InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Agnita

Carte funciara

(Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013 pronuntata de Judecatoria Agnita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Agnita | Jurisprudenta Judecatoria Agnita

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Agnita la data de 15.04.2013 sub nr. dosar 225/174/2013, petenta S.C. . S.A. AGNITA, a contestat, in contradictoriu cu intimatele S.C. . S.R.L., ORASUL … prin PRIMAR, si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A ORASULUI …  incheierea de respingere de carte funciara nr. 1865/2013 prin care s-a solutionat cererea de reexaminare formulata impotriva incheierii nr. 1042/2013 emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara…. – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ..
S-a solicitat radierea ipotecilor inscrise in CF … top …, care urmare a aplicarii sentintei nr. 853/CC/29.11.2012 a Tribunalului Sibiu.
Au fost inaintate, de catre BCPI …., documentele care au stat la baza emiterii incheierilor sus mentionate, in xerocopie: cererea de inscriere din data de 10.04.2013 (f. 3), sentinta nr. 853/CC/2012 a Tribunalului Sibiu (f. 4), certificat inregistrate radiere (f.5-6), incheierea civila din 20.12.2012 data si pronuntata in dosarul 9679/85/2012 (f.7, 49), minuta deciziei nr. 257/2013 a Curtii de Apel Alba Iulia (f.8, 50), dovezi de primire si procese verbale de predare (f.9 - 12, 31-34), carte identitate reprezentant B. G. (f.13, 42), incheierea de respingere nr. 1865/01.03.2013 (f.14), cererea de inscriere din 01.03.2013 (f.15), extras Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV, nr. 3506/06.07.2009 (f.16-17), incheierea nr. 10722/2209.2013 (f. 18- 19), comunicarea incheierii nr.1042/21.02.2012 (f. 20),  incheierea nr.1042 din 01.02.2013 (f. 21, 28) extras Cf … Agnita top … (f.22-23; 35 - 38), comunicarea hotararii civile nr.35/18.01.2011 (f.24), sentinta comerciala nr. 35/C/2011 a Tribunalului Sibiu (f.25), comunicarea hotararii civile nr.853/29.11.2012 (f.26), sentinta comerciala nr. 853/C/20112 a Tribunalului Sibiu (f.27, 48), sentinta civila nr. 601/2012 a Judecatoriei Agnita (f.29 - 30).
Petenta a mai inaintat la dosar fisa furnizare informatii .. SA (f.43 - 44), certificat de atestare fiscala (f. 45), certificat inregistrare radiere (f.46 -47).
A fost achitata taxa judiciara de timbru aferenta plangerii (f.51).
Intimata PRIMARIA … a inaintat la dosar intampinare (f.59 - 61), solicitand respingerea plangerii ca netemeinica si nefondata, cu mentinerea sechestrului inscris in CF ….. C1 top 477/4.
A sustinut intimata ca sechestrul instituit de Primaria ….este o ipoteca legala, care nu poate fi ridicata/radiata decat in baza unei adrese emisa de persoana care a instituit sechestrul, adresa din care sa reiasa explicit ca debitul a fost achitat, si sechestrul poate fi radiat.
In drept, au fost invocate prev. art. 205 C.pr.civ., art. 885 alin. 2 si art. 2345 C.civ., Lg. nr. 7/1996.
Intimata a depus in probatiune sentinta civila nr. 338/2010 a Judecatoriei Agnita (f.62 -64), decizia civila nr. 79/2011 a Tribunalului Sibiu (f.65 - 66).
Intimata DGFPJ SIBIU in numele si pentru AFP …., a inaintat la dosar intampinare (f.67-76), solicitand respingerea plangerii, ca netemeinica si nelegala, cu mentinerea dreptului de ipoteca inscris in CF ….. C1 top … existent in favoarea AFP Agnita, si a incheierii de respingere emise de OCPI …..
S-a aratat ca prin radierea notarii sechestrului s-ar fi incalcat dispozitiile imperative ale art. 36 alin. 13 din Lg. nr. 7/1996. Chiar daca SC ….. SA nu are datorii fata de bugetul de stat, atata vreme cat in cartea funciara este notata ipoteca executionala pentru datoriile debitoarei SC AGNITEX SA, sechestrul se mentine chiar daca bunul trece in mainile altui proprietar.
A mai sustinut intimata ca, pentru a se sustrage de sub sechestru, reprezentantii petentei au hotarat divizarea debitoarei SC … SA in trei societati, si anume SA ….SA, SC A…….SA si SC ….. SA. Desi sechestrate bunurile, debitorul pastreaza mai departe detentia bunului ipotecat. Sub rezerva unor dispozitii speciale privind ipotecile legale, debitorul poate instraina bunul ipotecat, care se va stramuta insa catre noul dobanditor, grevat de sarcinile care il apasa, cu conditia ca aceste sarcini sa fi fost conservate prin inscriptia prevazuta de lege.
In drept, au fost invocate prev. art. 205 C.pr.civ., art. 885 alin. 2, art. 2345 C.civ., Lg. nr. 7/1996.
Intimata a depus in probatiune sentinta civila nr. 338/01.10.2010 a Judecatoriei Agnita (f.77 - 80), decizia civila nr. 79/2011 a Tribunalului Sibiu (f.81 - 83), sentinta civila nr. 102/2013 a Judecatoriei Agnita (f.85 - 88), fisa furnizare informatii …. SA (f.89-91), fisa furnizare informatii ….. SA (f.92 - 94).
Petenta a inaintat la dosar raspuns la intampinare (f.96 – 97, 112 - 113), atasand xerocopia sentintei civile nr. 729/2012 a Tribunalului Sibiu (f.98), decizia nr. 1117/2012 a Tribunalului Sibiu (f.99 - 100), certificat de atestare fiscala (f.101), inscrisuri (f.103-108).
De asemenea, petenta a inaintat la dosar note de sedinta si inscrisuri (f. 131 -142), completare la nota de sedinta (f .150).
Intimata SC ….. SRL Agnita a depus la dosar note de sedinta (f.151) si factura nr.15/08.06.2010 (f.152) prin care a aratat ca a dobandit conform facturii atasate imobilul asupra caruia a fost inscris ipoteca a carei radiere se solicita.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma probelor administrate, instanta retine urmatoarele:
In fapt, S.C. …SA a fost proprietara imobilului inscris in CF nr….. Agnita nr. top….. – teren si constructii (f. 35)
Asupra acestui imobil, incepand cu anul anul 2004, s-au intabulat drepturi de ipoteca in favoarea intimatei Administratiei Finantelor Publice A.. iar in anul 2006 s-a notat sechestrul asigurator in favoarea intimatei PRIMARIA A…. (f. 35)
S.C. … SA Agnita a decis divizarea societatii in trei societati, respectiv S.C. …SA, S.C. …. SA si S.C. … SA, incheierile Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu nr.10722 si nr.10723/22.09.2009 privind inregistrarea celor doua noi societati fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea IV-a, nr.6060/25.11.2009.
Ca urmare a operatiunii de divizare partiala a S.C. …SA Agnita, patrimoniul acesteia a fost defalcat intre cele trei societati iar dreptul de proprietate a fost transmis catre intimata S.C. … SA Agnita cu titlu de divizare partiala. (f. 15-21, 35)
Conform sentintei nr. 853/CC/29.12.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu, s-a dispus radierea SC … SA, radierea din Registrul Comertului fiind operata conform certificatului nr. 540205/27.12.2012 (f. 48, 49)
Prin Sentinta civila nr. 601/15.11.2012 pronuntata de Judecatoria Agnita in dos. nr. 612/174/2012, irevocabila prin neapelare, a fost respinsa plangerea formulata de SC …. SRL impotriva incheierii de CF, cu consecinta mentineri inscrierilor privind sarcinile ce greveaza imobilul inscris in CF nr….. Agnita nr. top.477/4 – teren si constructii (f. 30)
In drept, in baza dispozitiilor art. 36 alin. 13 din Lg. nr. 7/1996 dreptul de ipoteca se radiaza in conditiile art. 885 alin. 2 C.civ., cu exceptia ipotecilor constituite in favoarea administratiei publice locale si centrale, care se pot radia in baza acordului titularului exprimat prin inscris oficial emis de institutia in cauza. Conform art. 885 alin. 2 C.civ. drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara cu consimtamantul titularului, dat prin inscris autentic notarial.
De asemenea, conform art. 2345 alin. 1 C.civ. dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece.
Potrivit dispozitiilor: art. 1790 – art. 1793 C.civ. 1864, creditorii care au un privilegiu sau ipoteca inscrisa asupra unui imobil il urmaresc in orice mana ar trece; art. 29 alin. 1 C.pr.fiscala - Drepturile si obligatiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun;iar potrivit art. 129 C.pr.fiscala, inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv.
Avand in vedere situatia de fapt retinuta mai sus, instanta constata netemeinicia cererii petentei pentru urmatoarele motive:
Transmiterea dreptului real in favoarea petentei (care a avut loc prin divizarea SC ….SA) este ulterioara ipotecii si sechestrului instituit ca masura asiguratorie de indisponibilizare a bunului imobil, masurile producand pe deplin efectele juridice prevazute de lege, fiind opozabile tuturor celor care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului.
Este adevarat ca, potrivit art. 176 al. 6 C.pr.fiscala, creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere.
Textul de lege are totusi in vedere situatia obisnuita in care nu mai este posibila recuperarea creantelor statului de la un debitor persoana juridica care a devenit insolvabil si, in mod subsecvent, a fost radiat din registrul comertului.
In speta de fata insa, debitele catre stat au fost acumulate de SC ….. SA, in patrimonial careia a existat imobilul asupra caruia a fost inscrisa ipoteca in discutie. SC …SA a decis divizarea sa in modalitatea preluarii imobilului de catre SC …. SA cu ramanerea in patrimoniul SC ….SA a debitelor catre stat. Chiar si in conditiile acestei divizari, prin efectul unor sentinte judecatoresti irevocabile, garantia ipotecii constituite pentru recuperarea debitelor catre stat a ramas in fiinta. Totusi, SC …. SA a decis propria dizolvare iar ca efect a fost dispusa radierea sa.
In aceste conditii, dreptul aplicabil trebuie interpretat prin prisma regulilor generale care reglementeaza stingerea ipotecii (art. 1746, 1788, 1790 C.civ.), urmand a fi mentinut in conditiile debitul nu a fost stins iar creditorul nu a consimtit la ridicarea acesteia.
A interpreta dreptul aplicabil in sensul solicitat de petenta ar insemna a se lipsi de efecte ratiunea institutiei juridice a ipotecii care consta in protejarea drepturilor creditorului impotriva sustragerii de la executare a patrimoniului debitorului. Mai mult decat atat, o astfel de interpretare ar avea drept efect confirmarea prin hotarare judecatoreasca a fraudei la lege, in sensul folosirii unor dispozitii legale cu eludarea scopului pentru care au fost edictate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Talharie (art.211 C.p.) - Sentinta penala nr. 19 din data de 21.03.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010