InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate

(Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta civila nr. 724/2010 a Judecatoriei Avrig s-a admis in parte actiunea formulata si precizata de reclamantii O. M., D. A. M., F. I. C. si D. L. G., in contradictoriu cu paratii COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SIBIU, B. V., A. I., A. F. C., si intervenientul D. S., si in consecinta, s-a constatat  nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 956/15/08.06.2000, emis dupa defunctul B. V., decedat la data de 27.03.1971, in ceea ce priveste imobilul intravilan in suprafata de 722 mp, avand categoria de folosinta curti, constructii, ce formeaza tarla nr. 10, parcela 377; s-a constatat nulitatea absoluta partiala titlului de proprietate nr.956/15/08.06.2000, emis dupa defunctul B. V., decedat la data de 27.03.1971, in ceea ce priveste titularii acestuia, respectiv B. V., A. V. si B. V.; a fost obligata parata Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Sibiu sa elibereze un nou titlu de proprietate, dupa defunctul B. V., decedat la data de 27.03.1971, pe numele tuturor mostenitorilor acestuia, respectiv B. V., A. V. (nasc. B.), B. V. si T. M. (nasc. B.), pentru suprafata de 5,7570 ha teren extravilan;  s-a respins actiunea formulata de reclamanti in contradictoriu cu parata COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR; a fost obligata parata Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Sibiu sa plateasca reclamantei O. M. suma de  3200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
         Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca reclamanta O. M. a invocat faptul ca titlul de proprietate nr. 956/15/2000 este lovit de nulitate absoluta partiala, fiind emis cu privire la imobilul intravilan ce formeaza tarla nr.10, parcela 377, in suprafata de 722 mp, sustinand ca acest imobil este proprietatea acesteia, dobandit cu titlu de intretinere de la defunctul sau tata, B. V. jr, si ca urmare nu se afla la dispozitia comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar. Prin certificatul de mostenitor s-a stabilit calitatea numitului B. V. jr. ca unic mostenitor acceptant al defunctului sau tata, B. V., decedat la data de 27.03.1971, precum si ca masa succesorala se compune din intregul imobil teren si constructii inscris in CF 67, nr. top. 114/1 (f.8).                                               
Prin contractul de intretinere autentificat sub nr. 2803/25.03.1993 de Notariatul de Stat, numitul B. V. a transmis cu titlu de intretinere fiicei si ginerelui sau, O. M. si O. I., imobilul inscris in CF 67, nr. top. 114/1, dobandit de acesta cu titlu de mostenire (f.15). In baza acestui contract de intretinere, reclamanta O. M. si O. I. si-au inscris dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF 67, nr. top. 114/1 , in suprafata de 209 mp (f.160).
Conform adresei nr. 844/2010 a Primariei comunei A, impozitele si taxele aferente imobilului situat administrativ in comuna A au fost achitate de Berghea Vasile, decedat la data de 02.04.2000, iar in perioada 2001- 2010, de catre Orzea Marioara (f.154).
Potrivit art. 11 al.1 din legea nr. 18/1991, suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din (), cartea funciara, registrul agricol, etc.
Conform evidentelor registrului agricol, antecesorul partilor, B. V. domiciliat in com. A, figura in anul 1961 cu suprafata de 5,89 ha teren (5,81 ha teren agricol si 0,08 ha curti si cladiri), iar in anul 1962 doar cu suprafata de 0,38 ha teren (din care 0,30 ha teren agricol si 0,08 ha curti si cladiri) fila 91.
In consecinta, preluarea terenului defunctului B. V., decedat la 27.03.1971 in C.A.P. s-a facut in anul 1962, doar pentru terenul extravilan, in timp ce terenul intravilan in suprafata de 0,08 ha a ramas in posesia si proprietatea acestuia, figurand in continuare in registrul agricol cu aceasta suprafata.
Evidentele registrului agricol se coroboreaza cu cele de carte funciara, defunctul B. V. figurand in CF 67, nr. top. 114/1 ca proprietar al imobilului, iar imobilul mentionat a fost inclus in masa succesorala dupa defunct, prin certificatul de mostenitor acesta fiind transmis cu titlu de succesiune numitului B. V., decedat in anul 2000, si ulterior reclamantei O. M., cu titlu de intretinere, in anul  1993.
Prin expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza, expertul T. D. a concluzionat ca imobilul inscris in CF 67, nr. top. 114/1, se regaseste si se suprapune in totalitate cu nr. cadastral 377, tarla nr. 10, curti si constructii, in suprafata de 722 mp. Totodata, expertul a constatat ca suprafata reala a imobilului inscris in CF 67, nr. top. 114/1, este 746 mp, fata de 209 mp, cat este inscrisa in CF, insa instanta nu a fost investita si cu o cerere de rectificare a suprafetei imobilului in litigiu.
Potrivit art. III lit. a din legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite la astfel de reconstituiri.
Instanta a apreciat ca imobilul inscris in CF 67, nr. top. 114/1, identic cu cel cu nr. cad. 377, tarla 10, in suprafata de 722 mp, inscris in titlul de proprietate nr. 956/15/2000, nu a iesit niciodata din proprietatea defunctului B. V. (dec. 27.03.1971), nu a intrat in proprietatea cooperativei agricole de productie, si in consecinta nu putea forma obiectul reconstituirii dreptului de proprietate dupa acesta.
Pentru aceste considerente, instanta a apreciat ca in cauza este incident motivul de nulitate partiala prev. de art. III lit. a din legea nr. 169/1997 a titlului de proprietate nr. 956/15/2000, acesta fiind emis in favoarea unor persoane care nu erau indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la imobilul cu nr. cad. 377, tarla 10, sens in care a admis in parte actiunea civila formulata de reclamanta O. M..
       Potrivit art. 13 al.2 din legea nr. 18/1991, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, facuta in baza acestei legi, valoreaza acceptarea succesiunii.
Art. 13 al.3 din legea nr. 18/1991 prevede ca titlul de mostenitor se emite pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.
Reclamantii D. L., D. A. si F. C. sustin ca titlul de proprietate trebuia sa se emita pe numele tuturor celor patru copii ai defunctului B. V., deoarece toti au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cu semnificatia juridica data de art. 13 al.2 din legea nr. 18/1991, si nu doar pe numele a trei dintre acestia, cu excluderea mamei lor, T. M.
       Prin urmare, comisia judeteana trebuia sa faca aplicarea disp. art. 13  al.3 din legea nr. 18/1991, si sa emita titlul de proprietate dupa defunctul B. V. pe numele tuturor descendentilor care au facut cerere, inclusiv pe cel al numitei T. M., si nu sa procedeze la stabilirea calitatii de mostenitori acceptanti sau renuntatori dupa acesta.
Prin emiterea titlului de proprietate doar in favoarea a trei dintre cei patru mostenitori ai defunctului B. V., care au formulat in termen legal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dupa acesta, s-au incalcat disp. art. 13 al.3 din legea nr. 18/1991,  creandu-se o vatamare numitei T. M. (si mostenitorilor acesteia), care nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului.
      In ceea ce priveste cererea formulata de reclamanti in contradictoriu cu parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna A., avand ca obiect obligarea acestei parate sa faca propuneri in vederea eliberarii unui nou titlu de proprietate, pe numele tuturor mostenitorilor si cu respectarea suprafetelor la care acestia sunt indreptatiti, aceasta a fost respinsa, avand in vedere ca atributiile comisiei locale stabilite prin HG nr. 890/2005, preced emiterea titlului de proprietate, iar dupa emiterea titlului de proprietate, unica atributie a comisie locale este comunicarea acestuia.
In consecinta, avand in vedere ca in favoarea mostenitorilor defunctului B. V. a fost emis titlu de proprietate, acesta poate fi modificat/anulat de instanta de judecata, iar organul competent (comisia judeteana) va fi obligat la emiterea unui nou titlu de proprietate, in baza dispozitiei instantei de judecata, si nu in baza propunerilor comisiei locale.
           Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SIBIU, care a solicitat modificarea acesteia, in sensul obligarii comisiei locale de fond funciar A, la intocmirea si inaintarea catre Comisia Judeteana a propunerilor si a documentatiei necesare emiterii unui nou titlu de proprietate, pe numele tuturor mostenitorilor defunctului B. V., cu respectarea suprafetelor de teren la care acestia sunt indreptatiti si obligarea comisiei locale la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea recursului se arata ca neinscrierea numitei T. M. (nascuta B.) in titlul de proprietate, alaturi de ceilalti mostenitori, se datoreaza culpei exclusive a paratei comisia locala de fond funciar, care nu a inscris-o pe susnumita in anexa 3 pozitia 9 alaturi de ceilalti mostenitori. Comisia Locala A a intocmit si inaintat comisiei judetene, in vederea validarii, doar propunerea cu privire la ceilalti mostenitori. In lipsa unei alte propuneri, comisia judeteana nu are posibilitatea de a emite un nou titlu de proprietate. In aceste conditii, doar comisia locala poate fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata, culpa  apartinandu-i in exclusivitate.
Recursul s-a gasit intemeiat pentru considerentele ce urmeaza.
HG 890/2005 stabileste atributiile care revin celor doua comisii de fond funciar, cea locala si cea judeteana, in vederea constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului.
Potrivit art. 5 din HG 890/2005, Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au si urmatoarele atributii principale, aplicabile in speta:
a) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii;
b) verifica in mod riguros indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, solicitand in acest scop toate relatiile si datele necesare;
c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente si consemneaza in scris acceptul fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia pentru punerea in posesie pe alt amplasament cand vechiul amplasament este atribuit in mod legal altor persoane;
d) completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice indreptatite;
e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de persoanele interesate;
f) intocmesc situatii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare intocmit;
h) inainteaza si prezinta spre aprobare si validare comisiei judetene situatiile definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;   
i) pun in posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
     Potrivit art.6 din acelasi act normativ, Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au si urmatoarele atributii principale, ce intereseaza in prezenta cauza:
  c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;
            d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile locale;
            e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;
            f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
Se observa ca fiecare comisie are atributii specifice si ca lucreaza interdependent, in lipsa indeplinirii unor formalitati de catre comisia locala, cea judeteana nu are posibilitatea sa si le indeplineasca ale ei.
           In speta, comisia locala A., atunci cand a intocmit documentatia de reconstituire a dreptului de proprietate al defunctului B. V., a formulat si propus spre validare o propunere care privea doar trei din cei patru mostenitori ai defunctului, omitand-o pe numita T. M., desi si aceasta formulase cerere in acest sens (f. 105, 85). In aceste conditii, pentru ca parata Comisia Judeteana de fond funciar sa poata emite titlu de proprietate, este necesara refacerea documentatiei de catre comisia locala, iar propunerea de validare sa o cuprinda si pe numita T. M. Titlul de proprietate nu poate fi emis direct in temeiul hotararii instantei,cum gresit a retinut instanta de fond.
           In ce priveste obligarea la plata cheltuielilor de judecata, apreciem ca ambele parate trebuie obligate la plata acestora, culpa recurentei Comisia Judeteana de fond funciar constand in aceea ca ar fi trebuit sa observe ca documentatia de eliberare a titlului de proprietate contine si cererea lui T. M., dar propunerea de validare si de eliberare a titlului nu se refera si la aceasta, imprejurare in care nu trebuia sa valideze propunerea, ci trebuia sa restituie documentatia pentru refacere, cu respectarea legii.   
           Fata de aceste imprejurari, potrivit art.312 c.pr.civ. instanta a admis recursul si a modificat sentinta atacata, in sensul ca a admis actiunea reclamantei si impotriva paratei Comisia Locala de fond funciar A, care a fost obligata sa intocmeasca documentatia necesara eliberarii titlului de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor lui B. V., inclusiv cu numele lui T. M. De asemenea, cheltuielile de judecata suportandu-se de ambele parate, comisii de fond funciar, nu doar de comisia judeteana, paratele comisii urmand a fi obligate la plata a cate 1600 lei fiecare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017