InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Obligatie de a face

(Sentinta civila nr. 291 din data de 10.04.2013 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Concesionari, concesiuni; Contracte | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-BuzauluiR O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
DOSAR NR. (…)
SENTINTA CIVILA NR.291
Sedinta publica din 10.04.2013
Instanta compusa din :
PRESEDINTE : (…)- Judecator
GREFIER : (…)
                                                                  

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza  avand ca obiect „ Obligatie de a face”  privind pe reclamanta (...), in contradictoriu cu parata (...) prin reprezentant legal (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care :
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 03.04.2013, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru  data de 10.04.2013, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

J U D E C A T O R I A,

  Deliberand asupra cauzei civile de fata constata :
 I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr.(...) la data de 10.12.2012, s-a inregistrat cererea formulata de catre reclamanta (...), cu domiciliul in (…), judetul (…), in contradictoriu cu parata (...) prin reprezentant legal (...), cu sediul in (…), judetul (…), prin care s-a solicitat ca instanta prin hotararea ce va pronunta sa dispuna urmatoarele:
- Parata sa fie obligata sa urmeze procedura necesara finalizarii documentatiei incepute in anul 2011, in vederea incheierii contractului de concesiune;
 - Parata sa fie obligata sa incheie contractul de concesiune, pentru suprafata de teren masurata iar in caz de refuz, hotararea sa tina loc de contract de concesiune:
- Sa fie obligata parata la plata cheltuielilor de judecata.
 In fapt, sustine reclamanta ca in cursul lunii octombrie 2011, sotul sau (...)impreuna cu alti locatari ai imobilului situat in (…), judetul (…), au formulat cereri, ce le-au adresat paratei, in vederea concesionarii unei suprafete de teren ce se gaseste in proprietatea statului roman si se situeaza in imediata apropiere a imobilului, fiind inscrisa in CF nr. (…) Buzaul Ardelean. Sustine reclamanta ca  la data de 31.10.2011 cererile au fost supuse aprobarii Consiliului local al comunei Sita-Buzaului, acestea au primit aviz favorabil, urmand a fi intocmita documentatia necesara.
Mai arata reclamanta ca s-a intocmit documentatia necesara de catre S.C. Satelit NT S.R.L., a fost emis in luna iulie 2012 si certificatul de urbanism , insa (...) a refuzat inmanarea acestuia fiind blocata finalizarea  documentatiei si desi parata a fost notificata, nu a dat curs solicitarilor.
In drept se invoca dispozitiile art.1527-1528 Noul Cod civil, legea nr.50/1991 si Ordonanta nr.27/2002.
Alaturat cererii s-a anexat de catre reclamanta in fotocopie, cererea adresata paratei si documentatia cadastrala intocmita
II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie,  parata a depus intampinare la termenul de judecata din 13.02.2013 (f.33-35) prin care a invocat, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei si exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, motivat de faptul ca  cererea formulata nu a fost supusa aprobarii iar  concesionarea terenului trebuie sa urmeze procedura legala a concesionarii.
III. La termenul de judecata din 13.03.2013 s-a depus si cerere de interventie in interes propriu de catre intervenientul (...),  prin care solicita ca parata sa fie obligata sa incheie contractul de concesionare. (f.49)
IV.  Urmare a demersurilor efectuate de instanta privind situatia juridica a terenului ce reclamanta sustine ca a solicitat incheierea unui contract de concesiune, parata a comunicat la termenul de judecata din 13.03.2013 ca imobilul teren inscris in CF nr. (…) Sita-Buzaului nr.top (…)  potrivit HG nr.1173/2011, face parte din domeniul public al comunei Sita-Buzaului, judetul Covasna.f.44-46)
 La acelasi termen de judecata, din oficiu instanta a invocat exceptia necompetentei materiale, argumentata de dispozitiile art.66 din O.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si desi s-a acordat un termen de judecata pentru ca partile sa-si expuna pozitia fata de exceptia invocata, acestea nu si-au precizat vreun punct de vedere.
V. Tinand seama ca fata de cererea introductiva de instanta, s-au invocat concomitent exceptia lipsei calitatii procesual active, exceptia lipsei calitatii procesual pasive si exceptia necompetentei materiale a instantei, Judecatoria urmeaza a stabilii ordinea solutionarii acestora, ordine ce se va aprecia potrivit caracterului si efectelor ce le produc in cadrul procesului civil.
Astfel, fiind invocate doua exceptii de fond si una de procedura , urmeaza ca exceptia necompetentei materiale a instantei  sa fie analizata prioritar,  fiind necesar a se determina  mai intai instanta competenta, pentru ca doar aceasta, poate analiza si celelalte exceptii invocate.
1. Sub aspectul exceptiei necompetentie materiale instanta retine urmatoarele:
Prezenta actiune formulata de reclamanta (…), in contradictoriu cu parata (…), judetul (…), are ca obiect, incheierea unui contract de concesiune,  privind suprafata de 18 mp. teren situat in (…), inscris in CF nr. (…) Sita-Buzaului ( provenit din conversia de pe hartie a  CF (…) Buzaul Ardelean)  nr.top (…), imobil ce face parte din domeniul public al Comunei Sita-Buzaului, potrivit HG nr.  1171/25.11.2011. (f.45-46)
In ceea ce priveste caracterul actului dedus judecatii, instanta va retine ca, prin art.1 lit.c din Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, s-a prevazut ca  are caracterul de act administrativ: actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;
Astfel, pretentia dedusa judecatii, este carmuita de dispozitiile art.66 din O.G. nr.54 din 28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, care prevede ca : „Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, iar actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui jurisdictie se afla sediul concedentului.
Astfel, instanta are in vedere in aprecierea prezentei cereri, ca potrivit art.2 pct.1 lit.d C.pr.civ., astfel cum a fost modificat prin art.I pct.1 din O.U.G. nr.58/2003, in vigoare la data introducerii actiunii de fata, Tribunalul judeca in prima instanta procesele si cererile in materie de contencios administrativ.
In consecinta, instanta apreciaza ca intemeiata exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Intorsura Buzaului , urmand a o admite ca atare, fata de dispozitiile anterior enuntate, iar in temeiul art.158 al.1 si 3 C.pr.civ. va declina competenta de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Covasna- Sectia contencios administrativ.
2. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei si exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei, Judecatoria nu le va analiza, urmand ca instanta competenta materiala sa se pronunte asupra acestora si de asemenea si fata de cererea de interventie in interes propriu depusa la dosar la termenul din 13.03.2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :
                                                       
Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Intorsura Buzaului, invocata de instanta din oficiu si drept consecinta,
Declina competenta de solutionare  a cererii formulate de reclamanta (...), cu domiciliul in (…), judetul (…), in contradictoriu cu parata (...) prin reprezentant legal (...), cu sediul in (…), judetul (…), in favoarea Tribunalului Covasna – Sectia contencios administrativ.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.04.2013.

PRESEDINTE                                                                       GREFIER                                                                                                                                                                             
           (…)                                                                                         (…)

Redactat.Jud. (…)
Tehnored. (…)
18.04.2013/ 2 ex
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Concesionari, concesiuni; Contracte

Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015
Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016
Granituire - Sentinta civila nr. 192 din data de 01.07.2015
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015
Renuntare la aplicare pedeapsa - Sentinta penala nr. 6 din data de 25.02.2015
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Uzucapiune si partaj - Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 2 din data de 05.11.2014
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014
Incuviintare incheiere casatorie minor - Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 145 din data de 06.08.2014
Plangere contravetionala - Sentinta civila nr. 210 din data de 12.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 414 din data de 06.11.2012
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 291 din data de 10.04.2013