InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Partile coproprietari in CF, asupra unui imobil , nu pot fi oblgati sa ramana in stare de indivizune asupra acestuia. Oricare dintre acestia poate solicita sistarea starii de indiviziune.

(Sentinta civila nr. 716/2008 din data de 21.05.2008 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

Partile coproprietari in CF, asupra unui imobil , nu pot fi oblgati sa ramana in stare de indivizune asupra acestuia. Oricare dintre acestia poate solicita sistarea starii de indiviziune.

ROMANIA

JUDECATORIA CIMPENI, JUDETUL ALBA

Dosar nr. _/203/2008


SENTINTA CIVILA NR. 716/2008

Sedinta publica de la 21 Mai 2008
Completul compus din:
– JUDECATOR

- GREFIER

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantul, ___, cu domiciliul ales la sediul Av. ____, din localitatea ___________, impotriva paratilor : _____, cu domiciliul in localitatea ________________ pentru partaj judiciar.
La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat pentru reclamanti, av. PRA, lipsa fiind partile din proces.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :
Se constata ca nu s-au formulat obiectiuni de catre parati la raportul de expertiza tehnica extrajudiciara,desi au fost citate cu aceasta mentiune pentru termenul de azi.
Mandatara reclamantului declara ca nu mai are alte probe de propus si solicita judecarea cauzei.
Instanta,deliberand, declara inchisa probatiunea si acorda cuvantul in fond.
Mandatara reclamantului a solicitat admiterea actiunii astfel cum este formulata,in sensul de a se constata ca asupra imobilului inscris in CF nr. 393 Sohodol, paratul L MC, este coproprietar in nume propriu, sub B.3, impreuna cu ceilalti parati, fiecare cu cota inscrisa in CF ; si se constate valabil incheiat actul sub semnatura privata, intitulat „ Contract de vanzare” incheiat la data de 15.03.2007, prin care paratul L M-C, a vandut reclamantului, cota de proprietate inscrisa in CF. nr. 393 Sohodol, sa fie obligat paratul sa-i elibereze act autentic de intabulare, iar in caz contrar sa se pronunte o sentinta, care sa tina loc de act autentic si sa se dispuna sistarea starii de indiviziune asupra imobilului in litigiu prin formarea de loturi, potrivit raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, intocmit de expert, G G. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Asupra cauzei civile de fata;
In deliberare, constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub dosar nr. 693/203/2008, formulata de reclamantul, N I, cu domiciliul ales la sediul Av. P A-R, din localitatea ______, cu domiciliul in localitatea _______, cu domiciliul in localitatea ___________, cu domiciliul in localitatea _______, s-a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca :
- sa se constate ca asupra imobilului inscris in CF nr. ________, cu nr.top. : _________, paratul _________, este coproprietar in nume propriu, sub B.___, impreuna cu ceilalti parati, fiecare cu cota inscrisa in CF ;
- sa se constate valabil incheiat actul sub semnatura privat, intitulat „ Contract de vanzare” incheiat la data de 15.03.2007, prin care paratul L M-C, a vandut reclamantului, cota de proprietate inscrisa in CF. nr. 3893 Sohodol, cu nr.top. : 3881, 3882, 3883, 3884;
- sa fie obligat paratul sa-i elibereze act autentic de intabulare, iar in caz contrar sa se pronunte o sentinta, care sa tina loc de act autentic;
- sa se dispuna sistarea starii de indiviziune asupra imobilului in litigiu prin formarea de loturi, astfel :
- un lot in cota de 1/1 parte, in favoarea reclamantului _____, care sa cuprinda imobilul care a facut obiectul antecontractului de vanzare-cumparare, ca bun propriu, cu titlu de cumparare ;
- un lot pentru ceilalti parati in indiviziune;
- sa se constate ca prin actul sub semnatura privata, intitulat „ Contract de vanzare”, incheiat la data de 15.03.2007, paratul _______, ca proprietar exclusiv asupra imobilului inscris in CF. nr. _______ - cu nr.top. _____, a vandut reclamantului, intreg dreptul de proprietate in suprafata de ____ m.p.;
- sa fie obligat paratul sa-i elibereze act autentic de intabulare, iar in caz contrar, sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic;
- sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara nr. 4224 Sohodol, in favoarea reclamantului, in cota de 1/1 parte, ca bun propriu, cu titlu de cumparare;
- sa se constate existenta constructiilor de natura casa de locuit, pe imobilul inscris in CF. nr. ___, cu nr.top. _______ si a constructiei de natura garaj pe imobilul inscris in CF nr. ___ cu nr.top. ___si sa se dispuna notarea acestora si intabularea dreptului de proprietate asupra acestora in cartea funciar?, in favoarea reclamantului, in cota de 1/1 parte, ca bun propriu;
-  si se dispuna ANCPI – Biroul de Carte Funciara Cimpeni, intabularea loturilor ce ii vor fi atribuite, conform suprafetelor reale a imobilului si a dreptului de proprietate asupra celor doua imobile, in suprafata de 122 m.p., care sau facut obiectul antecontractului de vanzare-cumparare, in baza hotararii ce se va pronunta dupa ramanerea acesteia definitiva.
- sa fie obligati paratii sa ii tolereze intabularea in CF, in cota de 1/1 parte, asupra imobilelor din litigiu, sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra acestora si sa se abtina pe viitor de la orice act de tulburare a proprietatii.
- Fara cheltuieli de judecata.
          In motivarea cererii reclamantul arata ca, paratul __, este coproprietar in nume propriu, in CF nr. __ cu nr.top. __, si proprietar in cota de 1/1 parte asupra imobilului inscris in CF. __, nr.top. __.
La data de 15.03.2007,reclamantul a cumparat de la parat, prin act sub semnatura privata cota de proprietate a acestuia din CF nr. 3893 Sohodol si intregul drept de proprietate din imobilul inscris in CF nr. 4224 Sohodol, ambele imobile la pretul de 400 lei si doreste sa reglementeze situatia juridica asupra acestor imobile, astfel ca a formulat prezenta actiune.
In drept s-au invocat prevederile art. 673 si urm. Cod procedura civila., art. 728 si urm. Cod civil, art. 22-24 din Decretul-Lege 115/1938.
Reclamantul  a platit taxa judiciara de timbru in suma de 57 lei ( fila 17 de la dosar ) si timbru judiciar de 3 lei.
Din actele si lucr?rile de la dosar, instanta retine urmatoarele :
Asa cum rezulta din extras c.f. ( fila 5 de la dosar ) asupra imobilului inscris in CF. 3893 Sohodol, nr.ord. A+1, nr.top. 3881, 3882, 3883, 3884, sunt coproprietari in nume propriu reclamantul si paratii, astfel : reclamantul coproprietar sub B.23 in cota de 1119/901520 parti teren si casa veche; paratii O R, nascuta Lupu si sotul O I, ambii in cota de 332391/901520 parti teren si casa veche; paratul O I,coproprietar in cota de 10/16 parti asupra constructiilor de pe nr.top. 3883; paratul L V si O R,coproprietari sub B.24 si B.25 fiecare in cota de 3/16 parte asupra construcsiilor de pe nr.top. 3883; paratul Lup Gheorghe sub B.26, in cota de 397010/901520 parti teren si casa veche.
Prin actul sub semnatura privata intitulat „ Contract de vanzare-cumparare” incheiat la data de incheiat la data de 15.03.2007, paratul L MC, ‚in calitate de vanzator a vandut reclamantului N I, cota de proprietate asupra imobilelor inscrise in CF. Nr. 3893 Sohodol, cu nr.top. 3881, 3882, 2883 si 3884,  in suprafata de 50 m.p. ( fila 4 de la dosar ).
Paratii nu si-au contestat calitatea de coproprietari asupra imobilelor in litigiu si nici cota de proprietate privind imobilul inscris in CF 3893 Sohodol nr.top. 3881, 3882, 3883, si 3884.
Paratul L M-C, a formulat o intampinare prin care arata ca este de acord cu intabularea reclamantului N I, in cota de 1/1 parte asupra imobilului din litigiu ( fila 18 de la dosar ).
Imobilul in litigiu a fost identificat la cererea reclamantului de catre expert – G G, care a intocmit raportul de expertiz? tehnica extrajudiciar? ( filele 19-25 ).
Raportul de expertiz? tehnica extrajudiciara a fost depus pentru termenul de judecat? din 16 aprilie 2008, a fost comunicat cu paratii cu mensiunea ca ace?tia s? se pronun?e in scris si motivat asupra acestuia, daca au de formulat obiecsiuni ( filele 26-32 de la dosar ).
Paratii nu au formulat obiecsiuni la raportul de expertiz? astfel ca in cauz? instan?a va face aplicasiunea art. 225 Cod procedura civila.
Fa?? de considerentele expuse in baza art. 974 Cod civil, art. 673/5 Cod procedur? civil?, urmeaz? ,mai intai a se admite in principiu cererea reclamantului – N I si a se constata ca asupra imobilelor in litigiu, mentionate anterior, sunt coproprietari in nume propriu paratii, iar apoi in baza art. 728 si urm. Cod civil, raportat la sart. 673/9 si urm. Cod procedur? civil?, in fond, prin formarea si atribuirea urm?toarelor loturi, conform raportului de expertiza tehnica tehnica extrajudiciara,intocmit de expert – G G ( filele 19-25 ), raport ce face parte integranta din prezenta hot?rare, astfel :
LOTUL NR.1 – cuprinde imobilul cu nr.top. nou 3884/1- garaj ( in realitate ), in suprafata real? de 61 m.p. si se atribuie reclamantului – N I, ca bun propriu, in cota de 1/1 parte, cu titlu cumparare.
LOTUL NR.2 – cuprinde imobilele cu nr.top. : 3881-casa de lemn cu una camera si curte – in suprafata de 173 m.p.; 3882 – gradina, in suprafata de 605 m.p.; 3883 – fanat, in suprafata de 23797 m.p.; 3884/2 – arator, in suprafata de 8226 m.p. pe top. 3883 – casa de locuit pe fundatie de piatra, pereti si sarpanta lemn, invelitoare tigla, cu beci, doua camere si hol, ramane pe vechii proprietari de carte funciara, mai putin L M-C, fiecare cu cota inscrisa in CF.
In baza art. 969, 948, 1073, 1294 Cod civil, constata ca, prin actul sub semnatura privat, intitulat „Contract de vanzare”, incheiat la data de 15.03.2007, paratul L M-C, ‚in calitate de vanzator a vandut reclamantului N I, cota de proprietate asupra imobilelor inscrise in CF. Nr. 3893 Sohodol, cu nr.top. 3881, 3882, 2883 si 3884,  in suprafata de 50 m.p., Constata ca prin actul sub semnatura privat, intitulat „ Contract de vanzare” incheiat la data de 15.03.2007, paratul L M-C, ca proprietar exclusiv asupra imobilului inscris in CF. nr. 4224 Sohodol, corpul de avere A+1, nr.top. 3317/2/1 – fana?, in suprafata de 72 m.p., in calitate de vanzator a vandut reclamantului, N I, intreg dreptul de proprietate asupra imobilului in suprafata de 72 m.p., in calitate de cumparator.
Se va obliga obliga paratul – L M-C, sa elibereze reclamantului act autentic de intabulare, pentru imobilul cumparat, iar in caz de refuz, dispune ca prezenta hotarare sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
In baza art.22-24 din Decretul-Lege nr.115/1938, dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului, N I, asupra imobilelor cump?rate, inscris in CF. nr.4224 Sohodol, nr.top. 3317/2/1 – fanat in suprafata de 72 m.p.si asupra imobilului ce formeaz? lotul nr.1 inscris in CF. nr. 3893, nr.top. 3884/1 – garaj, in suprafata de 61 m.p., in cota de 1/1 parte, ca bun propriu, cu titlu de cumparare.
Prin raportul de expertiza susmensionat s-a constatat ca pe imobilul cu nr.top. 3317/2/1 se afla edificata o casa de locuit proprietatea reclamantului, P+M in suprafata de 72 m.p., acoperita cu placi de azbociment, avand la parter : doua camere, un hol, una baie, iar la mansarda 3 camere si un hol, iar pe imobilul cu nr. top. 3884/1, un garaj, si dispune notarea acestora in cartea funciara si inscrierea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului, N I, in cota de 1/1 parte, ca bun propriu.
Pe cale de consecinta, se vor obliga paratii sa tolereze reclamantului, intabularea in cartea funciara, in cota de 1/1 parte a imobilelor din litigiu, sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilelor atribuite si sa se abtina pe viitor, de la orice act de tulburare a proprietatii.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Fata de temeiurile de drept invocate in considerentele hotararii , instanta a admis actiunea  civila formulata de reclamanti, in contradictoriu cu paratii.

Constata ca asupra imobilului inscris in C.F. nr. 3893 Sohodol, nr.ord. A+1, nr.top. 3881, 3882, 3883, 3884, sunt coproprietari in nume propriu reclamantul si paratii, astfel : reclamantul coproprietar sub B.23 in cota de 1119/901520 parti teren si casa veche; paratii O R, nascuta L si sotul O I, ambii in cota de 332391/901520 parti teren si casa veche; paratul OI,coproprietar in cota de 10/16 parti asupra construcsiilor de pe nr.top. 3883; paratul L V si O R,coproprietari sub B.24 si B.25 fiecare in cota de 3/16 parte asupra constructiilor de pe nr.top. 3883; paratul L G sub B.26, in cota de 397010/901520 parti teren si casa veche.
Constat? ca prin actul sub semnatura privat, intitulat „Contract de vanzare”, incheiat la data de 15.03.2007, paratul L M-C, ‚in calitate de vanzator a vandut reclamantului N I, cota de proprietate asupra imobilelor inscrise in CF. Nr. 3893 Sohodol, cu nr.top. 3881, 3882, 2883 si 3884, in suprafata de 50 m.p.
Obliga pe paratul L M-C, sa-i elibereze reclamantului act autentic de intabulare asupra imobilului vandut,  iar in caz de refuz dispune ca prezenta hotarare sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Dispune sistarea starii de indiviziune asupra imobilului in litigiu prin formarea si atribuirea urmatoarelor loturi, conform raportului de expertiza tehnica extrajudiciara,intocmit de expert – G G ( filelele 19-25 ), raport ce face parte integranta din prezenta hotarare, astfel :
LOTUL NR.1 – cuprinde imobilul cu nr.top. nou 3884/1- garaj ( in realitate ), in suprafata reala de 61 m.p. si se atribuie reclamantului – N I, ca bun propriu, in cota de 1/1 parte, cu titlu cumparare.
LOTUL NR.2 – cuprinde imobilele cu nr.top. : 3881-casa de lemn cu una camera si curte – in suprafata de 173 m.p.; 3882 – gradina, in suprafata de 605 m.p.; 3883 – fanat, in suprafata de 23797 m.p.; 3884/2 – arator, in suprafata de 8226 m.p. pe top. 3883 – casa de locuit pe fundatie de piatra, pereti si sarpanta lemn, invelitoare tigla, cu beci, doua camere si hol, ramane pe vechii proprietari de carte funciara, mai pusin L M-C, fiecare cu cota inscrisa in CF.
Constata ca prin actul sub semnatura privat, intitulat „ Contract de vanzare” incheiat la data de 15.03.2007, paratul L M-C, ca proprietar exclusiv asupra imobilului inscris in CF. nr. 4224 Sohodol, corpul de avere A+1, nr.top. 3317/2/1 – fanat, in suprafata de 72 m.p., in calitate de vanzator a vandut reclamantului, N I, intreg dreptul de proprietate asupra imobilului in suprafata de 72 m.p., in calitate de cumparator.
Obliga pe paratul – L M-C, sa elibereze reclamantului act autentic de intabulare, pentru imobilul cumparat, iar in caz de refuz, dispune ca prezenta hotarare sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului,N I, asupra imobilelor cumparate, inscris in CF. nr.4224 Sohodol, nr.top. 3317/2/1 – fanat in suprafata de 72 m.p. si asupra imobilului ce formeaza lotul nr.1 inscris in CF. nr. 3893, nr.top. 3884/1 – garaj, in suprafata de 61 m.p., in cota de 1/1 parte, ca bun propriu, cu titlu de cumparare.
Constata ca pe imobilul cu nr.top. 3317/2/1 se afla edificata o casa de locuit proprietatea reclamantului, P+M in suprafata de 72 m.p., acoperita cu placi de azbociment, avand la parter : doua camere, un hol, una baie, iar la mansarda 3 camere si un hol, iar pe imobilul cu nr. top. 3884/1, un garaj, si dispune notarea acestora in cartea funciara si inscrierea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului, N I, in cota de 1/1 parte, ca bun propriu.
Obliga paratii sa tolereze reclamantului, intabularea in cartea funciara, in cota de 1/1 parte a imobilelor din litigiu, sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilelor atribuite si sa se abtina pe viitor, de la orice act de tulburare a proprietatii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009