InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010

(Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat la aceasta instanta actiunea formulata si precizata de reclamantul Sindicatul Invatamantului Preuniversitar in numele si pentru membrii de sindicat,  impotriva paratei Scoala Gimnaziala T. prin care s-a solicitat obligarea acesteia din urma la calcularea si plata diferentei dintre salariul cuvenit si cel efectiv incasat, actualizat cu rata inflatiei, de la scadenta si pana la incasarea totala a creantei pretinse cu acest titlu pentru perioada 01.01.2010 – 13. 05.2011, tinand cont de dispozitiile O.G. nr. 15/2008, aprobata si modificata prin Legea nr. 221/2008, raportat la dispozitiile Legii cadru 330/2009.
In motivare se arata in esenta ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. 6 din O.U.G. nr. 1/2010  si ale art. 30 din Legea cadru nr. 330/2009, I.C.C.J. a hotarat in cadrul unui R.I.L. ca „ personalul didactic din invatamant aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, incepand cu data de 1 ianuarie 2010 la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009, stabilit  in conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2008 privind cre?terile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.
Reclamatul arata ca salariile de baza ale personalului didactic din invatamant au fost majorate prin O.G. nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, conform careia, incepand cu data de 1 octombrie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 a fost stabilita la 400,00 lei, aceasta  urmand a fi valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare. Prin dispozi?iile art. 1 lit. b din OUG nr. 136/2008 s-a diminuat coeficientul de multiplicare 1.000 la 299,933 lei pentru perioada octombrie decembrie 2008, ordonan?a care a fost declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.221/12.10. 2008. Aceea?i diminuare s-a prevazut si  prin O.U.G.  nr. 151/2008 dar si aceste dispozitii au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 842 din 2.06.2009.
Prin OUG nr. 1/2009 s-au modificat dispozitiile  O.G. nr. 15/2008, dar Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 989/2009 a constatat ca art. 2 si 3 din acest act normativ incalca prevederile legii fundamentale. Prin Decizia nr. 3 din 04.04. 2011, pronuntata  in R.I.L. , I.C.C. J. a stabilit ca dispozitiile OG nr. 15/2008, astfel cum  a fost aprobata  cu modificari prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal  pentru diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate cu incepere de la data de 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009. La data de 1 ianuarie 2010 a intrat in vigoare legea cadru a salarizarii unitare, Legea nr. 330/2009, care prevede la art. 1 alin. 2 ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt si raman cele prevazute in aceasta lege. Potrivit art. 30, alin. 5 din acest act normativ, in anul 2010, personalul aflat in func?ie la 31 decembrie 2009 isi va pastra  salariul avut in  luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal. In vederea stabilirii unor criterii de determinare a sintagmei „salariu avut”, prin  art. 5 alin.6 din O.U.G. nr. 1/2010 s-a prevazut ca „ reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile OUG nr. 41/ 2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.”
 Astfel, pentru anul 2010 noul salariu de baza trebuie calculat pornind de la preluarea celui care corespundea functiei detinute potrivit grilei de salarizare valabile in luna decembrie 2009 si care trebuia platit personalului didactic din invatamant, in raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000. Reclamantul sustine ca singurele prevederi legale ce produc efecte in cauza sunt cele ale art. 1 alin. 1, lit. c din O.G nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008, fara a fi avute in vedere modificarile legislative operate prin ordonante de urgenta afectate de vicii de neconstitutionalitate.
In drept s-au invocat O.G. 15/2008 aprobata prin L. 221/2008, L. 330/2009 si Decizia I.C.C.J nr. 11/2012.
In probatiune se depune mandat de reprezentare din partea membrilor de sindicat, si Sentinta civ. 22/2010  data de Tribunalul Sibiu.
Parata, desi a fost legal citata, nu a depus intampinare si nu si-a exprimat pozitia fata de actiune.
Actiunea este scutita de plata taxei de timbru conf. art. 270 din C. Muncii.
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului precum si a probelor administrate in cauza, respectiv inscrisuri, instanta retine urmatoarele :
Membrii de sindicat reprezentati de reclamant in baza imputernicirii de la f. 34-35 dosar sunt angajatii paratei in calitate de cadre didactic, astfel cum rezulta din tabelul depus la dosar. In aceasta calitate, incepand cu 1 ianuarie 2010 le-au fost stabilite salariile in baza Legii de salarizare nr. 330/2009.
In anul 2008 salarizarea personalului din invatamant a fost modificata prin adoptarea O.G. nr. 15/2008 aprobata cu modificari, prin Legea nr. 221/2008 principala modificare constand in majorarea  coeficientului de multiplicare 1,000 pentru personalul didactic si didactic auxiliar, la 400,00 lei pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008 si care reprezenta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare. Legea de aprobare a O.G. nr.15/2008, a facut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutionala  constatand ca  aceasta lege este  constitutionala.
Ulterior publicarii Legii nr. 221/2008 a fost emisa O.U.G. nr. 136/2008 care prevede valoarea coeficientului de multiplicare  1,000, la 299.933 lei, aceasta fiind declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionala nr. 1221/2008, publicata in M of. al Romaniei, partea I nr. 804/2 decembrie 2008.
Anterior pronuntarii Deciziei nr. 1221/2008, se aproba O.U.G. nr. 151/2008 de modificare a O.G. 15/2008, la fel declarata  neconstitutionala prin Decizia  Curtii Constitutionale nr. 842/2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 464/06.07.2009. O alta O.U.G. nr. 1/2009 privind masuri in domeniul salarizarii in sectorul bugetar se emite la 29.01.2009, la fel declarata neconstitutionala prin Decizia  Curtii Constitutionale nr.989/30.06.2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 531/31.07.2009.
Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.106/2010, a aratat ca O.G. nr. 15/2008 a fost abrogata expres prin art. 48 pct. 16 cap. VI din Legea nr. 330/2009 „in aceste conditii OU.G. nr. 31/2009 si O.U.G. nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale O.G. nr. 15/2008, sunt si ele abrogate.
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 124/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 272/27.04.2010 se arata: „art. 2 din O.U.G. nr. 41/2009 este afectat de vicii de neconstitutionalitate „intrucat modificau dispozitii legale declarate neconstitutionale”.
Prin Decizia nr. 989/30.06.2009,   Curtea Constitutionala reaminteste  ca  nici  modificarea  sau completarea dispozitiei legale criticate de catre legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi  neconstitutionalitatea  constatata de Curtea Constitutionala, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate, in  masura in care confirma  solutia legislativa declarata neconstitutionala din punct de vedere intrinsec sau extrinsec.
Asadar, in luna decembrie 2009 dispozitiile Legii nr. 221/2008,  de majorare a coeficientului 1.000 la valoarea de referinta de 400.00 lei,  erau in vigoare  si  trebuiau aplicate pentru toata perioada in care actul normativ a fost in vigoare, insa acest act produce efecte si in continuare prin prisma dispozitiilor Legii nr. 330/2009, respectiv  art.7 alin. 2 „nicio persoana sa  nu inregistreze o diminuare a salariului  brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari", si art. 12 alin. 3 ,,in anul 2010, salariile ... se stabilesc potrivit art.30 alin.5 fara a fi utilizati coeficienti de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege": art. 30 alin. 5: „In anul 2010 personalul aflat in functie  la data de 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, ...astfel: 
      a) noul salariu de baza va fi cel corespunzator functiilor din luna decembrie 2009".
Sintagma „salariu avut" prevazuta de art. 30 alin. 5 se refera evident la sumele pe care salariatii ar fi trebuit sa le incaseze in mod legal pentru luna decembrie  2009, ca punct de referinta  de la care porneste stabilirea salarizarii in anul  2010.
In sustinerea acestei interpretari a dispozitiilor art. 5 alin. 6 din OUG nr. 1/2010  si ale art. 30 din Legea cadru nr. 330/200, ICCJ a hotarat in cadrul unui recurs in interesul legii prin Decizia nr. 11/08.10.2012 ca „ personalul didactic din invatamant aflat in functie  la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, incepand cu data de 1 ianuarie 2010 la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009, stabilit  in conformitate cu prevederile O.G nr. 15/2008 privind cre?terile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificarile prin Legea nr. 221/2008. Cu toate acestea incepand cu 01.01.2010, parata a stabilit salariile membrilor de sindicat - cadre didactice in baza L. nr. 330/2009, fara sa aiba in vedere majorarile ce trebuiau incluse in salariul avut in luna decembrie 2009.
La dosarul cauzei reclamantul a depus Sentinta civila nr. 22/2010 care vizeaza majorarile salariale ce trebuiau acordate in baza L. 221/2008 cadrelor didactice angajati ai paratei, incepand cu luna octombrie 2008, insa efectele acestei sentinte sunt limitate in timp si se produc pana la 31.12.2009, data la care, prin disp. L. 330/2009, Legea 221/2008 a fost expres abrogata.
Cat priveste perioada pentru care urmeaza a se efectua plata acestor diferente salariale, se constata ca este cuprinsa in intervalul 01.01.2010-13.05.2011, intrucat la aceasta data a intrat in vigoare noua Lege nr. 63/2011 de salarizare a personalului din inva?amantul preuniversitar care prevede o alta modalitate de salarizare.
Calculul si plata drepturilor rezultate se va face la valoarea actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, asigurandu-se astfel o reparare a prejudiciului suferit de membrii de sindicat prin neplata la timp a acestor drepturi conf. art. 161  al.4, actual art. 166  alin.4, C. muncii.
Fata de cele mai sus aratate, instanta constata ca actiunea, astfel cum a fost precizata, este intemeiata si va fi admisa.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017