InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGII CU PROFESIONISTI

(Sentinta comerciala nr. 844 din data de 23.12.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Banci. Operatiuni bancare. Institutii (sparte) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

T R I B U N A L U L :

Constata ca prin sentinta civila nr. 5477/17.10.2013  pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a respins exceptia lipsei de interes invocata de parata B … SA.
S-a respins cererea formulata si precizata de reclamantii I N C si I A S, ambii cu domiciliul in….., in contradictoriu cu paratele B .. SA, cu sediul in …si SC S C SRL, cu sediul….
S-au obligat reclamantii la plata catre parata B … SA a sumei de 20777,22 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut cu privire la exceptia lipsei de interes invocata de parata B .. SA, ca aceasta este neintemeiata, folosul practic urmarit de reclamanti constand in recuperarea unor sume de bani considerata de reclamanti ca fiind achitata ca urmare a existentei unor clauze abuzive in contractele de credit incheiate de parti.
Pe fondul cauzei prima instanta a retinut ca intre reclamantii I N C si I A S, in calitate de imprumutati, si parata B .. SA, in calitate de imprumutator, s-au incheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. …..in valoare de 6200 EURO pentru nevoi personale, acordat pe o perioada de 120 luni (10 ani), si contractul de credit bancar pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice nr……, in vederea dobandirii unui imobil situat in ……credit in valoare de 29.500 EURO, acordat pe o perioada de 360 luni (30 ani), cu garantie ipotecara asupra imobilului achizitionat.
Dupa cum rezulta din notificarea aflata la fila 347 din vol. I dosar, prin adresa nr….., parata B.. SA a adus la cunostinta imprumutatului, faptul ca nu si-a respectat obligatiile prevazute in contractul de credit nr. …..si, in consecinta, figureaza inregistrat in evidentele bancii cu o datorie totala de 585,79 EURO reprezentand sold restant, dobanzi, creante atasate si comisioane, si ca, daca in termen de maxim 10 zile calendaristice de la trimiterea notificarii nu se achita integral suma mentionata, intreaga creanta datorata de imprumutat se va considera de drept exigibila, se va declara intreg soldul datorat scadent anticipat.
Astfel, asa cum rezulta din raportul de expertiza contabila efectuat in cauza (fila 189 vol. II dosar) si din cererea de chemare in judecata, prin care reclamantii au recunoscut ca au existat intarzieri la plata din partea lor, instanta de fond a retinut ca reclamantii au figurat cu intarzieri la rambursarea ratelor creditului contractat prin contractul de credit nr. …..si, ca urmare, la data de…., parata B.. SA a declarat scadent anticipat intreg soldul datorat in baza contractului nr……, dar si a intregului sold datorat in baza contractului de credit nr……, asa cum rezulta din notificarea la fila 346 din vol. I dosar - adresa nr…….
In cauza, fata de sustinerea reclamantilor in sensul ca o parte din intarzierile la plata s-ar fi datorat angajatilor paratei B.. SA care nu a monitorizat depunerile efectuate de imprumutat in conturi, prima instanta retine ca nu are relevanta la stabilirea caracterului abuziv al unor clauze contractuale indeplinirea sau neindeplinirea obligatiilor contractuale in concret de catre parti, ci caracterul abuziv al clauzelor, ca si cauza de nulitate, se raporteaza la un moment anterior sau concomitent incheierii contractelor, si, deci, nu la modul de executare a contractelor de credit. 
 Se mentioneaza ca la data de 11.08.2009, creanta rezultata din contractul de credit nr. …..si contractul de credit nr. …..apartinand paratei B.. SA a fost cesionata prin contractul de cesiune de creante nr. ….in favoarea paratei SC S C SRL.
In ceea ce priveste art. 4.10 din contractul nr……, conform caruia „in cazul in care la scadentele stabilite nu sunt rambursate ratele de credit sau nu sunt achitate dobanzile aferente, banca va comunica imprumutatului, si dupa caz, coplatitorului si garantilor, consecintele ce decurg din contractul de imprumut urmare a nerespectarii obligatiilor asumate”, se constata ca nu constituie o clauza abuziva din moment ce comunicarea prevazuta este in beneficiul imprumutatului si vizeaza o reluare a informarii acestuia cu privire la consecintele ce decurg din contractul de imprumut urmare a nerespectarii obligatiilor asumate, consecinte de care imprumutatul a luat la cunostinta in momentul semnarii contractului de credit.
Referitor la sustinerea reclamantilor in sensul ca art. 4.11, art. 7.4 lit. b, art. 7.4 lit. g, art. 7.4 lit. h si art. 8.1 din contractul nr. …….si art. 8.3 lit. c, d, art. 9.1, art. 9.3 din contractul de credit nr….., ar fi unele abuzive sunt apreciate de prima instanta ca neintemeiate din moment ce acestia au avut posibilitatea de a citi si studia inainte contractele de credit si au fost insusite prin semnatura de acestia ca urmare a acceptarii acestora, mai ales in conditiile in care, clauzele amintite sunt unele clare si fara echivoc si trebuie interpretate si analizate coroborat unele prin altele conform art. 977 si urm. din Codul civil.
Totodata, instanta de fond a apreciat ca  nu poate accepta imprejurarea ca, conventiile si clauzele mentionate le-au fost impuse reclamantilor asa cum sustin acestia in actiune, in conditiile in care nu detine un monopol pe piata relativ la acordarea creditelor, oferta din acest punct de vedere fiind una foarte variata, clientul putandu-se adresa bancii a carei oferta o considera mai avantajoasa pentru el.
De asemenea, imprejurarea ca parata, societate bancara s-a bazat in formarea vointei de a contracta, la data acordarii creditelor, tocmai pe interpretarea corelata a art. 4.11, art. 7.4 (lit. b, g, h) art. 8.1, art. 10 din Conditiile generale ale contractului de credit nr. …..si art. 8.3 lit. c, d, art. 9.1, art. 9.3 din Conditiile generale ale contractului de credit nr. …..si, in egala masura, pe intregul bloc contractual acceptat prin semnatura de reclamanti, intrucat este de la sine inteles ca, in caz contrar, aceasta nu ar mai fi acordat creditele sus identificate. Interpretarea contrara a celei sus retinute de prima instanta, in lipsa dovedirii unei eventuale vicieri a consimtamantului reclamantilor la data incheierii conventiilor, ar contraveni principiului continut de art. 969 Cod civil potrivit caruia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante si trebuie executate cu buna – credinta de catre acestea conform art. 970 Cod civil. De altfel, reclamantii au incheiat doua contracte de credit avand aceleasi clauze considerate acum ca abuzive, fiind greu de acceptat ca acestia nu au inteles semnificatia si ratiunea clauzelor contractuale analizate.
Din punct de vedere al legalitatii contractelor, instanta de fond retine ca acestea respecta dispozitiile art. 4 din Legea nr. 193/2000, potrivit cu care o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor si ca, in egala masura, clauzele invocate nu se incadreaza in niciunul din cazurile mentionate in Anexa la Legea nr. 193/2000.
Referitor la art. 10, conform caruia „Cesiune. Banca poate cesiona unui tert drepturile si obligatiile sale din prezentul contract” si art. 8.3 lit. e, conform caruia „banca are dreptul sa cesioneze sau sa transmita in alt mod prezentul contract si garantiile aferente” din cele doua contracte, invocate de reclamanti ca fiind clauze abuzive care ar conduce la nulitatea contractului de cesiune de creanta nr. ….incheiat intre societatile parate,  instanta de fond retine ca paratele au actionat potrivit art. 1391-1398 din Codul civil, contractul de cesiune de creanta fiind un contract consensual, pentru a carui incheiere valabila este necesara si suficienta realizarea acordului de vointa dintre cedent si cesionar.
De asemenea, se retine ca singura sanctiune existenta in cazul neindeplinirii obligatiei de notificare a debitorului cedat este inopozabilitatea cesiunii de creanta si nu nulitatea absoluta a contractului de cesiune.  
In ceea ce priveste sustinerea reclamantilor referitor la faptul ca incheierea cesiunii a avut ca efect cresterea dobanzii si modificarea perioadei de rambursare, acesta constituind un alt motiv de nulitate, se apreciaza de prima instanta  ca acesta nu poate fi un motiv care sa atraga constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale conform carora banca are dreptul sa cesioneze drepturile si obligatiile sale din contract, intrucat, conform clauzelor contractuale, ca urmare a cesiunii de creanta, creanta ramane neschimbata, in sensul ca reclamantii au o datorie scadenta integral, cuprinzand creditul acordat si costurile acestuia, situatie existenta la momentul incheierii contractului de cesiune.   
Astfel, in ceea ce priveste dispozitiile contractuale invocate de reclamanti continute de cele doua contracte, instanta de fond a constatat ca aceste clauze sunt unele clare si fara echivoc, si au fost convenite si insusite de parti, inclusiv de reclamanti, ca urmare a semnarii conventiilor, devenind astfel lege intre partile contractante potrivit art. 969 Cod civil, si au fost avute in vedere de parata la data acordarii creditelor, constituind elemente determinante la formarea vointei de a contracta.
Prin urmare, pentru considerentele expuse, prima instanta a apreciat ca nu exista nici un  motiv pentru a interveni in raporturile contractuale stabilite intre partile litigante, in lipsa retinerii ca abuzive a clauzelor analizate, intrucat in caz contrar, ar infrange dispozitiile legale continute de art. 969 Cod civil si ar rupe, ea insasi, echilibrul partilor contractante asa cum le-au convenit acestea prin semnarea contractelor.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantii I N C si I A S solicitand modificarea sentintei atacate si in urma rejudecarii cauzei sa se constate nulitatea absoluta a contractelor de cesiune de creanta …..incheiate intre B ..SA si SC S C SRL prin care au cesionat  creantele nascute in baza contractele de credit …..si…..; sa se constate ca art. 8.3 (lit. c, d, e); art. 9.1, 9.3/ din conditiile de creditare aferente contractului de credit ……..si prevederile art. 4.10, 4.11, art. 7.4 (lit. b, g.h) art. 8.1, art. 10 din conditiile de creditare aferente contractului de credit …… sunt clauze contractuale abuzive conform Legii nr. 193/2000 republicata, sa fie obligata parata B.. sa modifice din contractele de credit mai sus mentionate prevederile declarate abuzive, sa fie obligata parata B.. sa negocieze clauzele care au fost declarate abuzive, sa fie obligata parata SC S C SRL sa restituie in conturile de credit ale reclamantului sumele pe care le-a incasat in mod abuziv si fara consimtamantul reclamantului; de asemenea, s-a solicitat obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
Critica sentintei atacate vizeaza faptul ca.
1. Instanta de fond nu a tinut cont de prevederile legale imperative ale Legi nr. 193/2000;
2. Instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca notificarile transmise catre apelanti nu respecta conditiile de forma si de fond impuse de lege pentru opozabilitate. Astfel se mentioneaza ca B.. a deschis in mod abuziv si fara acordul reclamantilor conturi bancare, aflate la dispozitia SC S C SRL, din care acestia, fara acceptul titularului de cont, au transferat sume in contul lor.
3. Instanta de fond nu a tinut cont de concluziile raportului de expertiza contabila care au relevat culpa bancii in decontarea ratelor de credit, astfel incat creditul de nevoi personale a fost achitat in avans iar cel ipotecar a ramas restant.
Se arata ca in ceea ce priveste contractul de cesiune de creanta nr. …..incheiat intre B.. si SC S C SRL avand ca obiect contractele de credit ale reclamantilor, acesta este lovit de nulitate absoluta deoarece nu respecta conditiile de forma si fond cerute de lege, a avut ca temei clauze abuzive si prin incheierea lui s-au produs daune debitorilor cedati prin scurtarea perioadei de rambursare a creditelor si majorarea dobanzii. Reclamantii au invederat ca cesiunea de creanta nu respecta conditiile de fond pentru a le fi opozabila, in sensul ca reclamantii nu au fost notificati de existenta acesteia conform art. 1393 C.civ., incheierea contractului de cesiune a avut ca temei clauze abuzive inserate in anexele contractelor de credit-conditii generale de creditare.
Referitor la clauzele abuzive se arata faptul reclamantii au fost obligati sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu au avut posibilitatea reala sa ia la cunostinta la data semnarii contractului (incheindu-se un contract tipizat), iar parata nu a facut nici o dovada de negociere a conditiilor contractuale.
Prin intampinarea formulata Intimata B.. SA solicita respingerea apelului si mentinerea hotararii instantei de fond.
Se arata, referitor la caracterul abuziv al clauzelor invocate ca B.. SA a pus la dispozitia reclamantilor atat conditiile generale cat si cele speciale,iar acestia nu au solicitata intimatei lamuriri sau explicatii suplimentare.
Se mentioneaza ca banca nu a impus reclamantilor sa semneze o conventie de credit pe care acestia nu doreau sa o incheie, mai mult reclamantii au avut initiativa demararii raporturilor contractuale. Se afirma ca trebuie luata in calcul  si obligatia consumatorului de a manifesta un nivel minim de constientizare, el neputand beneficia de calitatea de consumator pentru a obtine beneficii retroactive, referitoare la obligatiile deja asumate.
Se precizeaza faptul ca banca a notificat reclamantii  ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata la scadenta a sumelor datorate in baza contractelor de credit, in conformitate cu prevederile art. 5.10 din contractele de credit.
Cu privire la concluziile raportului de expertiza, se arata ca in mod gresit expertul  a raportat cuantumul sumelor restante la graficul de rambursare emis la incheierea contractelor, desi prevederilor contractuale dobanda era fixa pentru primele 12 luni si variabila ulterior si chiar in aceste conditii se precizeaza ca reclamantii inregistrau  in mod constant intarzieri la plata ratelor creditului imobiliar.
Referitor la nulitatea contractului de cesiune se afirma ca a fost incheiat cu respectarea tuturor prevederilor legale in materie, cesiunea a fost notificata debitorului cedat si chiar daca nu ar fi fost notificata, sanctiunea care ar fi intervenit ar fi fost inopozabilitatea.
 Prin intampinarea formulata  de SC S C SRL s-a solicitat pe fond respingerea recursului motivat de faptul ca clauzele contractuale privind dobanda, exigibilitatea anticipata si cesiunea nu sunt abuzive, reclamantilor li s-a acordat posibilitatea  negocierii contractelor de credit insa acestia le-au acceptat in forma propusa fara nici un fel de rezerve, contractul a fost incheiat cu buna credinta, contractul de credit nu creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, fiecare dintre obligatiile asumate are cate un drept corelativ,precum si o justificare reala si rezonabila.
Intimata a invederat ca afirmatiile reclamantilor cu privire la majorarea dobanzilor sunt neintemeiate, avand in vedere faptul ca dobanzile datorate de acestia nu sunt fixe, ci variabile, astfel incat este fireasca modificarea lor.
Referitor la clauzele privind exigibilitatea anticipata acestea sunt legale, fiind firesc ca banca sa aiba posibilitatea demararii de urgenta a procedurilor legale pentru recuperarea creantei.
Analizand sentinta atacata sub aspectul motivelor invocate Tribunalul retine urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sibiu la data de 30.12.2010, reclamantii I N C si I A S au solicitat, in contradictoriu cu paratele B .. SA si SC S C SRL:
- sa se constate ca art. 8.3 (lit. c, d, e); art. 9.1, 9.3/ din conditiile de creditare aferente contractului de credit ….si prevederile art. 4.10, 4.11, art. 7.4 (lit. b, g.h) art. 8.1, art. 10 din conditiile de creditare aferente contractului de credit ….sunt clauze contractuale abuzive conform Legii nr. 193/2000 republicata;
- sa fie obligata parata B.. sa modifice din contractele de credit mai sus mentionate prevederile declarate abuzive;
- sa fie obligata parata B.. sa negocieze clauzele care au fost declarate abuzive;
- sa se constatate nulitatea absoluta a contractului de cesiune de creanta …incheiat intre B .. SA si SC S C SRL prin care s-au cesionat creantele nascute in baza contractelor de credit nr. ….si…..;
- sa fie obligata parata SC S C SRL sa restituie in conturile de credit ale reclamantului sumele pe care le-a incasat in mod abuziv si fara consimtamantul reclamantului;
- s-a solicitat obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
Reclamantii au aratat ca, referitor la contractul de credit bancar pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice nr……., in anexa-conditiile generale de creditare are urmatoarele articole ce cuprind clauze abuzive:
- art. 8.3 lit. c „banca are dreptul sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de imprumutat in oricare din situatiile prevazute la capitolul Cazuri de culpa”;
- art. 8.3 lit. d „banca are dreptul sa debiteze conturile imprumutatului cu orice datorie restanta”;
- art. 8.3 lit. e „sa cesioneze sau sa transmita in alt mod prezentul contract si garantiile aferente”;
- art. 9.1 „cazuri de culpa. Nerespectarea de catre imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract/contracte accesorii constituie caz de culpa…” ;
- art. 9.3 „…neindeplinirea de catre imprumutat a oricarei obligatii contractuale, da dreptul bancii de a declara soldul creditului scadent imediat, indiferent de graficul de rambursare, si, ca urmare, sa ia orice masura pe care o considera necesara pentru a-si recupera pagubele cauzate in acest mod,…Prevederile mentionate se vor aplica si in cazul in care banca constata ca situatia financiara nu mai asigura conditiile de rambursare ale creditului.”
Reclamantii au aratat ca, referitor la contractul de credit nr. …/06.09.2007, acesta are in anexa/conditiile de creditare urmatoarele articole ce cuprind clauze abuzive:
- art. 4.10 „in cazul in care la scadentele stabilite nu sunt rambursate ratele de credit sau nu sunt achitate dobanzile aferente, banca va comunica imprumutatului…, consecintele ce decurg din contract ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate”; -
- art. 4.11 „daca in termen de 30 de zile de la data scadentei, imprumutatul…nu achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate celelalte obligatii asumate…devin exigibile, iar banca este indreptatita la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite…”;
- art. 7.4 lit. b „banca are dreptul sa debiteze conturile imprumutatului cu oricare dintre obligatiile scadente, …cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia”;
- art. 7.4 lit. g „…sa declare scadente si platibile toate celelalte credite acordate de banca, impreuna cu toate dobanzile aferente, …in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin prezentul contract”;
- art. 7.4 lit. h „sa declare scadent prezentul credit impreuna cu toate dobanzile aferente, … in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate sau care se vor incheia cu banca”;
- art. 8.1 „nerespectarea de catre imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract ..constituie caz de culpa”;
- art. 10 „cesiune. Banca poate cesiona unui tert drepturile si obligatiile sale prin prezentul contract”.
Analizand clauzele contractuale cuprinse in art. 8.3 lit. c) „banca are dreptul sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de imprumutat in oricare din situatiile prevazute la capitolul Cazuri de culpa” si art. 8.3 lit. d) „banca are dreptul sa debiteze conturile imprumutatului cu orice datorie restanta” din contractul de credit bancar pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice nr……,  respectiv art. 4.11 „daca in termen de 30 de zile de la data scadentei, imprumutatul…nu achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate celelalte obligatii asumate…devin exigibile, iar banca este indreptatita la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite…”; art. 7.4 lit. b „banca are dreptul sa debiteze conturile imprumutatului cu oricare dintre obligatiile scadente, …cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia”; art. 7.4 lit. g „…sa declare scadente si platibile toate celelalte credite acordate de banca, impreuna cu toate dobanzile aferente, …in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin prezentul contract”; art. 7.4 lit. h „sa declare scadent prezentul credit impreuna cu toate dobanzile aferente, … in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate sau care se vor incheia cu banca” din contractul de credit nr……, Tribunalul constata ca sunt abuzive date fiind urmatoarele considerente:
Aceste clauze, pentru a nu fi abuzive, ar trebui sa vizeze exclusiv raporturile contractuale dintre parti, iar nu cele incheiate de client cu alte unitati de creditare sau chiar cu aceeasi banca, pentru ca scadenta anticipata a creditului trebuie sa fie in legatura cu acel credit, iar nu cu altele, intr-un astfel de caz creandu-se un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. Astfel, consumatorul se vede in situatia in care ar trebui sa ramburseze imediat creditul obtinut, cu toate ca plata ratelor se face constant si la termen, in cazul in care nu ar achita ratele scadente ale unui alt credit, desi neplata s-ar putea datora contestarii datoriei sau altor cauze, neimputabile imprumutatului. Evident, o atare situatie nu poate fi acceptata, pentru ca expune consumatorul intr-o pozitie defavorabila fata de banca imprumutatoare, care are la discretie stabilirea momentului scadentei anticipate, inclusiv in situatii care exced culpei creditorului si pentru cauze ce nu au legatura cu executarea obligatiilor stipulate in contractul de credit la care se refera.
De asemenea, caracterul abuziv al dispozitiilor articolelor prementionate rezida din formularile generale si echivoce folosite pentru situatii de declarare anticipata a scadentei in legatura cu conventii juridice eventuale si viitoare, respectiv, „oricare din situatiile”,  „oricare din obligatiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate sau care se vor incheia cu banca”, sa „declare scadente si platibile toate celelalte credite acordate de banca, impreuna cu toate dobanzile aferente”  formulari care sunt departe de a oferi posibilitatea reala unui observator independent sa aprecieze asupra temeiniciei unui astfel de motiv.
Aceste clauze ofera bancii dreptul exclusiv si discretionar de a declara soldul creditului scadent anticipat, fara ca instanta investita cu verificarea legalitatii unei astfel de masuri sa se poata pronunta intr-un sens sau altul. Prin urmare, clauzele analizate sunt abuzive, intrucat exclud, prin modul in care sunt formulate, posibilitatea verificarii indeplinirii conditiilor pe care le cuprinde.
Referitor la clauzele prevazute de art. 9.1 „cazuri de culpa. Nerespectarea de catre imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract/contracte accesorii constituie caz de culpa…”  si art. 9.3 „…neindeplinirea de catre imprumutat a oricarei obligatii contractuale, da dreptul bancii de a declara soldul creditului scadent imediat, indiferent de graficul de rambursare, si, ca urmare, sa ia orice masura pe care o considera necesara pentru a-si recupera pagubele cauzate in acest mod,…Prevederile mentionate se vor aplica si in cazul in care banca constata ca situatia financiara nu mai asigura conditiile de rambursare ale creditului” din contractul de credit bancar pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice nr. ……..si art. 8.1 „nerespectarea de catre imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract ..constituie caz de culpa” din contractul de credit nr…………, Tribunalul constata ca sunt abuzive, continand dispozitii echivoce care exced cadrului contractual si care creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, astfel incat sunt abuzive din perspectiva art.4 alin.1 din Legea nr.193/2000.
Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000, (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
(3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.
Conform art. 6 din aceeasi lege, clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege, nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.
Ca atare, in ce priveste incheierea contractelor de credit in speta, instanta de apel apreciata ca reclamantii, in calitate de consumatori, au actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca.
Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze.
In speta, se retine aspectul ca reclamantii nu au avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intreg actul juridic fiind impus, in forma respectiva, de catre banca. Conform art.4 alin.3, teza finala din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi ca a negociat, in mod direct, clauzele abuzive cu imprumutatul, ceea ce nu s-a intamplat in cauza.
Referitor la solicitarile reclamantilor de a se dispune, in urma declararii ca fiind abuzive a clauzelor mentionate, obligarea bancii sa modifice si respectiv sa negocieze aceste clauze apare lipsit de temei legal.
Conform art. 6 din Legea nr. 193/2000, clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege, nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.           
Cu toate ca Legea nr. 193/2000 nu prevede, ca sanctiune, anularea clauzelor cu caracter abuziv, ci inopozabilitatea (sau ineficacitatea) acestora in raport cu consumatorul, regimul juridic al acestei sanctiuni este practic identic cu al nulitatii absolute.
Astfel, norma respectiva ocroteste un interes general, fiind evident faptul ca legea ocroteste o categorie generica, aceea a consumatorilor.
De altfel Legea nr. 193/2000 reprezinta transpunerea in legislatia romaneasca a Directivei nr. 93/13/CEE, iar, potrivit jurisprudentei Curtii Europene de Justitie, dispozitiile acestei directive sunt de ordine publica (cauza Mostaza Claro).
Tot in acest sens, in cauza C-76/10 Pohotovosta s.r.o. Vs Iveta CorckovskA?, in considerentul nr.50 s-a precizat ca ``data fiind natura si importanta interesului public pe care se intemeiaza protectia pe care Directiva nr.93/13/CEE o asigura consumatorilor, art.6 din acesta trebuie sa fie considerat ca o norma echivalenta cu normele nationale care ocupa, in cadrul ordinii interne, rangul de ordine publica.
               Mai mult, in cauza Salvat Editores SA v JosA© M. SA?nchez Alcon Prades C-241/98, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a aratat ca recunoaste judecatorului puterea de a declara din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract`` aratand totodata ca aceasta putere ``se incadreaza pe deplin in contextul general al protectiei speciale pe care directiva tinde sa o recunoasca interesului colectivitatii, care, facand parte din ordinea publica economica, depaseste interesele specifice ale unor parti. Exista, cu alte cuvinte un interes public ca aceste clauze prejudiciabile pentru consumator sa nu-si produca efectele``.
             Ca atare, consecinta constatarii caracterului abuziv al unor clauze este echivalenta ca efect juridic cu constatarea nulitatii absolute a acestora si in acest context nu mai este posibila nici negocierea nici posibilitatea modificarii unei clauze care practic nu mai fiinteaza.
In ceea ce priveste art. 4.10 din contractul nr……, conform caruia „in cazul in care la scadentele stabilite nu sunt rambursate ratele de credit sau nu sunt achitate dobanzile aferente, banca va comunica imprumutatului, si dupa caz, coplatitorului si garantilor, consecintele ce decurg din contractul de imprumut urmare a nerespectarii obligatiilor asumate”, se constata ca nu constituie o clauza abuziva de vreme ce aceasta instituie o obligatia a bancii de a informa clientul in legatura cu consecintele ce decurg din contractul de imprumut urmare a nerespectarii obligatiilor asumate, consecinte de care imprumutatul a luat la cunostinta in momentul semnarii contractului de credit.
Clauza inscrisa la art. 10 din Conditiile Generale de Creditare - Anexa la Contractul de credit bancar nr….., potrivit cu care "Banca poate cesiona unui tert drepturile si obligatiile sale din prezentul contract", nu poate fi considerata, ab initio, ca fiind abuziva, intrucat aceasta clauza nu are ca obiect continutul drepturilor si obligatiilor partilor, ci este exterioara lor, si anume, priveste posibilitatea asumata de catre Banca de a-si substitui unui tert drepturile si obligatiile sale, deci, nu poate fi vorba de incidenta art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, drepturile si obligatiile partilor fiind reglementate la art. 7 din Conditiile Generale de Creditare - "Obligatii si Drepturi".
Prin urmare, constatarea ca abuziva a clauzei nu ar conduce la nulitatea contractului de cesiune, al caror regim este reglementat de art. 1393 C. civ., ale carui dispozitii au fost respectate in cauza.
 In aprecierea caracterului abuziv al unei clauze se au in vedere momentul incheierii contractului, circumstantele si exprimarea clara si inteligibila a clauzelor acestuia, toate, in conditiile unei obligatii rezonabile a consumatorului, si nu pot privi nici definirea obiectului contractului, nici caracterul adecvat al cesiunii, in masura in care aceste clauze sunt exprimate in mod clar si inteligibil, asa cum rezulta in cauza, in acest sens fiind dispozitiile Legii nr. 193/2000 [art. 4 alin. (6)] care au transpus Directiva nr. 93/13/CEE.
Privitor la aspectele invocate de apelantii reclamanti in motivele de apel formulate, referitoare la cauza intarzierilor de plata ce  s-ar fi datorat culpei bancii in decontarea ratelor de credit, aspecte reflectate de concluziile raportului de expertiza efectuat in cauza, tin de executarea contractului, neavand relevanta cu privire la stabilirea caracterului abuziv al unor clauze contractuale, care reflecta aspecte anterioare sau concomitente incheierii contractelor, si nu priveste modul de executare a contractelor de credit. 
Cu privire la nulitatea contractului de cesiune  de creanta …..incheiat intre B .. si SC S C SRL prin care s-au cesionat creantele nascute in baza contractelor de credit nr. ……….si………, cata vreme nu se poate socoti un contract bancar ca un contract intuitu personae, oricata fidelizare ar fi reusit banca in raport de clientul sau, orice contract bancar poate evolua prin intermediul cesiunii de creanta, iar includerea in conditiile generale de creditare a unei asemenea posibilitati nu are nici o legatura cu ceea ce s-a definit ca fiind „clauza abuziva" astfel cum s-a evidentiat                          .
           Astfel, cata vreme nu s-a dovedit ca clauza care a permis cesiunea atacata ar fi de natura abuziva, consecinta nulitatii absolute extrasa de reclamanti dintr-o asemenea ipoteza nu se poate manifesta. Deci, nu exista nulitatea absoluta invocata pentru actul de cesiune atacat pe acest considerent.                                                                                                      
Pe de alta parte faptul ,  Tribunalul retine ca paratele au actionat potrivit art. 1391-1398 din Codul civil, contractul de cesiune de creanta fiind un contract consensual, pentru a carui incheiere valabila este necesara si suficienta realizarea acordului de vointa dintre cedent si cesionar.
Totodata, se retine ca singura sanctiune existenta in cazul neindeplinirii obligatiei de notificare a debitorului cedat este inopozabilitatea cesiunii de creanta si nu nulitatea absoluta a contractului de cesiune.
Pe cale de consecinta se va respinge si solicitarea apelantilor reclamanti privitoare la restituirea in conturile de credit  ale acestora a sumelor incasate abuziv de catre SC S C SRL, cata vreme nu s-a dovedit in ce consta abuzul acestei societati.
Astfel, date fiind considerentele evidentiate, in baza art. 296 C.p.c se va admite apelul formulat si va schimba hotararea atacata in sensul admiterii in parte a actiunii reclamantilor astfel cum am evidentiat.
In baza art. 276 C.pc. se va dispune compensarea cheltuielilor de judecata din fond.
In baza art.274 C.p.c. se vor obliga intimatele la plata cheltuielilor de judecata din apel, catre apelanti, in cuantum de …, reprezentand onorariul avocatului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Banci. Operatiuni bancare. Institutii (sparte)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017