spor pentru munca desfasurata in conditii de nocivitate, acordate necuvenit.
          In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, in conformitate cu Decizia nr. 70/2012 a Camerei de Conturi Tulcea, S.C. [...] S.R.L. a fost prejudiciata cu suma totala de 42.275 lei prin acordarea la un numar de 7 salariati, a unor sporuri necuvenite.
          S-a mai aratat ca, in baza art. 15 din contractul colectiv de munca nr. 131/25.11.2010 si a buletinelor de determinare a D.S.P.J. Tulcea nr. 75/23.11.2010 si nr. 77/21.04.201, paratului [...] i s-au acordat urmatoarelor sporuri: 15% pentru munca in conditii penibile si 10% pentru munca desfasurata in conditii de nocivitate.
          A precizat reclamanta ca, potrivit notei de calcul intocmite, paratului [...] i s-au acordat sporuri in suma totala de 4.038 lei.
          In concluzie, reclamanta a solicitat admiterea cererii si obligarea paratului la restituirea sumei de 4.038 lei, reprezentand 15% spor pentru munca in conditii penibile si 10% spor pentru munca desfasurata in conditii de nocivitate acordate necuvenit.
          In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr. 53/2003, republicata si ale art. 194 Cod procedura civila, iar in dovedire, a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: buletinele de determinare a D.S.P.J. Tulcea nr. 75/23.11.2010, nr. 77/21.04.201; Decizia nr. 70/2012 a Camerei de Conturi Tulcea - Curtea de Conturi Romaniei; Nota de stabilire a intinderii prejudiciului produs; certificatul de informare nr. 21/03.09.2013 si procesul - verbal nr. 21/03.09.2013.
          La data de 18 octombrie 2013, reclamanta a depus la dosar o cerere de modificare a cererii introductive, prin care a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 4.169 lei, si nu de 4.038 lei, cum eronat a mentionat in actiunea initiala.
          Astfel, reclamanta a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 4.169 lei, reprezentand 3.735 lei (din care 15% spor de penibilitate si 10% spor de nocivitate acordate in perioada ianuarie 2011 - decembrie 2011) si 434 lei (beneficiu nerealizat calculat pana la data de 30.09.2013).
          Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea paratului la plata actualizarii beneficiului pana la data pronuntarii instantei, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
          In aparare, la data de 7 octombrie 2013, paratul a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si exonerarea de la plata sumei solicitate de reclamanta.
          In sustinerea intampinarii, paratul a aratat ca, in calitate de angajat al S.C. [...] S.R.L., in cursul anului 2011, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca perfectat la nivel de institutie, inregistrat la D.M.P.S. Tulcea, a beneficiat de sporuri pentru munca in conditii penibile si nocive.
          S-a mai aratat ca, sumele imputate de catre angajator nu sunt datorate de parat, deoarece au fost prevazute in bugetul propriu de venituri si cheltuieli al S.C. [...] S.R.L. pentru anul 2011.
          A precizat paratul ca, prin contractele/acordurile colective de munca pot fi negociate, clauze referitoare la drepturile a caror acordare si al caror cuantum nu sunt stabilite prin dispozitii legale. Astfel, prin dispozitiile art. 15, 33 si 77 din Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii, se arata ca salariatii beneficiaza de sporuri, iar contractul individual de munca nu poate prevedea drepturi sub nivelul minim stabilit prin contractul colectiv de munca.
          S-a mai precizat ca D.M.P.S. Tulcea a inregistrat contractul colectiv de munca, fara obiectiuni, aceasta exercitandu-si controlul de legalitate si dandu-si avizul favorabil, moment in care contractul colectiv a inceput sa-si produca efectele, deoarece numai refuzul inregistrarii acestuia faceau inaplicabile clauzele cuprinse in respectivul contract.
          A sustinut paratul ca, in mod eronat, reprezentantii Curtii de Conturi - Camera de Conturi Tulcea - au dispus recuperarea prejudiciului creat prin acordarea sporurilor de 15% (conditii penibile) si 10% (conditii nocive), intrucat reclamanta S.C. [...] S.R.L. a fost infiintata prin H.C.L. nr.62/2010, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, in cauza nefiind aplicabile dispozitiile Legii nr. 330/2009 si nici cele ale Legii nr. 284/2010.
          Paratul a mentionat ca, personalul angajat al societatii nu este platit din fonduri publice, ci din activitatile desfasurate conform obiectului de activitate stabilit prin Actul constitutiv, iar principalul obiect de activitate al S.C. [...] S.R.L. este colectarea deseurilor nepericuloase, insa, ca activitati secundare, societatea are in obiectul sau si alte coduri privind desfasurarea activitatii de salubrizare, respectiv colectarea deseurilor periculoase, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.
          A mai mentionat paratul ca buletinul de expertizare metrologica nu precizeaza in mod clar care sunt persoanele ce beneficiaza de sporurile de conditii grele, periculoase, nocive, penibile, ci doar ca ele se acorda personalului care lucreaza la salubrizare urbana, producerea si distributia energiei termice, lasand in [...]na angajatorului sa stabileasca personalul caruia se acorda aceste sporuri.
          Un alt motiv pentru care paratul a solicitat respingerea actiunii este acela ca, in cauza nu sunt intrunite conditiile raspunderii patrimoniale, respectiv nu exista un raport de cauzalitate intre fapta ilicita, prejudiciu si culpa salariatului, mai mult cu cat, in cauza nu s-a facut dovada unei fapte ilicite si personale a paratului, savarsita in legatura cu munca.
          In concluzie, paratul a apreciat ca, drepturile banesti au fost acordate in mod legal si a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.
Prin sentinta civila nr. 4119 din 4 noiembrie 2013, Tribunalul Tulcea a  respins actiunea litigiu de munca formulata de reclamanta S.C. [...] S.R.L., in contradictoriu cu paratul [...], ca nefondata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, in raport de probele administrate, instanta a retinut urmatoarele:
          In urma controlului efectuat de Camera de Conturi Tulcea la S.C. [...] S.R.L. Macin, asupra legalitatii si regularitatii cheltuielilor de personal ale societatii, s-a emis decizia nr. 70/2012, prin care s-a constatat ca societatea a fost pagubita cu suma totala de 42.275 lei, prin acordarea catre un numar de 7 salariati a unor sporuri necuvenite legal.
          Potrivit art. 30 din Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul S.C. [...] S.R.L. si inregistrat la D.M.S.S.F. Tulcea sub nr. 119/21.02.2011, valabil pentru anul 2011, s-a stabilit ca sporurile minime ce se acorda in conditiile acestui contract sunt: spor de conditii grele de munca, de conditii periculoase si de conditii penibile, in cuantum de 15 % din salariul de baza pentru fiecare dintre acestea, spor de conditii nocive de munca, in cuantum de 10 % din salariul de baza, inclusiv pentru persoanele care lucreaza cu bani, spor pentru orele suplimentare, pentru vechimea in munca, pentru lucrul pe timp de noapte, etc.
          Instanta a retinut ca din buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de munca, emis la data de 22.11.2010 de Directia de Sanatate Publica Judeteana Tulcea, rezulta faptul ca sporurile discutate, respectiv sporul de conditii penibile si cel pentru conditii nocive, pot fi acordate personalului care lucreaza la salubrizare urbana, colectare deseuri, ape uzate, sortare deseuri si activitati de curatenie.
          Potrivit contractului individual de munca inregistrat in Registrul General de Evidenta al Salariatilor sub nr. 36/01.12.2010, paratul [...] este angajat in cadrul societatii reclamante in calitate de gestionar depozit la serviciul de salubritate, iar conform fisei postului, inregistrata sub nr. 4/15.12.2010, acesta intocmeste planurile de aprovizionare, tine evidenta stocurilor de materiale, face aprovizionarea cu materiale si materialele necesare in procesul de productie, intocmeste foile de parcurs ale mijloacelor de transport, urmareste incadrarea in normele privind emisiile poluante si protectia mediului.
          Avand in vedere si faptul ca, potrivit H.C.L. Macin nr. 62/28.09.2010, obiectul de activitate al societatii reclamante consta in colectarea deseurilor nepericuloase, conform clasificarii activitatilor din economia nationala, instanta a concluzionat ca, paratul facea parte din categoria personalului caruia i se puteau acorda sporurile pentru conditii nocive si penibile de munca.
          Ca urmare, neexistand o fapta ilicita a salariatului parat, instanta a constatat ca nu se pot retine in cauza elementele raspunderii patrimoniale reglementate de prevederile art. 254 din Codul muncii.
          Totodata, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 84/2012, se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala stabilite in conditiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie sa le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii.
          In speta, instanta a retinut ca sporurile solicitate, fiind stabilite anterior datei de 01.01.2011, printr-un contract colectiv de munca, paratul beneficiaza de exonerarea de plata conform acestor dispozitii legale.
          Fata de toate aceste considerente, instanta a respins actiunea formulata, ca nefondata.
Impotriva acestei solutii a formulat apel reclamanta. In motivarea apelului sau, aceasta a aratat urmatoarele: considera ca sentinta civila apelata este nelegala;  in baza art. 15 din contractul colectiv de munca nr. 131/25.11.2010 si a buletinelor de determinare a D.S.P.J. Tulcea nr. 75/23.11.2010 si nr. 77/21.04.201, paratului i s-au acordat urmatoarelor sporuri: 15% pentru munca in conditii penibile si 10% pentru munca desfasurata in conditii de nocivitate; conform notei de calcul a sporurilor si a calculului dobanzilor pe anul 2011 acestuia i s-au acordat sporuri in suma totala de 4.169 lei (3.735 lei - 15% spor de penibilitate si 10% spor de nocivitate acordate in perioada ianuarie 2011 - decembrie 2011 si 434 lei - beneficiu nerealizat calculat pana la data de 30.09.2013); prin Decizia nr. 70/2012 Curtea de Conturi a Romaniei - respectiv Camera de Conturi Tulcea a stabilit la punctul 2 faptul ca societatea reclamanta a fost pagubita cu suma totala de 42.275 lei, prin acordarea, la un numar de 7 salariati, a unor sporuri necuvenite legal, ceea ce a dus la majorarea nelegala a cheltuielilor societatii precum si la prejudicierea societatii;
In drept au fost invocate dispozitiile art. 466, art.468 si art.470 din Noul Cod de procedura civila.
In sustinerea apelului reclamanta a aratat ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat si mentinerea sentintei civile pronuntate de catre Tribunalul Tulcea.
Arata ca nu datoreaza sumele imputate, acestea fiind acordate in temeiul unui Contract colectiv de munca, sens in care evoca prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, iar clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai in limitele si conditiile prevazute de prezenta lege; interpretand per a contrario dispozitiile legale mentionate, rezulta ca prin contractele/acordurile colective de munca pot fi negociate, clauze referitoare la drepturile a caror acordare si al caror cuantum nu sunt stabilite prin dispozitii legale sens in care sunt si prevederile art.11 din Codul muncii si art. 8 alin. (4) din Legea nr. 130/1996, republicata; in acelasi sens, a invocat dispozitiile art. 15, 33 si 77 din Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii prin care se arata ca salariatii beneficiaza de sporuri, iar contractul individual de munca nu poate prevedea drepturi sub nivelul minim stabilit prin contractul colectiv de munca.
Considera ca in mod eronat, reprezentantii Curtii de Conturi - Camera de Conturi Tulcea au dispus recuperarea prejudiciului creat prin acordarea sporurilor de 15% (conditii penibile) si 10% (conditii nocive), intrucat reclamanta (S.C. [...] S.R.L.) a fost infiintata prin H.C.L. nr. 62/2010, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare. In cauza nu sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 330/2009 si nici cele ale Legii nr. 284/2010. Personalul angajat al societatii nu este platit din fonduri publice, ci din activitatile desfasurate conform obiectului de activitate stabilit prin Actul constitutiv. Principalul obiect de activitate al S.C. [...] S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr. 62/2010 este codul CAEN 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase. De asemenea, ca activitati secundare, societatea are in obiectul sau si alte coduri privind desfasurarea activitatii de salubrizare, respectiv, 3812 - Colectarea deseurilor periculoase, 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase. Buletinul de expertizare a locurilor de munca nu precizeaza in mod clar care sunt persoanele ce beneficiaza de sporurile de conditii grele, periculoase, nocive, penibile. Buletinul de expertizare a locurilor de munca emis anterior preciza in mod clar persoanele ce beneficiau de aceste sporuri, pe cand cel in baza caruia li s-au acordat sporurile nu mentioneaza decat ca ele se acorda personalului care lucreaza la salubrizare urbana, producerea si distributia energiei termice... (paratul facand parte din acest personal), lasand in [...]na angajatorului sa stabileasca personalul caruia se acorda aceste sporuri. Totodata in contractul colectiv de munca, la art. 33 se prevede ca sporurile de conditii penibile, nocive se acorda inclusiv persoanelor care lucreaza cu banii. Toate aceste dispozitii se coroboreaza cu atributiile stabilite prin fisa postului din care reiese fara nici un dubiu ca paratul era indreptatit sa primesc aceste scoruri.
Un alt motiv pentru care a solicitat respingerea actiunii a fost acela ca in cauza nu sunt intrunite conditiile raspunderii patrimoniale, respectiv nu exista un raport de cauzalitate intre fapta ilicita, prejudiciu si culpa sa (a salariatului).
Solicita a se retine ca apelanta nu face decat sa reitereze sustinerile de la fondul cauzei, fara sa arate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul.
In apel nu s-au administrat alte probe.
Analizand sentinta apelata prin prisma criticilor formulate, a sustinerilor partilor, a prevederilor legale aplicabile si a probatoriului administrat in cauza, in conformitate cu art. 476 - 480  Cod procedura civila, Curtea constata ca apelul este fondat pentru urmatoarele considerente:
Se are in vedere ca in art.30 din contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate s-a prevazut ca angajatii beneficiaza de drepturile salariale  pentru munca desfasurata in conditiile prevazute in contractul individual de munca.
Rezulta astfel ca sporurile enumerate in art.33 nu se aplica tuturor salariatilor, ci se acorda in functie de conditiile concrete de desfasurare a activitatii astfel cum sunt stabilite in contractul individual de munca.
Intre aceste sporuri sunt indicate si sporul pentru conditii deosebite de munca intre care si pentru conditii "penibile (degradante civic)" de 15% din salariul de baza (art.33 al.3 lit.a) si cel pentru "conditii nocive de munca" de 10% din salariul de baza (art.33 alin.3 lit.b). Este adevarat ca in textul respectiv se arata ca se acorda inclusiv salariatilor "care lucreaza cu bani".
Dar, paratul este incadrat in functia de gestionar depozit conform contractului individual de munca nr. _/01.12.2010 (inregistrat la ITM Constanta sub nr. _/27.12.2010).
Pe de o parte, acesta nu poate fi considerat un angajat care desfasoara activitati "penibile" in sensul prevederilor din contractul colectiv de munca adica "degradante civic" cum se indica in art. 33 alin.3 lit.a).
Pe de alta parte, locul sau de munca nu a fost indicat intre cele cuprinse in buletinul de expertiza nr. 75/23.11.2010 care se refera la activitati de salubrizare urbana, colectare deseuri, ape uzate, sortare deseuri, activitati de curatenie.
Nici chiar din perspectiva prevederilor din contractul colectiv de munca paratul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor acestui spor, intrucat "lucrul cu bani" la care se refera contractul colectiv de munca are in vedere activitatile care presupun contactul continuu cu monede sau bancnote, cum ar fi activitatile de casierie, vanzare de produse, sau altele asemenea.
Or, activitatea de gestionar al unei magazii nu presupune astfel de activitati decat in mod exceptional, intrarea si iesirea bunurilor din gestiune facandu-se in circuit intern, fara plata, ci numai pe baza unor documente contabile de evidenta primara iar achizitionarea lor facandu-se, in principiu, de catre angajator in cadrul relatiilor comerciale cu furnizorii.
De altfel, paratul nu a probat ca ar avea activitati care presupun "lucrul cu bani".
Ca urmare, in cauza nu este vorba de forta obligatorie si aplicarea contractul colectiv de munca, astfel cum sustine paratul, tocmai pentru ca acesta nu se incadreaza in chiar prevederile contractuale respective si raporta chiar la aceste prevederi a incasat in mod necuvenit sumele platit cu titlu de spor de conditii penibile si conditii nocive.
De asemenea, din aceasta perspectiva este lipsita de relevanta competenta Curtii de Conturi de a verifica acordarea acestor drepturi salariale, in Decizia nr.70/2012 emisa de aceasta, de altfel, nefiind negata forta obligatorie a contractului colectiv de munca si valabilitatea acestuia ci numai faptul ca paratul nu se incadra in categoriile de angajati care beneficiau de spor de conditii penibile si conditii nocive.
Raspunderea patrimoniala a angajatului intervine independent de constatarile Curtii de Conturi, pentru motivul ca a incasat drepturi salariale la care nu avea dreptul potrivit contractului colectiv de munca aplicabil la nivel de unitate.
In sfarsit, raspunderea patrimoniala a angajatului intervine si in situatiile in care acesta a incasat de la angajator o suma nedatorata, caz in care, potrivit art.256 alin.1 din Codul Muncii, acesta este obligat sa o restituie indiferent de vreo culpa a sa in legatura cu incasarea acelor sume.
Pe de alta parte, angajatorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului si prin aplicarea dobanzii legale care de asemenea este datorata independent de vreo culpa, pentru lipsa de folosinta, in temeiul OG nr.13/2011 si OG nr.9/2000 corespunzator perioadelor pentru care s-a calculat. Paratul nu a contestat calculul prezentat de reclamanta anexat actiunii.
Fata de toate aceste considerente, in temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va admite apelul si se va schimba in tot sentinta in sensul admiterii actiunii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

LITIGII DE MUNCA. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale prevazute de contractul colectiv de munca. Art. 269 din Codul muncii. - Sentinta civila nr. 746 din data de 29.03.2010
Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei. - Sentinta civila nr. 1223 din data de 01.10.2009
Drepturile salariale stabilite in valuta. Notiunea de diurna si calculul acesteia. Efectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate. - Sentinta civila nr. 202 din data de 21.01.2011
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului - Decizie nr. 1159 din data de 15.12.2009
Contencios administrativ. Clauze ale contractului colectiv de munca in care au fost negociate drepturi materiale acordate salariatilor, functionari publici, personal platit din fondurile publice - Decizie nr. 7656/R din data de 15.11.2013
Drepturi acordate salariatilor in baza unui contract colectiv de munca. Limitele negocierii drepturilor materiale in privinta personalului bugetar, platit din fondurile publice - Decizie nr. 6315/R din data de 10.10.2013
Litigiu de munca. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere - Decizie nr. 1332/R din data de 06.09.2012
Litigiu de munca. Personal contractual. Indemnizatie de dispozitiv si indemnizatie de hrana. Natura juridica - Decizie nr. 2023/R din data de 06.12.2012
Salariat angajat pe perioada de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba - Decizie nr. 1070/R din data de 13.10.2011
Litigiu de munca. Prima de concediu acordata magistratilor si personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti. Dezlegarea data acestei probleme de drept prin decizia pronuntata in urma solutionarii recursului in interesul legii - Decizie nr. 301/R din data de 03.05.2006
Contestatie formulata impotriva unei hotarari emise in procedura administrativa de contestare a deciziilor de pensie. Obligatia instantei de a proceda la un examen efectiv al sustinerilor reclamantului. - Hotarare nr. 70/AS din data de 08.04.2014
Contestatie decizie de pensionare. Interzicerea cumulului pensiei de stat cu veniturile de natura salariala provenite de la bugetul de stat daca nivelul acesteia depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie. - Hotarare nr. 113/AS din data de 30.09.2014
Contestatie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. - Hotarare nr. 128/AS din data de 10.06.2014
Conditionarea dreptului de a obtine recalcularea sau revizuirea pensiei de efectuarea unui demers administrativ: contestatie, cerere de revizuire sau de recalculare. - Hotarare nr. 13/AS din data de 04.02.2014
Aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru limita de varsta in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior anului 2011 au beneficiat de pen - Hotarare nr. 179/AS din data de 12.11.2014
Aplicabilitatea art. 149 - 151 din Legea nr. 263/2010 numai in cazul contestatiilor impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii - Hotarare nr. 17/AS din data de 24.02.2014
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor. - Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014
Protectia drepturilor salariatelor care efectueaza concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Situatia gradatiei de merit acordate in invatamantul preuniversitar. - Decizie nr. 203/CM din data de 27.05.2014
Necesitatea reinfiintarii postului desfiintat in cazul unei concedieri efectuate in baza art. 65 Codul muncii, care a fost anulata. - Decizie nr. 386/CM din data de 14.10.2014
Inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu alta sanctiune. Prerogativa disciplinara a angajatorului de a aplica sanctiunea in temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevazute de art. 250 - Decizie nr. 286/CM din data de 09.09.2014