Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997

(Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Fiind vorba despre un titlu de proprietate eliberat in anul 2004 pentru teren cu vegetatie forestiera (nr.407/2004), acestui titlu de proprietate ii sunt aplicabile prevederile  art.47 din legea 18/1991 si art.29 din legea nr.1/2000 (in forma in vigoare la data emiterii titlului de proprietate contestat), dispozitii care reglementeaza reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile apartinand unita?ilor de cult, cum este cazul in speta de fata.
Pentru aceste considerente dispozitiile art.8 art.41 alin.1 si art.42 alin.3 din legea 18/1991 invocate ca motiv de nulitate a titlului de proprietate contestat nu sunt aplicabile, singura exceptare de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament incidenta in speta fiind cea prevazuta de art.4 din legea 1/2000 care vizeaza atat terenurile agricole, dar si terenurile cu vegetatie forestiera pentru care opereaza reconstituirea dreptului de proprietate dupa intrarea in vigoare a Legii 1/2000.

Dosar nr. R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
Decizia civila nr.192
Sedinta publica din 08 mai 2015
Completul compus din:
Presedinte
Judecator
Judecator
Grefier

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta parata Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei impotriva sentintei civile nr.354/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_. in contradictoriu cu intimata reclamanta SC OMV Petrom SA si intimatii parati A S B G - O S E G, P Ticleni si Directia Silvica Gorj, Comisia Laocala Balteni de aplicare a Legii nr.18/1991 si Comisia Judeteana Gorj de aplicare a Legii nr.18/1991.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns consilier juridic D R, pentru intimata parata Directia Silvica Gorj, si avocat D N, pentru intimata reclamanta SC OMV Petrom SA, lipsind reprezentantii recurentei parate Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei si reprezentantii intimatelor parate A S B G - O S E G, P Ticleni, Comisia Locala Balteni de aplicare a Legii nr.18/1991 si Comisia Judeteana Gorj de aplicare a Legii nr.18/1991.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, avand in vedere precizarea reprezentantilor partilor ca nu mai au alte cereri de formulat,  instanta a pus in discu?ia partilor exceptia nulitatii recursului invocata de intimatul reclamant OMV Petrom SA si a acordat cuvantul pe aceasta exceptie, dar si pe recurs. 
Avocat D N, pentru intimata reclamanta SC OMV Petrom SA, a solicitat admiterea exceptiei astfel cum a fost invocata si anularea recursului ca nemotivat, recurenta neindicand in cuprinsul cererii de recurs niciunul dintre motivele expres prevazute de art.304 C.pr.civ..
Consilier juridic D R, pentru intimata parata Directia Silvica Gorj, a aratat ca apreciaza ca recursul de fata este motivat, solicitand pe cale de consecinta respingerea exceptiei.
Pe recurs, avocat D N, pentru intimata reclamanta SC OMV Petrom SA, a solicitat respingerea recursului ca nefondat. A aratat ca prin decizia de casare anterioara s-a dispus stabilirea categoriei de folosinta a terenului si daca acesta a fost solicitat in cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, cu mentionarea aspectului daca terenul din cererea de reconstituire este cel pentru care s-a eliberat titlul de proprietate si se regaseste in actele vechi de proprietate ale titularului reconstituirii. Instanta de fond a stabilit ca la data reconstituirii terenul in litigiu era ocupat de cele doua obiective reprezentate de sondele de exploatare, iar la data constituirii dreptului de proprietate OMV Petrom SA avea un drept de proprietate prin efectul legii. Totodata, potrivit dispozitiilor art.8 din Legea 18/1991 terenul nu putea fi la dispozitia comisiei de fond funciar, iar art.4 din Legea nr.1/2000 instituie interdictia de a se elibera titlu de proprietate pentru categoria de terenuri din care face parte cel in litigiu.
Consilier juridic D R, pentru intimata parata Directia Silvica Gorj, a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat, pentru considerentele aratate in intampinarea depusa la dosar. TRIBUNALUL Asupra recursului de fata.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr_, disjunsa din dosarul nr_. al Judecatoriei Targu-Jiu, reclamanta SC OMV Petrom SA a solicitat instantei ca prin sentinta ce va pronunta, in contradictoriu cu paratele M O - A C, A S B G - O S E G si cu intimatele Comisia locala de fond funciar Turburea, Comisia locala de fond funciar Tantareni, Comisia locala de fond funciar Bibesti, Comisia locala de fond funciar Schela, Comisia locala de fond funciar Novaci, Comisia locala de fond funciar Ticleni, Comisia locala de fond funciar Dumbraveni, Comisia locala de fond funciar Pojogeni, Comisia locala de fond funciar Pesteana, Comisia locala de fond funciar Sipotu si  Comisia Judeteana Gorj, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlurilor de proprietate nr.408/2004 emis Parohiei Turburea, nr.409/2004 emis Parohiei Tantareni, nr.432/2004 emis Parohiei Bibesti, nr.431/2004 emis Parohiei Schela, nr.443/2004 emis Parohiei Novaci, nr.438/2004 emis Parohiei Dumbraveni, nr.407/2004 emis Parohiei Sipotu, nr.410/2004 emis Parohiei Ticleni, nr.403/2004 emis Parohiei Pojogeni, nr.405/2004 emis Parohiei Rasina I (Pesteana), precum si a actelor premergatoare eliberarii acestora titluri de proprietate cu privire la suprafata de teren de 16614 mp situata in UP Pesteana, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamanta SC OMV Petrom SA a aratat ca paratele din prezenta cauza, reclamante in dosarul din care s-a disjuns cererea de fata au intrat in posesia titlurilor de proprietate emise in baza Legii 18/1991, Legii nr. 169/1997 si Legii nr. 1/2000, pentru suprafata de 16614 mp, situata in U.B Pesteana, Bilteni, teren pe care sunt amplasate mai multe obiective petroliere (sonde), apartinand SC OMV Petrom SA.
Reclamanta a mai aratat ca obiectivele petroliere, respectiv sondele: 416 Balteni (720 mp teren); 419 Balteni (1100 mp teren); 417 Balteni (1460 mp teren); 170 Balteni (1100 mp teren); 138 Balteni (4300 mp teren); 174 Balteni (1100 mp teren); 571 Balteni (3500 mp teren); 172 Balteni (2234 mp teren), au fost amplasate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, in baza Decretului Prezidential nr.158/1989, astfel ca parata desfasoara pe acest teren activitati de explorare - exploatare in sensul Legii petrolului nr.238/2004, inainte de intrarea in vigoare a Legii 18/1991.
A invocat reclamanta ca la data intrarii in vigoare a Legii 18/1991 aceste sonde erau deja amplasate, iar pe terenul aferent se desfasurau deja activitati de explorare - exploatare, motiv pentru care aceasta  considera ca aceste suprafete de teren, fiind si expropriate, nu mai erau in circuitul civil si, in consecinta, nu puteau face obiectul Legii 18/1991. Reclamanta a mai mentionat ca in Decretul Prezidential invocat, la art. 5 se prevede ca: "Se aproba amplasarea a 52 de sonde de titei pe structurile petroliere Balteni, Ticleni... a cailor de acces si a lucrarilor aferente... lucrari pentru punerea in productie a sondelor inclusiv cele din programul de crestere a factorului final de recuperare a titeiului, in afara perimetrelor construibile ale unor localitati din judetul Gorj, potrivit planurilor de situatie nr.6-9 anexate. Ca, in scopul realizarii lucrarilor prevazute la alineatul 1, se aproba scoaterea din fondul forestier a terenurilor in suprafata de_. mp,  situate in judetul Gorj, identificate potrivit planurilor de situatie 6-9 anexate, astfel ca, in aceste conditii, se poate constata, fara putinta de tagada ca la data aparitiei Legii 18/1991, aceste suprafete de teren nu mai faceau parte din terenurile aflate la dispozitia comisiilor de fond funciar si, prin urmare, terenurile nu pot face obiectul reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate. A mai aratat reclamanta ca reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamentul unor terenuri afectate de operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, terenuri ocupate cu obiectivele sale, s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale imperative enuntate, astfel ca paratele sunt neindreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pe acest amplasament.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 8 alin.1, 41, 42 alin.3 din Legea 18/1991, art.4 alin. l din Legea nr. 1/2000, art. III alin. l lit. a din Legea nr. 169/1997. 
La data de 14.11.2011, reclamanta SC OMV Petrom SA a formulat precizare la cererea reconventionala disjunsa din dosarul nr.10196/318/2011, cerere ce face obiectul cauzei de fata prin care a mentionat ca, avand in vedere ca toate terenurile din litigiu se afla situate pe raza comunei Balteni, judetul Gorj, iar titlurile de proprietate invocate in cererea formulata, au fost emise de catre Comisia Judeteana Gorj, la propunerea Comisiei locale de fond funciar Balteni, intelege sa se judece in contradictoriu cu paratele M O - A C, A S B Gorj-O S E G, Comisia locala de fond funciar Balteni si Comisia Judeteana Gorj.
La data de 16.01.2012 reclamanta a inaintat la dosar o precizare, prin care a invederat instantei faptul ca intelege sa se judece in contradictoriu cu paratele M O - A C, A S B G - O S E G, P Bibesti,  P  Schela, P Novaci, P Dumbraveni, P Tantareni, P Sipotu, P Pojogeni, P Turburea, P Rasina I si P Ticleni si cu intimatele Comisia Locala de fond funciar Balteni, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Gorj.
Paratele M. O.-A. C., A. S. B.- O S E G, P Bibesti, P Schela, P Novaci, P Dumbraveni, P Scrada, P Sipotu, P Pojogeni, P Tulburea, P Rasina II, P Ticleni au inaintat la dosar intampinare, prin care au solicitat respingerea cererii de chemare in judecata.
In motivarea intampinarii s-a aratat ca titlurile de proprietate contestate de reclamanta in prezenta cauza, au fost eliberate in conformitate cu prevederile Legii 18/1991, in sensul ca parohiile in litigiu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetatie forestiera preluate abuziv de catre stat, cererile au fost validate, dupa care s-au emis procese verbale de punere in posesie si titlurile de proprietate. S-a invocat pe cale de intampinare ca reclamanta este persoana juridica cu capital privat si nu cu capitat integral de stat, motiv pentru care sunt incidente in cauza  prevederile art. 6 din Legea 238/2004, conform carora  "Dreptul de folosinta al terenurilor necesare efectuarii operatiunilor petroliere se dobandeste in conditiile legii, prin: vanzarea-cumpararea terenurilor si dupa caz a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit intre parti; schimbul de terenuri, insotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstructia cladirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, conform conventiei partilor;inchirierea terenului pe durata determinata, pe baza de contracte incheiate intre parti; exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii; concesionarea terenurilor; asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de acord; alte proceduri prevazute de lege".
De asemenea, s-a invocat ca din verificarile efectuate s-a constatat ca Decretul nr.158/06.11.1989 nu a fost publicat in Monitorul Oficial si nu se gaseste in programele de tip legis, in concluzie, acest decret nu produce niciun efect fata de parate.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe prevederile art.115-118, C.p.civ.
In sedinta publica din data de 10.02.2012 instanta din oficiu a dispus disjungerea cererii de chemare in judecata referitoare la constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate nr. 431/26.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Schela, nr.443/27.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Novaci, nr.438/27.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Dumbraveni, nr.409/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Tantareni, nr.407/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Sipotu, nr.403/22.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Pojogeni, nr.432/26.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Bibesti,nr.405/22.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Rasina I, nr.410/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Ticleni si formarea unui nou dosar pentru fiecare titlu de proprietate in parte.
In prezenta cauza inregistrata sub nr_. pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, a ramas spre solutionare cererea reclamantei SC OMV Petrom SA privind constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 410/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Ticleni.   
Instanta din oficiu, in temeiul art.129 alin.5 C.p.civ. a dispus efectuarea unei adrese catre Comisia Locala de fond funciar Balteni, pentru a se comunica toate actele care au stat la baza eliberarii titlului de proprietate nr. 410/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Ticleni, titlu ce face obiectul prezentei cauze, respectiv: cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, actele vechi de proprietate, Hotararea Comisiei Judetene de validare a suprafetei reconstituite, tabelul anexa, procesul-verbal de punere in posesie. Prin raspunsul inaintat cu adresa nr.2575/05.03.2012 emisa de Primaria comunei Balteni, au fost inaintate la dosar, in copii conforme cu originalul, HCJ nr.3304/17.03.2003, procesul-verbal de punere in posesie nr.6/07.10.2004, sentinta civila pronuntata in dosarul nr_/2003 al Judecatoriei Targu-Jiu. La termenul de judecata din data de 09.03.2012 instanta, fata de raspunsul inaintat la dosar de intimata Comisia locala de fond funciar Balteni si intampinarile formulate de parate, a dispus emiterea unor adrese catre Comisia Judeteana Gorj, pentru a inainta la dosar actele care au stat la baza emiterii HCJ nr.3304/17.03.2003, catre ITRSV Rm. Valcea si catre M O - A C.
Prin raspunsul inaintat la dosar cu adresa nr.5893/20.03.2012 emisa de Institutia Prefectului  Judetul Gorj s-a inaintat in copie HCJ nr.3304/17.03.2003 si actele care au stat la baza emiterii acestei hotarari, respectiv: cererea formulata de M O - A C, lista cu unitatile de cult ce urmeaza a primi terenuri cu vegetatie forestiera, inscris cu privire la evolutia proprietatii si a modului de gospodarire a padurilor inainte de 1948, adresa nr.6850/2002 emisa de Arhiepiscopia Bucurestilor.
Prin adresa nr.3111/23.03.2012 emisa de ITRSV Ramnicu Valcea, s-a comunicat instantei faptul ca suprafata de 30 ha, teren fond forestier national, pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr.410/25.10.2004 eliberat in favoarea paratei P Ticleni, nu era scoasa din fondul forestier la data emiterii titlului, aratand totodata ca pe aceasta suprafata, la data emiterii titlului, se aflau amplasate obiective petroliere ce ocupau temporar anumite terenuri din fondul forestier.   
Prin aceeasi adresa s-a mai comunicat faptul ca pentru aceste obiective petroliere nu     s-au emis aprobari de scoatere definitiva din fondul forestier national, ci aprobari de ocupare temporara a terenurilor, cu obligativitatea beneficiarului SNP Petrom SA - Sucursala Tg. Jiu, ca la expirarea termenului de aprobare, terenul sa fie redat circuitului silvic apt pentru impadurire, conform art. 57 si art. 58 din Legea nr. 26/1996, Codul silvic in vigoare la acea data, sau solicitarea de catre beneficiar de prelungire a termenului de ocupate temporara (Legea nr.26/1996) fiind abrogata conform art.139 din Legea nr.46/2008 (Codul Silvic).
La data de 26.04.2012 parata M O - A C a inaintat la dosar raspunsul solicitat de instanta, respectiv HCJ nr.3304/17.03.2003, mentionand ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate ce a stat la baza eliberarii titlului de proprietate nr.410/25.10.2004 a fost formulata de catre M O - A C in numele parohiilor mentionate in hotarare, insa nu a oprit un exemplar al cererii de reconstituire, aratand totodata ca M O-A C, a devenit proprietara a terenului cu vegetatie forestiera in baza actului de donatie incheiat cu P Ticleni.
In sedinta publica din data de 27.04.2012, instanta din oficiu a pus in discutia partilor necesitatea efectuarii unei expertize in specialitatea topografie in cauza, proba cu care partile au fost de acord, fiind desemnat domnul expert G.. M., obiectivele necesare realizarii raportului de expertiza fiind stabilite prin incheierea de sedinta din data de 11.05.2012. Dupa depunerea raportului de expertiza si studierea acestuia de catre parti, s-au formulat obiectiuni de catre reclamanta, prin aparatorul ales, incuviintate de catre instanta, raspunsul la obiectiuni fiind intocmit la data de 20.09.2013 si atasat la filele 178-179 din dosar.
In sedinta publica din data de 07.06.2013, reprezentantul reprezentantei a solicitat ca expertul sa avizeze la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj raportul de expertiza realizat in cauza, conform Ordinului nr.108/29.03.2010 anexat la dosarul cauzei, cerere respinsa de catre instanta, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta. 
Prin sentinta civila nr.7170/18.10.2013, instanta a respins cererea cu precizarea ulterioara, formulata de reclamanta SC OMV Petrom SA, iar impotriva acestei sentinte  reclamanta SC OMV Petrom SA a declarat recurs, dosarul fiind inaintat Tribunalului Gorj, Sectia I Civila, unde s-a pronuntat decizia civila nr.223/13.02.2014, prin care s-a admis recursul recurentei reclamante, s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Jiu sub nr_.. cu termen de judecata la data de 14.03.2014.
La termenul de judecata din data de 10.04.2014, avand in vedere indicatiile deciziei de casare, instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice in specialitatea topografie, cadastru si geodezie fiind numita in cauza doamna expert L. I., iar la termenul de judecata din data de 08.05.2015 instanta a admis cererea de inlocuire expert formulata de doamna expert L. I. si a dispus inlocuirea doamnei expert cu domnul expert M. M., care la data de 04.12.2014 a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza tehnica in specialitatea topografie, cadastru si geodezie.
Prin sentinta civila nr.354/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_. a fost admisa actiunea ulterior precizata formulata de reclamanta SC OMV Petrom SA, in contradictoriu cu paratele M O-A C, A S B G-O S E G, P Ticleni si intimatele Comisia locala de fond funciar Balteni, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Gorj.
S-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.410/2014 pentru suprafata de 2934 mp, teren ocupat de sondele 58 si 603.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a re?inut ca la data de 25.10.2004 s-a emis Parohiei Ticleni titlul de proprietate nr.410 pentru suprafata de 30 ha teren forestier, titlu ce a avut la baza HCJ nr.3304/17.03.2003 prin care s-a validat titlul de proprietate pentru unitatile de cult din judetul Gorj, la pozitia 8 din hotarare fiind mentionata P Ticleni cu 30 ha.
Prin cererea reclamantei disjunsa din dosarul nr_., SC OMV Petrom SA  a solicitat constatarea nulitatii absolute a titlul de proprietate nr.410/2004 emis pe numele Parohiei Ticleni si a actelor premergatoare si subsecvente cu privire la suprafata de 16614 mp, actiune precizata la ultimul termen de judecata, in sensul ca solicita nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr.410/2004 pentru suprafata de 3459,016 mp reprezentand suprafata efectiv ocupata de obiective petroliere, respectiv sondele 58 si 603 Ticleni.
Din probatoriul administrat in cauza instan?a a constatat ca actiunea ulterior precizata este intemeiata. Astfel, din raportul de expertiza intocmit in cauza de expertul M. M. reiese ca terenul din titlul de proprietate eliberat Parohiei Ticleni are suprafata de 30 ha si este situat in tarlaua 23 parcela 87 si tarlaua 10 parcela 8/12/P III, Ua86 A%, Ua 86 F1, Ua 87 A% si Ua 87 B, avand categoria de folosinta padure cu exceptia amplasamentului sondei 58 unde vegetatia forestiera este defrisata, avand ca vecinatati: la nord P Viersani, la est teren agricol si P Viersani, la sud OS Pesteana si P Tantareni, la vest OS Pesteana.  De asemenea, expertul a precizat ca terenul din titlul de proprietate corespunde cu terenul descris in procesul verbal de punere in posesie si ca prin HCJ nr. 4361/04.10.2004 s-a validat dreptul de proprietate nu si amplasamentul acestui teren.
 A mai precizat expertul ca pe terenul identificat se afla amplasat obiectivul petrolier Sonda 58 Ticleni ce apartine reclamantului si ocupa suprafata de 2934 mp teren pe care vegetatia forestiera este defrisata fiind ocupat de accesul la sonda, reteaua electrica si careul sondei. Ca tot pe acest teren a mai fost identificata si sonda 603, obiectiv care se pare ca ar fi abandonat in prezent. De asemenea, expertul mentioneaza ca nu rezulta ca terenul ocupat de sonda 58 ar face obiectul unui decret de expropriere, dar ca pe planurile cadastrale editia 1986 aceasta sonda apare identificata ca fiind existenta la acea data si ca terenul aferent acestei sonde avea inainte de anul 1989 aceeasi categorie de folosinta pe care o are si in prezent.  De asemenea, din inscrisurile depuse de reclamanta reiese ca pe terenul in suprafata de 615,016 mp este amplasata sonda 603 Ticleni.
Desi in raportul de expertiza se mentioneaza ca sonda 603 este dezafectata, din raportul saptamanal de reparatie nr. 45 al sondei 603 reiese ca sonda exista pe acest teren inca din anul 1953, terenul din jurul sondei fiind defrisat asa cum reiese din plansele foto depuse la dosar.
Astfel instanta a constatat ca si terenul aferent sondei 603 avea inainte de intrarea in vigoare a legilor fondului funciar aceeasi folosinta ca si in prezent, respectiv teren necesar exploatarii sondei. Din raportul de expertiza intocmit in cauza reiese ca cererile de reconstituire a dreptului de proprietate nu au fost formulate pe amplasamentul pe care s-a eliberat titlul de proprietate, expertul precizeaza ca cererile nr.2579/20.03.1991 si nr.16.06.1998 au o formulare simplista, fara identificarea clara a terenurilor solicitate si ca solicitarile paratei se bazeaza pe proprietatea Bisericii Kutulescu si care, conform BAP-urilor, este localizata pe terenul comunei Pesteana Jiu si Valea cu Apa si nu pe teritoriul administrativ al comunei Balteni.
Instanta a constatat ca potrivit art.3 pct.1 lit. a din Legea nr.169/1997 "sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozi?iilor legisla?iei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indrepta?ite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de produc?ie sau la stat sau care nu au mo?tenit asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fo?tilor proprietari, solicitate de catre ace?tia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop; (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscri?i in cooperativa agricola de produc?ie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate; (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcrip?iuni si inscrip?iuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor; (v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depa?it limitele de suprafa?a stabilite de art.24 alin.1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au de?inut anterior in proprietate astfel de terenuri".
De asemenea, potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.1/2000 modificata "pentru terenurile din extravilanul localita?ilor, foste proprietatea ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instala?ii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroameliora?ii, pe care se desfa?oara activita?i miniere de exploatare sau opera?iuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in condi?iile legii, fo?tilor proprietari sau mo?tenitorilor acestora suprafe?e echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situa?ia in care aceste suprafe?e sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceea?i localitate sau din alte localitati, acceptate de fo?tii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fo?tilor proprietari sau mo?tenitorilor acestora, in condi?iile legii".
Fata de probele administrate, instanta a constatat ca titlul de proprietate nr.410/2004 este lovit de nulitate absoluta partiala pentru suprafata de 2934 mp.
Impotriva sentintei a declarat recurs recurenta parata Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea recursului s-a aratat instan?a a fost investita cu o ac?iune avand ca obiect nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate eliberat in favoarea Parohiei Ticleni pentru considerentul ca pe aceasta suprafa?a de teren se afla sondele petroliere exploatate de reclamanta SC OMV Petrom SA, in dovedirea pretinsului interes legitim fiind invocat Decretul nr.158/1989 prin care s-ar fi expropriat suprafata de teren in discutie.
 Recurenta apreciaza insa ca acest inscris nu este semnat si nu detine un semn distinctiv care sa confirme existenta sa ca norma juridica in conformitate cu dispozitiile art.69 din Constitu?ia Romaniei din anul 1965 si era sarcina intimatei reclamantei de a dovedi opozabilitatea acestui inscris. Totodata, s-a aratat ca instanta de fond nu a analizat in raport de prevederile Legii 18/1991 si ale Legii 1/2000 motivele de nulitate invocate si regimul juridic al terenului, in sensul ca ar fi trebuit demonstrat amplasamentul efectiv al sondelor si existen?a sau inexistenta dreptului de a le amplasa pe acel teren.
S-a mai mentionat ca raportul de expertiza realizat in cauza a men?ionat ca amplasamentul sondei vizeaza o alta categorie de folosinta decat teren cu vegetatie forestiera, sustinand astfel faptul ca amplasamentul sondei ar fi fost scos din fondul forestier national, concluzie intemeiata doar pe faptul ca in zona vegetatie forestiera este defrisata. In realitate, suprafata de teren respectiva se afla in fondul forestier national, dupa cum rezulta din amenajamentul silvic anexat in copie la motivele de recurs.
Un alt considerent pentru care s-a criticat sentinta de fond este acela ca in speta nu sunt aplicabile dispozitiile art.4 alin.1 din legea 1/2000, deoarece sondele respective nu au fost amplasate anterior anilor 1990, iar pe de alta parte expertiza realizata in cauza confirma ca terenul pe care este amplasata sonda nu face parte din terenul mentionat in decretul de expropriere. Pentru a-si intemeia argumentatia legata de aplicabilitatea dispozitiilor art.4 din legea 1/2000 instanta a avut in vedere un document care emana chiar de la reclamanta OMV Petrom SA (raportul saptamanal de reparatie al sondei), precum si constatarea subiectiva a expertului care apreciaza ca existenta sondei 58 reiese din documentele cadastrale la nivelul anului 1986. Aceasta concluzie a fost formulata in conditiile in care nu exista nici un argument in favoarea amplasarii si mentinerii sondei, cu atat mai mult cu cat potrivit dispozitiilor legale la nivelul anilor 1986 pentru construirea sau amplasarea obiectivelor petroliere exista obligativitatea obtinerii unei autorizatii. Daca ar fi fost corecte sustinerile reclamantei legate de instalarea in mod legal a acestor obiective petroliere, aceasta situatie putea fi dovedita prin prezentarea autoriza?ie de construire si, respectiv, amplasare in conformitate cu dispozitiile art.2 pct.1 lit.c din Decretul nr.144/1958.
Fara a verifica toate aceste elemente instan?a de fond s-a rezumat a-si insusi rationamentul subiectiv al intimatei si al expertului numit in cauza, rationament neprobat in nici un fel, iar simpla existenta in fapt a obiectivelor petroliere nu conduce la aplicabilitatea imediata a dispozitiilor art.4 alin.1 din legea nr.1/2000.
Recurenta parata a depus la dosar in copie extras din amenajamentul silvic pentru tarlaua si parcela pentru care s-a contestat titlul de proprietate.
La randul sau, intimata reclamanta OMV Petrom SA a formulat intampinare, invocand exceptia nulita?ii recursului ca fiind nemotivat, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea recursului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond.
Exceptia nulitatii recursului a vizat faptul ca recurenta nu a indicat niciunul dintre motivele de recurs prevazute de art.304 C.pr.civ, iar faptul ca legea instituie pentru litigiul de fata o singura cale de atac si anume recursul, nu il scuteste pe recurent de obliga?ia motivarii in sensul incadrarii in unul dintre motivele prevazute de art.304 pct.1-9 C.pr.civ, invocarea art.3041 C.pr.civ. nefiind suficienta.
Pe fondul cauzei s-a aratat ca recursul nu vizeaza nici o critica in legatura cu nelegalitatea solutie, iar recurenta parata nu a formulat in fata instantei de fond obiectiuni la raportul de expertiza, criticandu-l direct in faza recursului. In ceea ce prive?te afirmatiile potrivit carora cele doua obiective petroliere sonda 58 si sonda 603 Ticleni ar fi fost instalate nelegal, s-a mentionat ca recurenta parata nu a dovedit aceste aspecte in conformitate cu prevederile art.1169 Cod civil.
Totodata, expertiza realizata in al doilea ciclu procesual a avut in vedere documentatia cadastrala existenta pentru terenul in litigiu care nu a fost folosita in raportul intocmit in primul ciclu procesual, acesta fiind tocmai unul dintre considerentele pentru care cauza a fost trimisa spre rejudecare, dispunandu-se expres identificarea obiectivelor petroliere existente pe terenul ce face obiectul titlului de proprietate nr.41/2004.
In ceea ce priveste calitatea intimatei reclamante de proprietar asupra terenului in litigiu, pentru terenul aferent sondei 58 Ticleni s-a dovedit ca acesta a facut obiectul decretului de expropriere nr.158/1989, iar pentru sonda 603 Ticleni s-a probat ca, fiind amplasata pe teren cu vegetatie silvica in anul 1953, chiar daca este vorba despre o sonda abandonata, se afla in evidentele OMV Petrom SA. Deoarece ambele obiective petroliere erau deja amplasate pe terenul in litigiu anterior intrarii in vigoare a legii 18/1991, dupa cum atesta evidentele OMV Petrom SA din care rezulta ca terenurile in litigiu nu mai erau in folosinta stratului, fiind scoase din circuitul forestier si nu mai puteau forma obiectul Legii 18/1991.
In dovedirea dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu s-au invocat prevederile    art.20 din Legea nr.15/1990, cu motivarea ca izvorul dreptului de proprietate al intimatei reclamante il constituie aceasta lege, care este anterioara emiterii titlului de proprietate contestat, iar potrivit practicii judiciare legea constituie un mod originar de dobandire a dreptului de proprietate.
S-a mai mentionat ca la momentul eliberarii titlului de proprietate au fost incalcate prevederile art.45 alin.2 din legea 18/1991 care excepteaza in mod imperativ de la reconstituire suprafetele de teren defrisate, ocupate de obiective petroliere, dar si dispozitiile art.8 alin.11 si art.42 alin.32 din legea 18/1991 si art.4 alin.1 din Legea 1/2000. Acest lucru deoarece terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate contestat nu se mai regasea la data intrarii in vigoare a legii 18/1991 in folosinta Statului Roman ci in folosinta intimatei reclamate, facand parte din perimetrul petrolier, astfel cum acesta este definit prin dispozitiile art.2 pct.25 din Legea nr.238/2004. De asemenea, legea excepteaza de la reconstruirea dreptului de proprietate ,,suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii, altele decat imbunatatiri funciare", dar exista si stipulatia potrivit careia pentru terenurile din extravilanul localitatilor care au trecut in proprietatea statului si pe care se desfasoara opera?iuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare se restituie in conditiile legii suprafete echivalente constituie din rezerva existenta la comisiile locale. Practic, exista interdictia reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu, fiind incidente dispozitiile art. III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997.
S-a mai mentionat ca nu corespunde realitatii afirmatia potrivit careia decretul de expropriere nr.158/1989 nu reprezinta un act normativ care sa produca efecte juridice, deoarece art.69 din Constitutia Romaniei din anul 1989 stabileste ca decretele emise de Consiliul de Stat se semneaza de presedinte si se publica in Buletinul Oficial, iar hotararile care se publica in Buletinul Oficial sunt doar cele care au caracter normativ. Deoarece Decretul nr.158/1989 nu a avut caracter normativ nu exista obligativitatea publicarii sale, in acest sens fiind si informatiile comunicate de Consiliul Legislativ al Romaniei in prezentul dosar. Pe cale de consecinta Decretul nr.158/1989 este un act de autoritate legal care a produs efecte juridice, iar practica instantelor creata la nivel judetean are in vedere ca terenul afectat de obiective petroliere a fost folosit scopului pentru care a fost preluat de catre stat, sondele fiind puse in func?iune inainte de anul 1990.
In ceea ce priveste sonda nr. 603 Ticleni, instanta de fond a consfintit realitatea probata si potrivit careia sonda functioneaza din anul 1953, din acel moment si pana in prezent sonda fiind activa, iar faptul ca in evidentele intimatei reclamante apare ca sonda abandonata nu inlatura calitatea OMV Petrom SA de proprietar asuprea terenului aferent.
S-a mai mentionat ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art.III din Legea 169/1997 care vizeaza nulitatea absoluta a actelor de proprietate eliberate cu incalcarea normelor imperative referitoare la exceptarea de la reconstituirea in natura pe fostul amplasament, iar instanta de fond a realizat o aplicare corecta a acestor dispozitii, dar si a prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr.1/2000.
Analizand recursul de fata, tribunalul retine ca acesta critica sentin?a instantei de fond in ceea ce prive?te aplicarea dispozitiilor legii nr.18/1991, legii nr.1/2000 si legii nr.169/1997 in ceea ce priveste actiunea civila pentru constatare nulitate absoluta titlu de proprietate formulata de reclamanta OMV Petrom SA impotriva titularului reconstituirii dreptului de proprietate, P Ticleni, urmand sa analizeze pe cale de consecinta legalitatea si temeinicia sentintei instantei de fond prin prisma acestor critici.
Astfel, instanta a fost investita cu o actiune intemeiata pe dispozitiile art.III lit.a din Legea 169/1997 formulata de titularul obiectivului petrolier amplasat pe terenul in litigiu impotriva titularului reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera pe care se afla amplasate obiectivele petroliere, cauza de nulitate vizand nerespectarea dispozitiilor art.8  alin.1, art.41 alin.1, art.42 alin.3 din legea 18/1991 si art.4 alin.1 din legea 1/2000.
Tribunalul constata astfel ca reclamanta a invocat ca motiv de nulitate a titlului de proprietate contestat faptul ca terenul in litigiu este exceptat de la reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul unor dispozitii speciale ale legii, urmand sa identifice cu prioritate dispozi?iile legale aplicabile titlului de proprietate eliberat in favoarea recurentei parare P Ticleni, pentru a putea verifica daca dispozi?iile invocate de catre reclamanta sunt sau nu incidente in cauza. Fiind vorba despre un titlu de proprietate eliberat in anul 2004 pentru teren cu vegetatie forestiera (nr.407/2004), acestui titlu de proprietate ii sunt aplicabile prevederile  art.47 din legea 18/1991 si art.29 din legea nr.1/2000 (in forma in vigoare la data emiterii titlului de proprietate contestat), dispozitii care reglementeaza reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile apartinand unita?ilor de cult, cum este cazul in speta de fata.
Pentru aceste considerente dispozitiile art.8 art.41 alin.1 si art.42 alin.3 din legea 18/1991 invocate ca motiv de nulitate a titlului de proprietate contestat nu sunt aplicabile, singura exceptare de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament incidenta in speta fiind cea prevazuta de art.4 din legea 1/2000 care vizeaza atat terenurile agricole, dar si terenurile cu vegetatie forestiera pentru care opereaza reconstituirea dreptului de proprietate dupa intrarea in vigoare a Legii 1/2000.
Potrivit acestor dispozitii legale ,,pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice si juridice care au trecut in proprietatea statului si pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie in condi?iile legii fo?tilor proprietari suprafe?e echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale", instituindu-se astfel o interdictie de retrocedare a vechiului amplasament tocmai in considerarea investi?iilor realizate pe aceste terenuri si care parte dintre investitiile de utilitate publica. Legea instituie insa o conditie primordiala pentru aceasta exceptare de la reconstituire, si anume ca aceste terenuri sa fi trecut in proprietatea statului, iar in speta de fata, dupa cum rezulta din probatoriul administrat in cauza si reprezentat de cele doua lucrari de specialitate intocmite, terenul pe care se afla cele doua sonde administrate de OMV Petrom SA nu este inclus in terenul pentru care a fost emis decretul de expropriere nr.158/1989, decret care este invocat ca si temei al dreptului de proprietate de catre reclamanta OMV Petrom SA.
Astfel, cum in cauza s-a stabilit ca terenul in litigiu nu a fost inclus in suprafata pentru care s-a dispus exproprierea prin decretul nr.158/1989, nu este indeplinita condi?ia prioritara referitoare la faptul ca terenul ar fi trebuit sa fi trecut in proprietatea statului anterior anului 1989, astfel incat nu se mai pune problema verificarii celorlalte conditii prevazute de art.4 alin.1 din Legea 1/2000 si care ar atrage incidenta dispozitiilor art.III din legea 169/1997.
De altfel, chiar in cuprinsul intampinarii formulate in fa?a instantei de recurs intimata reclamanta OMV Petrom SA precizeaza ca sonda 603 Ticleni este amplasata pe un teren care excede decretului de expropriere, singura motivare pentru drepturile pretinse pentru acest teren fiind chiar amplasarea sondei.
Insa faptul ca intimata reclamanta OMV Petrom SA sustine ca aceste sonde au fost amplasate inca din anul 1953 nu atrage incidenta art.4 din legea 1/2000 deoarece, dupa cum s-a aratat, relevant in cauza este, cu prioritate, daca terenurile prevazute de art.4 din Legea 1/2000 au intrat in proprietatea statului anterior anului 1990 si nu daca pe aceste terenuri se afla amplasate obiective petroliere.
Sub acest aspect, tribunalul apreciaza ca fiind intemeiat motivul de recurs invocat de recurenta parata si legat de inaplicabilitatea in cauza a dispozitiilor art.4 din                                    Legea 1/2000, retinerile instan?ei de fond legate de incidenta art.III pct.1 lit.a din Legea 169/1997 pentru considerentul ca terenul in litigiu face obiectul art.4 din Legea 1/2000  fiind astfel lipsite de temei legal.
 Instanta de fond si-a argumentat solutia exclusiv  pe faptul ca pe terenul in litigiu se afla amplasate cele doua sonde detinute in administrare de reclamanta OMV Petrom SA, dar si pe sustinerile expertului Lupu Ioana conform carora cele doua sonde sunt amplasate inca din anul 1986, in conditiile in care, dupa cum s-a aratat, aceste aspecte puteau fi analizate numai dupa ce se constata indeplinita condi?ia primordiala legata de trecerea terenului in proprietatea Statului Roman anterior anului 1990 si care, dupa cum s-a aratat, nu este indeplinita in cauza.
Totodata, nu sunt incidente in cauza nici prevederile legii nr.15/1990 invocate de catre intimata reclamanta in sustinerea dreptului sau de proprietate pentru terenul aferent sondelor, deoarece acest act normativ reglementeaza reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si nu exista nici un articol care sa stabileasca pentru unitatea economica reorganizata calitatea de proprietar asupra terenului pe care se afla amplasate obiectivele detinute de catre societate.  Art.5 din acest act normativ stabileste ca "regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau", insa este vorba despre bunurile pentru care exista dovada dreptului de proprietate la acel moment, iar pentru terenurile pentru care proprietatea apartine statului roman art.25 stabileste ca "prin hotarare a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie si comert, activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni". Aceasta concesiune "se acorda numai pe baza de licitatie publica si cu conditia ca prin concesionare sa se asigure statului un venit fix anual, cel putin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, in ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decat rata dobanzii Bancii Nationale, aplicata la valoarea estimata a concesiunii stabilita prin hotarare a guvernului". Intimata reclamanta neprezentand actele mentionate de dispozitiile enuntate anterior, in mod evident nu poate invoca, in sustinerea dreptului sau de proprietate pentru terenurile in litigiu, dispozitiile legii nr.15/1990.
In  consecin?a, apreciind ca in speta nu sunt incidente nici dispozitiile art.4 alin.1 din legea 1/2000, prevederi de care titularul exploatarii petroliere OMV Petrom SA s-ar fi putut prevala pentru a contesta actul de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul art.III din Legea 169/1997, iar sentinta instantei de fond a fost data cu aplicarea gresita a prevederilor legale invocate anterior, in baza art.304 pct.9 C.pr.civ. aceasta urmeaza sa fie modificata. Va fi admis recursul de fata si in baza art.312 alin.3 C.pr.civ. va fi modificata sentinta instantei de fond, in sensul ca se va respinge actiunea civila promovata de reclamanta OMV Petrom SA si avand ca obiect nulitatea absoluta a titlului de proprietate eliberat in favoarea Parohiei Ticleni pentru terenul aferent obiectivelor petroliere. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE Respinge exceptia nulitatii recursului declarat de recurenta parata Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, exceptie invocata de intimata reclamanta SC OMV Petrom SA.
Admite recursul declarat de recurenta parata M O-A C impotriva sentintei civile nr.354/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. in contradictoriu cu intimata reclamanta SC OMV Petrom SA si intimatii parati A S B G-O S E G, P Ticleni, Directia Silvica Gorj, Comisia Locala Balteni de aplicare a Legii nr.18/1991 si Comisia Judeteana Gorj de aplicare a Legii nr.18/1991.
  Modifica sentinta civila nr.354/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. in sensul ca respinge actiunea in nulitate acte de proprietate si acte premergatoare  formulata de reclamanta SC OMV Petrom SA impotriva paratelor M O-A C A S B G-O S E G, P Ticleni, Directia Silvica Gorj, Comisia Locala Balteni de aplicare a Legii nr.18/1991 si Comisia Judeteana Gorj de aplicare a Legii nr.18/1991.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, azi 08.05.2015 la Tribunalul Gorj.

 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015