InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Succesiune

(Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 291/829/2012
SENTINTA CIVILA NR. 690/2012

Sedinta publica de la 13.09.2012

Completul compus din:
PRESEDINTE judecator Maftei Smaranda Claudia
Cu participare
Grefier Bradea Angelica


     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele B.A., M. M. si pe paratul B. V., avand ca obiect succesiune.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantele B. A. si M.M. asistate de  avocat Tampu-Aur Elena, lipsind paratul B. V..
?????Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura de citare este completa, prin serviciul registratura s-a depus la dosar decont intocmit de dl. expert Bunea Claudiu, pentru plata onorariului de 600 lei, impreuna cu raportul de expertiza tehnica in constructii, dupa care:
     S-a comunicat reclamantelor un exemplar al raportului de expertiza.
     Reclamantele prezente in instanta, arata ca nu au de formulat obiectiuni la expertiza in constructii.
     Instanta avand in vedere ca in cauza nu se solicita suplimentarea onorariului de expertiza specialitatea constructii dispune plata de catre Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariului definitiv de 600 de lei, achitat la CEC Bank SA Sucursala Podu Turcului de catre reclamanta B. A., cu chitanta nr. 4623138/1 din 03.05.2012, catre expertul in constructii, dl. ing. Bunea Claudiu.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe cererea formulata de reclamante.
     Reclamantele prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si retinuta prin incheierea de admitere in principiu din data de 12.04.2012, cu cheltuieli de judecata si depune chitanta nr. 102/2012 in suma de 1200 lei.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
?????
INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 291/829/2012, reclamantele B.A. si M. M. au chemat in judecata paratul B. V. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea averii succesorale ramase dupa defunctul B. Gh.
In motivarea cererii au aratat ca B.A. este sotia supravietuitoare, iar M. M. si B.V. sunt fiii defunctului, toate partile acceptand mostenirea dupa B.G.. Au mai aratat ca masa succesorala se compune din cota de ? dintr-o casa dobandita de soti in timpul casatoriei, cota de ? din terenurile inscrise in titlul de proprietate nr.____/1995 si din cota de ? din suprafetele de teren inscrise in certificatul de mostenitor nr. 13/1997, restul cotei de ? revenind reclamantei B.A..
De asemenea, s-a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 1300 lei reprezentand contravaloarea facturilor de energie electrica, avand in vedere ca paratul locuieste in imobilul ce face parte din masa succesorala, dar facturile au fost achitate de B...
Nu a fost indicat temeiul in drept al cererii.
Cererea a fost legal timbrata cu 757 lei taxa de timbru si 5 lei timbru judiciar.
Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare.
Analizand inscrisurile aflate la dosar, instanta retine urmatoarele:
Prin incheierea din data de 12.04.2012, instanta a admis in parte in principiu cererea, pentru urmatoarele considerente:
La data de 02.11.2003 a decedat B.G. cu ultimul domiciliu in comuna ___, judetul Bacau. Au calitatea de mostenitori ai defunctului B.G.reclamanta B. A. in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota-parte de ?, reclamanta M.M., in calitate de fiica, cu o cota-parte de 3/8, si paratul B.V., in calitate de fiu, cu o cota-parte de 3/8, dupa cum rezulta din actele de stare civila prezentate.
Referitor la compunerea masei succesorale, instanta a retinut ca din adeverinta nr. 123/18.01.2012 eliberata de Primaria Comunei ___ rezulta ca B.G.si B.A. au dobandit in timpul casatoriei prin construire cu mijloace proprii o casa de locuit si anexe situata in satul ___, judetul Bacau. Dand eficienta prezumtiei potrivit careia contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune este egala, instanta a constatat ca in masa succesorala dupa defunctul B.G. este inclusa cota-parte de ? din constructii, restul cotei-parti de ? reprezentand bun propriu al sotiei supravietuitoare.
Pe numele lui B.G, a fost eliberat titlul de proprietate nr. ___, pentru suprafata totala de 13.950 mp teren pe raza comunei ___. Prin urmare, aceste terenuri vor fi incluse in totalitate la masa de partaj, desi reclamantele au indicat doar cota-parte de ? din terenuri ca fiind bun succesoral, diferenta apartinand numitei B.A. in opinia reclamantelor. Titlul de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991 reprezinta un act administrativ, avand forta juridica specifica acestor acte, in situatia carora opereaza prezumtia de veridicitate. Intrucat potrivit titlului de proprietate nr. ___ itularul dreptului de proprietate asupra terenurilor era la data emiterii doar B.G., nefiind o proprietate comuna sau in devalmasie, si intrucat nu s-a facut dovada ca anterior colectivizarii terenurile inscrise in acest titlu ar fi fost bunuri comune ale sotilor B.G. si B.A., instanta a retinut ca reclamanta B. A. nu are drept de proprietate asupra acestor terenuri ca bun propriu anterior mostenirii.
Prin certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, asa cum a fost indreptat prin incheierea nr. __/28.03.2012, s-a stabilit ca dupa defunctii B. I. si B. V. au ramas ca mostenitori testamentari numitii B. G. si B. A., fiecare cu o cota-parte egala de ? din masa succesorala compusa din terenurile inscrise in titlurile de proprietate nr. ______ emise pe numele lui B.I., si anume: 28.201 mp teren pe raza comunei ___
 (din care 26.400 mp teren extravilan si 1801 mp teren intravilan), 5000 mp teren extravilan pe raza comunei ___ si, respectiv, 11.400 mp teren extravilan pe raza comunei ___.
Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. ___/25.09.2003, B. G. si B.A. au vandut catre M. Gh. si M. M. terenul intravilan in suprafata de 1801 mp si constructiile existente pe acest teren din T 69/76 parcelele 1, 2, 3 si 4.
     Prin urmare, la masa succesorala dupa defunctul B. G. s-a retinut cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 26.400 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr.___/1995 eliberat pe numele lui ___, cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 5000 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ___ eliberat pe numele lui ___, precum si cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 11.400 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ___1996 eliberat pe numele lui ___. Restul cotei-parti de ? din aceste bunuri apartine reclamantei B.A. ca bun propriu dobandit prin mostenire de la B.I. si B.V. conform certificatului de mostenitor nr. ___.
     Reclamantele au prezentat chitanta nr. 480000302899/06.12.2011 eliberata de E.ON Energie, ce atesta plata de catre B.A- a sumei de 1186,67 lei reprezentand contravaloare energie electrica pentru punctul de consum situat in satul ___. De asemenea, au prezentat sentinta civila nr. 272/08.03.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 127/829/2012, in considerentele careia se retine ca paratul B.V. locuieste impreuna cu familia sa in imobilul bun succesoral din satul ___, refuzand sa achite contravaloarea utilitatilor.
     Potrivit art. 636 Cod civil, fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun in masura in care nu schimba destinatia si nu aduce atingere drepturilor celorlalti coproprietari. Cel care, impotriva vointei celorlalti coproprietari, exercita in mod exclusiv folosinta bunului comun poate fi obligat la despagubiri.
     Cum energia electrica a fost consumata de catre parat in folos propriu, dar contravaloarea acesteia a fost suportata de reclamanta B. A. (existand o prezumtie in acest sens ce nu a fost rasturnata, prezumtie decurgand din eliberarea chitantei pe numele reclamantei si din posesia chitantei in original), instanta a admis in parte cererea, retinand un drept de creanta al reclamantei B.A. asupra paratului pana la concurenta sumei de 1186,67 lei inscrisa in chitanta, pentru diferenta pana la 1300 lei nefiind facuta vreo dovada.
In cauza a fost efectuata o expertiza in constructii de catre expertul Bunea Claudiu, fiind identificata casa retinuta la masa de partaj, stabilindu-se si valoarea acesteia: 37.000 lei.
Terenurile au fost evaluate de catre instanta pe baza expertizei oferite de Camera Notarilor Publici Bacau (la cursul 1 euro = 4,50 lei), si anume:
- pentru terenurile arabile extravilane din comuna ___: 0,06 euro/mp;
- pentru terenurile arabile intravilane din comuna T___: 0,38 euro/mp;
- pentru terenurile vii intravilane din comuna ___: 0,54 euro/mp;
- pentru terenurile curti-constructii intravilane din comuna ___: 0,54 euro/mp;
- pentru terenurile paduri extravilane din comuna __: 0,03 euro/mp;
- pentru terenurile pasuni extravilane din comuna ___: 0,03 euro/mp;
- pentru terenurile arabile extravilane din comuna ___ 0,23 euro/mp.
     Rezulta ca valoarea masei succesorale este de 35.560,50 lei, la care se adauga valoarea bunurilor proprii ale reclamantei B.A., de 27.504,50 lei.
     Potrivit art. 728 Cod civil (forma in vigoare la data deschiderii succesiunii), nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Avand in vedere solicitarea reclamantelor de sistare a starii de indiviziune, in temeiul acestui text de lege instanta urmeaza a admite in parte cererea. In consecinta, instanta va proceda la atribuirea in natura catre parti a bunurilor ce formeaza masa succesorala, la formarea si atribuirea loturilor tinand cont de prevederile art. 673 ind. 9 Cod procedura civila.
     Astfel, instanta va avea in vedere faptul ca paratul nu si-a exprimat vreo optiune referitoare la modalitatea de lotizare, iar reclamanta B.A. a insistat sa ii fie atribuita constructia (cu terenul aferent). Cu privire la impartirea terenurilor, instanta va tine cont doar in parte de propunerea exprimata de reclamante, cu scopul de a diminua pe cat posibil sultele necesare egalizarii valorice a loturilor, in conformitate cu prevederile art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod procedura civila.
     Va obliga paratul sa plateasca reclamantei B.A. suma de 1186,67 lei reprezentand contravaloarea energiei electrice folosite de parat la imobilul din masa de partaj.
     In temeiul art. 274 si 277 Cod procedura civila va obliga partile sa suporte cheltuielile de judecata proportional cu cota parte ce le revine raportat la intreaga masa de partaj. Aceste cheltuieli au fost avansate de reclamante dupa cum urmeaza: 757 lei taxa de timbru, 5 lei timbru judiciar, 600 lei onorariu expert si 600 lei onorariu avocat B.A., 600 lei onorariu avocat M.M..
     Creantele reciproce vor fi compensate pana la concurenta celei mai mici sume.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Admite in parte cererea formulata de reclamantele B.A. si M. M., ambele domiciliate in sat ____, judetul Bacau in contradictoriu cu paratul B.V.-domiciliat in sat ________, judetul Bacau.
Constata ca la data de 02.11.2003 a decedat B.G., cu ultimul domiciliu in comuna ______, judetul Bacau.
Constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctului B.G.: reclamanta B. A. in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota-parte de ?, reclamanta M.M., in calitate de fiica, cu o cota-parte de 3/8, si paratul B.V., in calitate de fiu, cu o cota-parte de 3/8.
Constata ca masa succesorala dupa defunctul B.G. se compune din:
1. Cota-parte de ? dintr-o casa de locuit cu anexe situata in satul ___, judetul Bacau;
2. Terenurile in suprafata totala de 13.950 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ____/1995 eliberat pe numele lui ___;
3. Cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 26.400 mp situate in comuna ___ judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ____1995 eliberat pe numele lui B.I.
4. Cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 5000 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I.;
5. Cota-parte de ? din terenurile extravilane in suprafata totala de 11.400 mp situate in comuna ___, judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B. I..
     Restul cotei-parti de ? din bunurile anterior descrise la punctele 1, 3, 4 si 5 apartine reclamantei B.A., bun propriu.
     Constata ca reclamanta B. A. are un drept de creanta impotriva paratului B. V. in valoare de 1186,67 lei, reprezentand contravaloarea energiei electrice folosite de parat la imobilul din masa de partaj situat in satul ___, judetul Bacau.
     Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
     Atribuie reclamantei B. A. lotul nr. 1 in valoare de 41.870 lei, compus din:
* Teren arabil intravilan in suprafata de 100 mp din T 69/81 P 40 din comuna ___udetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G. in valoare de 171 lei;
* Teren arabil intravilan in suprafata de 154 mp din T 69/81 P 38 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., in valoare de 263 lei;
* Teren arabil intravilan in suprafata de 239 mp din T 69/81 P 36 din comuna ___ judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G. in valoare de 409 lei;
* Teren vii intravilan in suprafata de 679 mp din T 69/81 P 39 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., in valoare de 1650 lei;
* Teren vii intravilan in suprafata de 255 mp din T 69/81 P 37 din comuna Tatarasti, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., in valoare de 620 lei;
* Teren curti-constructii intravilan in suprafata de 723 mp din T 69/81 P 41 din comuna ___udetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B__, in valoare de 1757 lei;
* Casa de locuit in suprafata de 79 mp situata in satul ___, judetul Bacau, amplasata pe terenul intravilan inscris in titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B.G, identificata prin raportul de expertiza intocmit in cauza de expertul Bunea Claudiu, in valoare de 37.000 lei.
     Atribuie reclamantei M. M. lotul nr. 2 in valoare de 7857 lei, compus din:
* Teren pasuni extravilan in suprafata de 11.800 mp din T 39 P 776/50 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. ___/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 1593 lei;
* Teren paduri extravilan in suprafata de 2700 mp din T 34 P 638/96 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 364,50 lei;
* Teren paduri extravilan in suprafata de 2300 mp din T 34 P 638/154 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. ___/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 310,50 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 1200 mp din T 33 P 622/30 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 324 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 2700 mp din T 32 P 595/10 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. si in certificatul de mostenitor nr. ___/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 729 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 1800 mp din T 25 P 483/10 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ---/1994 eliberat pe numele lui B.G., in valoare de 486 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 1800 mp din T 33 P 622/96 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B. G., in valoare de 486 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 2400 mp din T 111 P 2778/55 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B. I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 2484 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 4000 mp din T 50 P 988/13 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. ___/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 1080 lei.
     Atribuie paratului B.V. lotul nr. 3 in valoare de 13.338 lei, compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 7200 mp din T 36 P 647/1/26 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.Gh., in valoare de 1944 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 1000 mp din T 33 P 622/120 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., in valoare de 270 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 700 mp din T 33 P 1102/3 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. si in certificatul de mostenitor nr. ___/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 189 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 5000 mp din T 32 P 603/36 din comuna __, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 1350 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 1000 mp din T 57 P 1097/69 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B. I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 270 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 9000 mp din T 111 P 2783/18 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B.I. si in certificatul de mostenitor nr. __/28.01.1997 intocmit de BNP Ladan Dumitriea, in valoare de 9315 lei.
     Obliga reclamanta B.A. sa plateasca reclamantei M. M. suma de 5475,38 lei cu titlu de sulta.
     Obliga paratul B. V. sa plateasca reclamantei M.M.  suma de 2,81 lei cu titlu de sulta.
     Obliga paratul B. V. sa plateasca reclamantei B. A. suma de 1186,67 lei reprezentand contravaloarea energiei electrice folosite de parat la imobilul din masa de partaj.
     Obliga reclamanta M. M. sa plateasca reclamantei B. A. suma de 360,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Obliga paratul .B.V. sa plateasca reclamantei B.A. suma de 960,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Compenseaza creantele reciproce dintre reclamantele B. A. si M. M. pana la concurenta sumei de 360,75 lei si, in consecinta, obliga reclamanta B. A. sa plateasca reclamantei M. M. suma de 5114,63 lei cu titlu de diferenta sulta necompensata.
     Definitiva.
     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 13.09.2012.
     
     Presedinte,                                                                          Grefier,
judecator Maftei Smaranda Claudia                                        Bradea Angelica


Red./tehnored. 6 ex.
S.M./A.B.
26/27.09.2012??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011