Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau

(Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Carte Funciara; Chemare in judecata (actiuni, cereri); Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau .

Potrivit art.36 C.pr.civ., calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.
Potrivit art. 40 C.pr.civ. cererile facute de o persoana care nu are capacitatea procesuala sunt nule, sau dupa caz , anulabile . De asemenea, in cazul lipsei calitatii procesuale sau a interesului, instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca fiind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate , ori ca lipsita de interes, dupa caz. R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIA nr. 431
Sedinta publica din data de 03 aprilie 2015
Completul constituit din:
PRESEDINTE: OCP
Judecator: VB
Grefier: ODM

Pe rol fiind solutionarea apelului declarat de apelanta petenta S.C. TS S.A. impotriva sentintei civile nr. 2047 din 24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. _, avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).
La apelul nominal facut in sedinta publica a lipsit apelanta petenta S.C. TS S.A.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca la data de 31.03.2015, apelanta a depus la dosar precizari in doua exemplare. De asemenea, a mai referat ca aceasta a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
     
TRIBUNALUL

Asupra apelului de fata,
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti sub nr. _, inaintata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, petenta S.C. TS S.A. a solicitat revocarea/anularea incheierii de respingere nr. 44909 la cererea nr. 44909/21.07.2014; revocarea/anularea incheierii de respingere nr. 40248 la cererea nr. 40248/30.06.2014; obligarea OCPI Gorj sa receptioneze documentatia cadastrala, obiect al cererii nr. 40248/03.06.2014, prin atribuire de  numar cadastral ?i obligarea OCPI Gorj sa inscrie in cartea funciara dreptul de  proprietate al Statului Roman - domeniu public - asupra imobilului "Teren cu stalpul LEA".
In motivarea plangerii s-a aratat ca in fapt, cererea formulata de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A. (CNTE "TRANSELECTRICA" S.A.) - Sucursala de Transport Pitesti, prin persoana juridica   S.C. TS S.A. autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a fost inregistrata la BCPI Targu Jiu cu nr. 40248/30.06.2014, fiind solicitata dezmembrarea imobilului nr. cad. 35259 in incinta caruia se afla un stalp al retelei de transport a energiei electrice.
Ca, potrivit dispozitiilor legale, terenurile pe care sunt amplasati stalpii retelelor de  transport a energiei electrice sunt in proprietatea publica a statului.
Ca, din incheierea de  respingere rezulta ca a fost intocmit un referat de  respingere de catre serviciul de  cadastru din cadrul OCPI Gorj potrivit caruia "Dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 se va receptiona la solicitarea proprietarului tabular, respectandu-se  prevederile art. 15 din Ordinul nr. 634/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?i intrucat in cartea funciara nu se regaseste nici o constructie, dezmembrarea se va face in concordanta cu informatiile existente in aceasta carte funciara".
S-a precizat, cu privire la proprietarul terenului pe care este amplasat stalpul LEA, ca potrivit art. 40 alin. (5) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. "In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate".
Ca, imobilul care face obiectul cererii se afla in domeniul public al statului, fiind inscris in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1705/2006.
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 271 din Regulamentul privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, "Inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele  unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciara, se face in baza unei documentatii cadastrale de  dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara. Documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine  actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal".
S-a mai aratat ca, din adresa ANCPI nr. 1034085/20.04.2011, rezulta ca in conditiile in care titularul dreptului de proprietate asupra terenului amplasat in incinta imobilului proprietate  a unei persoane fizice/juridice este Statul Roman, declaratiile etc. vor fi semnate de reprezentantii institutiei care  reprezinta Statul Roman.
Ca, potrivit precizarilor din acelasi act, "Referitor la operatiunile de publicitate imobiliara, dezlipirea imobilului va fi evidentiata in cartea funciara fara a fi necesara intocmirea unui act autentic de dezmembrare, iar inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman si a dreptului de concesiune/administrare in favoarea CNTEE "TRANSELECTRICA" S.A. se va realiza in cartea funciara nou infiintata in baza documentatiei cadastrale si a actelor doveditoare ale drepturilor reale imobiliare".
Ca, proprietarii imobilelor ale caror drepturi de proprietate au fost inscrise in cartea funciara vor fi instiintati prin comunicarea incheierii de carte funciara prin care se dispune diminuarea suprafetelor initiale rezulta din adresa ANCPI nr. 316425/27.02.2009, iar regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasati stalpii retelelor electrice a fost analizat chiar si de Curtea de Apel Craiova, iar dispozitiile Deciziei civile nr. 217/2009 sunt extrem de clare.
Ca, pentru stabilirea regimului terenurilor pe care se afla stalpul in litigiu trebuie sa se determine data infiintarii obiectivului energetic ?i cum la data intrarii in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007 obiectivul era dat in folosinta, terenul aferent este proprietatea publica a statului.
Astfel, comparand titlul statului cu titlul emis reclamantei in baza Legii nr. 18/1991, Curtea a retinut ca prima instanta a apreciat corect ca terenul pe care este amplasat stalpul nu apartine reclamantei, chiar Legea nr. 18/1991 excluzand de la reconstituirea dreptului de proprietate privata terenurile apartinand domeniului public afectate unor destinatii speciale, care potrivit art. 5 sunt inalienabile si insesizabile ?i chiar daca titlul reclamantei nu a fost  expres anulat, nulitatea partiala poate fi analizata pe cale de exceptie.
Ca, asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, Legea nr. 13/2007 stabileste prin art. 20 alin. 3 un drept de  servitute legala, dreptul de  proprietate privata putand sa fie limitat potrivit art. 44 alin. 7 din Constitutia Romaniei.
Ca atare, restrangerea dreptului reclamantei este una legala, dictata de interese publice si nu contravine Constitutiei ?i in cazul stalpului care face obiectul cererii curente, data infiintarii obiectivului energetic este 1978 potrivit H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Prin urmare, terenul pe care este amplasat stalpul nu a format obiectul Legii                             nr. 18/1991, fiind exclusa de la reconstituirea dreptului de proprietate privata, in conditiile in care a  fost si este proprietate publica a statului.
Cu privire la existenta sau lipsa constructiei - stalp LEA s-a aratat ca la realizarea documentatiei cadastrale in baza careia a fost atribuit numarul cadastral 35259 persoana autorizata nu a sesizat ca pe terenul in cauza exista o constructie avand peste 40 m inaltime.
Astfel, au fost incalcate dispozitiile art. 24 alin. (2) din Regulament: "Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea si materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar revine  persoanei autorizate".
S-a sus?inut ca documentatia respectiva nu reflecta realitatea din teren, iar limitele imobilului nu au fost identificate in concordanta cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate, in conditiile in care la data intrarii in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007 obiectivul era dat in folosinta, terenul aferent stalpului era si este si in prezent proprietatea publica a statului.
De asemenea, OCPI Gorj/BCPI Tg-Jiu a receptionat o documentatie cadastrala gresit intocmita si a inscris in sistemul integrat de cadastru si carte funciara un imobil in incinta caruia se  afla un teren si o constructie aflate in domeniul public al statului.
S-a precizat ca impotriva incheierii de respingere nr. 40248/2014 s-a formulat cerere de reexaminare, potrivit dispozitiilor legale ?i fara sa se faca o analiza profunda cererea de reexaminare a fost respinsa prin incheierea registratorului-sef nr. 44909/21.07.2014, fiind mentinuta respingerea cererii de dezmembrare avand in vedere ca solicitarile de  dezmembrare nu sunt ale titularilor dreptului de proprietate inscrisi in cartile funciare si stalpii nu se regasesc ca si constructii in cartile funciare deschise.
Ca, inginerul ?ef s-a pronuntat intr-o chestiune care nu apare in fisa postului, fiind strict de  natura juridica (stabilirea titularului dreptului de proprietate), refuza in continuare sa accepte existenta stalpului pe terenul inscris in carte funciara, incalcand in acelasi timp toate dispozitiile legale din domeniu, mentionate anterior.
Pe cale de consecinta, prin trecerea terenului pe care este amplasat stalpul LEA din proprietatea statului in proprietatea privata, a fost incalcat art. 11 alin. (1) din Legea                       nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, care dispune  ca domeniul public este inalienabil, insesizabil si imprescriptibil, iar faptul ca functionarii OCPI Gorj au receptionat documentatii cadastrale fara sa constate ca pe terenurile respective se afla constructii metalice de peste 40 m inaltime, iar aceste  constructii impreuna cu terenul pe care sunt amplasate sunt proprietatea statului este o greseala incontestabila functionarilor                         OCPI Gorj care trebuie remediata.
Astfel, singura modalitate de remediere este dezmembrarea imobilului inscris in cartea  funciara, asa cum este prevazut la art. 271 din Regulamentul privind continutul, modul de  intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului al ANCPI nr. 634/2006.
?i noul regulament, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014 contine dispozitii similare la art. 155.
In drept, au fost invocate urmatoarele acte normative: Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea                             nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Decizia nr.217/2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova; Procedurile si clarificarile ANCPI.
Prin sentinta civila nr. 2047 din 24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. _.a fost respinsa plangerea formulata de petenta S.C. TS S.A.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin cererea inregistrata sub nr. 37599/30.06.2014 petenta S.C. TS S.A. a solicitat Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj dezmembrarea imobilului cu      nr. cadastral 35259 si inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra terenului pe care este amplasat stalpul LEA.
Prin incheierea nr. 40248/03.07.2014 a fost respinsa cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral 35259, inscris in cartea funciara 35259 UAT T. , avand proprietarii:                     S.C. A S.R.L. in cota de 1/1, avand in vedere referatul de respingere, respectiv "dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 se va receptiona la solicitarea proprietarului tabular, respectandu-se prevederile art. 15 din Ordinul nr. 634/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Impotriva incheierii s-a formulat cerere de reexaminare de catre petenta, iar prin incheierea nr. 44909/23.09.2014 a fost respinsa cererea, avand in vedere ca solicitarile de dezmembrare nu sunt ale titularilor dreptului de proprietate inscrisi in cartile funciare, iar stalpii nu se regasesc, ca si constructii, in cartile funciare deschise.
Instanta a retinut ca incheierea de respingerea a cererii a fost emisa in mod legal, dupa verificarea actelor depuse in justificarea cererii de inscriere, conform art. 30 din Legea nr. 7/1996.
Astfel, din observarea inscrisurilor depuse la dosar, instanta a retinut ca imobilul ce a facut obiectul cererii petentei este inscris in cartea funciara 35259, avand proprietar pe                S.C. A S.R.L., in cota de 1/1, petenta invocand ca pe acest teren se afla un stalp al retelei de transport al energiei electrice si terenul aferent este proprietatea publica a statului.
Cu privire la prima cerere, avand ca obiect "a se constata ca terenul pe care este amplasat stalpul retelei de  transport al energiei electrice nu a format obiectul legilor proprietatii", in cazul in care sunt reale sustinerile petentei ca, pe terenul in litigiu, s-a reconstituit dreptul de proprietate unei persoane fizice care a si inscris dreptul in cartea funciara, cea cu nr. 36547, instanta a constatat ca se solita sa se constate  un lucru nereal.
Astfel, in conditiile in care S.C. A S.R.L., titularul cartii funciare  nr. 35259, este proprietarul terenului de 410.813 mp din masuratori, iar pe acest teren exista si stalpul LEA, este evident ca terenul pe care este stalpul a facut obiectul legilor proprietatii, petenta neprocedand la solicitarea anularii titlului proprietarului sau revendicarea terenului ci direct la solicitarea, pe cale administrativa, apoi judiciara, de dezmembrare imobilului cu  nr. cadastral 35259, dar fara respectarea dispozitiilor art. 27 din Ordinul nr. 634/2006.
Potrivit art. 271 alin. 1 din Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, in vigoare la data formularii cererii de inscriere, inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciara, se face in baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara, insa aceste dispozitii stabilesc si ca documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15.
Prin a doua cerere, petenta a solicitat "a se constata ca terenul pe care  este amplasat stalpul retelei de  transport al energiei electrice nu este  proprietatea tertelor persoane", ori, asa cum s-a retinut mai sus, tocmai o persoana fizica are inscris dreptul de proprietate pe terenul in litigiu.
Cu privire la toate cererile formulate de petenta si aratate mai sus, instanta a constatat ca aceasta a dat o interpretare eronata a dispozitiilor legale.
Astfel, cererea de dezmembrare a unui imobil inscris in cartea funciara se face de catre proprietarul tabular, iar acesta este S.C. A S.R.L., documentatia pentru dezlipire (dezmembrare) fiind reglementata de art. 15 din Ordinul nr. 634/2006, iar din actele depuse la dosar nu rezulta ca petenta a realizat aceasta documentatie conform legii, nerezultand nici macar pozitionarea stalpului LEA in teren, suprafata ocupata si cea necesara functionarii acestuia etc.
Petenta a invocat decizia nr. 217/2009 a Curtii de Apel Craiova, dar chiar din textul acesteia rezulta ca in cauza judecata obiectul era cu totul altul, respectiv o solicitare de ridicare a stalpului formulata de proprietarul terenului, instanta facand o comparatie a titlurilor statului si persoanei fizice.
S-a retinut ca in cauza de fata nu se poate face o astfel de comparatie si nici nu se poate ajunge la rezultatul urmarit de petenta, in conditiile in care proprietarul tabular nu este parte in proces, majoritatea cererilor petentei presupunand obligatoriu contradictorialitatea cu titularul dreptului inscris in cartea funciara.
S-a retinut ca se invoca, practic, existenta unei suprapuneri reale a terenului                              S.C. A S.R.L. si terenului statului, acesta din urma cel aferent stalpului LEA, iar potrivit art. 27 lit. b din acelasi Ordin, in cazul in care suprapunerea este reala, aceasta se va solutiona pe cale amiabila prin documentatii cadastrale sau de catre instantele de judecata.
In conditiile in care petenta nu a solutionat pe cale amiabila suprapunerea, (prin intelegere, deci, cu proprietarul tabular, prin documentatii cadastrale) si nici nu a solicitat solutionarea in justitie, prin chemarea in judecata a S.C. A S.R.L., cererea sa de dezmembrare este formulata fara respectarea dispozitiilor legale.
De altfel, la dosar nici nu s-a depus vreo documentatie din care sa rezulte suprapunerea reala.
Avand in vedere aceste considerente, instanta a apreciat ca incheierea de reexaminare nr. 44909/23.09.2014, prin care s-a respins cererea de dezmembrare, motivat de faptul ca solicitarea de dezmembrare nu este a titularului dreptului de proprietate inscris in cartea funciara si ca stalpul LEA nu se regaseste ca si constructie in cartea funciara deschisa, este legala si temeinica si a fost respinsa.
Impotriva sentintei a declarat apel apelanta reclamanta SC TS SA, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In dezvoltarea motivelor de apel sustine ca instanta de fond, dupa o analiza superficiala a situatiei de fapt si de drept, a rezolvat litigiul prin respingerea cererii formulate, desi prin incheierile cu nr. 40248/30.06.2014, respectiv 44909/21.07.2014 functionarii OCPI au incalcat dispozitiile art. 27 ind. 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI  nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ca, nerespectarea dispozi?iilor art. 27 ind. 1 din acelasi act normativ, care stabileste atributii pentru OCPI, nu poate constitui motiv pentru respingerea unei cereri formulata de o terta persoana.
Ca, potrivit acestor dispozitii, inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incidentele unor imobile proprietate a persoanelor fizice si juridice deja inscrise in carta funciara se face pe baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara. Documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal. Prevederile legale men?ionate , arata apelanta, sunt aplicabile situa?iilor juridice care se circumscriu acestora , respectiv cererilor de inscriere in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea diferitelor institutii - societati comerciale pe care se afla amplasati stalpi de electricitate, sonde,transformatoare, camine de vizitare si care sunt amplasate in incintele unor imobile proprietatea persoanelor fizice deja inscrise in CF.
Pentru inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman sunt aplicabile dispozitiile art. 40 alin. 5 din legea 7/1996, potrivit carora in cazul imobilelor proprietate publica a statului si a unita?ilor administrativ teritoriale,intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice, centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective , atestate de guvern  in conditiile legii , certificate pentru conformitate.
Sustine apelanta ca din coroborarea acestor dispozitii legale inscrierea in CF a dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman-domeniu public -  se va efectua in baza documenta?iei de dezmembrare si a actelor care dovedesc aceste drepturi reale si nu este necesar consim?amantul persoanelor fizice sau juridice la dezlipirea imobilului in interiorul caruia se afla terenul din domeniul public al statului.
Pe cale de consecinta, s-a aratat ca cererea de receptie si inscriere trebuie formulata  de cel care administreaza bunul aflat in domeniul public al statului si nu de proprietarul tabular. Prin urmare, s-a aratat ca este, cat se poate de clar, ca prima instanta a gresit in momentul in care a concluzionat ca nu sunt respectate prevederile art. 15 din regulament.
In drept, cererea de apel a fost intemeiata pe disp. art. 466 si urm. C.pr.civ.
Apelul a  fost legal timbrat, pentru termenul de judecata din data de 03.04.2015 apelanta a formulat precizari , mentionand ca exista numeroase situatii in care terenuri ocupate de stalpii liniilor electrice, aflate in domeniul public al statului, au fost inscrise in CF in favoarea tertelor persoane, in urma aplicarii gresite a legilor proprieta?ii, legiuitorul a modificat regulamentul, introducand art. 27 ind. 1 al carui continut il reda in intregime si care arata ca reprezinta exceptie de la regula generala, care impune in materie actul autentic pentru operatiunile de alipire-dezlipire si a certificatului fiscal.
De asemenea, s-a aratat ca dispozitii similare cu cele ale art. 27 ind. 1 se regasesc si in noul regulament aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, art. 157, al carui continut este de asemenea redat .
In acelasi timp, s-a sustinut ca regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasati stalpii retelelor electrice a fost analizat de Curtea de Apel Craiova in dispozitiile deciziei civile 217/2009, de asemenea, redate in intregime si depuse in extras alaturi de notele de sedinta.
In concluzie, se solicita a se constata ca terenul pe care se afla amplasat stalpul nu apartine proprietarului inscris in CF , inscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face in baza documenta?iei cadastrale de dezlipire, care nu contine actul autentic de dezlipire, intabularea domeniului public se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice si ca nu este necesar consimtamantul persoanelor fizice sau juridice la dezlipirea imobilului in interiorul caruia se afla terenul din domeniul public al statului.
A mai anexat apelanta adresa ANCPI nr. 16639/16.03.2005.
Tribunalul, analizand motivele de apel, prin prisma dispozitiilor 466 - 468 C.pr.civ., retine urmatoarele:
Obiectul cauzei deduse judecatii este plangere impotriva incheierii de carte funciara formulata de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Pitesti, prin persoana juridica SC Topo Service SA, cea din urma persoana juridica avand calitatea de mandatar al SC Transelectrica, conform imputernicirii cu nr. 9435/19.09.2014 depusa la fila 26 a dosarului de fond, valabila pe toata durata de valabilitate a contractelor de prestari servicii nr. 79/11979, 80/11986, 81/11989, 82/11990 incheiate in data de 20.11.2013.
Cererea privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 in incinta caruia se afla un stalp al re?elei de transport al energiei electrice, inregistrata la BCPI Tg-Jiu cu nr. 40248/30.06.2014 a fost formulata de aceeasi petenta Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Pitesti, prin mandatar SC TS SA.
Potrivit art. 40 alin. 5 din Legea cadastrului si a publicita?ii imobiliare cu nr. 7/1996, in cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a  unitatilor administrativ teritoriale intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz , in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de guvern in conditiile legii , certificate pentru conformitate.
Fata de aceste dispozitii legale, titular al cererii de fata este Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Pitesti, prin mandatar SC TS SA si nu SC TS SA, cea din urma fiind cea care a exercitat calea de atac impotriva sentintei pronuntate de prima instanta, in nume propriu, si nu in calitate de mandatar, calitate pe care o are, conform mandatului din data de 19.09.2014.
Potrivit art.36 C.pr.civ., calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.
Potrivit art. 40 C.pr.civ. cererile facute de o persoana care nu are capacitatea procesuala sunt nule, sau dupa caz , anulabile . De asemenea, in cazul lipsei calitatii procesuale sau a interesului, instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca fiind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate , ori ca lipsita de interes, dupa caz.
 Raportat la dispozitiile de fapt si de drept mai sus aratate, tribunalul constata ca apelanta SC TS SA nu are calitate procesuala activa de a formula apel impotriva sentintei civile pronuntata de prima instanta in nume propriu, ci in calitate de mandatar al titularei actiunii si cererii privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259, motiv pentru care apelul va fi respins ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanta petenta S.C. TS S.A., cu sediul in _, impotriva sentintei civile nr. 2047 din 24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. _, avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara, ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa.
Definitiva.
             Pronuntata in sedinta publica azi, 03.04.2015, la Tribunalul Gorj

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara; Chemare in judecata (actiuni, cereri); Plangeri prealabile

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015