InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Desfiin?are lucrari executate fara autoriza?ie de construc?ie

(Decizie nr. 163 din data de 27.02.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Constructii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra apelului civil de fata constata:
Prin sentinta civila nr. 3/2016 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis cererea formulata de reclamantul Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu impotriva paratului A.A., a fost obligat paratul la desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire, lucrari descrise in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PLDC nr. 1/2012, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii, iar  in caz contrar, s-a dispus ca masura de desfiintare a lucrarilor mentionate sa fie adusa la  indeplinire prin grija primarului municipiului Sibiu.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a constatat:
Reclamantul Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu, aflat in subordinea  Consiliului Local al Municipiului Sibiu,  a solicitat ca, in contradictoriu cu paratul A.A.,  prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire, lucrari descrise in procesul verbal de contraventie nr. 1/2012, conform prevederilor art. 28 alin. (3) si art. 32 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 50/1991 republicata; sa se stabileasca un termen limita de 30 de zile, de la admiterea actiunii, pentru ducerea la indeplinire a masurii de demolare a lucrarilor executate fara Autorizatie de construire conform prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 50/1991; sa fie autorizat Viceprimarul Municipiului Sibiu, viceprimar care exercita atributiile primarului potrivit HCL nr. 375/2014, in calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu cu ducerea la indeplinire a masurilor de demolare a lucrarilor executate fara Autorizatie de construire, conform prevederilor art. 32, alin. (3) din Legea nr. 50/1991  republicata.
In fapt paratul  a edificat o construc?ie in Sibiu, pe lungimea grajdului existent, fara ca in prealabil sa ob?ina autoriza?ie de construire eliberata de Primaria Municipiului Sibiu; acoperi?ul construc?iei este intr-o apa. Dimensiunile construc?iei sunt cu aproxima?ie urmatoarele: Lungimea 8 metri ?i la?imea 2, 5 metri. In spatele grajdului, pe partea dreapta, s-a mai construit un gard din plasa de sarma prinsa de stalpi din fier, de asemenea proprietarul nu de?ine autoriza?ie de construire eliberata de Primaria Municipiului Sibiu; Dimensiunile gardului sunt cu aproxima?ie urmatoarele: Lungimea 18 metri ?i la?imea 17 metri ?i inal?imea 1,70 metri. Se arata ?i ca, procesul verbal de contraven?ie a fost contestat, plangerea contraven?ionala a fost admisa de catre instan?a de fond, impotriva sentin?ei instan?ei de fond s-a formulat recurs care a fost admis, cauza trimisa spre rejudecare la instan?a de fond, iar in dosarul nr. 7/306/2012* plangerea contraven?ionala a fost respinsa atat de catre instan?a de fond cat ?i de catre instan?a de recurs iar procesul verbal de contraven?ie a fost men?inut ca legal ?i temeinic intocmit. Se arata ?i ca, in masura complementara prevazuta de acesta, respectiv oprirea executarii lucrarilor ?i intrarea in legalitate  cu condi?ia respectarii planurilor urbanistice ?i a regulamentelor aferente, conform art. 7 din Legea nr. 50/1991, nu a fost indeplinita. Se arata ?i ca, intrucat paratul nu s-a conformat masurilor stabilite prin procesul verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor seria PLDC nr. 1/2012, care constituie titlu executoriu este evident ca acesta ac?ioneaza cu rea credin?a dar ?i ca, daca acesta nu ar fi obligat la desfiin?area construc?iilor, conform prevederilor art. 32 alin. 1, lit. b din Legea nr. 50/1991 republicata ?i i s-ar da acum un termen pentru ob?inerea autoriza?iei de construire, practic, s-ar nesocoti principiul legalita?ii ?i i s-ar oferi paratului posibilitatea sa profite chiar de propria rea-credin?a, ceea ce este inadmisibil. 
In drept, Legea nr. 50/1991 republicata, Codul de procedura civila.
In sustinerea cererii reclamantul a depus la dosar inscrisuri si planse foto.
Prin intampinarea formulata in cauza paratul a solicitat respingerea ac?iunii ca fiind nefondata ?i pe cale de consecin?a sa se acorde un termen pentru ob?inerea autoriza?iei.
Se arata de catre parat ca un aspect foarte important care trebuie avut in vedere este acela ca vorbim de o construc?ie existen?a ?i nu de una noua. Se arata ?i ca aceasta exista inca din anul 2000 cand avea destina?ia de siloz magazie, pe care a renovat-o pentru ca persoana care grija de grajd sa aiba unde locui, impreuna cu fiica ?i nepotul sau, in grajd nefiind condi?ii pentru ca ace?tia din urma sa traiasca zi de zi. Se arata ?i ca paratul a dorit sa schimbe destina?ia acestei magazii in camera de locuit unde sa aiba domiciliul domnul B.B. ?i familia acestuia, care are grija de grajd ?i de gradina de zarzavat, fapt realizat incepand cu luna decembrie 2008 dar ?i ca aceasta schimbare de destina?ie din magazie in camera de locuit este finalizata inca din anul 2008 in baza certificatului de urbanism nr. 8/2008, fapt demonstrat ?i de extrasul CF, care la rubrica, construc?ii face men?iunea construc?ii de locuin?e, astfel ca nu putem vorbi de o construc?ie nefinalizata. Se arata ?i ca in privin?a gardului, acesta este unul provizoriu realizat in scopul protejarii gradinii de zarzavat ?i impiedicarii patrunderii animalelor din vecini, pana la construirea unui gard care sa delimiteze proprietatea paratului de cea a vecinului C.C. cu care a fost in litigiu avand ca obiect grani?uire. Arata paratul ?i ca, ca urmare a finalizarii procesului prin care s-a stabilit linia de grani?a intre proprieta?i acesta a inceput demersurile pentru ob?inerea autoriza?iei de construire a gardului definitiv, care sa delimiteze proprietatea sa de a vecinului sau, consecin?a directa fiind demolarea gardului provizoriu dar ?i ca in acest sens a realizat Memoriul tehnic ?i Planul cu situa?ia actuala ?i cu situa?ia propusa, planul de incadrare in zona. Se arata ?i ca, a depus o cerere pentru emiterea unui nou certificat de urbanism in scopul ob?inerii autoriza?iei privind renovarea construc?iei existente  - siloz (magazie de cereale) conform Opis Incinta ?i construire gard conform sentin?ei civile nr. 20, avand ca obiect grani?uire.
In drept, art. 205 ?i urmatoarele din Codul de procedura civila.
In sus?inerea intampinarii paratul a depus la dosar inscrisuri.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare la data de 26 ianuarie 2016 (f. 46). 
A fost administrata proba cu inscrisuri ?i cea testimoniala in cadrul careia a fost audiat martorul B.B.
A fost atasat dosarul nr. 7/2012* al Judecatoriei Sibiu.
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PLDC nr. 1/2012 incheiat de Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu s-a procedat la sanctionarea paratului A.A. intrucat in urma controlului efectuat in ziua de 23.05.2012, ora 10, 45, la sediul/?antierul, situat pe str. . din municipiul Sibiu s-a constatat urmatoarele : s-a edificat o construc?ie amplasata pe lungimea grajdului existent, fara ca in prealabil sa ob?ina autoriza?ie de construire eliberata de Primaria Municipiului Sibiu; acoperi?ul construc?iei este intr-o apa; dimensiunile construc?iei sunt cu aproxima?ie urmatoarele: Lungimea 8 metri ?i la?imea 2, 5 metri; in spatele grajdului, pe partea dreapta, s-a mai construit un gard din plasa de sarma prinsa de stalpi din fier, de asemenea proprietarul nu de?ine autoriza?ie de construire eliberata de Primaria Municipiului Sibiu; dimensiunile gardului sunt cu aproxima?ie urmatoarele: Lungimea 18 metri, la?imea 17 metri ?i inal?imea 1, 70 metri.
Prin acela?i proces verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraventiei sus men?ionat s-a dispus oprirea lucrarilor si intrarea in legalitate cu conditia respectarii planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente. De asemenea, in procesul verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraventiei sus men?ionat se prevede ca masurile dispuse se vor realiza in termen de noua luni de la data comunicarii procesului verbal, contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit. Prin acela?i proces verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraventiei sus men?ionat s-a prevazut si ca in cazul in care, in termenul de noua luni de comunicarea procesului verbal nu se indeplinesc formele legale de intrare in legalitate a construc?iei, aceasta se va demola.
Prin sentinta civila nr. 70/2014 a Judecatoriei Sibiu pronuntata in dosar nr. 7/2012*, irevocabila prin decizia civila nr. 18/2015 a Tribunalului Sibiu, a fost  respinsa plangerea contraven?ionala formulata impotriva procesul-verbal de constatare a contraven?iei seria PLDC nr. 1/2012.
Potrivit art. 32 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 50/1991 Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz: a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;   b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.   (2) In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1). (3) In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand sa fie suportate de catre persoanele vinovate.
Pentru a fi incidente dispozitiile legale sus mentionate, trebuie mai intai sa fie indeplinita conditia sanctionarii contraventionale a unei persoane, persoana care nu s-a conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991R.  
Raportat la actele dosarului , este indeplinita aceasta conditie, din moment ce prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PLDC nr. 1/2012 s-a procedat la sanctionarea paratului A.A. cu amenda in valoare de 1000 lei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 pentru executarea fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3 pct. 1 litera a), asa cum prevede art. 26 alin. 1 litera a), art. 26 alin. 2 pct. 1 din actul normativ mentionat iar paratul nu a facut dovada ca s-ar fi conformat masurilor dispuse pentru intrarea in legalitate conform actului de sanctionare sus amintit.
Avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 70/2014 a Judecatoriei Sibiu pronuntata in dosar nr. 7/2012*, irevocabila prin decizia civila nr. 18/2015 a Tribunalului Sibiu, a fost respinsa plangerea contraven?ionala formulata impotriva procesul-verbal de constatare a contraven?iei seria PLDC nr. 1/2012, se re?ine ?i ca, celelalte imprejurari invocate de parat prin intampinare, nu sunt de natura a face inaplicabile dispozitiile legale continute in  art. 32 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 50/1991 din moment ce acesta a executat, potrivit procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PLDC nr. 1/2012, lucrarile descrise in acesta fara a avea autorizatie de construire eliberata de Primaria Municipiului Sibiu si nici nu a facut dovada ca s-a conformat obligatiei de a intra in legalitate potrivit celor consemnate in procesul verbal. De asemenea, raportat la  considerentele sus expuse ?i la inscrisurile administrate in proba?iune instan?a re?ine ca depozi?ia martorului audiat in cauza B.B. este neconcludenta.
In temeiul dispozitiilor legale sus mentionate, art. 32 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 50/1991 Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a considerentelor expuse  ,  va admite cererea formulata de reclamantul Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu aflat in subordinea  Consiliului Local al Municipiului Sibiu  impotriva paratului A.A. si va obliga paratul la desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire, lucrari descrise in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PLDC nr. 1/2012, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari in caz contrar, masura de desfiintare a lucrarilor mentionate se va duce la indeplinire prin grija primarului municipiului Sibiu.
Impotriva acestei hotarari paratul a declarat apel in termen, motivat, legal timbrat, solicitand admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei atacate, cu consecinta admiterii actiunii si acordarea unui termen pentru obtinerea autorizatiei de construire si intrarea in legalitate.
In drept, se invoca art. 480 (2) c.proc.civ. .
Din motivarea apelului se retine ca instanta de fond nu a tinut cont  ca este vorba de o constructie existenta si nu de una noua , situatie in care in prezenta cauza , arata apelantul, nu poate fi vorba de rea credinta, intrucat la  aceasta  data a facut demersurile necesare  pentru intrarea in  legalitate, motiva pentru care  se solicita admiterea apelului.
Intimata,prin intampinarea depusa la filele 51-52 din dosar, solicita respingerea apelului, cu consecinta mentinerii sentintei civile nr. 3912/2016 ca fiind legala si temeinica, intrucat toate inscrisurile depuse de apelanta in probatiune nu vin decat sa confirme,  inca o data , neaducerea la indeplinire a masurilor complementare stabilite prin  procesul-verbal PLDC nr. 1/12012, fiind , astfel, pe deplin aplicabile prev. art. 28(3) din Legea nr. 50/1991.
A se acorda paratului-apelant un nou termen pentru obtinerea autorizatiei de constructie , se arata in continuare, s-ar nesocoti principiul legalitatii si i s-ar oferi acestuia posibilitatea de a profita de propria rea-credinta, ceea ce este inadmisibil.
Analizand sentinta apelata sub aspectul motivului invocat si in conditiile art. 479(1) c.proc.civ., tribunalul constata ca nefundat apelul declarat  pentru urmatoarele considerente.
Apelantul a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata in iunie 2016, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  seria PLDC nr. 1/2012, retinandu-se ca numitul A.A. a edificat o constructie fara autorizatie de constructie.
Prin acelasi proces-verbal agentul constatator a stabilit un termen de 9 luni pentru intrarea in legalitate.
Apelantul in prezenta cauza nu numai ca nu a respectat acel termen si masurile dispuse,  dar a contestat acel proces-verbal, contestatie solutionata definitiv prin decizia civila nr. 18/2015,  in sensul respingerii plangerii formulate impotriva procesului-verbal de contraventie.
Nici dupa pronuntarea acestei hotarari  irevocabile in dosarul nr. 7/2012* apelantul nu a intrat in legalitate, motiv pentru care Serviciul Public de Politie Locala a Municipiului Sibiu formuleaza actiunea ce constituie obiectul prezentei cauze , actiune admisa in mod corect de prima instanta, constatand intrunite conditiile prev. de art. 28(1) din Legea nr. 50/1991republicata, motiv pentru care s-a dispus , in conditiile art. 32 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 50/1991, desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire.
In atare situatie, motivul invocat de apelant, in sensul acordarii unui nou termen in vederea obtinerii autorizatiei de construire, este lipsit de suport legal si vine, totodata, in contradictie cu  probatoriul administrat in cauza si starea de fapt retinuta in mod corect de instanta de fond incepand cu data emiterii procesului-verbal de contraventie si pana la data pronuntarii hotararii.
De altfel, apelantul, desi invoca dispozitiile art. 480(2) c.proc.civ. si solicita admiterea actiunii, din  starea de fapt prezentata rezulta ca  atat instanta de fond , cat si  agentul constatator   nu au tinut cont de natura constructiei din litigiu, situatie  in care motivarea apelului declarat este una contradictorie  fata de temeiul de drept al cererii.
In considerarea celor prezentate , precum si in limita probatoriului administrat, tribunalul constata ca instanta de fond a pronuntat o hotarare legala si temeinica, motiv pentru care, in conditiile art. 480(1) c.proc.civ.,apelul astfel cum a fost formulat si motivat va fi respins.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017