Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

drepturi salariale

(Decizie nr. 1997 din data de 22.10.2013 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Salarizare | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Reclamantul solicita obligarea paratei la calculul si plata drepturilor salariale neacordate direct la instanta fara a contesta anterior actul prin care i s-a stabilit salariul.

    Decizia civila nr.1997/22.10.2013 a Curtii de Apel Galati

Prin cererea formulata, reclamantul NN a chemat in judecata pe paratii CL AB si UAT a AB, pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligati la plata sporului de vechime aferent vechimii in munca si premiul anual pentru perioada iunie 2012 - ianuarie 2013 si in continuare pana la incetarea mandatului de viceprimar, precum si aprobarea acestor cheltuieli in bugetul local al comunei J.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, incepand cu luna iunie 2012, ocupa functia de viceprimar al comunei AB, judetul C si pana in prezent, a fost remunerat numai cu indemnizatia prevazuta pentru aceasta functie, desi functia de demnitate publica aleasa este asimilata unui salariat cu contract individual de munca, salariul pentru munca prestata fiind denumit indemnizatie lunara. Conform prevederilor art.35 din Legea nr.339/2004, viceprimarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita conform legii. Durata exercitarii mandatului de primar constituie vechime in munca si se ia in calcul la acordarea tuturor drepturilor banesti, asa cum rezulta din dispozitiile art.39 din Legea nr.393/2004. In drept art.112-114 Cod procedura civila, Codul muncii, Legea 393/2004.
Paratii CL AB si UAT a AB, prin intampinare, au solicitat admiterea actiunii, sustinand ca reclamantul este indreptatit a primi drepturile pretinse prin cerere, cu respectarea prevederilor legale.
Prin sentinta civila, Tribunalul Braila a respins ca nefondata actiunea.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat urmatoarele:
Reclamantul NN, incepand cu luna iunie 2012, are calitatea de viceprimar al AB.
Potrivit art.35 din Legea nr.393/2004, viceprimarii au dreptul la o indemnizatie lunara stabilita in conditiile legii. Art.39 din acelasi act normativ prevede ca perioada in care se exercita functia de primar constituie vechime in munca si se ia in calcul la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta.
Tribunalul retine ca incepand cu data de 1 ianuarie 2011 salarizarea personalului bugetar se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr.285/28.12.2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Potrivit dispozitiilor art.1 din Legea nr.285/2010 cuantumul brut al salariilor de baza, al indemnizatiilor de incadrare se va stabili in anul 2011 tinandu-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca, vechimea in functie sau, dupa caz, in specialitate, dobandite in conditiile legii pana la 31 decembrie 2010.  In salariul de baza, indemnizatia lunara de incadrare sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza, respectiv din indemnizatia de incadrare bruta lunara.
Prin urmare, se constata ca in salariul de baza respectiv indemnizatia de incadrare se includ sporurile, inclusiv sporul de vechime, acesta nemaifiind acordat separat intr-un procent diferentiat. Aceste dispozitii legale sunt incidente si in situatia indemnizatiei lunare ce se cuvine reclamantului in calitatea sa de viceprimar.
Totodata se retine ca potrivit art.1 din Legea nr.283/2011 in anul 2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
Referitor la premiul anual, se retine ca potrivit art.7 al.2 din Legea nr.283/2011, in anul 2012 nu se mai acorda premii, astfel ca se constata ca reclamantul nu este indreptatit sa primeasca aceste drepturi.
Pentru anul 2013 se retine ca exista prevederi similare reglementate prin OUG nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul solicitand  casarea hotararii atacate, rejudecarea cauzei pe fond, admiterea actiunii asa cum a fost formulata cu  obligarea paratilor la plata sporului de vechime  si premiul anual de 2% incepand cu  luna iunie  2012 pana  la incetarea mandatului de viceprimar.
In motivarea cererii de recurs a invocat art.304 pct.9  Cod procedura civila. A reiterat aspectele invocate si la instanta de  fond cu mentiunea ca Legea 393/2004 nu a fost modificata si nici abrogata de legile  unice de salarizare, Legea 330/2009, Legea 284/2010 si Legea 285/2010, acte normative care la aceasta data nu mai sunt in vigoare.
Pana la aparitia Legii 330/2009 salarizarea primarului, viceprimarului s-a facut conform art. 19 din Legea 154/1998, potrivit caruia baza de calcul pentru  indemnizatia  primarului/viceprimarului  se determina  ca si in cazul celorlalti salariati, iar sporul de vechime se adauga la salariul de baza, adica la  indemnizatia lunara.
Prin Legea 330/2009 au fost mentinute drepturile salariale  obtinute anterior intrarii in vigoare a noii legi, iar sporul de vechime a fost inclus in salariul de baza, insa acest lucru nu s-a intamplat si cu indemnizatiile cuvenite primarului/viceprimarului, deoarece  indemnizatia  nu cuprindea si sporul de vechime, motiv pentru care considera  ca a fost prejudiciat in drepturile sale.
Acest lucru reprezinta  o discriminare  in raport cu toate celelalte persoane  ce se bucura  de sporul de vechime in continuare.
Conform dispozitiilor art. 4 al. 2 din Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010, in cursul anului 2012, nu se aplica valoarea de referinta a coeficientilor de ierarhizare corespunzator claselor de salarizare din anexele la Legea 284/2010, situatie in care, la inceperea mandatului de primar/viceprimar  - luna iunie 2012 - indemnizatia de primar si viceprimar, nu include sporul de vechime.
In  sectiunea a IV-a - Premii - in art. 23 al. 2  din Legea nr.284/2010, se prevede ca ordonatorul de credite  stabileste  premii anuale, in limita a 2  salarii/solde/indemnizatii lunare. Fata de  aceste dispozitii legale, atat primarul cat si viceprimarul aveau dreptul la  premiul anual, in limita a 2% din indemnizatia lor lunara.
La stabilirea drepturilor salariale constand din salariu/solda sau indemnizatie  trebuie  avute in vedere  si prevederile art. 9  al. 4 din Legea nr.284/2010, potrivit carora, la  stabilirea drepturilor salariale/soldelor si indemnizatiilor, baza de calcul este  aceasta lege, daca printr-o alta lege nu se prevede altfel.
Or, pentru primar/viceprimar  exista lege speciala - Legea nr.393/2004 - in care se  prevede prin art.35, ca primarii/viceprimarii, au dreptul la o indemnizatie lunara,  stabilita potrivit legii, iar durata exercitarii  mandatului de primar/viceprimar, constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovarea si la  acordarea tuturor  drepturilor banesti rezultate din acesta.
Contrar  acestor dispozitii legale, instanta de fond omite sa faca trimitere la aceste  reglementari  si respinge ca nefondata actiunea, motivandu-si hotararea  doar pe  Legea nr.285/2010, act normativ care nu mai este in vigoare, motiv pentru care hotararea a  fost data cu aplicarea gresita a legii.
Prin intampinare, parata a fost de acord cu actiunea formulata de reclamant.
Excluderea din indemnizatia lunara de incadrare a primarului si viceprimarului, a acestor sporuri, ar conduce la incalcarea principiului dreptului castigat, ar genera discriminare si ar incalca principiile din Legea nr. 330/2009, Legea nr.284/2010 si de Legea nr.285/2010.
Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate  de recurenta si a celor de ordine publica, conform art. 304 indice 1 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:
Drepturile solicitate de reclamant se refera la perioada  iunie 2012 - ianuarie 2013 si in continuare.
Sistemul de salarizare al personalului din unitatile bugetare incepand cu anul 2010 este reglementat prin dispozitii speciale, prin Legea 330/2009, 284/2010. Angajatorul are obligatia de a emite anual decizii de reincadrare, care pot fi contestate potrivit procedurii prevazute de aceste acte normative.
Art. 30 din Legea 284/2010 prevede urmatoarele dispozitii procedurale, valabile si pentru  anii 2012-2013, avand in vedere ca este legea cadru in materia salarizarii personalului bugetar:
     (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
 (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
             (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucratoare.
             (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.
Prin prezenta actiune reclamanta solicita obligarea paratei la calculul si plata drepturilor salariale neacordate, direct la instanta, fara sa conteste la angajator actul prin care li s-a stabilit salariul, ceea ce nu poate fi primit conform dispozitiilor art. 30 din Legea 284/2010. Numai daca se contesta acest act si se solutioneaza contestatia, reclamanta se poate adresa instantei de judecata.
In consecinta, apare ca inutila  analiza celorlalte motive de recurs invocate de recurent, odata ce acesta nu a respectat procedura prev. de Legea 284/2010.
Cu privire la acordarea premiului anual pentru perioada iunie 2012 - ianuarie 2013, argumentul  instantei de fond este corect.
Conform art.7 alin.2 din Legea 283/2011, in anul 2012, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de  finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta.
Fata de aceste considerente retinute de instanta de recurs nu se mai impune analiza celorlalte motive  invocate de recurent.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 729 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 727 din data de 25.09.2017
COnflict de drepturi avand ca obiect obligarea unitatii la plata salariului ce i s-ar fi cuvenit reclamantei in calitate de asistent principal - Sentinta civila nr. 40/lm/2008 din data de 17.02.2009
Drepturi salariale prescrise. Invocarea din oficiu a - Sentinta civila nr. 412 din data de 09.03.2015
Salariati straini angajati prin agentie de munca temporara. Contractul de munca aplicabil - Hotarare nr. 923 din data de 18.05.2015
Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010 - Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014
Neachitarea drepturilor salariale. - Sentinta civila nr. 216 din data de 24.02.2011
Drepturi salariale. Acordarea unui spor pentru exercitarea mai multor functii - Sentinta civila nr. 885 din data de 21.06.2011
Salarizare - Sentinta penala nr. 280 din data de 16.03.2011
Emitere adeverinta de venituri - Sentinta civila nr. 207 din data de 22.02.2011
Norma de hrana acordata angajatilor din cadrul Ministerului de Interne si a Reformei Administrative - Sentinta civila nr. 121 din data de 10.02.2009
Diminuarea salariului cu 25% in sectorul bugetar - Sentinta civila nr. 1175 din data de 18.11.2010