InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

NULITATE ABSOLUTA CONTRACT VANZARE-CUMPARARE PENTRU LIPSA TOTALA A CONSIMTAMANTULUI IN CAZUL ERORII OBSTACOL (error in negotio)

(Sentinta civila nr. 1872 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele


      
Reclamantele PDM si FA, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat BDV din Buzau, au formulat in contradictoriu cu SR - reprezentat prin M.F, cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.4792/3821 din 22.08.1946.
In motivarea actiunii se arata ca, prin contractul mentionat S.V. - bunica reclamantelor, a vandut S R mai multe suprafete de teren cu vegetatie forestiera si pasune. Reclamantele sunt mostenitoarele autoarei mentionate si ca in aceasta calitate au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr.247/2005, la solutionarea carora li s-a opus de catre reprezentantii Comisiei Locale Chiojdu de fond funciar, contractul mentionat mai sus, sustinandu-se ca terenurile nu s-au mai aflat in patrimoniul autoarei reclamantelor la data preluarii, fiind vandute Statului. Sustin reclamantele ca actul de vanzare - cumparare este evident lovit de nulitate, fiind incheiat in mod fraudulos in conditiile social istorice ale perioadei respective, respectiv schimbarea regimului de la acel moment si preluarile fortate de stat a terenurilor de la proprietarii acestora. Se invoca motivele de nulitate constand in lipsa totala a consimtamantului de a contracta si faptul ca pretul nu s-a predat niciodata, in aceste conditii neputandu-se discuta de o tranzactie valabila. Se mai arata ca reclamantele nu au avut niciodata in posesie un exemplar original din contractul de vanzare - cumparare pentru a se putea vedea daca acesta poarta semnatura bunicii lor, ci li s-a prezentat doar un act transcris, obtinut de la Arhivele Nationale - Directia Judeteana Buzau, unde nu este reprodusa semnatura.
Desi este vorba de un act cu titlu oneros, este evidenta lipsa consimtamantului vanzatoarei care nu se afla in stare de nevoie pentru a fi nevoita sa-si vanda averea, fiind practic obligata la incheierea acestui contract. Referitor la pret, desi se face mentiunea primirii acestuia de catre vanzatoare, aceasta mentiune nu poate fi decat fictiva in conditiile in care nu exista nicio dovada a indicarii sistemului bancar pentru a se face plata, fiind greu de crezut ca la suma respectiva remiterea pretului se putea face cu bani lichizi.
S-a depus la dosar copia actului de vanzare-cumparare a carui nulitate absoluta se solicita.
Paratul - prin M F, a imputernicit prin adresa nr.185771/05.01. 2011, D G F P pentru reprezentare in proces, in actiunea de fata.
Printr-o cerere de amanare a cauzei formulata pentru termenul din data de 11.03.2011, paratul - prin DG FP a solicitat sa se puna in vedere reclamantelor sa formuleze cererea de chemare in judecata cu respectarea dispozitiilor art.112-114 din codul de procedura civila, indeosebi sa arate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea.
Ulterior, paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, aratand ca nu s-a facut dovada calitatii de mostenitoarea  a acestora fata de vanzatoarea din contractul de vanzare-cumparare S V. Reclamantele prin aparator au solicitat instantei sa se emita o adresa catre parat, prin reprezentantii sai sa depuna la dosar originalul contractului de vanzare-cumparare, aratand ca reclamantele nu se afla in posesia acestuia.
Instanta a admis cererea si in temeiul art.172 a emis o adresa in acest sens.
Cu adresa nr.252670 din 10.05.2011 Ministerul Finantelor Publice a comunicat faptul ca, in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca Ministerul Finantelor Publice nu se afla in posesia contractului de vanzare-cumparare nr.4792/3821/22.08.1946 si nu detine informatii cu privire la acesta.
Reclamantele si-au precizat actiunea in privinta temeiurilor de fapt si de drept, aratand ca aceasta se intemeiaza pe mai multe elemente:
- lipsa consimtamantului in totalitate grevata pe eroarea obstacol asupra naturii
juridice a actului incheiat, motivat de faptul ca SR a avut prefigurarea unei donatii deoarece la momentul constituirii vointei de a contracta nu a avut niciodata intentia platii unui pret, chiar daca actul a purtat denumirea de vanzare-cumparare. Eroarea obstacol este motiv de nulitate absoluta conform art.948 alin.2 din codul civil;
- lipsa consimtamantului care este afectat de violenta in sensul art.953 cod civil,
motivat de faptul ca fara amenintarea cu un rau de natura a afecta libertatea individuala si siguranta vanzatoarei, amenintare facuta de organele statului in perioada respectiva, autoarea reclamantelor nu ar fi contractat. Se arata ca este evident ca existenta violentei a fost determinata in incheierea actului de vanzare;
- obiectul actului juridic respectiv terenul ce se afla in forma asociativa in obstile de
la acea vreme, nu putea fi tranzactionat pe aceasta cale. Or, in conditiile in care vanzarea s-a realizat asupra unui obiect care nu se afla in circuitul civil, conventia este lovita de nulitate - art.963 cod civil;

- cauza actului juridic este ilicita si imorala, se arata ca lipsa scopului imediat in
contractul real cum este cazul de fata, se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. In concret cauza imediata a contractului de vanzare-cumparare presupune prefigurarea contraprestatiei celeilalte parti, respectiv plata pretului, lucru ce nu s-a realizat, ceea ce determina lipsa cauzei sau afectarea acesteia fiind o cauza ilicita si imorala, ceea ce este sanctionat cu nulitatea absoluta  (art.966 cod civil).
A solicitat incuviintarea probei cu interogatoriul paratului, interogatoriu care a fost comunicat
pentru a se transmite instantei raspunsul. Pentru dovedirea calitatii procesuale active a reclamantelor, printr-o cerere depusa la data de 22.06.2011, aparatorul acestora a depus la dosar acte de stare civila si respectiv certificate de mostenitor.
Reclamantele nu au mai solicitat administrarea altor probe decat inscrisurile depuse la dosar si interogatoriul inaintat paratului.
Cu adresa nr.3706/08.12.2011 SR prin M F - a depus la dosarul cauzei raspunsul la interogatoriul formulat de reclamante.
Analizand actiunea si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie:
Referitor la calitatea procesuala activa a reclamantelor instanta retine, din verificarea inscrisurilor depuse la dosarul cauzei (filele 46-61), ca acestea au calitatea de mostenitoare fata de autoarea S V, fiind nepoatele acesteia din fiica - S M (nascuta in anul 1907), casatorita N.
In consecinta, urmeaza a se respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor invocata de catre parat.
Din analiza cauzelor de nulitate invocate de catre reclamante rezulta urmatoarele:
In primul rand, atat in actiunea initiala cat si in precizarile facute ulterior se invoca lipsa totala a consimtamantului grevata pe eroarea obstacol motivandu-se ca, desi formal actul incheiat are natura juridica a unui contract de vanzare-cumparare, Statul Roman a avut prefigurarea unei donatii neavand niciodata intentia platii unui pret.
Potrivit disp.art.948 din codul civil conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.
Potrivit art.953 cod civil "consimtamantul nu este valabil cand este dat prin eroare, smuls prin violenta sau surprins prin dol".
Art.954 din codul civil consacra ceea ce literatura de specialitate denumeste eroarea obstacol sau distructiva de vointa care vizeaza fie natura actului ce se incheie (error in negotio) fie identitatea obiectului actului juridic (error in corpore). Eroarea obstacol sub forma error in negotio invocata de catre reclamante, asa cum decurge din motivarea in fapt a actiunii, presupune faptul ca partile cred fiecare ca au incheiat un altfel de act juridic, situatie care nu poate fi retinuta in speta de fata, in conditiile in care, actul incheiat intre parti poarta denumirea de act de vanzare - cumparare si cuprinde toate elementele de validitate ce vor fi analizate in continuare, neexistand nici un dubiu asupra naturii juridice a actului, in conditiile in care o parte stramuta proprietatea asupra unor bunuri ale sale celeilalte parti, in schimbul unui pret (art.1294 cod civil). Se mai invoca afectarea consimtamantului de viciul violentei in sensul prev.de art.953 cod civil, sustinandu-se ca fara amenintarea cu un rau constand in afectarea libertatii individuale de catre organele statului de la acea vreme, autoarea reclamantelor nu ar fi contractat, acest motiv si anume violenta, este un viciu de consimtamant a carui existenta atrage insa nulitatea relativa, iar nu nulitatea absoluta asa cum se solicita in cauza de fata.
In al treilea rand se invoca lipsa obiectului actului juridic aratandu-se ca terenul ce a facut obiectul tranzactiei nu se afla in circuitul civil deoarece, fiind in forma asociativa in obstea de la acea vreme, tranzactionarea era conditionata de acordul formei asociative. Sustinerea nu poate fi primita de catre instanta in conditiile in care din continutul actului de vanzare-cumparare rezulta ca obiectul vanzarii l-a constituit suprafete de teren individual determinate, iar nu terenuri aflate in devalmasie in fostele forme asociative.
Se mai invoca de catre reclamante inexistenta pretului ca operatiune de fapt, situatie ce este contrazisa de continutul contractului care cuprinde mentiunea platii pretului determinat, atat pe unitate de masura (400.000 lei pe fiecare hectar), cat si a pretului total de 55.636.000 lei, vanzatoarea declarand ca a primit pretul integral si numerar, cu ocazia intocmirii actului, care serveste drept dovada autentica a primirii banilor. Fiind vorba de un act autentic acesta are forta probanta prevazuta de art.1173 din codul civil sub rezerva inscrierii in fals.
In ceea ce priveste lipsa cauzei invocata ca motiv de nulitate absoluta, instanta apreciaza ca in speta nu s-a facut nicio dovada in acest sens sau a faptului ca aceasta cauza este ilicita si imorala, iar potrivit disp.art.967 alin.2 cod civil "cauza este prezumata pana la dovada contrarie", ceea ce inseamna ca legiuitorul a consacrat expres doua prezumtii: prezumtia de valabilitate a cauzei si prezumtia de existenta a cauzei, sarcina dovezii contrare revenind celui ce contesta aceste aspecte.
Este adevarat ca in cazul actelor juridice cu titlu gratuit facute statului in perioada regimului comunist se instituie o prezumtie de lipsa a consimtamantului celui ce gratifica, dar aceasta nu poate fi retinuta in mod similar si in cazul actelor juridice cu titlu oneros cum este actul de vanzare ce face obiectul spetei de fata. Pentru considerentele ce preced instanta apreciaza ca nu s-a facut dovada existentei nici unuia dintre cazurile de nulitate absoluta invocate de catre reclamante, situatie in care urmeaza a respinge actiunea ca neintemeiata.

M.St.
5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011