InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata prin mandatar. Lipsa semnaturii creditorului. Lipsa dovezii imputernicirii. Consecinte

(Decizie nr. 2004 din data de 13.09.2010 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni; cereri); Mandat; mandatari | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2004 din 13 septembrie 2010

Prin sentinta civila nr.4521 din 9.12.2009 a Tribunalului Maramures, s-a admis cererea creditoarei SC E. ZRT "V.A." Ungaria prin mandatar SC A.T.R. SRL SFANTU GHEORGHE  impotriva debitoarei SC H.T. SRL Baia Mare, s-a respins contestatia debitoarei si s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca  prin cererea inregistrata la 05.06.2009 creditoarea SC E. ZRT VA Ungaria a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei  SC H.T. SRL Baia Mare   pentru neplata  unei datorii de 12.955,49 Euro certa, lichida si exigibila, rezultata dintr-un contract de vanzare-cumparare in rate a unor vehicule.
Debitoarei i s-a comunicat actiunea la 10.06.2009.
S-a contestat existenta starii de insolventa in termenul legal de 10 zile de la primirea  copiei actiunii asa cum prevede art. 33(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Din actele de la dosar a rezultat cu certitudine existenta datoriei debitoarei catre creditoare si ca debitoarea nu are fonduri pentru achitarea acesteia. In consecinta, judecatorul sindic a dat o sentinta de deschidere a procedurii care poate fi generala sau simplificata.
Intrucat debitoarea nu se incadreaza in nici una din situatiile pentru care legea prevede deschiderea procedurii simplificate, s-a dispus deschiderea procedurii generale, conform dispozitivului.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs debitoarea SC H.T. SRL solicitand admiterea recursului, casarea sentintei atacate si rejudecand cauza in fond, admiterea recursului, respingerea cererii creditoarei SC E. ZRT V.A. si admiterea contestatiei impotriva starii de insolventa formulata in cauza.
In dezvoltarea motivelor de recurs debitoarea arata ca instanta de fond a admis cererea creditoarei SC E. ZRT "V.A." din Ungaria, prin mandatar SC A.T.R. SRL Sfantu Gheorghe si a respins contestatia sa privind existenta starii de insolventa.
Arata ca prin facturile ce le anexeaza prezentului recurs face dovada existentei lichiditatilor la firma SC H.T. SRL. Astfel, depune chitantele 7020/21.12.2009;7391/21.12.2009,5059467/11.01.2010;5059458/21.12.2009;5059471/18.01.2010;000462/08.01.2010;7284/05.01.2010;0000311/07.01.2010;0002713/18.01.2010;5059452/16.12.2009;1365/03.12.2009; 41584/16.12.2009.
In aceasta perioada, debitoarea arata ca a achitat si salariile personalului angajat al firmei.
Invederand cele de mai sus precum si faptul ca isi recunoaste datoria fata de debitoare pe care urmeaza sa o si achite intr-o perioada relativ scurta (2-3 luni), solicita admiterea recursului in sensul celor solicitate.
La data de 16 iunie 2010 creditoarea E. a depus intampinare prin care arata ca recurenta a contestat de fapt existenta starii de insolventa, fara a avea dovezi de recurs prevazut de art.304 C.proc.civ.
Prioritar dezbaterii recursului, Curtea a luat in discutie conform dispozitiilor din incheierea precedenta incidentul referitor la dovada calitatii de reprezentant legal al creditoarei in persoana mandatarului SC A.T.R. SRL.
Curtea constata ca cererea de deschidere a procedurii insolventei debitoarei a fost semnata prin mandatar SC A.T.R. SRL, iar inscrisurile existente la dosar nu fac dovada mandatului incredintat de catre creditoare mandatarului sau.
Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art. 112 pct. 6 C.pr.civ. , intre alte cerinte obligatorii, cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda si semnatura reclamantului respectiv semnatura sociala a administratorului desemnat conform regulilor specifice raporturilor comerciale grefate pe functionarea societatilor comerciale, fie semnatura realizata de imputernicit prin act sub semnatura legalizata ori prin avocat cu delegatie avocatiala, aceste puteri fiind date in mod expres in numele societatii comerciale de catre administratorul care are dreptul de a reprezenta si angaja societatea fata de terti.
Lipsa semnaturii ori lipsa dovezii unei astfel de imputerniciri conduce la nulitatea  actului de procedura respectiv asa cum rezulta fara echivoc din dispozitiile art. 161 corelat cu art. 112  C.pr.civ. Aceasta lipsa, insa, poate fi remediata, potrivit procedurii prevazute la art. 161 alin. 2 corelat cu art. 133 alin. 2 din acelasi cod.
Instanta de recurs, din oficiu, a invocat lipsa de semnatura si intrucat aceasta nu a putut fi remediata la acel termen, a procedat la acordarea unui termen de judecata in acest sens. Cu toate acestea societatea comerciala prin reprezentantul legal nu s-a prezentat personal pentru a complini lipsa de semnatura si nici nu a facut dovada imputernicirii acordate altei persoane fizice sau juridice pentru a semna legal cererea adresata instantei.
Curtea retine ca manifestarea de vointa care investeste instanta de judecata este materializata in cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitoarei din data de 04 iunie 2009 care este semnata de catre SC A.T.R. SRL si nu de catre creditoarea SC E. VA prin reprezentantul sau legal sau conventional cu imputernicirea corespunzatoare.
In consecinta, retinand ca la termenul de astazi nu s-a complinit lipsa semnaturii din cererea de chemare in judecata si ca nu s-a prezentat nicio procura speciala ori alt act pentru exercitiul legal al dreptului de a formula aceasta cerere, valabila la data de 04 iunie 2009, in temeiul art. 161 alin. 2 corelat cu art. 112 alin. 1 pct. 6, cu art. 133 C.pr.civ. si art.312 alin.1 C.pr.civ.  Curtea va admite recursul declarat de catre debitoare si va anula cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre creditoarea SC E. VA prin mandatarul SC A.T.R. SRL.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni; cereri); Mandat; mandatari

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011