Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Actiune in constatare si rectificare carte funciara

(Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Carte Funciara; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

                                                 Cod operator: 11276

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA DECIZIA CIVILA Nr. 102/Ap
Sedinta publica de la 09 Martie 2015
Completul compus din:
Pe rol se afla judecarea apelului civil declarat de apelantii-reclamanti X si Y, ambii cu domiciliul in _, impotriva Sentintei Civile nr. 5116/02.09.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, in contradictoriu cu intimatul-parat Z, cu sediul in _, avand ca obiect actiune in constatare.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc in sedinta publica din data de 23.02.2015, cand sustinerile partilor prezente au fost consemnate in acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta, amanandu-se pronuntarea in cauza la data de 02.03.2015, ulterior la data de azi.
     

INSTANTA
deliberand asupra apelului constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 5116/02.09.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. unic de mai sus, a fost respinsa ca inadmisibila cererea formulata de reclamantii X si Y, in contradictoriu cu Z, avand ca obiect actiune in constatare.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Intemeindu-se in drept pe dispozitiile Codului de procedura civila, reclamantii au introdus actiunea in constatarea faptului ca imobilul situat in _, inscris in CF nr. _, compus in natura din imobil-casa de locuit tip P, nr. cadastral _, plus curtea aferenta, corespunde in fapt, conform schitei anexate, unui imobil P+1, compus din 3 apartamente, dupa cum urmeaza: apartamentul nr. 1 - compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara si 2 holuri, in suprafata de 62,23 mp; apartamentul nr. 2 - compus din 2 camere, bucatarie, debara, baie, hol, camara, in suprafata de 62,42 mp; apartamentul nr. 3 - la etajul 1, compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara, hol, casa scarii in suprafata de 68,07 mp.
Potrivit art. 111 C.proc.civ., partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.
Instanta de fond a constatat ca, prin modul de formulare al actiunii, reclamantii urmaresc constatarea unei stari de fapt, aspect care atrage inadmisibilitatea actiunii in constatare. Pentru a fi incidente dispozitiile art. 111 C.proc.civ., este necesar ca, prin actiunea in constatare, sa se urmareasca recunoasterea existentei ori inexistentei unui drept. Or, reclamantii nu se prevaleaza prin actiune de un drept de proprietate opozabil paratului si contestat de acesta (deoarece fondul dreptului a fost transat prin Sentinta civila nr. 4452/05.08.2008, pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosarul nr. _/296/2008 - filele 16-18 dosar fond), ci se prevaleaza de neconcordanta starii de fapt din cartea funciara cu cea reala, cu privire la tipul constructiei detinute in proprietate. Asadar, nu este vorba de o suprafata a terenului diferita de cea reala pentru a fi incidente dispozitiile privind actiunea in rectificare de carte funciara, ci este vorba exclusiv despre tipul constructiei inscrise in cartea funciara.
In afara faptului ca se urmareste constatarea unei stari de fapt, instanta de fond a mai retinut ca din Sentinta civila nr. nr. 4452/05.08.2008, pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosarul nr. _/296/2008 nu reiese nicidecum sustinerea reclamantilor cum ca in cauza le-ar fi fost recunoscut dreptul de proprietate asupra unei constructii de tip P+1 (astfel cum se prezinta starea de fapt in documentatia tehnica depusa in probatiune - filele 7-8 dosar fond) si ca in mod gresit s-ar fi facut inscrierea in cartea funciara pentru o constructie de tip P, in temeiul acestei sentinte (filele 9-10 dosar fond). Chiar in cazul in care sustinerile reclamantilor ar fi reale, remediul juridic nu l-ar putea constitui temeiul de drept invocat in cauza, deoarece reclamantii aveau posibilitatea sa formuleze plangere impotriva incheierii de carte funciara si, eventual, completarea dispozitivului sentintei mentionate. In acest sens, este de observat ca procedura prevazuta de Legea nr. 50/1991, respectiv de Legea nr. 7/1996 (astfel cum aceasta din urma a fost in vigoare la data inscrierilor din cartea funciara) nu poate fi eludata prin intermediul prevederilor art. 111 C.proc.civ., cu concursul instantei.
Drept urmare, retinand ca dispozitiile art. 111 C.proc.civ. nu isi pot gasi aplicarea in situatia in care se solicita constatarea unei stari de fapt, instanta de fond a respins actiunea reclamantilor ca inadmisibila.
Impotriva Sentintei civile nr. 5166/2013, reclamantii X si Y, prin avocat, au declarat apel, solicitand admiterea acestuia si modificarea  hotararii atacate cu consecinta admiterii actiunii introductive astfel cum a fost formulata, respectiv:
1. Sa se constate ca imobilul situat in _, inscris in CF nr. _, nr. cadastral _ compus in natura din imobil casa de locuit tip P, nr. cadastral _, plus curtea aferenta, corespunde in fapt - conform schitei anexate prezentei actiuni - unui imobil P+1 compus din 3 apartamente dupa cum urmeaza:
- Apartamentul 1, compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara si 2 holuri in suprafata de 62,23 m2;
- Apartamentul 2, compus din 2 camere, bucatarie, debara, baie, hol, camara in suprafata de 62,42 m2;
- Apartamentul 3 la etajul 1, compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara hol, casa scarii in suprafata de 68,07 m2.
2. Sa se dispuna inscrierea in Cartea Funciara conform schitei anexate in probatiune.
In sustinerea caii de atac promovate, apelantii arata ca sunt nevoiti sa reitereze starea de fapt, intrucat prin ea insasi este suficienta pentru a constata ca hotararea primei instante este netemeinica si nelegala, justificandu-se astfel admiterea actiunii introductive.
Situatia juridica dedusa judecatii este extrem de simpla. Neconcordanta intre situatia de CF si starea de fapt efectiva nu implica valorificarea unui drept contrar unei alte persoane, ci se impune doar - conform probatoriului anexat: extras de carte funciara si schita vizata de OCPI care atesta starea reala de fapt - inscrierea in cartea funciara a constructiei existente in fapt.
Apelantii arata ca inca de la data inscrierii dreptului de proprietate asupra imobilului in cartea funciara prin Sentinta civila nr. 4452/2008 pronuntata in dosarul nr. _/296/2008 al Judecatoriei Satu Mare, aceasta era situatia de fapt, insa inscrierea in CF nr. _ caruia ii corespunde nr. nou de CF _ s-a facut doar pentru un imobil de tip P.
Intreg probatoriul anexat la dosarul cauzei atesta neconcordanta intre starea de fapt si starea de drept a bunului, motiv pentru care s-au adresat instantei de judecata.
Raportat la aceste considerente, apelantii sustin ca s-a incercat inscrierea in cartea funciara a starii reale de fapt pe toate caile administrative, dar acest lucru nu a fost posibil. Cei de la cadastru au respins cererea intrucat la Primarie apare doar imobil de tip P, iar la primarie nu au acceptat modificarea regimului imobilului fara existenta unui extras de carte funciara doveditor.
Apelantii considera ca instanta de fond face o confuzie, sau pur si simplu nu intelege obiectul cererii lor introductive, aratand ca nu s-a incercat valorificarea unei stari de fapt, ci a unei stari de drept, urmarindu-se tocmai recunoasterea existentei unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, a carui situatie juridica nu concorda cu realitatea de fapt. Bineinteles ca drepturile dintr-o actiune in constatare nu trebuie valorificate in abstract, ci printr-o raportare la o stare de fapt.
Celelalte considerente sunt neavenite. Actiunea civila in urma careia s-a facut intabularea avea un obiect bine determinat si partile nu au inteles la data respectiva ca vor ajunge la imposibilitatea intabularii imobilului. Iar sustinerea ca se incearca eludarea dispozitiilor legale printr-o adresarea catre o instanta de judecata este cel putin discutabila.
Pentru toate aceste considerente, se solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat si motivat in scris.
In drept, invoca art. 282 si urm. C.proc.civ.
Prin intampinare (filele 13-15), Unitatea Administrativ Teritoriala prin Primarul _, in baza prerogativelor conferite de dispozitiile art. 62 alin. 1 coroborate cu dispozitiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii si implicit respingerea apelului, precum si mentinerea in vigoare a sentintei civile atacate.
Intimatul intelege sa invoce exceptia inadmisibilitatii apelului avand in vedere ca apelantii nu invoca textele de lege pe care intelege sa isi intemeieze actiunea. Or, in aceste conditii, exercitiul dreptului partii depaseste scopul legii si reprezinta o exercitare a dreptului dincolo de limitele sale interne, conditii in care, se impune admisibilitatea exceptiei.
Pe fondul cauzei, intimatul considera ca sentinta apelata este temeinica si legala.
Arata ca etajul constructiei a fost edificat fara autorizatie de construire, parterul casei de locuit fiind notat in anul 2008 prin hotarare judecatoreasca.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicata, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, iar potrivit art. 3 alin. 1 lit. a, lucrarile de extindere a constructiilor de orice fel se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, in speta, apelantii nu au dovedit ca au intreprins nici un demers pentru intrarea in legalitate, prin obtinerea unui certificat de urbanism, respectiv prin obtinerea unei autorizatii in vederea punerii in legalitate a constructiei edificate fara autorizatie, astfel cum prevede Legea nr. 50/1991 - "Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Art. 1
(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii - identificat prin numar cadastral in cazul in care legea nu dispune altfel.
Art. 3
(1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la rebele de utilitati lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri dejoaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschidem exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;
f) lucrari amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (1^3);
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) cimitire - noi si extinderi", executarea constructiei fara autorizatie datorandu-se culpei apelantilor.
Astfel, intimatul considera ca apelantii reclamanti au dat dovada de rea credinta, ignorand prevederile legale in materie.
Totodata intimatul mentioneaza ca in sustinerea documentatiile cadastrale, schitele imobilului, planul de situatie al imobilului depuse in sustinerea actiunii apelantilor nu poarta viza OCPl si nu cuprind coordonatele stereo pentru identificarea in evidentele sale.
Pentru toate acestea, solicitam respingerea apelului ca netemeinic si nelegal.
In drept, invoca prevederile legale evocate.
  Apelul este fondat.
  Actiunea introductiva denumita actiune in constatare, tinde, potrivit motivarii pe care o contine, la modificarea unor date tehnice cu privire la imobilul constructie notat pe terenul inscris in cartea funciara nr. _ Satu Mare.
  Cererea de chemare in judecata este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. Cererea nu a fost motivata in drept decat prin referire la art.111 C.proc.civ, dar calificarea in drept a cererii se face de catre instanta raportat la obiectul cu care a fost investita.
  Din probele testimoniale administrate in apel, rezulta ca reclamantii au marit spatiul de locuit al casei parintesti, anterior anului 2001, prin edificarea unor anexe, in final rezultand o casa ale carei detalii la sol au ramas neschimbate, astfel cum rezulta din schita depusa la fila 7 raportat la "detalii liniare imobil" din anexa 1 la Partea I a CF _ Satu Mare.
  Prin sentinta civila nr.4452/2008 a Judecatoriei Satu Mare s-a dispus notarea constructiei si inscrierea dreptului de proprietate asupra casei de locuit in cartea funciara in favoarea reclamantilor.
  Proprietarul poate cere oricand modificarea mentiunilor din cartea funciara privitoare la descrierea, destinatia sau suprafata acestuia, in conditiile legii.
  In consecinta, in temeiul art.33 din Legea 7/1996 si art.89 alin.5 din Ordinul nr.633/2006, instanta va admite apelul, va schimba in tot sentinta si va admite actiunea in modificarea cartii funciare privitor la constructii, la rubrica "observatii/ referinte" urmand a se mentiona casa de locuit tip P+1 cu trei apartamente, in baza documentatiei tehnice intocmite de ing. V.D., depuse la dosar.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Admite apelul civil declarat de apelantii-reclamanti X si Y, ambii cu domiciliul in _, impotriva Sentintei Civile nr. 5116/02.09.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, in contradictoriu cu intimatul-parat Z, cu sediul in _.
Schimba in tot sentinta in sensul ca admite actiunea si dispune modificarea cartii funciare nr. _ Satu Mare in sensul inscrierii la rubrica observatii/referinte cu privire la constructie a mentiunii "casa de locuit tip P+1 cu trei apartamente".
Fara cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 9 martie 2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009