InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Contractul de concesiune

(Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Activitati economice (infractiuni privind regimul lor) | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

DECIZIE Nr. 517/R         
       Sedinta publica din 08.06.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE : A. .
JUDECATOR : S.  C.
JUDECATOR : M. D.
GREFIER : M.M.

      Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurenta reclamanta PRIMARIA COMUNEI H., impotriva sentintei civile nr.2728/27.02.2012, pronuntata de Judecatoria B. in dosar nr.17706/197/2011 in contradictoriu cu intimata parata SC SEBANA SRL, avand ca obiect „ pretentii”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica  se prezinta consilierul juridic I.M., pentru recurenta reclamanta Primaria Comunei H.si depune imputernicire.
      Procedura de citare este  legal  indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier ;
La intrebarea instantei, reprezentantul recurentei reclamante invedereaza ca nu are chestiuni prealabile de invocat si probe noi de solicitat in recurs.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de solicitat, instanta in baza dispozitiilor art.150 Cod procedura civila, declara inchise dezbaterile si acorda cuvantul asupra cererii de recurs.
Reprezentantul recurentei reclamante Primaria Comunei H. solicita admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea in tot a sentintei recurate si obligarea intimatei la plata debitului actualizat, fara cheltuieli de judecata.
Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta ramane in pronuntare asupra recursului.

TRIBUNALUL

      Deliberand asupra recursului de fata, retine ca:
      Prin sentinta civila nr.2728 din data de 27.02.2012 Judecatoria B. a respins actiunea formulata de reclamanta PRIMARIA COMUNEI H., in contradictoriu cu parata SC S. S.R.L.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
      Intre parti s-a incheiat contractul de concesiune nr. 6900/7.11.2007, reclamanta avand calitatea de concedent, iar parata cea de concesionar, obiectul contractului constituindu-l concesionarea lotului nr. 5 inscris in CF 9375 Harman, identificat prin nr. cadastral 2184, in suprafata de 4.294 m.p.
      Contractul de concesiune a fost incheiat in urma desfasurarii procedurii de licitatie din data de 19.09.2007, conform inscrisurilor depuse la dosar.
      Oferta de a contracta, respectiv conditiile in care urma sa se incheie contractul de concesiune sunt expuse in “ documentatie atribuire privind concesionarea terenului din perimetrul zonei industriale H., destinat activitatilor de productie si servicii “, lotul 5 fiind atribuit paratei in urma licitatiei, conform procesului verbal.
      Ori, in anexa la aceasta documentatie de atribuire este mentionat si procesul verbal de predare-primire a parcelei concesionate ( model orientativ ).
      Prin urmare, sustinerea reclamantei ca nu avea prevazuta in contract obligatia de predare nu este fundamentata.
      Chiar daca nu este prevazuta expres in contract, aceasta obligatie este rodul intalnirii celor doua manifestari de vointa ale partilor contractante, oferta facuta de reclamanta cuprinzand si asumarea de catre aceasta a obligatiei de predare.
      De asemenea, in speta se poate recurge si la regula de interpretare a contractelor potrivit careia clauzele obisnuite intr-un act juridic se subinteleg, desi nu sunt stipulate expres.( art. 981 C.civ. in vigoare la data incheierii contractului ).
      In mod evident, desi nu este stipulata expres, obligatia de a preda efectiv bunul ce formeaza obiectul concesiunii revine concedentului, deoarece prin contract se transfera posesia si folosinta bunului, prin urmare acesta trebuie predat efectiv concesionarului.
      Intrucat reclamanta nu si-a indeplinit aceasta obligatie, in mod pertinent s-a invocat exceptia de neexecutare a contractului - exceptie de drept substantial de catre partea parata, fiind intrunite toate conditiile invocarii acesteia (contractul de concesiune este un contract sinalagmatic, obligatiile reciproce ale partilor isi au temeiul in acelasi contract, reclamanta nu
si-a executat obligatia de a preda bunul ce formeaza obiectul concesiunii, si nici nu s-a facut dovada culpei paratei in neindeplinirea obligatiei de catre reclamanta ) motiv pentru care instanta a respins cererea formulata, aceasta fiind neintemeiata.
Impotriva acestei sentinte a formulat recurs in termen legal reclamanta PRIMARIA COMUNEI H., solicitand admiterea acestuia si modificarea in tot a hotararii atacate,in sensul admiterii actiunii.
      In motivarea recursului, recurenta a aratat ca, nici in contractul de concesiune, nici in caietul de sarcinii, nu este stipulata vreo obligatie a concedentului de a intocmi proces-verbal de predare-primire.
      Diligentele in vedere obtinerii extrasului de carte funciara trebuiau sa caracterizeze conduita concesionarului pentru a obtine rezultatul, in speta predarea parcelei si realizarea in termen a obiectivelor prevazute in contract.
      Pasivitatea este ceea ce a caracterizat conduita paratei de la data semnarii contractului-07.11.2007 si pana la rezilierea acestuia.
      Caietul de sarcini prevede, la pct.6 lit.f., faptul ca, „in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura a conduce la imposibilitatea exploatarii bunului, va notifica de indata acest fapt concedentului”.
      In cazul de fata, intimata nu a solicitat recurentei extras CF in vederea demararii investitiei.
      Intimata nu a depus intampinare, in conformitate cu dispozitiile art.308 C.proc.civ.
      Cererea de recurs  este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
      Examinand sentinta recurata, in raport de motivele aratate in cererea de recurs, de actele si lucrarile dosarului, precum  si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:
      In mod gresit instanta de fond a retinut ca reclamanta nu si-a indeplinit obligatia de predare a bunului ce formeaza obiectul concesiunii, motiv pentru care actiunea reclamantei este neintemeiata.
      Astfel, nu exista nicio clauza in cuprinsul contractului de concesiune sau in caietul de sarcini care sa oblige concesionara la predarea efectiva a terenului ce face obiectul concesiunii.
      Parcela de teren ce formeaza obiectul contractului de concesiune este clar identificata atat in contractul de concesiune, cat si in documentele de carte funciara, la care cesionara ar fi avut acces daca ar fi dorit acest lucru.
      Sustinerea intimatei din intampinarea depusa in fata instantei de fond, potrivit careia era necesara incheierea unui proces-verbal in care sa se consemneze faptul predarii terenului si extrasul de carte funciara, nu poate fi retinuta de catre instanta, in lipsa unei obligatii asumate de concedent in acest sens. Simplul fapt al existentei unui model de proces-verbal de predare-primire, anexa la documentatia de atribuire, nu implica obligativitatea intocmirii unui astfel de act, in lipsa unei obligatii exprese inscrise in contract sau in caietul de sarcini.
      Instanta retine si faptul ca, daca concesionara intimata ar fi fost impiedicata sa ia in posesie terenul ce face obiectul contractului, aceasta avea la indemana posibilitatea de a o notifica de indata pe concedenta, conform dispozitiilor pct.6 lit.f din caietul de sarcini, fapt ce nu s-a intamplat in cauza de fata.
      In consecinta, actiunea in pretentii formulata de reclamanta, avand ca obiect plata redeventei neachitate la scadenta de catre parata si a majorarilor de intarziere prevazute in contractul de concesiune, este intemeiata, urmand a fi admisa de catre instanta.
      In consecinta, avand in vedere dispozitiile art.3 alin.1, art.7 alin.4 , art.7 alin.7 din contractul de concesiune nr. 6900/7.11.2007, 304 pct.9 si art.312 alin.1 Cod procedura civila, urmeaza sa admita recursul declarat impotriva sentintei civile nr.2728 din data de 27.02.2012, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o va modifica in tot, si in consecinta:
      -va admite actiunea formulata de reclamanta Primaria Comunei H., in contradictoriu cu parata SC S. S.R.L.;
      -va obliga pe parata sa plateasca reclamantei suma de 52.105,02 lei, precum si, in continuare, majorari de intarziere conform Codului de procedura fiscala, calculate la suma de 25.338,89 lei (reprezentand redeventa datorata conform art.7 alin.4 din contractul de concesiune), de la data pronuntarii prezentei decizii si pana la data platii efective.
      In cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE :

      Admite recursul declarat de recurenta Primaria Comunei H., jud.B., impotriva sentintei nr.2728 din data de 27.02.2012, pronuntata de Judecatoria B., pe care o modifica in tot, si in consecinta:
      Admite actiunea formulata de reclamanta Primaria Comunei H., cu sediul in com.H., str.x, nr.x, jud.B., in contradictoriu cu parata SC S. S.R.L., cu sediul procesual ales in mun.Brasov, B-dul x nr.x, ap.x, jud.B..
      Obliga pe parata sa plateasca reclamantei suma de 52.105,02 lei, precum si majorari de intarziere conform Codului de procedura fiscala, calculate la suma de 25.338,89 lei, de la data pronuntarii prezentei decizii si pana la data platii efective.
      Fara cheltuieli de judecata.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 08.06.2012.
       

         PRESEDINTE                          JUDECATOR                           JUDECATOR
  A. O.                   S.  C.                 M. D.


GREFIER
M.M.

Red.   OA / 25.06.2012
Dact.  MM / 26.06.2012  -2ex
Jud. fond – LS P.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Activitati economice (infractiuni privind regimul lor)

refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
Incadrarea juridica data faptelor de producere de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal - Sentinta penala nr. 67 din data de 06.05.2014
Inadmisibilitatea aplicarii dispozitiilor O.U.G. nr.51/1998 si 95/2003, referitoare la valorificarea creantelor bugetare preluate de A.V.A.S., in cadrul procedurii de reorganizare si lichidare judiciara - Decizie nr. 110/R din data de 02.03.2006
Cerere de autorizare a comitetului creditorilor de a introduce actiunea in anularea actelor frauduloase-art.62 din Legea nr.64/l995. Titularul cererii si termenul de formulare a cererii. - Decizie nr. 52/R din data de 07.02.2006
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Contestatie la tabelul preliminar de creante - Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012
Tabelului preliminar rectificativ al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 856/sind din data de 10.04.2012
Creditori-debitori - Sentinta civila nr. 40/CC din data de 21.02.2012
Creante - Sentinta civila nr. 384/SIND din data de 21.02.2012