InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


   R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

Dosar nr.228/829/2012
SENTINTA CIVILA NR.376
        SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 18.04.2012
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE –


     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect” fond funciar”,formulata de reclamantul M. Gh.M., in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ___ si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ___.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile reclamantul M.Gh. M. si paratele comisii: Comisia Locala de aplicare a legilor fondului Funciar -- si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar __.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, se invedereaza ca parata Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar  ___ a depus la dosar relatii, dupa care:
     Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare.
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A
-deliberand-

            Prin cererea inregistrata la data de 27.01.2012 sub nr 228 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul   M.M. a chemat in judecata  Comisia locala de fond funciar a com   ___ si Comisia Judeteana Bacau solicitand  instantei  sa dispuna obligarea acestora la modificarea TP  ___ eliberat la data de 28.08.2000 de Comisia Locala de fond funciar a com ___ in sensul inscrierii suprafetei de teren de 1,09 ha la categoria de folosinta “arabil  in T -69, P 1921/2.
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte.
      Au fost atasate la dosarul cauzei (fila 3,6 si 22 din dosar  )  o copie a titlului de proprietate ,certificatul de mostenitor si procesul – verbal de punere in posesie .
      Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei  Podu Turcului.
      Parata Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului a atasat la fila 21 din dosar adresa cu nr 1306 din data de 22.03.2011 prin care a declarat ca este de acord cu rectificarea titlului de proprietate in sensul corectarii tarlalei si parcelei in care este situata suprafata de teren  de 1,09 ha.
           Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
           La data de 28.08.2000 a fost eliberat pe numele defunctului  M.I.suprafata de teren de 3,3526 ha .
            In urma decesului acestuia au ramas ca mostenitori asa cum rezulta din continutul certificatului de mostenitor nr 164/23.11.2000 atasat la fila 6 din dosar numitul  M.M. in calitate de descendent.
             In mod eronat  asa cum rezulta si din continutul procesului-verbal de punere in posesie intocmit in data de 22.11.2011 pentru suprafata de teren de 1,19 ha a fost trecuta eronat  Tarlaua 84, Parcela 1981/2 categoria de folosinta “vii” in loc de Parcela 1921/2, categoria de folosinta “arabil”cu urmatoarele vecinatati: la Nord DN 11 A, la Est rezerva Comisia Locala, la Sud Pocovnicu Ghe Ion , la vest mostenitorii defunctei  Floroiu Aurica .
             Pentru aceste motive, vazand si disp art 54 din Legea fondului funciar instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si  sa dispuna rectificarea titlului de proprietate  nr 61273 eliberat la data de 28.08.2000 in sensul aratat mai sus.            
            
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:

     Admite cererea formulara de reclamantul M.Gh. M., domiciliat in mun. ___, str. B-dul ___, bl.C2, ap.9, judetul ___, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ___ si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Bacau.
     Dispune modificarea titlului de proprietate nr.___ eliberat la data de 28.08.2000 pe numele defunctului M.I. in sensul inscrierii suprafetei de teren de 1,09 ha la categoria de folosinta arabil situat in T.69, Parcela 1921/2, cu urmatoarele vecinatati: la nord - DN 11 A, la est - rezerva Comisia Locala Podu Turcului, la sud – Pocovnicu Gheorghe Ion, la vest – mostenitorii defunctei Floroiu Aurica.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 18.04.2012.

              PRESEDINTE,                                                     GREFIER,

Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.5
09.05.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012