Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

art. 211 Cod penal

(Sentinta penala nr. 840 din data de 28.03.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Talharie | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

       DOSAR NR. ...

       
       JUDEC?TORIA  SECTORULUI 4 BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?
       SENTIN?A PENAL? NR. ...
       ?EDIN?A PUBLIC? DIN DATA DE 28.03.2012
       INSTANTA  CONSTITUITA DIN
       PRESEDINTE – ...
       GREFIER – ....
         
    Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .....
       Pe rol pronun?area asupra cauzei penale privind pe inculpa?ii ..., trimis in judecat? in stare de libertate sub aspectul s?var?irii infrac?iunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.b Cod penal ?i ..., trimis in judecat? in stare de arest in alt? cauz? sub aspectul s?var?irii infrac?iunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.a Cod penal.
       Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in ?edin?a public? din data de ....02.2012, sus?inerile p?r?ilor fiind consemnate in incheierea de ?edin?? de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta sentin?? cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instan?a a amanat pronun?area la data de 29.02.2012, la data de 14.03.2012 ?i la data de azi, 28.03.2012, cand a hot?rat urm?toarele:

I N S T A N ? A,

Prin rechizitoriul nr.... din 09.07.2010 Parchetul de pe lang? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti a dispus trimiterea in judecat? in stare de libertate a inculpatului ..., sub aspectul s?var?irii infrac?iunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.b Cod penal; a dispus punerea in mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea in judecat? in stare de deten?ie in alt? cauz? a inculpatului ..., sub aspectul s?var?irii infrac?iunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.a Cod penal.
      S-a re?inut c? in noaptea de 24.06.2008 in jurul orei 4.30, in dreptul imobilului cu nr.... de pe strada ..., in baza unei rezolu?ii infrac?ionale comune, inculpa?ii l-au lovit cu pumnii in fa?? ?i in torace pe numitul ... ?i l-au deposedat de dou? telefoane mobile, un rucsac cu scule ?i cheile de la cas?.
      S-a dispus neinceperea urm?ririi penale fa?? de numitul ..., sub aspectul infrac?iunii de t?inuire prev. de art.221 alin.1 Cod penal.
      Cauza a fost inregistrat? pe rol la data de 12.07.2010 sub nr. ....
      In cursul cercet?rii judec?tore?ti in dosarul nr. ..., la termenul de judecat? din ....09.2010 au fost audia?i inculpa?ii (filele 13, 14). La ultimul termen de judecat? a fost audiat? partea v?t?mat?.
      In ciuda demersurilor efectuate de instan?? in baza rolului activ (emiterea de adres? c?tre DEPABD pentru aflarea domiciliului, citarea in repetate randuri cu mandat de aducere cu inso?itor, inclusiv la adresele indicate f?r? forme legale, aplicarea de amend? judiciar?), audierea martorilor ... ?i ... nu a fost posibil?, martorii nefiind g?si?i ?i neprezentandu-se in fa?a instan?ei, motiv pentru care la ultimul termen de judecat? s-a f?cut aplicarea art.327 alin.3 C.pr.pen. ?i s-a dat citire in ?edin?? declara?iilor acestora din faza urm?ririi penale.
      Au fost depuse fi?ele de cazier judiciar (filele 41, 44-45).
      Au fost ata?ate sentin?ele penale nr..../2002 a Tribunalului Bucure?ti-Sec?ia II Penal? (filele 25-29), nr..../2008 a Judec?toriei Piatra Neam? (filele 31-40), nr..../2009 a Judec?toriei Roman (filele 72-74), nr..../2010 a Judec?toriei Tulcea (filele 77-78), nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? (filele 87-88), nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? (filele 89-91).
      Prin s. pen. nr. ../....12.2010 au fost condamna?i inculpa?ii la pedepse cu inchisoare.
      Prin decizia penal? nr. .../02.02.2012 a CAB Sec?ia a-I-a Penal? au fost admise recursurile inculpa?ilor ?i s-a trimis cauza spre rejudecare, cauza fiind inregistrat? sub nr. ....
      In rejudecare a fost audiat inculpatul ... ?i martorul asistent ....
      In ciuda demersurilor efectuate de instan?? in baza rolului activ ?i in respectarea dispozi?iilor deciziei de casare (emiterea de adres? c?tre DEPABD pentru aflarea domiciliului, citarea in repetate randuri cu mandat de aducere cu inso?itor, inclusiv la adresele indicate f?r? forme legale, aplicarea de amend? judiciar?), instan?a a mers pan? la cap?t cu demersurile legale ins?, audierea martorilor ... ?i ... ?i a martorilor asisten?i ... nu a fost posibil?, martorii nefiind g?si?i ?i neprezentandu-se in fa?a instan?ei, motiv pentru care la ultimul termen de judecat? s-a f?cut aplicarea art.327 alin.3 C.pr.pen. ?i s-a dat citire in ?edin?? declara?iilor acestora din faza urm?ririi penale.
      Cu privire la solu?ia dispus? in cauz? instan?a va face cateva preciz?ri in leg?tur? cu martorii care nu au putut fi audia?i in cauz? de?i s-au incercat toate demersurile legale posibile.
      Astfel, Conven?ia European? a Drepturilor Omului recunoa?te prin art. 6 par. 3 lit. d dreptul acuzatului de a intreba sau de a solicita audierea martorilor acuz?rii. In aplicarea acestui articol, Curtea a statuat in numeroase randuri c?, in principiu, toate mijloacele de prob? aduse impotriva acuzatului trebuie s? fie administrate in prezen?a sa ?i in ?edin?? public?, in vederea unei dezbateri contradictorii. Curtea a admis c? pot fi f?cute excep?ii de la aceast? regul?, ins? nu trebuie s? se incalce dreptul de ap?rare al acuzatului, care presupune c? acuzatul s? aib? posibilitatea real? ?i adecvat? de a contesta declara?iile martorului ?i de a ii pune intreb?ri, fie la momentul in care martorul d? declara?ia fie la un moment ulterior. In leg?tur? cu imposibilitatea audierii martorului sau refuzul martorului de a da declara?ii, Curtea a re?inut c? instan?ele na?ionale pot s? foloseasc? declara?iile martorilor din timpul urm?ririi penale numai atunci cand exist? un motiv intemeiat pentru lipsa martorului ?i atunci cand condamnarea nu este intemeiat? exclusiv sau de o manier? determinant? pe declara?ia martorului care nu a putut fi interogat de c?tre acuzat. (a?a numita „sole or decisive rule”). Curtea utilizeaz? regula „exclusiv sau determinant” atat in materia martorilor anonimi cat ?i in aceea a agen?ilor infiltra?i.
      In cauza Al-Khawaja ?i Tahery c. Regatul Unit instan?a european? a avut de r?spuns la intrebarea dac? regula „exclusiv sau determinant” este una absolut?. Altfel spus, atunci cand o condamnare se intemeiaz? in mod exclusiv sau determinant pe declara?ia unui martor pe care acuzatul nu a putut s? il confrunte, va g?si Curtea in mod automat o inc?lcare a dreptului la un proces echitabil prev?zut de art. 6 par. 1 din Conven?ie.
      Curtea a considerat in jurispruden?a anterioar? c? existen?a unui motiv intemeiat pentru absen?a martorului este o intrebare preliminar? la care trebuie r?spuns inainte de a se analiza dac? proba este temeiul exclusiv sau determinant pentru pronun?area condamn?rii. Astfel, Curtea a ajuns la concluzia c? exist? o inc?lcare a art. 6 par. 1 ?i 3 lit. d din Conven?ie chiar ?i atunci cand proba nu a fost singura care a fundamentat condamnarea, dar instan?ele na?ionale nu au oferit un motiv intemeiat pentru absen?a martorului. In cazul in care martorul a decedat, Curtea a re?inut c? pentru ca m?rturia sa s? fie avut? in vedere la pronun?area solu?iei, trebuie s? fie utilizat? declara?ia sa dat? anterior decesului.
      Aplecandu-se cu mai mare aten?ie asupra motivului de neprezentare a martorului din cauza temerii, Curtea a distins intre cazul de team? cauzat? de amenin??rile inculpatului ?i teama avand o cauz? mai general?, respectiv ce s-ar intampla dac? martorul va depune m?rturie la judecat?.
      In prima situa?ie, Curtea a apreciat c? atunci cand teama este rezultatul ac?iunilor inculpatului sau al persoanelor care ac?ioneaz? in numele lui, declara?ia martorului poate fi citit? in ?edin?? public?, f?r? a fi nevoie de audierea in mod direct a martorului ?i f?r? ca inculpatul s? aib? dreptul de a-i pune intreb?ri, chiar ?i in cazul care declara?ia este folosit? in mod exclusiv sau determinant pentru fundamentarea solu?iei de condamnare.
      In a doua situa?ie, Curtea a observat c? teama cauzat? de notorietatea inculpatului sau a complicilor s?i, de pericolul de v?t?mare a integrit??ii corporale sau de pierderi financiare, pot fi relevante pentru a stabili dac? un martor va fi sau nu audiat in ?edin?? public?. Cu toate acestea, nu orice team? subiectiv? va fi considerat? intemeiat?, instan?a na?ional? trebuind s? analizeze atat existen?a unor motive obiective care s? justifice temerea, cat ?i a unor mijloace de prob? in sprijinul lor.
      De asemenea, in considerarea acestui ultim caz, dac? inculpatul nu a avut ocazia s? fie confruntat cu martorul la o etap? anterioar?, instan?a na?ional? va prefera citirea declara?iei date in timpul urm?ririi penale numai dup? ce va exclude celelalte alternative, cum ar fi asigurarea anonimatului martorului sau oricare alt? m?sur? special? de audiere, considerand c? acestea sunt nepotrivite sau imposibile.
      Curtea a ar?tat c? de?i problema absen?ei martorului nu este identic? cu cea a martorului anonim, ele se intemeiaz? pe acela?i principiu, intrucat ambele creeaz? un dezavantaj pentru inculpat.
      Dup? ce face o analiz? a argumentelor avansate de c?tre guvernul britanic, Curtea a amintit c?, in jurispruden?a sa, interpretarea art. 6 par. 3 din Conven?ie a fost f?cut? in contextul unei examin?ri globale a echit??ii procedurii.
      In mod tradi?ional, atunci cand au fost examinate plangeri sub art. 6 par. 1, Curtea a realizat o evaluare global? asupra echit??ii procedurii, luand in considerare modul in care garan?iile legale au fost aplicate, maniera in care posibilit??i procedurale au fost acordate ap?r?rii pentru a contrabalansa dezavantajele acesteia ?i modul in care procesul in mod global a fost condus de c?tre judec?tor.
      Curtea a decis c? regula „exclusiv sau determinant” ar trebui aplicat? de o manier? similar?, nefiind corect ca atunci cand analizeaz? intreb?ri legate de echitate s? aplice aceast? regul? de o manier? inflexibil?.
      Prin urmare, Curtea a concluzionat c? atunci cand o declara?ie dat? in faza urm?ririi penale este citit? in ?edin?? public?, f?r? ca martorul s? dea declara?ia oral in fa?a instan?ei (hearsay / ouď-dire), iar aceast? declara?ie fundamenteaz? in mod exclusiv sau determinant solu?ia de condamnare, nu va rezulta intr-o automat? inc?lcare a art. 6 par. 1.
      Cu toate acestea, atunci cand o condamnare este intemeiat? intr-un mod exclusiv sau determinant asupra declara?iei unui martor absent, Curtea trebuie s? supun? procesul unei analize extrem de atente.
      Din cauza riscurilor admiterii unui asemenea mijloc de prob?, vor trebui s? existe suficiente garan?ii procedurale care s? le contrabalanseze, printre care m?suri care s? permit? o evaluare echitabil? ?i just? a gradului de incredere in mijlocul de prob? respectiv.
      A?adar, in prezenta cauz? prin raportare la criteriile men?ionate mai sus, instan?a constat? c? martorii ... ?i ... au fost audia?i in faza urm?ririi penale sub prestare de jur?mant, in prezen?a unor martorii asisten?i, iar inculpa?ii au avut posibilitatea legal? inc? din faza urm?ririi penale de a solicita de a fi prezen?i la audierea acestora ?i de a-i interoga, lucru pe care nu l-au f?cut, instan?a considerand astfel c? probele au fost administrate in faza de urm?rire penal? de o manier? care s? respecte gradul de incredere invocat de c?tre Curte in decizia men?ionat? mai sus. De asemenea s-au depus toate demersurile legale posibile pentru audierea martorilor din faza urm?ririi penale, ins? nu s-a putut ob?ine o declara?ia a acestora ?i in faza cercet?rii judec?tore?ti atat in primul ciclu procesual cat ?i in rejudecare.
      Revenind la prezenta cauz? ?i analizand ?i coroborand materialul probator, instan?a re?ine urm?toarele:
      In noaptea de 23/24.06.2008 inculpa?ii ... ?i ..., impreun? cu martorul ..., au fost la barul „...” situat la intersec?ia str..... In acela?i bar a stat toat? noaptea ?i partea v?t?mat? ..., acesta consumand o cantitate mare de b?uturi alcoolice. V?zand c? partea v?t?mat? avea asupra sa bani, cei doi inculpa?i s-au hot?rat s? o talh?reasc?. In jurul orei 4.00-4.10 partea v?t?mat? a p?r?sit barul. Martorul ... a p?r?sit ?i el barul ?i s-a urcat in taxiul condus de martorul .... Cand a trecut prin fa?a barului, i-a luat ?i pe inculpa?i in ma?in?.
      Apoi, ajungand pe strada ... (in jurul orei 4.30), ?i observand c? partea v?t?mat? st?tea pe sc?ri in dreptul blocului in care locuie?te (acesta i?i a?tepta cainele, pe care il pierduse la bar), inculpatul ... i-a cerut taximetristului s? mearg? mai in fa?? ?i s? opreasc?, fapt care s-a ?i intamplat.
      Cei doi inculpa?i s-au dus la partea v?t?mat? iar inculpatul ... a lovit-o cu pumnii in fa?? ?i i-a luat din buzunar dou? telefoane mobile (un Digi Mobil ?i un Nokia 2600), iar inculpatul ... i-a luat un rucsac. Apoi inculpa?ii au alergat ?i s-au intors la ma?in?, s-au urcat ?i au inceput s? discute in contradictoriu, intrucat inculpatul ... il suspecta pe inculpatul ... c? ar fi luat ?i bani, ins? nu dore?te s? ii arate. Inculpatul ... a verificat con?inutul rucsacului ?i a constatat c? in el se afl? scule, cal?i, vasilin? (partea v?t?mat? fiind instalator). In continuare, inculpatul ... i-a cerut taximetristului s? opreasc? pe ?os...., cei trei plecand apoi in diferite direc?ii. Telefonul Digi a r?mas la inculpatul .... Telefonul Nokia a r?mas la inculpatul ...; acesta l-a vandut cu 50 de lei unei persoane necunoscute. Rucsacul a fost abandonat in ma?in? ?i a fost aruncat apoi de martorul .... 
      Martorul ... nu a participat la talh?rie.
      Situa?ia de fapt a fost stabilit? de instan?? pe baza corobor?rii declara?iilor inculpa?ilor din faza urm?ririi penale – filele 74-75, 78-79, 81-84, d.u.p. – inculpatul ..., respectiv filele 87-91, 93-95 d.u.p. – inculpatul ...) cu declara?iile p?r?ii v?t?mate (filele 7, 13-... d.u.p.), proces-verbal din 24.06.2008 (fila 8 d.u.p.), proces-verbal de cercetare la fa?a locului ?i plan?e foto (filele 9-12 d.u.p.), declara?iile martorilor ... (filele 22-26, 28-32 d.u.p.), procese-verbale de prezentare pentru recunoa?tere ?i plan?e foto (filele 33-44, 47-50 d.u.p.), declara?iile martorului ... ?i procesul-verbal de consemnare a declara?iilor aceluia?i martor (filele 52-57 d.u.p.). Este de precizat c? partea v?t?mat?, de?i nu i-a v?zut la fa?? pe autori, a men?ionat c? era vorba de doi indivizi. In procesul-verbal de cercetare la fa?a locului se men?ioneaz? c? partea v?t?mat? are buza superioar? cr?pat?.
      Martorul ... a declarat c? in acea diminea?? a luat un client (martorul ...) care i-a spus apoi s? intoarc? s? ia ni?te prieteni (cei doi inculpa?i), pe care i-a g?sit la terasa „...”. Martorul ... a refuzat s? ia in ma?in? ?i cainele p?r?ii v?t?mate iar cei doi s-au urcat apoi in taxi. Ajungand in dreptul blocului ... din str...., nr.11, cei trei l-au observat pe partea v?t?mat?, care st?tea cu capul intre maini pe trepte, iar ... i-a cerut apoi s? opreasc?. Cei doi inculpa?i au coborat spunand c? se duc la persoana care st?tea pe trepte. Dup? aproximativ 5 minute inculpa?ii au venit inapoi alergand ?i i-au cerut s? plece. Apoi inculpatul ... a scos dou? telefoane, un Digi Mobil ?i un Nokia 2600 iar inculpatul ... a ar?tat un rucsac in care se afla o cutie de vasilin?, patent, cheie reglabil? ?i ?urubelni??, spunand c? nu a mai luat nimic, la care cel?lalt i-a spus „cum m? nu ai luat ?i altceva c? am v?zut de la bar c? avea la el o tufl? de bani”. Cei doi au inceput s? se certe iar cand taxiul a ajuns la ?os.... au coborat, l?sand rucsacul in spate, fapt observat ulterior de taximetrist, acesta aruncandu-l. 
      Martorul ... a declarat c? a fost in acea noapte la barul „...”, impreun? cu inculpa?ii, consumand b?uturi alcoolice. A observat la masa al?turat? un b?rbat care consuma b?uturi alcoolice ?i care se afla in stare avansat? de ebrietate, avand lang? el ?i un caine. Spre diminea??, in jurul orei 4.30, partea v?t?mat? a plecat din bar iar ... i-a spus lui ... „s?-l ard? pe fraier”. Martorul a luat apoi taxiul condus de martorul ... iar cand a trecut prin dreptul barului i-a luat ?i pe inculpa?i, care au vrut s? urce ?i cainele p?r?ii v?t?mate in ma?in?, lucru cu care taximetristul nu a fost de acord. Abandonand cainele, inculpa?ii s-au urcat in ma?in?, vorbind s? mearg? dup? partea v?t?mat? s? ii ia banii. Pe drum, observand partea v?t?mat? stand pe sc?rile unui bloc, ... i-a cerut taximetristului s? opreasc?. Martorul ... a refuzat s? mearg? pentru „a-l arde” pe acel om, iar inculpa?ii s-au dus la partea v?t?mat?. Martorul precizeaz? c? din cauza pozi?iei in care se afla nu a reu?it s? vad? tot incidentul, doar a observat cand inculpatul ... a lovit-o pe partea v?t?mat? cu pumnul in zona fe?ei. Apoi cei doi au alergat spre taxi, au discutat despre faptul c? i-au luat p?r?ii v?t?mate dou? telefoane, unul Nokia ?i unul Digi ?i a v?zut ?i un rucsac ro?u. ... a vrut s? ii dea martorului telefonul Digi, dar acesta a refuzat. In continuare au coborat din taxi, iar telefoanele au r?mas fiecare la cate unul din cei doi.
      In leg?tur? cu pozi?ia procesual? a inculpa?ilor instan?a re?ine c? in faza urm?ririi penale inculpa?ii au recunoscut comiterea faptei.
      Inculpatul ... a declarat c? a observat-o pe partea v?t?mat?, ... i-a cerut ?oferului de taxi s? opreasc?, iar cei doi au coborat; „... l-a lovit pe acesta cu pumnul in zona fe?ei, respectivul a c?zut intr-o parte, a mai primit cateva lovituri in fa?? de la ..., dup? care acesta i-a luat din buzunare dou? telefoane mobile marca Nokia ?i Digi iar eu am luat de jos un rucsac, f?r? ins? a lovi partea v?t?mat?. Ne-am reintors la taxi ?i ne-am continuat deplasarea, eu oprindu-m? in zona ...; in ma?in? m-am uitat in rucsac ?i am v?zut c? erau mai multe scule…?i am primit de la ... unul din telefoanele mobile sustrase de acesta (marca Nokia) – a doua zi l-am ?i vandut unui necunoscut pentru 50 lei” (filele 74-75 d.u.p.).
      In faza urm?ririi penale inculpatul ... a avut ini?ial o atitudine nesincer? dar apoi a recunoscut fapta ?i a descris imprejur?rile in care s-a produs: „in bar am observat-o pe partea v?t?mat? in stare de ebrietate ?i c? avea bani asupra sa ?i le-am propus lui ... ?i ... s? o deposed?m de bunuri… la indica?iile mele ?oferul taxiului a rulat prin spatele blocurilor situate pe str.... ?i ?os.... deoarece inten?ionam s? o g?sim pe partea v?t?mat?. La un moment dat am v?zut-o pe partea v?t?mat? stand pe sc?rile unui bloc ?inandu-?i capul in maini, i-am spus ?oferului s? opreasc? pu?in mai in fa?? ?i apoi am coborat impreun? cu ... indreptandu-ne c?tre partea v?t?mat?…eu i-am aplicat una sau dou? lovituri in zona fe?ei ?i a corpului, aceasta c?zand intr-o parte. Doar eu am lovit-o pe partea v?t?mat?, acesta c?zand, i-am luat din buzunarul c?m??ii de la piept dou? telefoane mobile. In acela?i timp, f?r? ins? a lovi partea v?t?mat?, ... i-a luat un rucsac ce se afla lang? acesta. Imediat am alergat c?tre taxi ?i am plecat spre ?os....….am imp?r?it cele dou? telefoane mobile, in sensul c? eu am oprit unul iar cel?lalt l-a luat .... Men?ionez c? rucsacul a r?mas in taxi. ?tiu c? am vandut telefonul unor persoane necunoscute.” (filele 87-88 d.u.p.). Este de men?ionat c? inculpatul ... a declarat in alte dou? randuri c? ?i inculpatul ... a lovit-o pe partea v?t?mat? „l-am lovit atat eu cat ?i ... in zona fe?ei ?i a corpului” – fila 90 d.u.p., „amandoi l-am lovit cu pumnii in zona corpului ?i a capului” – verso fila 94 d.u.p., ins? aceste afirma?ii nu au fost sus?inute de alte mijloace de prob?.
      In faza cercet?rii judec?tore?ti in primul ciclu procesual, fiind audia?i in cadrul aceiela?i ?edin?e de judecat?, inculpa?ii au avut o alt? pozi?ie procesual?.
      Inculpatul ... a recunoscut sustragerea bunurilor, dar cu nuan??ri, atat cu privire la violen?ele aplicate p?r?ii v?t?mate, in sensul c? i-ar fi dat doar dou? palme, cat ?i cu privire la participa?ia inculpatului ..., pe care a incercat s? il absolve de orice vin?, repetand practic ce spusese acest din urm? inculpat in fa?a instan?ei (inculpatul ... fiind audiat primul de instan?? la termenul de judecat?). Inculpatul nu ?i-a mai men?inut declara?iile din faza urm?ririi penale. Schimbarea pozi?iei sale nu are nicio credibilitate, cu atat mai mult cu cat nu se coroboreaz? cu alte probe iar retractarea declara?iilor a fost inso?it? in faza cercet?rii judec?tore?ti de afirma?ii f?r? sens (ar fi coborat ?i inculpatul ..., dar nu ?tie ce f?cea acesta, i-a dat telefoanele inculpatului ..., nu mai ?ine minte de ce i-a dat telefoanele; de?i a sustras bunurile, inculpatul afirm? c? nu s-a ales cu nimic).
      Inculpatul ... a ar?tat c? de fapt a coborat din taxi doar pentru a-?i face nevoile, nu ?tia ce inten?iona s? fac? inculpatul ..., a primit cele dou? telefoane f?r? s? le cear? ?i chiar i-ar fi atras aten?ia inculpatului ... s? n-o mai loveasc? pe partea v?t?mat?, aspect pe care nimeni nu l-a sus?inut pan? la acest moment. Instan?a apreciaz? in consecin?? c? inculpatul ... a avut o atitudine nesincer?, declara?ia acestuia fiind de altfel contrazis? de propriile sale declara?ii anterioare.
      In faza cercet?rii judec?tore?ti din prezenta cauz?, numai inculpatul ... a mai dat declara?ie, inculpatul ... declarand c? i?i men?ine toate declara?iile date pan? in prezent (atat cele din faza urm?ririi penal? cat ?i cea din primul ciclu procesual).
      Din nou, inculpatul ... a ar?tat c? de fapt a coborat din taxi doar pentru a-?i face nevoile, nu ?tia ce inten?iona s? fac? inculpatul ..., nu a v?zut ce a f?cut inculpatul ... in acele momente ?i c? a primit un telefon mobil de la inculpat.
      Instan?a apreciaz? c? inculpatul ... a avut o atitudine nesincer?, declara?ia acestuia fiind de altfel contrazis? de propriile sale declara?ii anterioare ?i de declara?iile coinculpatului ... ?i ale martorilor ... ?i .... Instan?a re?ine c? declara?iile luate inculpatului ... au fost date in prezen?a unui ap?r?tor din oficiu, excluzandu-se (evident pan? la inscrierea in fals) astfel posibilitatea inser?rii unor alte aspecte decat cele ce ar fi fost declarate in realitate de c?tre acest inculpat.
      Avand in vedere c? din materialul probator nu a rezultat cu certitudine acest aspect, instan?a nu va re?ine c? p?r?ii v?t?mate i s-ar fi sustras ?i o sum? de bani pe lang? celelalte bunuri. De asemenea, nu a rezultat din niciuna din declara?ii ce sum? de bani ar fi ob?inut inculpatul ... pe telefonul mobil Digi care a r?mas la acesta. Nu a rezultat cu claritate ce s-a intamplat in final cu acest telefon, pe care de altfel inculpatul a sus?inut intr-una din declara?ii c? i l-ar fi dat in cele din urm? martorului ....
      De asemenea, faptul c? nu a rezultat cu certitudine c? inculpatul ... ar fi lovit-o efectiv pe partea v?t?mat?, nu este de natur? nici s? inl?ture vinov??ia acestuia, nici s? atrag? o schimbare de incadrare juridic? a faptei.
      Astfel, a?a cum a rezultat f?r? dubiu din coroborarea declara?iilor din faza de urm?rire penal? ale inculpa?ilor cu declara?iile p?r?ii v?t?mate ?i ale celor doi martori, cei doi inculpa?i au luat hot?rarea de a o talh?ri pe partea v?t?mat?, au urm?rit-o, s-au dus impreun? la aceasta iar inculpatul ... a lovit-o peste fa??, fiecare luand o parte din bunuri, pe care apoi le-au imp?r?it in taxi.
      Este de men?ionat c? in cazul infrac?iunii de talh?rie intrebuin?area de violen?e sau amenin??ri este mijlocul de realizare a scopului urm?rit de participan?i, acela al deposed?rii p?r?ii v?t?mate de bunuri. Infrac?iunea de talh?rie este una complex?, in care sustragerea bunurilor este scopul urm?rit de autor, scop pe care il urm?rea ?i inculpatul ..., iar in cauz? ac?iunile inculpa?ilor au fost cooperante in vederea realiz?rii aceluia?i scop infrac?ional, neavand importan?? imp?r?irea rolurilor intre ace?tia.
      In drept, fapta inculpatului ... intrune?te obiectiv ?i subiectiv elementele constitutive ale infrac?iunii de talh?rie, in stare de recidiv? postexecutorie prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.b Cod penal.
      In drept, fapta inculpatului ... intrune?te obiectiv ?i subiectiv elementele constitutive ale infrac?iunii de talh?rie prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal.
      Referitor la situa?ia juridic? a celor doi inculpa?i, in ceea ce il prive?te pe inculpatul ..., instan?a re?ine c? acesta a comis fapta in stare de recidiv? postexecutorie, intrucat prin sentin?a penal? nr..../24.01.2002 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti-Sec?ia II Penal?, definitiv? prin decizia penal? nr..../04.07.2002 a Cur?ii Supreme de Justi?ie, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru infrac?iunea de talh?rie prev. de art.211 alin.2 lit.d,e C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p., pedeaps? care se execut? in perioada 11.09.2001-10.09.2007, fiind indeplinite a?adar condi?iile legale privind re?inerea recidivei mari postexecutorii.
      In ceea ce il prive?te pe inculpatul ..., la termenul de judecat? din ....02.2012 instan?a a pus in discu?ie schimbarea incadr?rii juridice din infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.a Cod penal, in infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal, in sensul de a nu se mai re?ine starea de recidiv?.
      Astfel, prin sentin?a penal? nr...../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam? definitiv? la 12.04.2006 prin neapelare, inculpatul a fost condamnat la dou? pedepse a cate 3 luni inchisoare pentru comiterea infrac?iunilor prev. de art.78 alin.1 din OUG nr.195/2002 cu aplic. art.74 alin.1 lit.c, art.76 alin.1 lit.e teza I C.p. ?i art.99 ?i urm. C.p., respectiv art.79 alin.1 din OUG nr.195/2002 cu aplic. art.74 alin.1 lit.c, art.76 alin.1 lit.e teza I C.p. ?i art.99 ?i urm. C.p. (fapte din 05.06.2005). Au fost contopite pedepsele ?i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 luni inchisoare, care a fost suspendat? condi?ionat pe un termen de incercare de 2 ani ?i 3 luni.
      Infrac?iunea care face obiectul prezentului dosar este comis? in termenul de incercare de 2 ani ?i 3 luni dar nu poate fi re?inut? starea de recidiv? (art.38 alin.1 lit.a Cod penal).
      Prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam? definitiv? la 28.11.2006 prin neapelare, inculpatul a fost condamnat la dou? pedepse a cate 1 an ?i 6 luni inchisoare pentru comiterea infrac?iunilor prev. de art.208 alin.1,4-209 alin.1 lit.e,g,i C.p. cu aplic. art.99 ?i urm. C.p., respectiv art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e,g,i C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ?i art.99 ?i urm. C.p. (fapte din 11/12.12.2005). Au fost contopite pedepsele ?i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni inchisoare, care a fost suspendat? condi?ionat pe un termen de incercare de 3 ani ?i 6 luni.
      Infrac?iunea care face obiectul prezentului dosar este comis? in termenul de incercare de 3 ani ?i 6 luni dar nu poate fi re?inut? starea de recidiv? (art.38 alin.1 lit.a Cod penal).
      Prin sentin?a penal? nr..../20.06.2008 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam? definitiv? prin neapelare la 14.07.2008, inculpatul ... a fost condamnat la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare pentru infrac?iunea prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g C.p. cu aplic. art.74 alin.1 lit.c – 76 alin.1 lit.c Cod penal (fapt? din aprilie 2007).
      A fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infrac?iunea prev. de art.192 alin.2 C.p. cu aplic. art.74 alin.1 lit.c – 76 alin.1 lit.c Cod penal (fapt? din aprilie 2007).
      A fost condamnat la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare pentru infrac?iunea prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.p. cu aplic. art.74 alin.1 lit.c – 76 alin.1 lit.c Cod penal (fapt? din septembrie 2007).
      Au fost contopite pedepsele ?i s-a aplicat pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare.
      In baza art.83 Cod penal a fost revocat? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?. In baza aceluia?i articol a fost revocat? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 3 luni inchisoare aplciat? prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?.
      Apoi au fost descontopite pedepsele aplicate prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? ?i s.pen. nr...../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?, au fost recontopite, odat? repuse in individualitatea lor, rezultand pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare. Aceasta a fost cumulat? cu pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? in cauz?, in final 3 ani inchisoare.
      Se observ? c? infrac?iunile comise in aprilie ?i septembrie 2007, care au f?cut obiectul acestei cauze, sunt concurente cu cea din prezenta cauz?.
      Prin sentin?a penal? nr..../09.01.2009 pronun?at? de Judec?toria Roman definitiv? ?i modificat? prin decizia penal? nr..../08.07.2009 a Tribunalului Neam?, inculpatul ... a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infrac?iunea prev. de art.208 alin.1,4-209 alin.1 lit.a,g C.p. (fapt? din 27/28.09.2007).
      A fost condamnat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infrac?iunea prev. de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 (fapt? din 27/28.09.2007).
      Au fost contopite pedepsele ?i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani inchisoare.
      In baza art.83 Cod penal a fost revocat? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? ?i a execut?rii pedepsei de 3 luni inchisoare aplicat? prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?.
      Au fost descontopite pedepsele aplicate prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? ?i s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?, au fost recontopite, odat? repuse in individualitatea lor, rezultand pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare. Aceasta a fost cumulat? cu pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicat? in cauz?, in final 4 ani ?i 6 luni inchisoare.
      Se observ? c? infrac?iunile comise in 27/28.09.2007, care au f?cut obiectul acestei cauze, sunt concurente cu cea din prezenta cauz?.
      Prin sentin?a penal? nr..../27.04.2010 pronun?at? de Judec?toria Tulcea, definitiv? prin nerecurare la 18.05.2010, a fost admis? cererea de contopire, s-a constatat c? faptele pentru care petentul ... a fost condamnat prin sentin?a penal? nr..../2009 a Judec?toriei Roman ?i sentin?a penal? nr..../2008 a Judec?toriei Piatra Neam? sunt concurente.
      A fost descontopit? pedeapsa rezultant? de 3 ani inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../2009 a Judec?toriei Roman, la care urmare a revoc?rii suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepselor la care petentul a fost condamnat prin s.pen. nr..../2006 ?i nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? s-a ad?ugat pedeapsa rezultant? de 1 an ?i 6 luni inchisoare, in pedepsele componente de 3 ani ?i 2 ani inchisoare.
      A fost descontopit? pedeapsa rezultant? de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../2008 a Judec?toriei Piatra Neam?, la care urmare a revoc?rii suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepselor la care petentul a fost condamnat prin s.pen. nr..../2006 ?i nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam? s-a ad?ugat pedeapsa rezultant? de 1 an ?i 6 luni inchisoare, in pedepsele componente de 1 an ?i 6 luni inchisoare ?i 1 an ?i 6 luni inchisoare. Se observ? aici c? instan?a care a efectuat contopirea a omis s? men?ioneze ?i pedeapsa de 1 an inchisoare.
      Au fost contopite pedepsele aplicate prin sentin?a penal? nr..../2009 a Judec?toriei Roman ?i prin sentin?a penal? nr..../2008 a Judec?toriei Piatra Neam? in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care se adaug? pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare rezultant? din sentin?ele penale nr..../2006 ?i nr..../2006 ale Judec?toriei Piatra Neam?, petentul executand in final 4 ani ?i 6 luni inchisoare.
      Au fost anulate mandatele emise anterior, a fost emis mandatul de executare ... din 18.05.2010 ?i a fost dedus? perioada executat? de la 13.08.2008 la zi, inculpatul fiind liberat condi?ionat la data de 03.02.2012.
      Prin urmare, in baza art.334 Cod procedur? penal? instan?a va dispune schimbarea incadr?rii juridice re?inute in rechizitoriu pentru inculpatul ..., din infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.a Cod penal, in infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal.
      Fa?? de intreg materialul probator administrat in cauz?, instan?a constat? c? vinov??ia inculpa?ilor este dovedit?, urmand a se dispune condamnarea acestora, iar la individualizarea pedepselor principale se va ?ine seama de criteriile prev?zute de art.72 Cod penal, respectiv dispozi?iile p?r?ii generale a codului, limitele de pedeaps? fixate in partea special?, gradul de pericol social al faptei s?var?ite, persoana infractorului ?i imprejur?rile care atenueaz? sau agraveaz? r?spunderea penal?.
      Pentru ambii inculpa?i, instan?a va avea in vedere gravitatea sporit? a infrac?iunii, faptul c? ace?tia ?i-au premeditat fapta, modalitate de comitere a acesteia (de dou? persoane, prin agresarea fizic? a p?r?ii v?t?mate intr-un loc public ?i pe timp de noapte) din scopul urm?rit, urm?rile produse sau care s-ar fi putut produce, contribu?ia concret? a acestora.
      Inculpa?ii dovedesc perseveren?? pe cale infrac?ional?, a?a cum rezult? din fi?ele de cazier judiciar ?i din sentin?ele ata?ate, instan?a urmand a avea in vedere ?i atitudinea procesual? oscilant? a acestora.
      Inculpatul ... a mai fost condamnat pentru infrac?iunea de talh?rie ?i este recidivist iar inculpatul ... este cunoscut de asemenea cu o bogat? anteceden?? penal?, inclusiv in materia infrac?iunilor indreptate impotriva patrimoniului.
      Fa?? de pericolul social concret al infrac?iunii ?i anteceden?a penal? a inculpa?ilor, v?zand ?i imprejur?rile comiterii faptei, instan?a apreciaz? c? o pedeaps? in cuantum de 7 ani inchisoare, pentru amandoi, se impune a fi aplicat? in vederea atingerii scopului preventiv ?i educativ prev?zut de art.52 Cod penal, cuantumul minim prev?zut de lege fiind suficient pentru sanc?ionarea acestora, avand in vedere ?i timpul scurs de la data faptei (24.06.2008).
      Nu exist? ins? niciun temei pentru re?inerea de circumstan?e atenuante, cu consecin?a reducerii pedepsei sub minimul special.
      In baza art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal cu aplic. art.37 lit.b Cod penal, instan?a il va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie, in stare de recidiv? postexecutorie.
      La stabilirea pedepsei accesorii instan?a va avea in vedere principiile stabilite pe cale jurispruden?ial? de Curtea European? a Drepturilor Omului, apreciind in concret necesitatea complinirii func?iei de constrangere specific? pedepsei privative de libertate cu necesitatea indep?rt?rii inculpatului de la activit??ile care presupun increderea public? ori exerci?iul autorit??ii de stat. V?zand ?i prevederile art.71 alin.3 C.pen., fa?? de natura ?i gravitatea infrac?iunii, instan?a apreciaz? c? inculpatul este nedemn de a fi ales in autorit??ile publice sau in func?ii elective publice ?i de a ocupa o func?ie implicand exerci?iul autorit??ii de stat. Prin urmare, in baza art.71 Cod penal instan?a va interzice acestuia drepturile prev?zute de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a ?i lit.b Cod penal.
      In baza art.88 Cod penal va deduce din pedeaps? durata re?inerii ?i arest?rii preventive, de la 24.03.2009 la 22.04.2009. Inculpatul a fost re?inut la 24.03.2009 ?i a fost arestat preventiv in perioada 25.03.2009-22.04.2009, in baza incheierii nr..../25.03.2009 a Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti, in baza c?reia a fost emis M.A.P. nr.....
      In baza art.211 alin.1, alin.2 lit.b ?i c, alin.21 lit.a Cod penal, instan?a il va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
      Instan?a, pentru a nu crea o situa?ia mai grea inculpatului in propria cale de atac, va men?ine modalitatea juridic? de contopire din sentin?a penal? din dosarul nr. ....
      In baza art.83 alin.1 Cod penal va revoca suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?.
      In baza art.83 alin.1 Cod penal va revoca suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 3 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?.
      In prealabil, va descontopi pedeapsa rezultant? de 4 ani ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../27.04.2010 pronun?at? de Judec?toria Tulcea in componentele sale:
      - pedepsele de 3 ani inchisoare ?i 2 ani inchisoare aplicate prin sentin?a penal? nr..../09.01.2009 pronun?at? de Judec?toria Roman;
      - pedepsele de 1 an ?i 6 luni inchisoare, 1 an inchisoare, 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicate prin sentin?a penal? nr..../20.06.2008 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?;
      - pedepsele aplicate prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam? ?i pedepsele aplicate prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, contopite in pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni inchisoare, care s-a ad?ugat la pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.
      Va constata c? infrac?iunile pentru care s-au aplicat cele dou? pedepse de cate 1 an ?i 6 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, respectiv infrac?iunile pentru care s-au aplicat cele dou? pedepse de cate 3 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, sunt concurente.
      In baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal va contopi aceste pedepse, men?ionate anterior, ?i va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 an ?i 6 luni inchisoare.
      Apoi, va constata c? infrac?iunile pentru care s-au aplicat pedepsele de 3 ani inchisoare ?i 2 ani inchisoare prin sentin?a penal? nr..../09.01.2009 pronun?at? de Judec?toria Roman, respectiv infrac?iunile pentru care s-au aplicat pedepsele de 1 an ?i 6 luni inchisoare, 1 an inchisoare, 1 an ?i 6 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../20.06.2008 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, precum ?i infrac?iunea care face obiectul prezentei cauze, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 7 ani inchisoare, sunt concurente.
      In baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal, art.... alin.2 Cod penal va contopi aceste pedepse, men?ionate anterior, ?i va aplica pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare.
      In baza art.83 alin.1 Cod penal va cumula pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare cu pedeapsa de 7 ani inchisoare, in final inculpatul va executa pedeapsa de 8 ani ?i 6 luni inchisoare.
       La stabilirea pedepsei accesorii instan?a va avea in vedere principiile stabilite pe cale jurispruden?ial? de Curtea European? a Drepturilor Omului, apreciind in concret necesitatea complinirii func?iei de constrangere specific? pedepsei privative de libertate cu necesitatea indep?rt?rii inculpatului de la activit??ile care presupun increderea public? ori exerci?iul autorit??ii de stat. V?zand ?i prevederile art.71 alin.3 C.pen., fa?? de natura ?i gravitatea infrac?iunii, instan?a apreciaz? c? inculpatul este nedemn de a fi ales in autorit??ile publice sau in func?ii elective publice ?i de a ocupa o func?ie implicand exerci?iul autorit??ii de stat. Prin urmare, in baza art.71 Cod penal instan?a va interzice acestuia drepturile prev?zute de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a ?i lit.b Cod penal.
      In baza art.... alin.3, art.88 Cod penal va deduce din pedeaps? perioada executat? de la 13.08.2008 la 03.02.2012.
      Conform art.35 Cod penal se va men?ine m?sura de siguran?? a confisc?rii radiocasetofonului auto ?i a trusei medicale auto, dispus? prin s.pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?.
      Instan?a, pentru a nu crea o situa?ie mai grea inculpatului in propria cale de atac, va respinge, ca neintemeiat?, solicitarea Ministerului Public de a se dispune fa?? de inculpatul ... m?sura de siguran?? prev. de art. 116 C. pen. respectiv interdic?ia de a se afla pe raza mun. Bucure?ti o perioad? determinat? de timp.
      Instan?a va admite cererea de reexaminare a amenzii judiciare ?i dispune scutirea numitului ... de amenda judiciar? aplicat? prin incheierea de ?edin?? din data de 28.06.2011 avand in vedere c? s-a f?cut dovada c? acesta a depus demersurile pentru aducerea in instan?? a martorului citat cu mandat de aducere cu inso?itor.
      Sub aspectul laturii civile se va lua act c? partea v?t?mat? ... nu s-a constituit parte civil? in cauz?.
      In baza art.118 alin.1 lit.e Cod penal se va confisca de la inculpatul ... suma de 50 lei, dobandit? in urma vanz?rii unuia din telefoanele sustrase p?r?ii v?t?mate – telefonul Nokia.
       In baza art.191 alin.1, 2 Cod procedur? penal? inculpa?ii vor fi obliga?i la plata a cate 700 lei fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile pentru asisten?a juridic? din oficiu, in cuantum de 300 lei fiecare, se pl?tesc conform Protocolului incheiat intre Ministerul Justi?iei ?i Uniunea Na?ional? a Barourilor din Romania.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE
      IN NUMELE LEGII
       HOT?R??TE:

      In baza art.334 Cod procedur? penal? dispune schimbarea incadr?rii juridice re?inute in rechizitoriu pentru inculpatul ... din infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit. b ?i c, alin.21 lit. a Cod penal cu aplic. art.37 lit. a Cod penal in infrac?iunea prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit. b ?i c, alin.21 lit. a Cod penal.
      In baza art. 211 alin.1, alin.2 lit. b ?i c, alin.21 lit. a Cod penal cu aplic. art.37 lit. b Cod penal condamn? pe inculpatul ..., fiul lui ..., n?scut la data de ... in Bucure?ti, domiciliat in Bucure?ti, ....., cunoscut cu domiciliul ?i in Bucure?ti, ....., la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie in stare de recidiv? postexecutorie.
      In baza art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal.
      In baza art.88 Cod penal deduce din pedeaps? durata re?inerii ?i arest?rii preventive, de la 24.03.2009 la 22.04.2009.
      In baza art.211 alin.1, alin.2 lit. b ?i c, alin.21 lit. a Cod penal, condamn? pe inculpatul ..., fiul lui ...., n?scut la data de .... in comuna ...., jude?ul ..., domiciliat in comuna ..., sat ...., jude? Nea...m? ?i f.f.l. in Bucure?ti, ?os. ... nr. ...., CNP ...., la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
      In baza art.83 alin.1 Cod penal revoc? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?.
      In baza art.83 alin.1 Cod penal revoc? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei de 3 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?.
      Descontope?te pedeapsa rezultant? de 4 ani ?i 6 luni inchisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr..../27.04.2010 pronun?at? de Judec?toria Tulcea in componentele sale:
      - pedepsele de 3 ani inchisoare ?i 2 ani inchisoare aplicate prin sentin?a penal? nr..../09.01.2009 pronun?at? de Judec?toria Roman;
      - pedepsele de 1 an ?i 6 luni inchisoare, 1 an inchisoare, 1 an ?i 6 luni inchisoare aplicate prin sentin?a penal? nr..../20.06.2008 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?;
      - pedepsele aplicate prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam? ?i pedepsele aplicate prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, contopite in pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni inchisoare, care s-a ad?ugat la pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.
      Constat? c? infrac?iunile pentru care s-au aplicat cele dou? pedepse de cate 1 an ?i 6 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../14.11.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, respectiv infrac?iunile pentru care s-au aplicat cele dou? pedepse de cate 3 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../31.03.2006 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, sunt concurente.
      In baza art.33 lit. a, art.34 lit. b Cod penal contope?te aceste pedepse, men?ionate anterior, ?i aplic? pedeapsa cea mai grea, de 1 an ?i 6 luni inchisoare.
      Constat? c? infrac?iunile pentru care s-au aplicat pedepsele de 3 ani inchisoare ?i 2 ani inchisoare prin sentin?a penal? nr..../09.01.2009 pronun?at? de Judec?toria Roman, respectiv infrac?iunile pentru care s-au aplicat pedepsele de 1 an ?i 6 luni inchisoare, 1 an inchisoare, 1 an ?i 6 luni inchisoare prin sentin?a penal? nr..../20.06.2008 pronun?at? de Judec?toria Piatra Neam?, precum ?i infrac?iunea care face obiectul prezentei cauze, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 7 ani inchisoare, sunt concurente.
      In baza art. 33 lit. a, art.34 lit. b Cod penal, art.... alin.2 Cod penal contope?te aceste pedepse, men?ionate anterior, ?i aplic? pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare.
      In baza art.83 alin.1 Cod penal cumuleaz? pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare cu pedeapsa de 7 ani inchisoare, in final inculpatul execut? pedeapsa de 8 ani ?i 6 luni inchisoare.
       In baza art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art.64 alin.1, lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal.
      In baza art. ... alin.3 ?i art.88 Cod penal deduce din pedeaps? aplicat? mai sus perioada deja executat? de la 13.08.2008 la data de 03.02.2012.
      Men?ine m?sura de siguran?? a confisc?rii radiocasetofonului auto ?i a trusei medicale auto, dispus? prin s. pen. nr..../2006 a Judec?toriei Piatra Neam?.
      Ia act c? partea v?t?mat? ..., domiciliat in Bucure?ti, str. ..., nu s-a constituit parte civil? in cauz?.
      In baza art. 118 alin.1 lit. e Cod penal confisc? de la inculpatul ... suma de 50 lei.
      Respinge, ca neintemeiat?, solicitarea Ministerului Public de a se dispune fa?? de inculpatul ... m?sura de siguran?? prev. de art. 116 C. pen. respectiv interdic?ia de a se afla pe raza mun. Bucure?ti o perioad? determinat? de timp.
      Admite cererea de reexaminare a amenzii judiciare ?i dispune scutirea numitului .... de amenda judiciar? aplicat? prin incheierea de ?edin?? din data de 28.06.2011.
       In baza art.191 alin.1, 2 Cod procedur? penal? oblig? pe inculpa?i la plata a cate 700 lei fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.
      Onorariile pentru asisten?a juridic? din oficiu, in cuantum de 300 lei fiecare, se pl?tesc conform Protocolului incheiat intre Ministerul Justi?iei ?i Uniunea Na?ional? a Barourilor din Romania.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronun?are pentru Ministerul Public ?i inculpatul ... ?i de la comunicare pentru celelalte p?r?i.
Pronun?at? in ?edin?? public?, azi, 28.03.2012.
      
      PRE?EDINTE,                                                                               GREFIER,                                                                                                              

12


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Talharie

talharie - Hotarare nr. 6711 din data de 09.05.2017
talharie - Sentinta penala nr. 954 din data de 14.12.2017
Talharie (art.211 C.p.) - Sentinta penala nr. 19 din data de 21.03.2013
Talharie - Sentinta penala nr. SP62/2007 din data de 31.03.2009
Executarea efectiva a pedepsei inchisorii .Asigurarea indeplinirii scopurilor si functiei pedepsei .Mentinerea in apel a hotararii de condamnare - Decizie nr. 236 din data de 22.09.2010
Individualizarea judiciara a pedepsei Circumstante atenuante - Decizie nr. 21 din data de 01.02.2010
Corecta individualizare a pedepsei sub aspectul cuantumului si a modului de executare - Decizie nr. 44 din data de 24.02.2010
Talharie - Sentinta penala nr. 470 din data de 26.08.2009
Retinand in mod intemeiat varianta agravanta a tentativei de omor prev. de art. 176 lit. d Cod penal, instanta de fond a apreciat in mod judicios ca in speta nu sunt aplicabile prevederile art. 3201 Cod procedura penala referitoare la judecarea cauzei i - Decizie nr. 3/Ap din data de 21.02.2013
Activitatea infractionala a inculpatului major care in baza unei intelegeri anterioare cu inculpatii minori, autori ai unei infractiuni de talharie in forma continuata, promite autorilor ajutor in valorificarea la casele de amanet bunurilor obtinute in - Decizie nr. 125/R din data de 14.02.2013
Talharie. Forma agravata a savarsirii de doua sau mai multe persoane impreuna. - Decizie nr. 1041 din data de 08.10.2012
Talharie. Forma agravata a savarsirii de doua sau mai multe persoane impreuna. - Decizie nr. 847 din data de 05.07.2012
Talharie. Continut obiectiv al infractiunii. - Decizie nr. 60 din data de 14.03.2011
Talharie. Notiunea de arma. Folosirea unui pistol de jucarie la comiterea faptei. Incadrare juridica. - Decizie nr. 620 din data de 15.10.2009
Talharie. Stabilirea modalitatii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare. - Decizie nr. 528 din data de 05.09.2009
Talharie savarsita in forma continuata. Mai multe infractiuni de talharie in concurs real. Distinctie. - Decizie nr. 80/A din data de 14.02.2006
Talharie si violare de domiciliu. Concurs de infractiuni. - Decizie nr. 30/A din data de 12.01.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015