Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct

(Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Contracte de munca; Inspectii, inspectori s | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

                           Cod operator: 11276
R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA Nr. 626/R-CA
Sedinta publica din 01 Noiembrie 2013
Completul compus din: Pe rol fiind judecarea recursului in contencios administrativ si fiscal formulat de recurentul-intimat  X cu sediul in _ impotriva sentintei civile nr. 3932/12.06.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2013 in contradictoriu cu intimata-petenta Y cu sediul in _, avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie.
La apelul nominal facut in sedinta publica de azi se prezinta d-na av. B.L. in reprezentarea intimatei-petente, lipsa fiind recurentul-intimat.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei faptul ca:
- cererea de chemare in judecata a fost comunicata cu intimata-petenta la data de 26.07.2013 (fila 12 din dosar);
- la data de 07.08.2013 intimata-petenta depune prin serviciul de  registratura al instantei intampinare si inscrisuri in probatiune ( filele 13-31 din dosar);
- la data de 30.08.2013 exemplarul II din intampinare a fost comunicat recurentului-intimat (fila 35 din dosar);
- la data de 06.09.2013 recurentul-intimat a depus prin serviciul registratura al instantei raspuns la intampinarea depusa de intimata-petenta ( filele 36, 37 din dosar);
- la data de 19.09.2013 instanta fixeaza primul termen de judecata la data de 1.11.2013, sala 30, ora 09.00 ( fila 38 din dosar);
- procedura de citare cu partile este legal indeplinita ( filele 40, 42 din dosar).
Presedintele completului de judecata, verificand personal constata ca derularea procedurii administrative s-a efectuat conform NCPC, procedura de citare cu partile pentru termenul de azi este legal indeplinita si comunica exemplarul  II din raspunsul la intampinare cu reprezentanta intimatei-petente.
Fata de prevederile art. 34 alin. 2 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta invoca din oficiu exceptia  inadmisibilitatea caii de atac si acorda cuvantul reprezentantei intimatei-petente asupra acesteia.
Reprezentanta intimatei-petente, avand cuvantul, solicita admiterea exceptiei.
Considerand recursul lamurit, in temeiul disp. art. 394 N.C.proc.civ. declara inchise dezbaterile si ramane in pronuntare asupra exceptiei invocate din oficiu si asupra fondului.

INSTANTA
Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 3932/12.06.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. unic de mai sus, a fost admisa in parte plangerea formulata de petenta Y in contradictoriu cu intimatul X si in consecinta sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei aplicata petentei prin procesul verbal incheiat la data de 20.02.2013 de agent constatator din cadrul intimatului a fost inlocuita cu sanctiunea AVERTISMENT.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SM nr. _ din 20.02.2013, incheiat de agent constatator din cadrul intimatului X, petenta Y a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003. S-a retinut in sarcina sa ca, in urma controlului inopinat efectuat in data de 18.02.2013 ora 12:30 la punctul de lucru al petentei situat in Satu Mare, str. Ostrovului, statia de taxi, a fost gasita prestand activitatea de conducator auto numitul L.I. fara a avea contract individual de munca incheiat in forma scrisa.
           Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta de fond a retinut ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contraventie, instanta de fond a retinut ca, fiind vorba despre o fapta constatata ex propriis sensibus (personal) de catre un agent al statului aflat in exercitiul functiunii, procesul-verbal, legal intocmit, se bucura de prezumtia de temeinicie.
          Conform dispozitiilor art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, constituie contraventie.
Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.
Conform declaratiei completata de numita L.I. cu prilejul controlului efectuat in data de 18.02.2013 (fisa de identificare pe proprie raspundere - fila 19 din dosar fond), acesta presta activitatea de conducator auto la Y din data de 18.02.2013, fara contract de munca.
In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta de fond a retinut ca petenta, prin plangerea formulata, nu a contestat fapta retinuta in procesul verbal de contraventie, solicitand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.
Analizand probele administrate in cauza, instanta de fond a apreciat ca petenta nu a facut dovada unei alte stari de fapt decat cea retinuta prin procesul verbal atacat. Astfel, instanta de fond a retinut ca nu exista motive pentru anularea procesului verbal incheiat de agentii constatatori din cadrul intimatului. Fapta retinuta in sarcina petentului exista si prezinta elementele constitutive prevazute in actul normativ de incriminare.
Cu privire la individualizarea sanctiunii contraventionale aplicate petentului, instanta de fond a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.
          Potrivit art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 2/2001, sanctiunea avertisment se poate aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa, iar conform art. 7 alin. 2 din acelasi act normativ, poate fi aplicata si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.
In concret, aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei nu este proportionala cu gradul de pericol social concret al faptei retinute in sarcina petentei, avand in vedere ca aceasta a depus contractul de munca nr. 7/18.02.2013 (filele 6-8 dosar fond), avand in vedere declaratia numitului L.I. potrivit careia data de la care a inceput sa presteze activitatea de conducator auto este data de 18.02.2013, data efectuarii controlului, precum si sustinerile petentei potrivit carora s-a aflat in imposibilitatea de a inregistra contractul de munca la _ anterior zilei de 18.02.2013, intrucat intelegerea dintre angajat si angajator a avut loc in ziua de duminica, 17.02.2013, zi nelucratoare. Totodata, instanta de fond a avut in vedere si sustinerile reprezentantului petentei din sedinta publica din data de 05.06.2013 potrivit careia petenta nu a mai fost sanctionata contraventional anterior, fiind la prima abatere de acest gen, neexistand la dosar dovezi in sens contrar.
Instanta de fond a apreciat astfel ca se impune inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale aplicata petentei cu sanctiunea avertismentului si, totodata, ii recomanda acestuia ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.
Pentru considerentele retinute mai sus, instanta de fond a admis in parte plangerea contraventionala formulata de petenta  Y, conform dispozitivului.
Instanta de fond a retinut ca  petenta nu a solicitat cheltuieli de judecata.
In cuprinsul dispozitivului sentintei primei instante este indicata ca si cale de atac ce poate fi declarata impotriva acesteia, apelul in termen de 30 de zile de la comunicare.
Impotriva acestei sentinte a declarat calea de atac a recursului intimatul X, solicitand instantei admiterea acestuia, modificarea sentintei pronuntate in sensul respingerii plangerii si al mentinerii procesului verbal contestat.
Temeiul de drept al caii de atac declarate a fost indicat ca fiind dispozitiile OG nr. 2/2001 si art. 483 C.proc.civ.
Prin intampinarea formulata in cauza petenta-intimata solicita respingerea recursului declarat de intimat ca neintemeiat.
Analizand legalitatea caii de atac declarata de catre institutia publica petenta, instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea judecatoreasca atacata, instanta de recurs  retine urmatoarele:
Potrivit art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in forma in vigoare la data promovarii plangerii la contraventie si a solutionarii acesteia de catre prima instanta, "(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotarari."
De asemenea, in lumina dispozitiilor art.457 C.proc.civ., "(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, in conditiile si termenele stabilite de aceasta, indiferent de mentiunile din dispozitivul ei.
     (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac deschisa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege.
     (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac neprevazuta de lege, exercitata de partea interesata in considerarea mentiunii inexacte din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac, hotararea pronuntata de instanta de control judiciar va fi comunicata, din oficiu, tuturor partilor care au luat parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. De la data comunicarii incepe sa curga, daca este cazul, termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege."
Reglementarea cuprinsa in dispozitiile Codului de procedura civila anterior citat, reprezinta  o aplicare particulara a principiului legalitatii procesului civil inscris in dispozitiile art. 7 alin. 1 C.proc.civ., din interpretarea acestuia rezultand principiul potrivit caruia,  o cale de atac neprevazuta de lege atrage inadmisibilitatea ei si nu recalificarea caii de atac, o astfel de posibilitate nemaifiind reflectata in optiunea adoptata de noul cod.
In conditiile in care in sedinta publica din data de 01.11.2013, la care instanta de recurs a pus in discutia contradictorie a partilor exceptia inadmisibilitatii caii de atac declarata de catre institutia publica intimata, aceasta nu a invederat instantei imprejurari concrete de natura a forma convingerea acesteia in sensul ca urmare a unei denumiri data in mod gresit cererii de declarare a caii de atac potrivit art. 152 C.proc.civ, institutia publica parata a inteles sa declare calea de atac a recursului si nu pe cea a apelului care se impunea a fi declarat in cazul in care intentia partii este aceea de a reforma hotararea primei instante, prima instanta a indicat in mod corect calea de atac in cuprinsul  dispozitivului sentintei atacate, in aplicarea principiului legalitatii caii de atac prevazuta de art. 457 C.proc.civ, in temeiul art. 248 C.proc.civ, instanta de recurs urmeaza sa admita exceptia inadmisibilitatii caii de atac a recursului promovata de catre intimata, cu consecinta respingerii pentru acest motiv a recursului declarat, conform dispozitivului prezentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

In temeiul art. 248 C.proc.civ, admite exceptia inadmisibilitatii caii de atac declarata de intimata, exceptie invocata din oficiu.
In temeiul art. 457 C.proc.civ respinge ca inadmisibil recursul declarat de intimatul X cu sediul in _, in contradictoriu cu intimata Y, impotriva sentintei civile nr. 3932/12.06.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. _/296/2013.
Fara cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 01.11.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Contracte de munca; Inspectii, inspectori s

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009