Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Drepturi banesti (dobanda legala)

(Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Contracte de munca; Dobanzi | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Cod operator: 11276

R O M A N I A

TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA

SENTINTA CIVILA  Nr. 97/LMA/2015
Sedinta publica de la 26 Februarie 2015
Completul compus din:
Pe rol se afla judecarea litigiului de munca privind pe reclamantul SINDICATUL Z, cu sediul in _, in reprezentarea membrilor de sindicat _, in contradictoriu cu parata X,  cu sediul in Draguseni, str. Principala, nr. 42 jud. Satu Mare, avand ca obiect drepturi banesti.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc in sedinta publica din data de 19.02.2015, amanandu-se pronuntarea pentru sedinta de azi, cand in urma deliberarii.
     

INSTANTA
DELIBERAND

Asupra litigiului de munca de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. de mai sus, SINDICATUL Z in reprezentarea membrilor de sindicat  in calitate de reclamanti cuprinsi in tabelul anexat cererii, a chemat in judecata unitatea scolara X,  cu sediul in _, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza, sa se dispuna:
- obligarea paratei la plata catre fiecare reclamant in parte a dobanzii legale aferenta drepturilor banesti cuvenite Sent. Civ. nr. 249/LMA/16.02.2011 pronuntata in dosar nr. _/83/2009; Decizia Civila nr. 5574/R/11.12.2012 pronuntata in dosar nr. _/83/2012, calculata de la data pronuntarii hotararii in care sunt cuprinse drepturile salariale si pana la data platii efective.
In sustinerea cererii se arata ca, prin hotararile indicate in petitul actiunii parata a fost obligata la plata drepturilor banesti cuvenite reclamantilor ,insa cu toate ca este irevocabila si executorie acestia din urma nu au beneficiat de plata drepturilor salariale cuprinse in dispozitiv. Astfel ca in conformitate cu dispozitiile art.166 al.4 din codul muncii ,intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune - interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului in conditiile in care potrivit art.161 salariile se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorilor. De asemenea potrivit art.278 al.1 din codul muncii, dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod ;cu dispozitiile legislatiei civile .
Prin urmare, apreciaza ca si in privinta daunelor interese datorate de unitatea angajatoare salariatilor pentru neplata la timp a drepturilor salariale sunt aplicabile dispozitiile codului civil. Daunele interese potrivit codului civil in cazul obligatiilor banesti sunt moratorii iar potrivit art.1535 al.1 in cazul in care o suma de bani nu este platita Ia scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul prevazut de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic.
In egala masura mai sunt incidente in cauza si dispozitiile art.2 din O.G.nr.13/2011 privind dobanda legala renumeratorie si penalizatoare pentru obligatiile banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar - fiscale in domeniul bancar, potrivit carora in cazul in care potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi renumeratorii sau penalizatoare dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea. De asemenea, potrivit art.1 alin.3 din O.G.nr.13/2011 dobanda legala este penalizatoare pentru obligatiile banesti iar potrivit art.10 din ordonanta dispozitiile art.1535 din L 287/2009 republicata sunt aplicabile dobanzii penalizatoare. Ori potrivit acestor texte de lege in cazul dobanzii penalizatoare care este specifica obligatiilor banesti .debitorul nu trebuie pus in intarziere, prin urmare dobanda curge de la data scadentei dupa cum prevad dispozitiile art.1535 al.1 din codul civil. Aceasta punere in intarziere a debitorului se cere doar in cazul obligatiilor de a face si in cazul altor obligatii potrivit art.1536 cod civil. Mai precizeaza faptul ca aceste dobanzi penalizatoare reprezinta pretul lipsei de folosinta privind drepturile salariale ale reclamantilor incepand cu data scadenta a acestora care corespunde datei pronuntarii hotararilor judecatoresti in materia litigiilor de munca si pana in momentul platii efective a acestora.
In drept invoca art.161, 166 al.4 , ART.287 alin.1 din Codul muncii, art.1535 si 1536 din codul civil ,art.1 , art.10 din O.G. nr.13/2011.
In probatiune anexeaza hotararile judecatoresti indicate in petitul actiunii.
Analizand cererea raportat la dispozitiile legale aplicabile in cauza instanta retine urmatoarele :
Prin hotararile judecatoresti irevocabile devenite titluri executorii in perioada 2010 - 2013 reclamantilor li s-au recunoscut drepturile salariale indicate, fiind deci vorba de creante certe, lichide si exigibile.
Conform hotararilor judecatoresti mentionate, unitatea scolara parata a fost obligata sa le plateasca drepturile salariale mentionate anterior, sume ce urmau sa fie actualizate conform indicelui de inflatie, fara sa fi solicitat si aplicarea de dobanzi.
Drepturile salariale restante au fost amanate la plata de catre unitatea scolara parata, in baza mai multor acte normative succesive, nefiind achitate integral nici pana in prezent. Astfel, prin O.U.G. nr. 71/2009, O.U.G. nr. 45/2010 si apoi O.U.G. nr. 113/2010, s-a dispus esalonarea obligatiei de plata a sumelor.
 Dobanda isi are temeiul in art. 1088 Cod civil, iar actualizarea isi are ratiunea in respectarea principiului repararii integrale a pagubei.
Prin acordarea dobanzii se urmareste sanctionarea debitorului pentru executarea cu intarziere a obligatiei care ii incumba, pe cand prin actualizarea debitului se urmareste acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuatiile monetare in intervalul scurs de la data scadentei si cea a platii efective a sumei datorate.
Intarzierea in executarea unei obligatii genereaza acordarea de daune creditorului caruia neexecutarea la timp i-a cauzat un prejudiciu. Astfel, potrivit dispozitiilor art.1088 al.1l din Codul civil, in forma in vigoare la data la care s-a nascut obligatia de plata, in cazul obligatiilor care au ca obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, pentru ca, la alin.2 al aceluiasi articol, sa se prevada ca aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba, ele fiind debite din ziua cererii de chemare in judecata.
Aceste dispozitii au fost, de altfel, preluate in mod asemanator de art. 1535 din NCC "in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic. Daca, inainte de scadenta, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil inainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala, creditorul are dreptul, in afara dobanzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit."
In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie care prin Decizia nr.2/17 februarie 2014 a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilind ca: "In aplicarea dispozitiilor art.1082 si art.1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art.1531 alin.(1), alin.(2) teza I si art.1535 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. l si art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr.230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
Art.517(4) din noul Cod de procedura civila prevede ca dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanta.
Pentru aceste considerente, instanta va admite actiunea si in consecinta, va fi obligata unitatea parata la plata catre fiecare reclamant in parte a dobanzii legale aferenta drepturilor banesti cuvenite conform sentintelor indicate in cuprinsul actiunii introductive, calculata de la data pronuntarii hotararii in care sunt cuprinse drepturile salariale si pana la data platii efective.
Asistentii judiciari, participand la deliberare cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea civila formulata de SINDICATUL Z, cu sediul in _, in reprezentarea reclamantilor _, in contradictoriu cu parata X,  cu sediul in _si, in consecinta:
Obliga parata la plata catre fiecare reclamant in parte a dobanzii legale aferenta drepturilor banesti cuvenite conform Sent.Civ.nr.249/LMA/16.02.2011 pronuntata in dosar nr. _/83/2009; Decizia Civila nr.5574/R/11.12.2012 pronuntata in dosar nr. _/83/2012 calculata de la data pronuntarii hotararii in care sunt cuprinse drepturile salariale si pana la data platii efective.
Executorie.
Cu apel in 10 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Tribunalul Satu Mare.
Pronuntata azi, 26.02.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Dobanzi

Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sanctiune disciplinara - Sentinta civila nr. 1865/CA din data de 12.06.2014
Litigiu privind functionarii publici - Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisa in urma promovarii functionarilor publici de executie - Sentinta civila nr. 801/CA din data de 27.02.2014
Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere si decizie de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere, cerere admisa, in considerarea exceptiei instituite de legiuitor, respectiv aceea ca beneficiarii care achiz - Sentinta civila nr. 2162/CA din data de 18.09.2014
Anulare proces-verbal de contraventie circulatie - Recurs declarat de catre contravenient, cale de atac respinsa ca inadmisibila, in considerarea dispozitiilor art. 457 C.pr. civ. - Decizie nr. 114/R-CA din data de 28.02.2014
Anulare proces-verbal de contraventie - Recurs declarat, de catre institutia publica intimata, impotriva hotararii primei instante, prin care sanctiunea amenzii contraventionale aplicata petentei, prin procesul verbal contestat, a fost inlocuita cu sanct - Decizie nr. 626/R-CA din data de 01.11.2013
Suspendare executare act administrativ, respectiv decizie privind recuperarea unor sume platite necuvenit, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului - Sentinta civila nr. 2065/CA din data de 06.08.2014
Pretentii (malpraxis) - Recurs-admite recursurile, caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante - Decizie nr. 36/R din data de 23.02.2015
Contestatie le executare - Apel prin care apelanta-contestatoare solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei de timbru, pretentii in sustinerea carora sustinme ca a achitat intimatilor suma datorata, anterior inc - Decizie nr. 88/Ap din data de 02.03.2015
Anulare antecontract vanzare-cumparare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumparator, pentru viciul de consimtamant constand in eroarea asupra calitatii de proprietar a promitentului-vanzator - Decizie nr. 96/Ap din data de 03.03.2015
Actiune in constatare si rectificare carte funciara - Decizie nr. 102/Ap din data de 09.03.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 97/LMA din data de 26.02.2015
Contestatie la executare - anulare act, respect decizie debit, emisa de parata, in temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului ca reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate partiale, a realizat venituri dintr-o conventie civi - Sentinta civila nr. 58/LMA din data de 12.02.2015
Drepturi banesti (despagubiri solicitate de catre angajator pentru nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz stipulat in contractul individual de munca) - Sentinta civila nr. 96/LMA din data de 26.02.2015
Drepturi banesti (dobanda legala) - Sentinta civila nr. 117/LMA din data de 11.03.2015
Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 51 din data de 20.03.2012
Violare de domiciliu; Omor deosebit de grav; Talharie - Sentinta penala nr. 162 din data de 24.06.2009
Nationalizare. Despagubiri. - Decizie nr. 4/Ap din data de 19.01.2010
Fond funciar. Restituirea pretului in situatia reglementata de art. III alin.2 indice 4 din Legea nr.169/1997. - Decizie nr. 317/R din data de 20.05.2009
Raspundere civila delictuala. Limitarea valorii despagubirilor. Aplicabilitate. - Decizie nr. 110/R din data de 18.02.2009
Procedura civila. Efectuarea expertizei de catre experti extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instantei. - Decizie nr. 126/R din data de 25.02.2009