Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

IESIRE DIN INDIVIZIUNE

(Sentinta civila nr. 875 din data de 14.10.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea formulata la data de .......2014 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......../259/2014, reclamantul C. D. a chemat in judecata paratele D. E. si G. M. solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor aflate in masa de impartit a defunctului C. N., decedat la 06.01.2014.
In motivarea cererii s-a aratat ca defunctul C.N., cu ultimul domiciliu in comuna  G. V., sat ..... nr....., judetul Prahova, a decedat la data de 06.01.2014, avand ca mostenitori pe C. E., (sotie antedecedata), C. D. - fiu, D. E si G. M. - fiice.
Sustine reclamantul ca, de pe urma defunctului, au ramas, conform titlului de proprietate nr...... din ......1994, 13400 mp teren extravilan arabil situat in T 69, P 3359/30, 7128 mp teren extravilan vii situat in T 67, P 3443/3 si 1010 mp teren extravilan vii situat in T 59, P 2946/49.
A aratat reclamantul ca, inca din timpul vietii sale, terenurile respective au fost impartite de defunct intre frati, acestia administrandu-le atat anterior, cat si ulterior momentului decesului.
A  mai aratat reclamantul ca actiunii ii este anexata intelegerea incheiata intre parti, intitulata "Tranzactie".
In dovedirea cauzei reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri si interogatoriul paratelor.
In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art.1143 C.civ., art.987 - 995 C.pr.civ.
La dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele inscrisuri, in copie: T.P. nr. 21528 din 21.07.1994, certificat de deces C. N., seria DZ, nr. 939023 din 07.01.2014, certificat de deces C. E., seria DS, nr. 948540 din 27.03.2010, CI reclamant si parate, certificate de nastere reclamant si parate, certificate de casatorie parate, incheierea nr. 46 din 15.04.2014 privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in original; certificat nr. 151 din 15.04.2014 eliberat de Biroul Notarial .......; certificat nr. 83904 din 15.04.2014 privin verificarea in Registrul national notarial de evidenta a liberatiunilor, in original; certificat nr. 82596 din 15.04.2014 privind verificarile efectuate in Registrul national notarial de evidenta a optiunilor succesorale, in original; certificat eliberat de catre OCPI privind sarcinile bunurilor, in original; certificat de atestare fiscala nr. 1336 din 10.04.2014, in original; adeverinta nr. 1338 din 10.04.2014, in original; anexa 24, nr. de inregistrare 13 din 10.04.2014, in original; tranzactie.
Prin intampinarea depusa la 12.06.2014 (fila....... dosar) paratele D.E. si G. M. au solicitat admiterea cererii asa cum a fost formulata, in sensul ca instanta sa ia act de faptul ca intre parti a intervenit intelegerea numita "Tranzactie".
Au aratat paratele ca, in fapt, anterior decesului autorilor lor, reclamantul si paratele au inteles sa imparta bunurile in natura si sa le stapaneasca ca si proprietari, intelegerea anexata cererii de chemare in judecata reprezentand vointa paratelor de a stinge conflictul pe cale amiabila.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp.art.205-207 C.pr.civ.
La 15.07.2014 reclamantul a depus raspuns la intampinare (fila ..... dosar), solicitand instantei ca, fata de pozitia procesuala a paratelor, sa se ia act de faptul ca intre parti a intervenit intelegerea numita "Tranzactie".
La termenul de judecata din data de 29.09.2014 partile au declarat personal in fata instantei ca inteleg sa incheie procesul de partaj succesoral printr-o hotarare de expedient.
Ulterior, reclamantul a depus concluzii scrise (filele ...... dosar), prin care a solicitat admiterea actiunii conform tranzactiei incheiate de parti.
A aratat reclamantul ca, prin cererea de chemare in judecata a solicitat ca instanta sa dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor aflate in coproprietatea paratilor, conform tranzactiei incheiate (care reprezinta manifestarea vointei lor de a stinge litigiul prin atribuirea catre fiecare a suprafetelor, astfel cum au fost individualizate) si prin raportare la titlul de proprietate nr. 21.528/21.07.1994, bunuri pe care acestia le-au obtinut in calitate de mostenitori sezinari ai defunctului C. N.
A mentionat expres reclamantul ca, intrucat bunurile supuse impartelii se regasesc in titlul de proprietate nr. 21.528/ 21.07.1994, nu a solicitat instantei sa stabileasca ea care sunt bunurile supuse impartelii, dupa cum nu a solicitat instantei nici sa stabileasca calitatea de mostenitori ai defunctului C.N. sau aceea de coproprietari. Sustine reclamantul ca, in opinia sa, partile au capatat prin decesul autorului lor, potrivit art. 1.126 C.civ., calitatea de mostenitori ai defunctului C.N., respectiv calitatea de mostenitori sezinari, intrucat sunt descendentii privilegiati, iar ca singuri mostenitori capata si calitatea de coproprietari, fata de faptul ca toti au acceptat succesiunea defunctului - situatie in care nu se impune investirea instantei cu solutionarea unor capete de cerere distincte.
A aratat reclamantul ca partile au ajuns la o intelegere privind bunurile supuse impartelii (inscrisul intitulat Tranzactie) si nu se impune nici efectuarea unei expertize, intrucat partile stapanesc deja terenul in forma propusa prin tranzactie, iar imobilul este deja individualizat in titlul de proprietate nr. 21.528/21.07.1994. In plus, arata reclamantul, daca adunam suprafetele ce revin fiecarei parti in tranzactie, avem exact suprafetele din titlul de proprietate, intre parti nu exista disensiuni cu privire la suprafata de teren ce urmeaza a fi acordata fiecaruia si, in cazul in care ar aparea disensiuni intre parti sau intre parti si vecinii acestora, acestia pot cere oricand granituirea proprietatilor lor.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
            Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta  a retinut  urmatoarele:
Prin cererea formulata la data de .........2014 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......../259/2014, reclamantul C.D. a chemat in judecata paratele D. E. si G. M.solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna partajarea averii succesorale ramasa la decesul defunctului C.N., decedat la 06.01.2014,  cu ultimul domiciliu in comuna G.V., judetul Prahova.
Potrivit certificatului  de deces depus la dosarul cauzei (fila ......dosar), la data de 06  ianuarie 2014 a intervenit decesul numitului C.N., tatal partilor din prezenta cauza.
Conform titlului de proprietate nr. 21528/27.07.1994 (fila 7 dosar), atesta ca fac parte din masa succesorala :13400 mp teren extravilan arabil situat in T 69, P 3359/30, 7128 mp teren extravilan vii situat in T 67, P 3443/3 si 1010 mp teren extravilan vii situat in T 59, P 2946/49, cu vecinii indicati in titlul de proprietate.
La termenul de judecata din data de 29.09.2014 instanta a dat citire actului intitulat "Tranzactie" si a luat act de acordul de vointa al partilor in sensul acesteia, iar partile, prezente personal in fata instantei, au solicitat pronuntarea unei hotarari de expedient conform tranzactiei incheiate.
Potrivit art.438 al.1 C.pr.civ., partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca invoiala lor.
Pe de alta parte, conform disp.art.2267 C.civ., tranzactia este un contract prin care partile previn sau sting un litigiu, prin concesii sau renuntari reciproce, intelegere care trebuie sa fie constatata printr-un act scris. De asemenea, partile trebuie sa aiba  capacitatea de a dispune de obiectul tranzactiei, in conformitate cu disp.art.2271 din C.civ., iar tranzactia trebuie sa se margineasca a obiectul dedus judecatii, respectiv la bunurile succesorale care au apartinut defunctului, in conformitate cu dispozitiile art.2270 din C.civ.
Potrivit art. 954 al.1 rap. la art.1103 al.1 C.civ., mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, dreptul de optiune succesorala exercitandu-se in termen de un an de la data deschiderii mostenirii.
Din momentul deschiderii succesiunii, drepturile succesorale se transmit asupra mostenitorilor defunctului, indiferent de categoria din care acestia fac parte. Spre deosebire de legatari (care trebuie sa ceara predarea sau plata legatului) si de mostenitorii nesezinari (care trebuie sa ceara unui notar public punerea lor in posesie, prin eliberarea unui certificat de mostenitor), mostenitorii sezinari (sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati - art.1126 C.civ.), se bucura de posesiunea de drept a mostenirii din momentul deschiderii acesteia.
Definind sezina, art.1125 C.civ., arata ca, pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral, sezina le confera mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului.
Stapanirea de fapt a succesiunii, astfel cum este definita de textul de lege, nu presupune existenta celor doua elemente constitutive ale posesiei - corpus (stapanirea de fapt) si animus sibi habendi (intentia de a stapani bunurile pentru sine), mostenitorul care se bucura de sezina putand administra patrimoniul defunctului si putand exercita actiuni succesorale chiar daca nu stapaneste in fapt bunurile care fac parte din masa succesorala.
Esenta sezinei consta in aceea ca sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati ai defunctului pot intra singuri in stapanirea de fapt a bunurilor succesiunii si pot exercita drepturile si actiunile dobandite de la defunct, fara ca notarul sau instanta sa le verifice si sa le ateste, in prealabil calitatea de mostenitor. In ceea ce priveste proprietatea asupra averii succesorale, insa, instanta apreciaza ca aceasta trece asupra mostenitorului fara sezina, ca si asupra mostenitorului care are sezina, in momentul decesului autorului -  in mod gresit facandu-se legatura intre sezina si mecanismul de transmitere al succesiunii, sezina nefiind susceptibila de a avea inraurire asupra modalitatilor de acceptare sau renuntare la succesiune. Tocmai de aceea art. 954 al.1 rap. si art.1103 al.1 C.civ. nu fac nicio deosebire intre mostenitorul sezinar si cel nesezinar, iar dispozitiile care prevad ca dreptul de a accepta succesiunea se prescrie intr-un termen de un an de la deschiderea succesiunii, nu face nicio distinctie dupa cum mostenitorii sunt sezinari sau nesezinari.
Drept urmare, instanta a apreciat  ca va fi recunoscuta calitatea de  mostenitor sezinar doar acelui mostenitor care are vocatie succesorala concreta, in sensul ca doreste si poate sa vina la mostenire, nefiind renuntator,  nevrednic sau indepartat de la succesiune prin prezenta unor mostenitori dintr-o clasa ori grad mai apropiat de defunct, iar sotul supravietuitor, descendentul sau ascendentul privilegiat se va bucura de sezina, numai in cazul in care a acceptat succesiunea in termenul si in modalitatile prevazute de lege.
Or, in speta, instanta a  constatat ca de pe urma defunctului C. N. au ramas, cu vocatie succesorala, reclamantul C.D. si paratele D.E. si G. M., in calitate de descendenti de gradul I al defunctului, dar acestia nu au facut dovada acceptarii mostenirii in conditiile art.1107 C.civ., in sensul ca nu si-au insuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic sau sub semnatura privata, dupa cum nici nu au facut vreun act sau fapt pe care nu ar putea sa il faca decat in calitate de mostenitor.
Drept urmare, constatand neindeplinite conditiile prevazute de lege, instanta a respins actiunea formulata, iesirea din indiviziune a partilor neputand fi realizata la acest moment, fata de precizarile si temeiurile de lege avute in vedere de reclamant.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009