Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Drepturi banesti (dobanda legala)

(Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Competenta materiala; Contracte de munca; Dobanzi | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Cod operator: 11276

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. 117/LMA
Sedinta publica de la 11 Martie 2015
Completul compus din: Pe rol judecarea litigiului de munca privind pe reclamantul P.V., dom. in _, in contradictoriu cu paratii X, cu sediul in _, Y, cu sediul in _, avand ca obiect drepturi banesti.
La apelul nominal facut in sedinta publica de azi se prezinta pentru reclamant av. _ , in temeiul imputernicirii avocatiale nr. 13157/05.03.2015 pe care o depune la dosar, lipsa fiind paratii.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei urmatoarele:
Cauza se afla la primul termen de judecata,  fond.
Procedura de citare este legal indeplinita fata de parti.
Cererea este scutita de obligativitatea achitarii taxei judiciare de timbru conform art. 270 Codul muncii.
Potrivit masurilor dispuse prin rezolutia presedintelui de complet, din data de 13.01.2015, s-a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata catre parati, cu mentiunea sa depuna intampinare.
In 21.01.2015 paratul Y a depus intampinare, insotita de imputernicire de reprezentare juridica pentru cons. jur. _, intampinare comunicata reclamantului la data de 22.01.2015, in urma rezolutiei presedintelui de complet.
In 02.02.2015 reclamantul a depus raspuns la intampinare, iar in baza art. 201 C.proc.civ., la data de 04.02.2015, instanta, prin rezolutie, a fixat primul termen de judecata si a dispus citarea partilor.
In data de 13.02.2015 paratul X a depus intampinare.
In baza art. 103 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 se constata ca nu exista alte cereri formulate de aceeasi persoane, impotriva acelorasi persoane si avand acelasi obiect.
Instanta constata ca procedura de citare pentru acest termen este legal indeplinita, actiunea fiind scutita de timbraj, conform textelor de lege indicate anterior si ii comunica reprezentantei reclamantului un exemplar din intampinarea formulata de X , prin care se invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune.
Reprezentanta reclamantului invedereaza instantei ca a formulat o completare de actiune, prin care solicita obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, pe care o depune la dosar, impreuna cu imputernicirea avocatiala si factura seria BSC nr. 11 din 10.03.2015 privind onorariul avocatial in cuantum de 1.000 lei, lasand la aprecierea instantei comunicarea acestei completari de actiune.
In considerarea dispozitiilor art. 131 C. proc. civ., instanta verifica din oficiu competenta si aduce in discutia partilor competenta materiala, avand in vedere ca hotararea prin care s-au stabilit pretentiile care au generat prezenta cauza a fost pronuntata de o instanta de contencios administrativ.
Reprezentanta reclamantului considera ca instanta este competenta sa judece cauza de fata, fiind vorba de dobanzi ale drepturilor care decurg din hotararea depusa.
Instanta retine pozitia exprimata de reprezentanta reclamantului si se va pronunta prin incheiere asupra instantei competente in solutionarea prezentei cauze.

INSTANTA
deliberand constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata in prezentul dosar la data de 12.01.2015, reclamantul P.V., in contradictoriu cu paratii X si Y - in calitate de ordonator secundar de credite, platitor al drepturilor salariale, a solicitat instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna:
1 - obligarea paratilor la plata dobanzilor legale penalizatoare, aferente sumelor stabilite prin titlurile executorii la care se refera Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata cu titlu de daune-interese moratorii, pentru prejudiciul produs prin executarea creantelor potrivit prevederilor acestui act normativ, de la data pronuntarii hotararii judecatoresti ce constituie titlul executoriu si pana la data platii integrale a acestor sume, sume actualizate lunar in functie de rata inflatiei;
2 - obligarea la plata lunara a dobanzilor actualizate lunar in functie de rata inflatiei, pentru sumele ce au fost/urmeaza a fi platite conform OUG nr. 71/2009;
3 - obligarea paratului X sa aloce fondurile necesare, acoperitoare, efectuarii platii lunare de catre Y, a sumelor cu titlu de dobanda lunara actualizata in functie de rata inflatiei, astfel calculate.
In motivare, in fapt, reclamantul arata ca incepand cu anul 2000 au fost modificate in mod netemeinic si nelegal anumite prevederi ale legilor salariale si in plus fata de aceasta, aceste norme nici nu au fost corelate cu restul legislatiei in vigoare privind salarizarea altor categorii de lucratori, cuprinse atat in Codul muncii ce a intrat in vigoare in anul 2003, cat si cu alte prevederi din normele ce diriguiesc salarizarea altor categorii de personal bugetar. Toate acestea au generat nemultumirea reclamatului, care incercand sa stinga aceste inechitati a formulat actiune judecatoreasca care a fost castigata in mod irevocabil, fapt care reiese din Sentinta nr. 262/CA/2010-PI din 04.10.2010 a Curtii de Apel Oradea, pronuntata in dosar nr. _/35/CA/2010.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 s-a prevazut ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, sa se realizeze dupa o procedura de executare esalonata pe o perioada initial cuprinsa intre 2010-2012. Prin acte normative ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010, Legea nr. 230/2011) au fost aduse modificari sub aspectul perioadei si procentelor de plata, urmand ca executarea obligatiilor sa fie finalizata in anul 2016.
Imprejurarea ca prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata s-a prevazut actualizarea acestor sume cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistica nu reprezinta un impediment legal in acordarea dobanzii legale penalizatoare, cu titlu de daune-interese moratorii, deoarece prin neexecutarea integrala a obligatiei de plata la data la care sumele erau datorate, adica la momentul cand creantele au devenit certe, lichide si exigibile, s-a produs in patrimoniul creditorilor un prejudiciu care trebuie acoperit integral.
Actualizarea creantelor nu asigura repararea integrala a prejudiciului produs, avand o natura juridica diferita de aceea a dobanzii solicitate.
Astfel, actualizarea creantei cu indicele de inflatie reprezinta un calcul matematic, aplicabil in cazul unui fenomen specific economiei de piata, prin intermediul caruia se masoara gradul de depreciere a valorii banilor aflati in circulatie, adusi astfel la puterea lor de cumparare. Scopul actualizarii fiind acela de a mentine valoarea reala a obligatiei monetare la data efectuarii platii, aceasta se acorda cu titlu compensatoriu (damnum emergens).
In schimb, dobanda legala penalizatoare, reprezentand castigul pe care creditorul l-ar fi obtinut din investirea banilor, daca acestia ar fi fost platiti la scadenta, se acorda cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin intarziere si acopera beneficiul nerealizat (lucrum cessans).
Asadar, acordarea dobanzii legale, pana la data platii integrale a drepturilor stabilite prin titluri executorii, alaturi de actualizarea cu indicele de inflatie nu conduce la o dubla reparare a prejudiciului, ci asigura o reparare integrala a acestuia, in acord cu dispozitiile art. 1084 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din anul 2009.
Reclamantul considera ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 nu au produs efecte in privinta exigibilitatii creantelor, in sensul amanarii scadentei acestora.
Astfel, creantele recunoscute fiind certe, lichide si exigibile, obligatia de plata este cu executie imediata, chiar de la data pronuntarii hotararilor in prima instanta, potrivit dispozitiilor art. 274 din Codul muncii, republicat (fost art. 289 din acelasi act normativ, anterior republicarii). Aceasta inseamna ca plata trebuia facuta la momentul nasterii raportului juridic obligational, obligatia rezultata din aceste titluri executorii nefiind afectata de vreun termen.
Mai mult, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu s-a negat existenta si intinderea drepturilor constatate prin hotarari judecatoresti si nu s-a refuzat punerea acestora in executare, ci s-a stabilit o modalitate de executare esalonata a obligatilor de plata continute in aceste titluri.
Acest act normativ nu are semnificatia exonerarii debitorilor de plata daunelor interese moratorii, intrucat art. 1082 din Codul civil din anul 1864, respectiv 1530 din Codul civil din anul 2009, consacra principiul raspunderii debitorului pentru executarea cu intarziere, acesta putand fi obligat la despagubiri, indiferent daca a actionat cu intentie sau din culpa. Raspunderea sa civila va fi atrasa ori de cate ori nu se dovedeste existenta unei cauze straine, exoneratoare de raspundere, reprezentata fie de cazul fortuit, forta majora, fapta creditorului insusi ori fapta unui tert pentru care debitorul nu este tinut a raspunde. In plus, pentru ca fapta unui tert sa produca efectul exonerator, este necesar ca aceasta sa aiba caracteristicile fortei majore sau ale cazului fortuit.
Ori, esalonarea platii instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu este o cauza exoneratoare de raspundere, ci constituie un eveniment pe care debitorii, desi il puteau prevedea, nu au luat masuri corespunzatoare, pentru a evita neexecutarea.
Ca atare, in interpretarea dispozitiilor art. 1073, art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 si art. 1535 din Codul civil din anul 2009, reclamantul sustine ca este indreptatit la acordarea daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale, pentru executarea cu intarziere a obligatiilor rezultate din titlurile executorii, precum si actualizarea sumelor rezultate in functie de rata inflatiei.
Temeiurile privind solicitarea acestei dobanzi legale rezida din urmatoarele prevederi legale:
- Codul civil, care la articolul 1073 prevede: "Creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei, si in caz contrar are dreptul la dezdaunare", precum si art. 1088: "La obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate. Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept".
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (noul cod civil ), care prevede la:
? art. 1488: "Obligatia de a da o suma de bani
(1) Debitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea catre creditor a sumei nominale datorate.
(2) Plata se poate face prin orice mijloc folosit in mod obisnuit in locul unde aceasta trebuie efectuata.
(3) Cu toate acestea, creditorul care accepta in conditiile alin. (2) un cec ori un alt instrument de plata este prezumat ca o face numai cu conditia ca acesta sa fie onorat";
? art. 1489: "Dobanzile sumelor de bani
(1) Dobanda este cea convenita de parti sau, in lipsa, cea stabilita de lege.";
? art. 1531: "Evaluarea prejudiciului. Repararea integrala.
(1) Creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutarii.
(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta este lipsit.";
? art. 1535: "Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti.
(1) In cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. in acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic.";
? art. 1536: "Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face
In cazul altor obligatii decat cele avand ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu intarziere da intotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobanda legala, calculata de la data la care debitorul este in intarziere asupra echivalentului in bani al obligatiei, cu exceptia cazului in care s-a stipulat o clauza penala ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de intarzierea in executarea obligatiei."
- Ordonanta nr. 13 din 24 august 2011, privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar:
? art. 2: "In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea";
? art. 3: "(1) Rata dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, care este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale".
- Ordonanta de urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, art. 34 "(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la 31 decembrie 2015, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetar".
Mai mult decat atat, in sensul celor mentionate anterior, s-a pronuntat:
- Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2/17.02.2014 admitand recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilind ca: "In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
- Tribunalul Satu Mare prin Sentinta civila nr. 2533/CA/19.11.2014, in dosarul _ /83/2014, (al carui obiect este identic cu actiunea formulata de reclamant), prin care a hotarat ca, pretentia formulata de reclamanti este legala, paratii fiind obligati "(...) la plata catre reclamanti a dobanzii legale penalizatoare pentru sumele prevazute in titlul executoriu constand in sentinta civila nr. (_)".
In drept, reclamantul invoca prevederile din OG nr. 13/2011, Codul Civil, Legea nr. 287/2009 asa cum a fost completata si modificata, OUG nr. 83/2014, Legea nr. 53/2003.
Prin intampinare (filele 28-30), Y, prin reprezentantii sai legali, invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune si exceptia autoritatii de lucru judecat.
Institutia parata motiveaza prescriptia dreptului la actiune, prin faptul ca se cer sume de bani pentru o perioada pentru care opereaza prescriptia de drept, respectiv incepand cu anul 2009, raportat la data inregistrarii cererii de chemare in judecata. Potrivit prevederilor art. 3, din Decretului nr. 167/1958, privind prescriptia extinctiva, "Termenul prescriptiei este de 3 ani".
Textul de lege mai sus invocat este intarit de prevederile art. 101 alin. 3 C.proc.civ. potrivit carora "Termenul statornicit pe ani, luni sau saptamani se sfarseste in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare".
Astfel, institutia parata arata ca termenul de prescriptie al dreptului la actiune in sens material, pentru obligarea la plata a Sentintei nr. 262/CA/2010-PI pronuntaa de Curtea de Apel Oradea, Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. _/35/2010 s-a stins inca din anul fiscal si calendaristic 2013, momentul ramanerii definitive a sentintei judecatoresti ce constituie titlul executoriu invocat de reclamant si pe baza caruia isi fundamenteaza intreaga actiune.
Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat, institutia parata arata ca astfel cum rezulta din sentinta civila anexata la cererea de chemare in judecata de catre reclamant, reiese ca aceste drepturi au fost acordate prin sentinta respectiva.
Pe fond, daca instanta va trece peste exceptiile invocate, institutia parata solicita respingerea actiunii reclamantului motivat de faptul ca plata sumelor castigate in instanta a fost reglementata de OUG nr. 71/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Art. 1 - "(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice cerere de executare silita se suspenda de drept.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin sectorul bugetar se intelege autoritatile si institutiile publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii."
Astfel, conform art. 1 alin. 3 se specifica in mod clar accesoriile care vor fi platite la suma principala, respectiv numai actualizarea sumelor datorate cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Nu este prevazut plata unei dobanzi legale in acest sens.
In conditiile in care ar fi admisa cererea Y nu ar avea temei legal in baza careia sa faca aceste plati.
Avand in vedere ca se solicita accesorii la sume castigate in litigii ce s-au desfasurat sub incidenta vechiului Cod de procedura civila, institutia parata apreciaza ca si prezenta cauza se circumscrie judecatii in baza vechiului Cod de procedura civila si nu a noului cod de procedura civila.
In acest sens, solicita inlaturarea apararilor formulate de catre reclamant in baza vechiului Cod de procedura civila.
Pentru aceste motive, institutia parata solicita admiterea exceptiilor invocate si, pe fond, respingerea actiunii pentru nelegalitate si netemeinicie.
In drept, invoca art. 205, art. 36, art. 101 alin. 3, art. 221 NCPC, OUG nr. 71/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 3 din Decretului nr. 167/1958, art. 95 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, HG nr. 925/2006, Ordonanta de urgenta nr. 59/30.06.2010, pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Legea nr. 69/16.04.2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare, Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata.
Prin raspuns la intampinare (filele 35-40), reclamantul P.V., solicita respingerea exceptiilor procesuale (de procedura si de fond) invocate de parat prin intampinare si apararile pe fondul cauzei invocate de acesta, ca neintemeiate, pentru urmatoarele motive:
Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, reclamantul arata ca a obtinut la data de 04.10.2010 Sentinta civila nr. 262/C A/2010-PI pronuntata in dosar nr. _/35/CA/2010 de Curtea de Apel Oradea prin care i s-au recunoscut drepturi salariale prevazute de lege, sentinta definitiva de la data pronuntarii.
La data de 04.10.2010 momentul pronuntarii, a inceput sa curga termenul de prescriptie, iar legea aplicabila prescriptiei extinctive este Decretul nr. 167/1958, act normativ in vigoare la data inceperii curgerii acestui termen, ceea ce insemna ca, toate clauzele de intrerupere, suspendare sunt cele prevazute de acest act normativ.
Prin Sentinta civila nr. 262/CA/2010-PI pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar nr. _/35/CA/2010 s-a stabilit in sarcina paratului X, obligatia de a-i plati drepturi salariale, imediat ce sentinta a devenit definitiva.
Prin OUG nr. 71/2009 s-au stabilit anumite termene si procente de plata pentru drepturile banesti stabilite prin hotarari judecatoresti, act normativ prin care organul executiv a creat o modalitate de executare, tinand cont de imposibilitatea de a executa dintr-o data obligatiile stabilite de instante.
Prima plata efectuata de X (ordonator principal de credite) prin Y (ordonator secundar de credite) in baza Sentintei civile nr. 262/CA/2010-PI, a fost in luna aprilie 2012, aceasta insemnand ca prin aceasta plata i s-a recunoscut de catre parati dreptul in calitate de reclamant, recunoastere care produce efectul prevazut de art. 16 alin. 1 lit. a din Decretul nr. 167/1958 care prevede: "Prescriptia se intrerupe prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia".
Efectul acestei recunoasteri facuta prin plata este al intreruperii termenului de prescriptie conform art. 17 alin 2 din Decretul nr. 167/1958 care prevede: "Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie".
Faptul ca in luna aprilie 2012, in lunile aprilie 2013, septembrie 2013, februarie 2014, mai 2014, septembrie 2014 si noiembrie 2014 s-au facut plati catre reclamant inseamna ca s-a produs efectul intreruptiv prevazut de art. 16 alin. 1 lit. a din Decretul nr. 167/1958, iar prescriptia a inceput sa curga din nou conform art. 17 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, astfel ca nu este implinita pana in prezent.
Referitor la exceptia autoritatii lucrului judecat, reclamantul arata ca prin Sentinta civila nr. 262/CA/2010-PI, paratii au fost obligati sa-i plateasca drepturi salariale, sume ce urmau sa fie actualizate la indicele inflatiei, fara sa solicite si aplicarea de dobanzi. Prin urmare dobanzile solicitate de reclamant in prezentul dosar si actualizarea acestora, nu au facut obiectul Sentintei civile nr. 262/CA/2010-PI pronuntata in dosar nr. _/35/CA/2010 de Curtea de Apel Oradea.
Exceptia lucrului judecat impune conditia identitatii de actiune, care potrivit legii, reclama existenta triplei identitati - de parti, obiect si cauza. Fata de Sentinta civila nr. 262/CA/2010-PI definitiva si irevocabila, prin care reclamantului i s-au acordat drepturi salariale actualizate la indicele inflatiei, nu exista autoritate de lucru judecat, prezenta actiune avand ca obiect plata dobanzii legale, cu titlul de daune-interese moratorii pentru executarea cu intarziere a obligatiilor rezultate din titlul executoriu, precum si actualizarea acestora in functie de rata inflatiei.
De asemenea, reclamantul sustine ca apararile invocate de Y cu privire la fondul cauzei sunt in mod similar neintemeiate, deoarece:
Prin Sentinta civila nr. 262/CA/2010-PI paratii a fost obligati sa-i plateasca drepturi salariale, sume ce urmau sa fie actualizate conform indicelui inflatiei, fara sa se fi solicitat si aplicarea de dobanzi.
Drepturile salariale au fost amanate la plata de catre parati, in baza mai multor acte normative succesive, nefiind achitate integral nici pana in prezent, astfel ca, prin OUG nr. 71/2009, OUG nr. 45/2010 si OUG nr. 113/2010 s-a dispus esalonarea obligatiei de plata a sumelor.
Prin OUG nr. 71/2009 s-a prevazut ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, sa se realizeze dupa o procedura de executare esalonata pe o perioada initiala cuprinsa intre 2010-2012. Prin acte normative ulterioare (OUG nr. 45/2010, OUG nr. 113/2010) au fost aduse modificari sub aspectul perioadei si a procentelor de creanta aferente perioadei respective.
Reclamantul arata ca a inaintat ordonatorului de credite titlul executoriu de mai sus, pana in prezent efectuandu-se doar plati partiale, iar pentru perioada intarzierii la plata si pentru partea de creanta ramasa neachitata, a solicitat acordarea de dobanzi in cauza prezenta.
Prin cererea de chemare in judecata din prezentul dosar, reclamantul a solicitat o despagubire care are ca obiect suma de bani ce reprezinta prejudiciul suferit, pentru executarea cu intarziere si neexecutarea integrala a creantelor stabilite in titlul executoriu, obligatie distincta de aceea de plata drepturilor salariale neachitate.
Faptul ca prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din OUG nr. 71/2009, modificata si completata s-a prevazut actualizarea sumelor castigate in instanta cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistica nu reprezinta un impediment legal in acordarea dobanzii legale penalizatoare, cu titlu de daune-interese moratorii, deoarece prin neexecutarea integrala a obligatiei de plata la data la care sumele erau datorate, adica la momentul cand creantele au devenit certe, lichide si exigibile, s-a produs in patrimoniul reclamantului un prejudiciu care trebuie acoperit integral.
Actualizarea creantelor nu asigura repararea integrala a prejudiciului produs, avand o natura juridica diferita de aceea a dobanzii solicitate.
Acordarea dobanzii legale, pana la data platii integrale a drepturilor stabilite prin titluri executorii, alaturi de actualizarea cu indicele de inflatie nu conduce la o dubla reparare a prejudiciului, ci asigura o reparare integrala a acestuia, in acord cu dispozitiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din anul 2009.
Reclamantul considera ca prevederile OUG nr. 71/2009 nu au produs efecte in privinta exigibilitatii creantelor, in sensul amanarii scadentei acestora.
Astfel, creantele recunoscute fiind certe, lichide si exigibile, obligatia de plata este cu executie imediata, chiar de la data pronuntarii hotararilor in prima instanta, potrivit dispozitiilor art. 274 din Codul muncii, republicat (fost art. 289 din acelasi act normativ, anterior republicarii). Aceasta inseamna ca plata trebuia facuta la momentul nasterii raportului juridic obligational, obligatia rezultata din aceste titluri executorii nefiind afectata de vreun termen.
Mai mult, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu s-a negat existenta si intinderea drepturilor constatate prin hotarari judecatoresti si nu s-a refuzat punerea acestora in executare, ci s-a stabilit o modalitate de executare esalonata a obligatilor de plata continute in aceste titluri.
Acest act normativ nu are semnificatia exonerarii debitorilor de plata daunelor interese moratorii, intrucat art. 1082 din Codul civil din anul 1864, respectiv 1530 din Codul civil din anul 2009, consacra principiul raspunderii debitorului pentru executarea cu intarziere, acesta putand fi obligat la despagubiri, indiferent daca a actionat cu intentie sau din culpa. Raspunderea sa civila va fi atrasa ori de cate ori nu se dovedeste existenta unei cauze straine, exoneratoare de raspundere, reprezentata fie de cazul fortuit, forta majora, fapta creditorului insusi ori fapta unui tert pentru care debitorul nu este tinut a raspunde. In plus, pentru ca fapta unui tert sa produca efectul exonerator, este necesar ca aceasta sa aiba caracteristicile fortei majore sau ale cazului fortuit.
Ori, esalonarea platii instituita prin OUG nr. 71/2009, modificata si completata nu este o cauza exoneratoare de raspundere, ci constituie un eveniment pe care debitorii, desi il puteau prevedea, nu au luat masuri corespunzatoare, pentru a evita neexecutarea.
Ca atare, in interpretarea dispozitiilor art. 1073, art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 si art. 1535 din Codul civil din anul 2009, reclamantul sustine ca este indreptatit la acordarea daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale, pentru executarea cu intarziere a obligatiilor rezultate din titlurile executorii, precum si actualizarea sumelor rezultate in functie de rata inflatiei.
De altfel acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar este prevazuta si de art. 34 din OUG nr. 83/2014.
In drept, invoca dispozitiile art. 201 alin. (2) C.proc.civ.
Prin intampinare (filele 52-54), paratul X, invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune, aratand ca Sentinta civila nr. 262/04.10.2010 pronuntata de Curtea de Apel Oradea - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal in dosarul n. _/35/2010, a devenit irevocabila si executoriei la data respingerii recursului formulat impotriva acestei hotarari de catre Inalta Curte de Justitie si casatie, respectiv la data de 09.03.2011.
Prin urmare, solicitarea reclamantului de a i se acorda daune interese moratorii din data de 04.10.2010 este neintemeiata.
Mai mult, potrivit dispozitiilor art. 171 alin. (1) Codul Muncii "(1) Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate."
Actiunea a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti la data de 12.01.2015, data la care se implinise termenul de prescriptie pentru perioada anterioara datei de 12.01.2012.
Astfel, paratul solicita admiterea exceptiei astfel cum a fost formulata.
Pe fondul cauzei paratul solicita respingerea actiunii, motivat de faptul ca hotararea judecatoreasca la care se raporteaza reclamantul statueaza in mod clar suma de bani pe care urmeaza sa o primeasca, respectiv "50.848 lei, cu titlu de despagubiri reprezentand salariile indexate si toate drepturile banesti care i se cuveneau (inclusiv premiul anual) in calitate de inspector scolar general adjunct la Inspectoratul Scolar al judetului Satu Mare, pentru perioada 07.05.2009-13.04.2010, suma care va fi reactualizata cu indicele mediu al preturilor calculat cu incepere de la data la care trebuiau efectuate platile salariale conform contractului de management educational si pana in momentul achitarii lor efective."
Prin art. 1 al OUG nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonanta nr. 17 din 23 august 2012 si Ordonanta de urgenta nr. 92 din 18 decembrie 2012 se statueaza: "(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu; -
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice cerere de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin sectorul bugetar se intelege autoritatile si institutiile publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii."
Astfel, conform art. 1 alin. (3) se specifica in mod clar accesoriile care vor fi platite la suma principala, respectiv numai actualizarea sumelor datorate cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Nu este prevazut plata unei dobanzi legale penalizatoare in acest sens.
In actul normativ mai sus mentionat se precizeaza ca orice forma de executat avand ca obiect drepturi salariale castigate in baza unor sentinte judecatoresti definitive se suspenda, motiv pentru care paratul solicita sa se constate ca solicitarea unor dobanzi legale sau daune interese, in temeiul noului cod civil, care sa-si aiba izvorul in drepturi de aceasta natura este total nefondat.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, paratul solicita respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.
In drept, invoca art. 205 C.proc.civ., Legea nr. 1/2011, Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 71/2009.
           Exceptia necompetentei materiale a tribunalului este fondata.
           Titlul executoriu pe care-si intemeiaza actiunea reclamantul este o hotarare judecatoreasca pronuntata in prima instanta de Curtea de Apel Oradea, respectiv Sentinta civila nr. 262/CA/2010 (fila 8).
           Prin prezenta actiune se solicita obligarea debitorului la plata dobanzii legale penalizatoare aferenta capitalului acordat prin hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ in considerarea raportului juridic din care izvoraste obligatia de plata ca fiind un raport de drept administrativ (contract management educational).
           In consecinta, obligatia de plata a dobanzii fundamentata pe acelasi raport juridic, atrage competenta materiala a instantei de contencios administrativ in prima instanta.
           In temeiul art.130, 132 C.proc.civ., instanta va admite exceptia si va declina competenta in favoarea Curtii de Apel Oradea.
Asistentii judiciari, participand la deliberare cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu.
Declina in favoarea Curtii de Apel Oradea competenta de solutionare a litigiului de munca privind pe reclamantul P.V., domiciliat in _, in contradictoriu cu paratii X, cu sediul in _, Y, cu sediul in _.
Fara cale de atac.
Pronuntata la 11 martie 2015, prin mijlocirea grefei instantei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala; Contracte de munca; Dobanzi

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009