InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Obligatia de a face si cererea reconventionala

(Sentinta civila nr. 2304/2014 din data de 17.10.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.                                                                                                           Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta Nr. 2304/2014
Sedinta publica de la 17 Octombrie 2014
Completul compus din:
Presedinte M.S.
Grefier M.R.

Pe rol judecarea actiunii promovata de reclamantul A in contradictoriu cu paratii B.C., avand ca obiect obligatia de a face si cererea reconventionala formulata de paratii reconvenienti B. si C. in contradictoriu cu reclamantul parat A..
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul A. si avocat X pentru paratii B si C.  
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza obiectul cauzei, stadiul judecatii si modalitatea de indeplinire a procedurii de citare, precum si faptul ca paratul Primarul comunei Farcasesti a depus la dosarul cauzei raspunsul la solicitarile instantei, dupa care, reclamantul depune la dosarul cauzei adresa nr. 3964 din data de 08.04.2014.
Constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul apreciaza actiunea in stare de judecata si pune in discutie exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei B, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei B si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C invocate prin intampinare si acorda cuvantul pe exceptiile invocate de parati prin intampinare si pe fondul cauzei.
Reclamantul A. avand cuvantul, solicita respingerea exceptiilor invocate de parati prin intampinare si pe fondul cauzei admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
Avocat X pentru paratii avand cuvantul, solicita admiterea exceptiilor invocate prin intampinare considerand ca ar avea calitate procesuala pasiva UATAF.
Pe fondul cauzei, solicita respingerea actiunii avand in vedere ca reclamantul a solicitat sa i se elibereze o adeverinta pe care sa o foloseasca la Y dar nu a facut dovada proprieta?ilor de teren pe care le detine cu titlu conform textelor de lege invocate, deoarece nu detine acte de proprietate in baza carora sa i se elibereze aceasta adeverinta.
Referitor la cererea reconventionala, solicita admiterea cererii reconven?ionale si sa se dispuna rectificarea suprafetei din Registrul agricol pana la 3,33 ha, mentionand ca singurele titluri de proprietate care i-au fost emise si care au putut fi inscrise in Registrul agricol au fost pentru suprafata de 8.417 mp.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei _. la data de _, sub nr. _, reclamantul A. a solicitat instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu paratii B si C. in calitate de presedinte al CLFFF, sa dispuna obligarea paratilor sa-i elibereze adeverinta de proprietate conform registrului agricol din anii 1990, conform cererii depusa de acesta si inregistrata sub nr. .. din _, fiindu-i necesara la Y  pentru intocmirea dosarului de subven?ii agricole.
A aratat reclamantul ca la inregistrarea terenului in registrul agricol, s-a folosit de registrul din anii 1959-1960, al sau personal cat si al tatalui sau, _, decedat si dreptul de mostenire prin impartire cu fratele sau _, ca terenul este inregistrat la Registrul Agricol al comunei F. pentru suprafata totala de 3,63 ha unde a achitat in fiecare an taxele si impozitul fixat de primarie.
Au fost anexate in fotocopie chitanta privind plata impozitului pe cladiri si constructii, fila registru agricol pe anii 1959-1963 pe numele _,  fila registru agricol pe anii 1951-1955 pe numele _ si fila registru agricol pe anii 1959-1963 pe numele _.
Paratii au depus la dosar intampinare prin care au solicitat admiterea exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei .. si declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului _, admiterea exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta si implicit lipsa calitatii procesuale pasive a B. si C - in raport de dispozitiile art. .. si _ din Legea 215/2001, iar pe fond respingerea actiunii formulata de reclamant si admiterea cererii reconventionala in sensul de a se anula pozitia de rol _ pe titular .. pentru 2, 9730 ha, urmand a fi mentinuta pentru: a) suprafata de 4870 mp dupa cum urmeaza T3, P 188/19 suprafata de 0,2040 ha categorie arabil, T3, P 180/19 suprafata de 0,1870 ha categoria vii, T3 P180/19/1 suprafata de 0,0960 ha categoria pasuni plus tufaris conform adeverintei nr. 1947/15.11.2006; b) suprafata de 1595 mp situat in T16, P47, categoria fanete conform adeverintei nr. 1947/23.09.1998; c) suprafata de 752 mp, dupa cum urmeaza: 0,0282 ha categoria livezi situat in T20, P617 si suprafata de 0,0470 ha categoria curti constructii T20 P618 conform adeverinte 1947/22.07.1998 si d) suprafata de 1200 mp categoria pasuni, T17, P67 conform adeverintei 1947/05.12.1996.
Ca o chestiune prealabila paratii au aratat ca se impune ca reclamantul sa-si precizeze cerere de chemare in judecata, in sensul de a indica obiectul cererii de chemare in judecata, respectiv refuzul autoritatii de a solutiona cererea asa cum este reglementat de dispozitiile art. 2 litera I din Legea 554/2004 sau solicita o adeverinta de proprietate in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, sa precizeze suprafata de teren pentru care solicita emiterea adeverintei pentru Y si actele cu care intelege sa dovedeasca proprietatea si inscrierea in registrul de rol, motivarea in drept si in fapt a cererii in raport de dispozitiile art. 194 alineat 1 litera d, fiind necesar a se preciza daca temeiul de drept este constituit de dispozitiile art. 8 din Legea nr. 554/2004 sau o actiune in fond funciar in temeiul Legii nr. 18/1991.
In ceea ce priveste exceptiile invocate paratii au aratat ca in conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 Primaria reprezinta structura functionala cu activitate permanenta constituita din primar, viceprimar, secretarul unitatii administrativ teritoriale si aparatul de specialitate al primarului, avand drept scop solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale, in raport de aceste aspecte fiind invocata exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Farcasesti iar in raport de dispozitiile art. 62 si 63 din Legea nr. 215/2001 fata de care Primarul nu elibereaza adeverinte de proprietate (adeverinte de rol) a fost invocata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C.
Au mai aratat paratele ca in cazul in care se invedereaza ca cererea este justificata de refuzul autoritatii de a emite o adeverinta de rol si nu o adeverinta de proprietate in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, inteleg sa invoce necompetenta materiala a Judecatoriei _., solicitand declinarea competentei in favoarea Tribunalului _.
De asemenea, au aratat ca in masura in care se sustine culpa paratelor in refuzul de a solutiona cererea _, solicita respingerea actiunii ca nefondata intrucat solicitarea reclamantului a fost solutionata, fiind comunicat raspunsul nr. _., raspuns ce nu a fost atacat in termen la emitent potrivit Legii nr. 554/2004.
In ceea ce priveste cererea reconventionala paratii au aratat ca sunt aplicabile Normele Tehnice din _ de completare a registrului agricol pentru 2010-2014, respectiv art. 25, art.2, art.6 si art.5 din Ordonanta 28/2008.
Din textele legale mentionate reiese ca pentru completarea si inscrierea la registrul agricol a suprafetelor de teren este necesara depunerea unui contract de arendare sau existenta unui act de proprietate.
Petentul a figurat in perioada 2010-2014 cu suprafata de 3,33 ha in anul 2010 si 3,63 ha in perioada 2011-2014. La baza acestor inscrieri a stat doar declaratia reclamantului, acesta semnand in registrul agricol la capitolul "Semnatura declarantului" pentru anii 2010-2013.
 Inscrierea este eronata, existand acte de proprietate doar pentru suprafata de teren de 0,4870 ha prin adeverinta 1947/15.11.2006, suprafata de 0,1595 ha prin adeverinta nr. _, suprafata de 0,0752 ha prin adeverinta nr. _, suprafata de 0,12 ha prin adeverinta _, deci pentru un total de 8417 mp, in aceste conditii impunandu-se anularea pozitiei de rol pentru 2,9730 ha..
Au fost anexate in fotocopie fila registru agricol pe anii 2010 - 2014 pe numele reclamantului, adresa nr. .., cererea inregistrata sub nr. _, adeverinta nr. _ adeverinta nr. .., adeverinta nr. .., adeverinta nr. _, solicitand judecata si in lipsa.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare prin care a solicitat admiterea exceptiei necompetentei materiale a Judecatoriei .., aratand ca este competent in a solutiona cererea Tribunalului _., fiind o actiune privind refuzul nejustificat de a solutiona o cerere, sa se respinga exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B. si C. invocate de parate, intrucat primaria este autoritatea emitenta a adeverintei conforma cu registrul agricol iar primarul este cel care semneaza adeverinta, ca s-a prezentat cu extrasul de pe fila registru agricol 1959-1963, iar pentru suprafetele inscrise declarativ in registrul agricol a fost validat de Comisia Judeteana, insa comisia locala nu i-a eliberat decat partial titlul de proprietate, avand pe rol dosarul nr. _ pentru eliberare titlu. Cu privire la cererea reconventionala, a solicitat respingerea acesteia, aceasta putand fi formulata pe cale separata.
Prin sentinta civila nr. _ din data de .. pronuntata de Judecatoria _ in dosarul nr. .. a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu invocata de parate si declinata competenta de solutionare a cauzei formulata de reclamantul A., in contradictoriu cu paratii B. si C. - in calitate de presedinte al CLFFF, in favoarea Tribunalului _..
S-a retinut din cuprinsul sentintei ca cererea principala, se incadreaza in dispozitiile art. 2 alineat 2 din Legea nr. 554/2004, respectiv refuzul de a solutiona o cerere administrativa, competenta fiind instanta de contencios administrativ din cadrul Tribunalului _.. Cum cererea reconventionala nu a putut fi disjunsa in aceasta faza procesuala intrucat cererea principala este de competenta unei alte instante, in baza art. 131  raportat la art. 2 din Legea 554/2004,  instanta a admis exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei _ si a declinat competenta de solutionare atat a cererii principale cat si a cererii reconventionale, in favoarea Tribunalului _
Pe rolul Tribunalului .. cauza a fost  inregistrata la data de _, sub nr. _, fiind citate partile.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisuri.
La termenul de judecata din data de _ instanta a pus in discutie exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei B, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei B si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C. invocate prin intampinare si a acordat cuvantul pe exceptiile invocate de parati prin intampinare si pe fondul cauzei.
Analizand cu prioritate exceptiile invocate instanta retine urmatoarele:
In ceea ce priveste exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a B  instanta retine ca prin capacitate procesuala se intelege aptitudinea generala de a dobandi si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii, in plan procesual pentru a valorifica in justitie dreptul sau interesul in legatura cu care s-a nascut litigiul. Potrivit dispozitiilor art. 77 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, primaria este o structura functionala cu activitate permanenta din care fac parte primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului si care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, si prin urmare, in conditiile in care primaria nu are personalitate juridica, nefiind instituita ca persoana juridica prin lege si nici nu exista un act administrativ de infiintare a acesteia, care sa-i confere personalitate juridica, aceasta nu poate avea in cauza capacitate procesuala de folosinta.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei B. , tinand seama de precizarile facute cu privire la exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a B. , neavand folosinta drepturilor civile, primaria nu poate fi parte in judecata potrivit dispozitiilor art. 56 Cod procedura civila si pe cale de consecinta nu are nici calitate procesuala pasiva in cauza.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C. , instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 6 din OG nr. 28/2008 primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale. Pe cale de consecinta, tinand seama ca in prezenta cauza reclamantul a solicitat eliberarea unei adeverinte cu privire la terenurile inscrise in registrul agricol iar conform dispozitiei legale mentionate primarul are obligatia de a lua masuri pentru furnizarea datelor din registru, instanta retine ca Primarul comunei Farcasesti are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza.
Pe fondul cauzei, instanta retine ca prin cererea inregistrata la B. sub nr. _. reclamantul A. a solicitat eliberarea unei adeverinte dupa registrul agricol, fiindu-i necesara la X, cu adresa nr. _, Primaria comunei Farcasesti comunicand reclamantului ca raspuns la cererea mentionata anterior ca in conformitate cu Ordonanta nr. 28/27.08.2008, inscrierea datelor in Registrul agricol se face pa baza declaratiei date pe propria raspundere insotita de documente care nu au fost depuse la Biroul Agricol, solicitand prezentarea acestora.
Instanta constata ca in raport de continutul adresei nr. _, nu se poate retine ca prin aceasta a fost solutionata cererea formulata de reclamant si inregistrata sub nr. _, cerere care nu a fost nici respinsa si nici solutionata in sensul comunicarii datelor solicitate, prin adresa respectiva nefacandu-se altceva decat sa i se comunice reclamantului o dispozitie din OG nr. 28/2008.
Cum, in conformitate cu dispozitiile art. 2, alineat 3 din Ordinul 3241/2010 privind Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 toate datele din registrul agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, au caracter de interes public, reclamantul avand astfel dreptul sa i se comunice datele solicitate prin cererea inregistrata la Primaria comunei Farcasesti sub nr. 1986/03.03.2014.
In ceea ce priveste cererea reconventionala prin care paratii au solicitat anularea pozitiei de rol nr. 168, ROL 1597, deschisa pe numele titularului A  pentru _. ha pe motiv ca datele inscrise la aceasta nu au fost sustinute de inscrisuri doveditoare, instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 8, alineat 1 din OG nr. 28/2008 inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
Din dispozitia legala mentionate rezulta ca in cazul persoanelor fizice inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu, conditia ca declaratia sa fie insotita de documente fiind prevazuta numai pentru persoanele juridice.

De asemenea, conform art. 3, alineat 1, litera b din OG nr. 28/2008 registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume: terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii. Pentru terenurile inscrise in cartea funciara se va mentiona numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz iar conform art. 6, alineat 2 din Ordinul 3241/2010 privind Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii. In cazul in care nu exista documente, inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face pe baza declaratiei date sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii.
Din dispozitiile legale mentionate rezulta ca inscrierile in Registrul agricol se pot face si numai pe baza declaratiei data sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei in situatia in care nu exista documente justificative.
Pe cale de consecinta instanta retine ca fiind neintemeiata apararea reconvenientilor in sensul ca cererile de inscriere in registrul agricol trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente justificative.
In ceea ce priveste sustinerea din cererea reconventionala in sensul ca reclamantul nu justifica cu acte dreptul de proprietate decat pentru suprafetele de 4870 mp (T3, P 188/19 suprafata de 0,2040 ha categorie arabil, T3, P 180/19 suprafata de 0,1870 ha categoria vii, T3 P180/19/1 suprafata de 0,0960 ha categoria pasuni plus tufaris conform adeverintei nr. 1947/15.11.2006); 1595 mp situat in T16, P47, categoria fanete conform adeverintei nr. 1947/23.09.1998; suprafata de 752 mp (0,0282 ha categoria livezi situat in T20, P617 si suprafata de 0,0470 ha categoria curti constructii T20 P618 conform adeverinte 1947/22.07.1998) si 1200 mp categoria pasuni, T17, P67 conform adeverintei 1947/05.12.1996, instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 3, alineat 1, litera b din OG nr. 28/2008 in registrul agricol se inscriu nu numai datele cu privire la terenurile aflate in proprietatea titularului de rol si a familiei sale ci si terenurile pe care acestia le au in folosinta astfel ca, chiar daca sustinerile reconvenientilor ar fi adevarate, aspectele invocate nu sunt de natura sa conduca prin ele insele la concluzia ca inscrierile din registrul agricol analizat sunt nereale.
Mai mult, instanta retine ca OG nr. 28/2008 si Ordinul 3241/2010 privind Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 prevad o procedura speciala de inscriere respectiv de modificare a inscrierilor in registrul agricol, anularea inscrierilor din registrul agricol neputand fi solicitata direct instantei de judecata.
Astfel, se retine ca  in conformitate cu dispozitiile art. 9 din OG nr. 28/2008 inscrierea datelor in registrul agricol se face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre persoanele carora le revin, prin dispozitie a primarului respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor. Secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
Aceleasi dispozitii se regasesc si in Ordinul 3241/2010 privind Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014, conform art. 7 din acesta inscrierea datelor in registrul agricol pe suport hartie si in format electronic, completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrul agricol respectiv se fac la nivelul fiecarei localitati de catre persoanele carora le revine, prin dispozitie a primarului respectiv, aceasta atributie. Secretarul localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localitatii.
Pe cale de consecinta, in masura in care persoanele carora le revine, prin dispozitie a Primarului comunei Farcasesti, obligatia de inscriere in registrul agricol pe suport hartie si in format electronic, de completare, tinere la zi si centralizare a datelor din registrul agricol respectiv constata ca datele inscrise in registrul agricol al unei persoane nu corespund realitatii trebuie sa urmeze procedura de modificare a acestora prevazuta de OG nr. 28/2008 si respectiv Ordinul 3241/2010 privind Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014, neputand fi adresata direct instantei o cerere de anulare a inscrierilor din registrul agricol.
Avand in vedere considerentele expuse instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Farcasesti si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C. si pe cale de consecinta sa respinga actiunea formulata de reclamantul A. in contradictoriu cu parata Primaria comunei Farcasesti ca fiind introdusa in contradictoriu cu o persoana fara capacitate procesuala de folosinta, sa respinga exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C., sa admita actiunea formulata de reclamantul A. in contradictoriu cu paratul C., sa oblige paratul C. sa elibereze reclamantului adeverinta solicitata prin cererea inregistrata la C. sub nr. _. si sa respinga cererea reconventionala formulata de paratul C., retinand ca in masura in care s-a retinut ca C. nu are capacitate procesuala de folosinta si nici calitate procesuala pasiva in prezenta cauza, nu putea formula cerere reconventionala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a C. si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C.
Respinge actiunea formulata de reclamantul A. in contradictoriu cu parata C. ca fiind introdusa in contradictoriu cu o persoana fara capacitate procesuala de folosinta.
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului B..
Admite actiunea formulata de reclamantul A., in contradictoriu cu paratul B.
Obliga paratul B. sa elibereze reclamantului adeverinta solicitata prin cererea inregistrata la C sub nr.
Respinge cererea reconventionala formulata de paratul B.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 17 Octombrie 2014, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE
M.S. GREFIER
R.M.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015