InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bacau

fals in declaratii

(Hotarare nr. 2197 din data de 01.03.2017 pronuntata de Judecatoria Bacau)

Domeniu Falsificari (infractiuni de); Marturie mincinoasa | Dosare Judecatoria Bacau | Jurisprudenta Judecatoria Bacau

Dosar nr. 9903/180/2017
SENTINTA PENALA NR. 2197/2017
obiect falsul in declaratii  (art.326 CP).


INSTANTA
    deliberind

               Asupra cauzei penale de fata constata urmatoarele :
      Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Tribunalul Bacau nr ----------  inregistrat pe rolul Judecatoriei Bacau sub nr. ----------------- s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului  --------------, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii prev de art 326 NCPEN, cu aplicarea art 35 alin 1 NCPEN
                In fapt, prin actul de sesizare s-a retinut ca, in perioada noiembrie 2010-octombrie 2015, a depus declaratiile de avere inregistrate cu numerele --------------------in care a omis sa mentioneze bunurile imobile si bunurile mobile dobandite, bunuri a caror mentionare este obligatorie, respectiv:
a. in declaratiile de avere inregistrate cu numerele --------------------- inculpatul a omis sa mentioneze suprafata de 1.686, 80 m.p. teren intravilan, o magazie construita din chirpici si suprafata de 1382 m.p. teren extravilan, situate in ---------------------
b. In declaratiile de avere inregistrate cu numerele -------------------------inculpatul a omis sa mentioneze apartamentul situat in mun. Bacau, --------------------- la mansarda, impreuna cu cota indiviza de 1/24 din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei in suprafata de 428 m.p., cota indiviza de 1/144 asupra suprafetei de 923 m.p. teren curti constructii;
c.   In declaratiile de avere inregistrate cu numerele --------------------- inculpatul a omis sa mentioneze suma 35.000 euro primita cu titlu de donatie, in aceste declaratii nefiind mentionat nici imobilul pentru care a fost incheiat antecontract de vanzare-cumparare.
                Inculpatul a recunoscut savarsirea faptei si a solicitat ca judecata sa se desfasoare potrivit prevederilor art 374 CPP cu referire la dispozitiile art 396 alin 10 CPP.
                Analizand intregul material probator administrat in cursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti instanta retine urmatoarele  :
                Inculpatul ---------------- este angajat al --------------------- de la data de 01.03.2006, conform deciziei nr. ----------------  iar in functia de sef serviciu achizitii publice a fost numit incepand cu data de 15.10.2007, conform deciziei nr. -----------------------------
               In aceasta calitate, inculpatul are obligatia de a depune in fiecare an declaratie de avere si declaratie de interese.
               Inculpatul a indeplinit aceasta obligatie in fiecare an, a completat declaratiile de avere, le-a semnat si a depus declaratiile de avere si de interese, la secretarul sef al universitatii.
               Procedand la verificarea declaratiilor de avere, organele de urmarire penala au constatat ca acestea nu corespund adevarului, bunuri mobile si imobile a caror mentionare era obligatorie, dobandite de catre inculpat, nu au fost mentionate in declaratiile dc avere.
                La data de 27 iunie 2008, la Biroul Notarului Public ------------, a fost incheiat contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.------------, prin care inculpatul ---------------, a cumparat suprafata de 1.686,80 m.p. teren intravilan, o magazie construita din chirpici si suprafata de 1382 m.p. teren extravilan, situate in -------------------, cumparatorul intrand instapanirea de drept si de fapt la data incheierii contractului.
                Aceste imobile au fost instrainate prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. ---------------, autentificat la Biroul Notarului Public -----------------------
                In perioada in care aceste bunuri imobile au fost in proprietatea inculpatului-------------------, acestea nu au fost mentionate in declaratiile de avere depuse de catre inculpat si inregistrate cu numerele ----------------------
                La data de 30 iunie 2010, la Biroul Notarului Public ---------------, a fost incheiat contractul de vanzare cumparare autentificat eu nr.---------------, prin care inculpatul ------------------, a cumparat dreptul de proprietate asupra apartamentului situat in --------------------, la mansarda, impreuna cu cota indiviza de 1/24 din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei in suprafata de 428 m.p. si cota indiviza de 1/144 asupra suprafetei de 923 m.p. teren curti constructii. Aceste imobile nu au fost mentionate in declaratiile de avere depuse de catre inculpat si inregistrate cu numerele ---------------------
                I.a data de 02 martie 2012. cu nr. ----------- la Biroul Notarului Public ----------------- a fost autentificata donatia prin care inculpatul ------------------a primit suma de 35.000 euro, cu sarcina cumpararii unui apartament individualizat in actul de donatie.
                La aceeasi data, la Biroul Notarului Public -----------------, cu numarul ------------, a fost autentificat antecontractul de vanzare-cumparare prin care vanzatorul s-a obligat sa vanda inculpatului -------------------- apartamentul situat in --------------------------
               Suma de 35.000 euro primita cu titlu de donatie de catre inculpat nu a fost mentionata in declaratiile de avere depuse de acesta si inregistrate cu numerele -----------------------, in aceste declaratii nefiind mentionat nici imobilul achizitionat cu suma de 35.000 euro primita cu titlu de donatie.
        Faptele sunt probate cu declaratia inculpatului, si copiile declaratiilor depuse de catre inculpat.
        Fiind audiat, inculpatul a recunoscut savarsirea faptelor.

II. MIJLOACELE DE PROBA:

       Situatia de fapt expusa mai sus se dovedeste cu urmatoarele mijloace de proba:
-  declaratiile inculpatului:
-  declaratiile de avere depuse de catre inculpat si inregistrate cu numerele -------------------------
- decizia rectorului ---------------------------
- contractul individual de munca nr. ----------------------
-     fisa postului ---------------------------------
-     carnetul de munca al inculpatului;

III. IN DREPT:

         Faptele inculpatului ---------------, care in calitate de sef serviciu achizitii publice din cadrul Universitatii ----------------, a depus declaratiile de avere inregistrate cu numerele------------------------in care a omis sa mentioneze bunurile imobile si mobile dobandite, a caror mentionare era obligatorie, respectiv suprafata de 1.686,80 m.p. teren intravilan, o magazie construita din chirpici si suprafata de 1382 m.p. teren extravilan, situate in ----------------- apartamentul in mun. Bacau, ----------------------la mansarda. impreuna cu cota indiviza de 1/24 din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei in suprafata de 428 m.p. si cota indiviza de 1/144 asupra suprafetei de 923 m.p. teren curti constructii, precum si suma 35.000 euro primita cu titlu de donatie, realizeaza continutul constitutiv al infractiunii de fals in declaratii prevazuta de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
          Analizand materialul probator administrat in cauza instanta constata ca infractiunea dedusa judecatii prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa,
          Instanta va avea in vedere ca legiuitorul a prevazut sanctionarea acestei infractiuni cu inchisoarea de la 3 luni   la 2 ani alternativ  cu pedeapsa amenzii penale, aspect de natura sa denote ca aceasta infractiune nu a fost stabilita de legiuitor  ca o infractiune grava.
          Instanta apreciaza ca legiuitorul a prevazut ca  in cazul infractiunilor grave si foarte grave instantele sa dispuna in mod obligatoriu si pedepse complementare si  interzicerea in mod obligatoriu a unor drepturi,  ceea ce nu este prevazut pentru infractiunile mai putin grave.
           In confiormitate cu prevederile art 74 NCPEN:
          ,, Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:
        a) imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;
        b) starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;
        c) natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;
        d) motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit;
        e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
        f) conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;
       g) nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.
        (2) Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevazute in alin. (1) si pentru alegerea uneia dintre acestea.
         Aprecierea gravitatii unei fapte penale se face in mod concret si nu abstract, prin raportare la datele existente in dosar si doar prin prisma prevederilor legale , art 74 NCPEN.  
         Instanta  apreciaza  in raport de persoana inculpatului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
    De asemenea din fisa de cazier judiciar a inculpatului, aflata la dosarul instantei, rezulta ca inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, cu privire la acesta nu s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat; acesta nu s-a sustras de la urmarire penala ori judecata si nu a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor iar maximul special prevazut de lege pentru infractiunea dedusa judecatii este de 1-5 ani inchisoare sau amenda penala, valoare inferioara celei prevazute de art. 80 alin. (2) lit. d) N.CPEN,  respectiv pedeapsa prevazuta de lege este 5 ani.     
Fata de aceste considerente, in baza art. 396 alin. (3) CPP ,  raportat  la art. 80 NCPEN, instanta va renunta la aplicarea pedepsei fata de inculpat .
         Pentru a dispune astfel, instanta va avea in vedere si urmatoarele aspecte : 
         Conform art. 80 CPEN instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
            a) infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;
            b) in raport de persoana infractorului , de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
     
         In cauza instanta retine in ceea ce priveste persoana inculpatului urmatoarele:  nu are antecedente penale, nu a mai fost cercetat penal pana la momentul de fata, este cunoscut in comunitate ca o persoana responsabila, are un loc de munca stabil, o situatie profesionala stabila , o situatie financiara corespunzatoare si a recunoscut si inteles consecintele faptei sale.
         Prin savarsirea faptei inculpatul nu a adus atingere in mod concret, nici nu a afectat ori incalcat drepturile civile ori constitutionale ale altei persoane ( dreptul la sanatate, integritate fizica sau psihica, libertate de miscare, drept de proprietate, etc ) si nici nu a cauzat un prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial vreunei alte persoane.
          De asemenea instanta va avea in vedere,  data savarsirii faptei, data de la care inculpatul a completat corespunzator declaratiile de avere, aspect de natura sa dovedeasca ca procesul de indreptare a comportamentului acestuia este deja in desfasurare iar inculpatul este o persoana ce poate sa isi corijeze singur comportamentul, fara a fi necesara aplicarea unei pedepse ori supravegherea unei institutii.
            Intregul ansamblu probator si concluziile ce se desprind din continutul caracterizarile depuse de catre inculpat,  dovedeste in mod clar si real ca inculpatul nu poate fi considerat o persoana cu un comportament infractional structurat si este cunoscut in comunitate ca o persoana  serioasa, responsabila  fiind recomandat de aceste calitati   pentru aplicarea acestei institutii penale , instanta apreciind ca inoportuna aplicarea unei pedepse , din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia , constand in  mentinerea unui loc de munca ,  loc de munca care la randul sau este generator de venituri licite , venituri ce contribuie la intretinerea inculpatului  si a familiei sale  .
            Toate aceste  aspecte sunt in mod concret si real  de natura sa contribuie in mod evident la reintegrarea in societate a inculpatului  si indreptarea comportamentului acestuia pe viitor
            Rolul instantei nu consta doar in sanctionarea celor care au incalcat legea ci are si un rol educativ si de corijare a comportamentului unor persoane care se pot indrepta si care nu au un comportament infractional structurat.
            Conform deciziei penale  nr 481/2015 a ICCJ  ,, in ceea ce priveste procesul de individualizare a pedepsei, Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza ca acesta trebuie sa fie rezultatul unui examen obiectiv al intregului material probator, studiat dupa anumite reguli si criterii precis determinate.
             Inscrierea in lege a criteriilor generale de stabilire a pedepsei inseamna consacrarea explicita a principiului individualizarii sanctiunii, asa incat respectarea acestuia este obligatorie pentru instanta.
            De altfel, ca sa-si poata indeplini functiile care-i sunt atribuite in vederea realizarii scopului sau si al legii, pedeapsa trebuie sa corespunda sub aspectul naturii (privativa sau neprivativa de libertate) si duratei, atat gravitatii faptei si potentialului de pericol social pe care il prezinta in mod real persoana infractorului, cat si aptitudinii acestuia de a se indrepta sub influenta pedepsei.
          Functiile de constrangere si de reeducare, precum si scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justa individualizare a sanctiunii, care sa tina seama de persoana careia ii este destinata, pentru a fi ajutata sa se schimbe, in sensul adaptarii la conditiile socio-etice impuse de societate.
           Conform aceleasi decizii aratate,  retinand ca infractiunea comisa de inculpat este un fapt izolat, fara sanse de revenire in campul infractional, intreaga conduita anterioara a acestuia demonstrand ca este bine integrat in familie si in societate, avand un comportament adecvat si constatand faptul ca in speta nu sunt regasite niciuna dintre conditiile negative prevazute in art. 80 alin. (2) C. pen.,  instanta suprema a apreciat ca in aceste conditii  in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 80 alin. (1) C. pen.
            Fata de toate considerentele de ordin legal si circumstante personale ale inculpatului, instanta  in baza art. 81 NCPEN  va aplica inculpatului un AVERTISMENT, atragandu-i atentia asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune in cazul in care va mai comite infractiuni, respectiv lipsa posibilitatii de a mai beneficia de institutia renuntarii la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) N.CPP.
         In ceea ce priveste solicitarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau de desfiintare partiala ori totala a inscrisurilor falsificate, urmeaza ca instanta sa respinga aceasta solicitare,  motivat de faptul ca  inscrisurile a caror desfiintare se solicita  nu contin mentiuni nereale, ci dimpotriva , fapta a fost savarsita prin omisiune, respectiv lipsa unor mentiuni care ar fi trebuit inserate in declaratiile de avere.
        In baza art. 274 alin. (1) CPP, instanta  va obliga pe inculpat la plata  cheltuielilor judiciare avansate de stat pentru derularea procedurilor judiciare in faza de urmarire penala si cercetare judecatoreasca.
           

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Falsificari (infractiuni de); Marturie mincinoasa

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
ultraj - Sentinta penala nr. .... din data de 12.10.2018
distrugere - Sentinta penala nr. 738 din data de 30.03.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
tainuire - Sentinta penala nr. 1008 din data de 22.10.2018
santaj - Hotarare nr. 18541 din data de 13.04.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
talharie - Hotarare nr. 6711 din data de 09.05.2017
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
santaj - Hotarare nr. 12160 din data de 27.04.2017
fals in declaratii - Hotarare nr. 2197 din data de 01.03.2017
plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
amenintare si ultraj - Hotarare nr. 8606 din data de 08.06.2017
refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
talharie - Sentinta penala nr. 954 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017