Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Partaj judiciar

(Sentinta civila nr. 9417 din data de 17.06.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 9417
Sedinta publica din data de 17.06.2016
Instanta constituita din:
Presedinte: …..
Grefier: …..

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe R1, R2, R3, R4, R5 in contradictoriu cu P si I, avand ca obiect „partaj judiciar”.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 31.05.2016, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data de 15.06.2016 ?i 17.06.2016 cand, in aceeasi compunere, a hotarat urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucure?ti la data de 23 octombrie 2014 sub nr. de dosar ….., R1, R2, R3, R4, R5 in contradictoriu cu P au formulat cerere de chemare in judecata prin care au solicitat ie?irea din indiviziune asupra imobilelor casa si teren situate in strada xxxx, Bucure?ti, pe cele doua ramuri de descenden?i a numi?ilor A ?i B, respectiv cota de ˝ familiei reclamantilor sot supravie?uitor C si descenden?ii direc?i ai defunctei D si separat jumatate sorei autoarei acestora, P in calitate de fiica ?i descendenta directa a numi?ilor A ?i B.
In motivarea cererii reclaman?ii au aratat in primul rand ca dorin?a acestora este de a ramane in indiviziune intre ei cu privire la partea acestora din proprietatea imobiliara a numi?ilor A ?i B, sa le fie atribuit in lot intregul imobil cu obligarea la plata sultei cuvenite ?i rezultate in urma unei expertize catre parata. Au mai solicitat sa se constate ca masa partajabila este compusa din suprafa?a de teren de 300 mp situata in strada xxxx, Bucure?ti, suprafa?a achizi?ionata prin inscrisuri sub semnatura privata de catre autorii acestora A ?i B in anul 1952. Au aratat ca din aceasta suprafa?a, jumatatea care ii revine paratei de 100 mp a fost deja instrainata de catre aceasta catre familia E, astfel incat aceasta suprafa?a instrainata intra conform dispozi?iilor legale in lotul acesteia, parata ramanand in stare de coindiviziune cu reclaman?ii doar pentru 50 mp, precum ?i cu privire la construc?ia ridicata in str. xxxx, Bucure?ti. Imobilul a fost evaluat provizoriu la suma de 36210,24 lei.
In fapt, au aratat ca prin actul sub semnatura privata intitulat chitan?a din data de 26.02.1950, autoarea reclaman?ilor, numita B (deja casatorita cu A) a achizi?ionat integral ?i a intrat in posesia unei suprafe?e de teren de 300 mp situat atunci in fostul cartier Vitan Ple?oianu, actuala strada xxxxx Bucure?ti ?i impreuna au ridicat construc?ia in care reclaman?ii inca locuiesc.
Din casatoria familiei A si B au rezultat descenden?ii D ?i P. In anul 1960 a decedat A, autorii sai fiind so?ia supravie?uitoare B si descenden?ii. La data de 25.01.1981 a decedat si B, succesorii acesteia fiind D si L. Prin act autentic, L in calitate de frate a donat dreptul sau succesoral paratei, matu?a dansului.
Prin sent. civ nr xxxxx pronun?ata de catre Judecatoria sect. 3 Bucure?ti s-a constatat ca de pe urma doamnei D sunt descenden?i reclaman?ii in calitate de so? supravie?uitor si descenden?i direc?i. Masa succesorala a fost stabilita prin sent. civ. nr xxxx pronun?ata de catre Judecatoria sect. 3 Bucure?ti prin care s-a aratat  dreptul de proprietate imobiliara constituit prin uzucapiune asupra celor 300 mp, teren situat in str. xxxxxx Bucure?ti ?i cu privire la construc?ia ridicata pe acel teren, proprietatea cumparatorilor de la acea data prin admiterea accesiunii.
I, sora lui P si D, a declarat ca nu are preten?ii cu privire la teren si imobil, iar actuala parata a instrainat familiei E din lotul sau o suprafa?a de teren de 100 mp., dar familia E nu a fost prezenta la data efectuarii expertizei si nu a putut da explica?ii.
In drept au fost indicate dispozi?iile art. 1143 C.civ.
In dovedire s-au depus inscrisuri (f 4-5).
Parata legal citata nu a formulat intampinare.
In cursul judeca?ii a fost administrata proba cu inscrisuri, expertiza topografica ?i imobiliara, precum ?i proba cu interogatoriul paratei.
Prin incheierea de ?edin?a din data de 16.09.2015 a fost respinsa cererea de majorare a onorariului de expert formulata de catre domnul expert.
Prin cererea depusa la data de 21.10.2015, R3 a aratat ca in?elege sa renun?e la judecata cu privire la imobilul construc?ie situat in str. xxxxx Bucure?ti.
La aceea?i data, respectiv 21.10.2015, au formulat cereri de renun?are la judecata cu privire la partajul asupra construc?iei situate pe terenul din str. xxxx, Bucure?ti ?i R2, R5 si R1.
Prin incheierea din data de 11.11.2015, in temeiul art. 96 indice 2 din Regulamentul de Ordine Interioara al Instan?elor Judecatore?ti cauza a fost trimisa la completul 20 civil fa?a de solu?ia de anulare a cererii de chemare in judecata dispusa in dosarul nr. …..
La data de 15.03.2016, reclaman?ii au formulat precizare de ac?iune prin care au aratat ca so?ii A si B au locuit in str. xxxxx, Bucure?ti ?i au achizi?ionat prin inscris sub semnatura privata terenul situat la aceasta adresa, ridicand ?i o construc?ie pe teren.
Potrivit certificatului de mo?tenitor nr. 310/1960, succesorii legali ai dl A sunt so?ia supravie?uitoare B ?i descenden?ii direc?i D, L, I ?i P.
Potrivit certificatului de mo?tenitor nr. 1009/1981 rezulta ca succesorii numitei B sunt D ?i L, descenden?i direc?i, renun?atori la succesiunea sa fiind ceilal?i descenden?i, respectiv I si P.
In ciuda faptului ca a renun?at la succesiunea defunctei B, parata a primit prin dona?ie incheiata prin act autentic la data de 19.11.1985 cotele sale din succesiunea parin?ilor.
Prin sentin?a civila nr. xxxxx pronun?ata de Judecatoria Sectorului 3 Bucure?ti, succesorii legali ai defunctei D sunt so?ul supravie?uitor R1 ?i descenden?ii direc?i R4, R2, R5 si R3.
Prin sentin?a civila nr. xxxxx, actualii reclaman?i, alaturi de actuala parata, coindivizara, au ob?inut constatarea uzucapiunii ?i succesiunii imobiliare pe suprafa?a de teren ?i imobilul construit pe terenul achizi?ionat prin chitan?a sub semnatura privata de autorii A si B  in 1950, fara a fi autentificat un act notarial in acest sens.
Au mai aratat ca considera ca numita succesoare I ?i renun?atoare la succesiunea autoarei B, parasind de mult domiciliul din str. xxxx, Bucure?ti, este in mod implicit renun?atoare ?i la restul masei succesorale.
De asemenea, au reiterat faptul ca au in?eles sa renun?e la capatul de cerere avand ca obiect partajul construc?iei situate pe terenul din str. xxxx.
Prin incheierea de ?edin?a din data de 19.04.2016, in temeiul art. 78 C.pr.civ., instan?a din oficiu a dispus introducerea in cauza a numite I in calitate de intervenient for?at.
Prin declara?ia autentica depusa la data de 31.05.2016 a renun?at la judecata cu privire la partajul asupra construc?iei ?i reclamantul R4.
Instan?a din oficiu a invocat excep?ia lipsei calita?ii procesuale pasive a numitei I, pe care a unit-o cu fondul.
Prin incheierea de dezbateri, parte integranta in prezenta hotarare, a fost respinsa ?i cererea de majorare a onorariului de expert formulata de domnul expert.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, instan?a constata, astfel cum s-a re?inut ?i prin sentin?a civila nr. xxxx pronun?ata in dosarul nr. xxxx, definitiva ?i irevocabila prin neapelare la data de 29.08.2014, ca in anul 1960 a decedat A, iar din certificatul de mo?tenitor nr. 310/960 rezulta ca au ramas mostenitori de pe urma acestuia B, in calitate de sotie supravietuitoare, si D, L, I si P, in calitate de descendenti.
La data de 25.01.1981 a decedat B, mostenitori fiind L si D in calitate de fii, astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 1009/1981.
Prin contractul de donatie autentificat sub nr. xxxxx (f. 37), L a donat in favoarea surorii sale, P, cota sa de 12/32 din locuinta situata in Bucuresti, str. xxxx, mentionandu-se ca, in ceea ce priveste cota de teren de 12/32, aceasta urmeaza regimul art. 30 din Legea nr. 58/1974.
Astfel cum rezulta din sentinta civila nr. xxxxx pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr. xxxxx, s-a constatat ca de pe urma defunctei D au ramas ca mostenitori R1, in calitate de sot supravietuitor, si R3, R2, R5 si R4, in calitate de fii.
In prezenta cauza, in urma modificarii de ac?iune, instan?a a ramas investita cu partajul asupra terenului situat in strada xxxx, Bucure?ti, reclaman?ii renun?and prin declara?ii exprese la partajul asupra construc?iei situate pe teren, sens in care urmeaza a se lua act de renun?are ?i prin hotararea pronun?ata.
Prin sentin?a civila nr. xxxx pronun?ata in dosarul nr. xxxxx, definitiva ?i irevocabila prin neapelare la data de 29.08.2014, a fost admisa in parte cererea formulata de R1, R3, R2, R5, R4 si P s-a constat ca reclaman?ii au dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului situat in Bucure?ti, str. xxxx Bucure?ti, in suprafa?a de 201,82 mp identificat prin raportul de expertiza topografica efectuat in cauza  de catre expert, iar prin accesiune imobiliara au dobandit in proprietate ?i construc?ia edificata pe teren formata din casa de locuit ?i ?opron.
S-a re?inut in considerentele sentin?ei mai sus amintite ca posesia asupra terenului din str. xxxx a fost transmisa de la defunc?ii A si B la descenden?ii acestora P ?i D. Prin decesul acesteia din urma, posesia a fost transmisa catre reclaman?i.
Avand in vedere considerentele sentin?ei civile nr. xxxx pronun?ata in dosarul nr. xxxx, definitiva ?i irevocabila prin neapelare la data de 29.08.2014, instan?a re?ine ca uzucapiunea a fost constatata in patrimoniul defunc?ilor A si B, iar ac?iunea formulata de reclaman?i a fost admisa in considerarea calita?ii acestora de succesori ai posesorilor ini?iali, iar nu in urma posesiei exercitata in nume propriu.
In consecin?a, prezentul partaj este unul succesoral, avand la baza retransmiterea cotelor succesorale, iar nu un partaj de coproprietate. Prin urmare, fa?a de data decesului numi?ilor A si B, respectiv anul 1960 ?i 1981, in cauza sunt aplicabile dispozi?iile Codului civil de la 1865.
Succesiunea defunctei D, fiica defunc?ilor A si B, a fost dezbatuta prin sentin?a civila nr. xxxxx pronun?ata in dosarul nr. xxxxx, irevocabila prin neapelare.
Cu privire la excep?ia lipsei calita?ii procesuale pasive a intervenientei ….
In temeiul art. 248 C.pr.civ., instan?a se va pronun?a mai intai asupra excep?iilor de procedura, precum ?i asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.
Instan?a re?ine ca in cauza numita I nu are calitate procesuala pasiva, neavand voca?ia concreta la succesiune. Astfel, pe de o parte aceasta nici nu a fost reclamanta in cadrul dosarului nr. xxxxx solu?ionat prin sentin?a civila nr. xxxxx prin care s-a constatat dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, iar pe de alta parte aceasta a renun?at la succesiunea defunctei B astfel cum rezulta din certificatul de mo?tenitor nr. xxxx.
Cu privire la fondul cauzei
 In drept, instan?a re?ine ca specific starii de coproprietate este faptul ca acela?i bun, nefrac?ionat in materialitatea sa, apar?ine concomitent mai multor titulari, fiecare dintre ace?tia avand numai o cota-parte ideala ?i abstracta din dreptul de proprietate asupra bunului respectiv. Niciunul dintre coproprietari nu este titular exclusiv al unei frac?iuni materiale din bun.
Principiul disponibilita?ii procesului civil presupune pronun?area in limita investirii instan?ei. Astfel, instan?a va re?ine ca reclaman?ii au solicitat prin ac?iune ?i prin concluziile orale partajarea acestora prin men?inerea reclaman?ilor in continuare in indiviziune, cu obligarea acestora la plata unei sulte catre parata.
De esen?a partajului judiciar este transformarea starii de coproprietate in proprietate exclusiva, prin impar?irea bunului, in modalita?ile prevazute de lege, intre coproprietarii mo?tenitori conform cotelor acestora de proprietate. Procedura partajului judiciar prevazuta de dispozi?iile art. 980 – 996 C.pr.civ. nu prevede posibilitatea efectuarii partajului judiciar prin atribuirea in continuare in indiviziune a bunului catre unii dintre coproprietari, ci numai in modalita?ile expres prevazute, respectiv daca par?ile nu se in?eleg conform dispozi?iilor art. 983 C.pr.civ., partajul se poate realiza prin atribuire in natura conform art. 984 alin. 2 C.pr.civ., atribuirea bunului unuia dintre coproprietari cu obligarea acestuia la plata unei sulte catre ceilal?i ori prin vanzarea bunului.
A men?ine in indiviziune in continuare unii dintre coproprietari in urma efectuarii partajului este contrara esen?ei partajului judiciar ce are ca scop transformarea starii de coproprietate in proprietate exclusiva intrucat par?ile, prin buna invoiala, nu ajung la o in?elegere.
De asemenea, instan?a nu se poate pronun?a dincolo de limitele investirii incalcand principiul disponibilita?ii prin atribuirea bunului unui sigur coproprietar, de?i to?i reclaman?ii au solicitat men?inerea acestora in continuarea in indiviziune in urma efectuarii partajului judiciar cu privire la terenul situat in strada xxxx, Bucure?ti. De altfel, modalitatea de partajare solicitata de reclaman?i nu are nici corespondent practic, in primul rand intrucat calculul sultei efectuat de catre ace?tia este raportat la o suprafa?a mai mare de teren decat cea dobandita in proprietate prin sentin?a …./16.10.2012 prin care s-a constatat dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, iar in al doilea rand solicita obligarea acestora la plata unei sulte catre parata prin raportare la o suprafa?a delimitata de teren de 50 mp, iar nu prin raportare la cota parte ideala a paratei, iar acest lucru in condi?iile in care parata deja a vandut 100 mp din teren ?i a incasat pre?ul cu privire la acesta.
Pentru toate aceste considerente, va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a numitei I ?i va respinge actiunea fata de intervenienta ca fiind formulata in contradictoriu cu o persoana fara calitate procesuala pasiva, va lua act de renuntarea reclamantilor la judecata capatului de cerere avand ca obiect partajul constructiei ?i va respinge cererea de chemare in judecata astfel cum a fost precizata ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a numitei I.
Respinge actiunea fata de intervenienta I ca fiind formulata in contradictoriu cu o persoana fara calitate procesuala pasiva. Ia act de renuntarea reclamantilor la judecata capatului de cerere avand ca obiect partajul constructiei.
Respinge cererea de chemare in judecata astfel cum a fost precizata de R1, R2, R3, R4, R5 in contradictoriu cu P si intervenientul fortat, ca neintemeiata.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 17.06.2016.

PRESEDINTE,                                                                                       GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009