Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Actiune in constatare

(Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Faliment | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr. .....
Cod operator 2443/2442
R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA A II-A CIVILA

Sentinta Nr. 279/2015
Sedinta publica de la 21 Aprilie 2015
Completul compus din:
JUDECATOR SINDIC .....
Grefier .....

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 07.04.2015, privind judecarea cererii formulata de reclamantul C.C.IPURL in calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL impotriva paratei M.B.L. IFN SA, avand ca obiect "actiune in constatare".
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita din ziua dezbaterilor.
Deliberand, judecatorul sindic pronunta urmatoarea sentinta, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din 7.04.2015, aceasta facand parte integranta din prezenta.

JUDECATORUL SINDIC

Asupra cauzei de fata;
Prin cererea introdusa la Tribunalul Gorj - Sectia a II-a Civila si inregistrata sub nr......, reclamanta C.C.IPURL in calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL a chemat in judecata parata M.B.L. IFN SA, solicitand judecatorului sindic ca prin sentinta ce se va  pronunta, sa se constate ca fiind mentinute contractele de leasing nr.FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011 si FL05487/11.05.2012.
In motivare reclamanta mentioneaza ca prin incheierea nr.194/2014 din 23.05.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC S.I.SRL, ea fiind numita administrator judiciar, pentru ca prin incheierea nr.1050 din 09.09.2014 sa se ia act de desemnarea administratorului spe4cial al debitoarei in persoana numitului E.U.
Ulterior, la data de 11.09.2014, Adunarea Creditorilor debitoarei a votat mentinerea contractelor acesteia aflate in derulare cu beneficiarii, furnizorii si institutiile bancare, iar in privinta paratei a fost reziliat un contract de leasing, respectiv FEUI04532, mentinandu-se celelalte trei contracte de leasing aflate in curs de derulare, sens  in care si parata si-a exprimat acordul si in consecinta, aceasta a fost inscrisa la masa credala cu suma de 355768,35 lei, reprezentand contravaloare rate leasing restante si penalitati, conform contractelor de leasing mentinute.
Mai arata reclamanta ca odata cu comunicarea planului de reorganizare de catre debitoare i s-sa comunicat si notificarea de reziliere contract nr.586 din 3110.2014, transmisa de parata catre debitoare, precum si raspunsul debitoarei prin care se solicita mentinerea contractului de leasing.
In consecinta, apreciaza reclamanta ca in speta sunt indeplinite disp.art.86 din Legea nr.85/2006, care prevede ca contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii, astfel incat orice clauza contrara este nula si ca administratorul judiciar trebuie sa raspunda in termen de 30 zile unei notificari a contractantului prin care i se cere sa denunte contractul, in speta insa administratorul judiciar neprimind vreo notificare de reziliere a contractelor de leasing din partea paratei si mai mult existand acordul partilor cu privire la mentinerea contractelor de leasing in derulare, in conditiile in care dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie debitoarea nu are restante la ratele de leasing ulterioare cu o perioada de intarziere mai mare de 60 de zile de la scadenta.
In dovedire reclamanta a depus la dosar procesul-verbal al adunarii creditorilor nr.3386 din 11.09.2014, tabelul definitiv al creantelor debitoarei, adresa nr.472 din 21.08.2014, procesul-verbal de predare-primire incheiat intre parata si SC S.I.SRL, planul de reorganizare, precum si adresa de inaintare a acestuia de catre administratorul special catre administratorul judiciar, programul de plata al creantelor, notificarea de reziliere contract nr.586 din 31.10.2014, notificarea nr.72 din 14.11.2014, situatia platilor efectuate pentru facturile emise dupa deschiderea procedurii de insolventa.
Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea acti8unii ca nefondata, cu urmatoarea motivare :
Intre parata si SC S.I.SRL au fost incheiate patru contracte de leasing financiar, dintre care cel inregistrat sub nr.FEUI04532 din 08.12.2011 a fost denuntat de administratorul judiciar, contracte incheiate in vederea achizitionarii mai multor autovehicule.
Parata a fost inscrisa la masa credala a debitoarei cu o creanta totala in cuantum de 355768,35 lei pentru ca ulterior, administratorul judiciar sa-i comunice ca doreste continuarea a trei dintre cele patru contracte de leasing si denuntarea unuia dintre ele, comunicandu-i totodata faptul ca va achita debitele restante aferente contractului de leasing reziliat, iar debitele restante la momentul intrarii in insolventa vor fi achitate in doua tran?e, respectiv 11151 lei la data de 25.08.2014 ?i 25.763 lei la data de 15.09.2014.
Aceste obliga?ii de plata nu au fost respectate, motiv pentru care a intocmit notificarea de reziliere nr.586 din 31.10.2014, pe care a comunicat-o la data de 05.11.2014 atat administratorului judiciar cat ?i societa?ii debitoare, cel dintai necomunicand un raspuns in termenul de 30 zile de la recep?ionarea notificarii.
In dovedire parata a depus la dosar notificarea de reziliere contract nr.586 din 31.10.2014 impreuna cui dovezile de comunicare a acesteia catre Sc S.I.SRL si C.C.IPURL, adresa nr.472 din 21.08.2014, solduri clienti pe contracte, situatie detaliata penalizari, contractele de leasing financiar.
Analizand ansamblul probatoriu administrat in cauza, judecatorul sindic constata si retine urmatoarea stare de fapt :
Intre debitoarea Sc S.I.SRL si parata M.B.L. IFN SA s-au incheiat patru contracte de leasing financiar, respectiv : FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011,  FL05487/11.05.2012 si FEUI04532/08.12.2011, prin care parata a finantat debitoarea prin leasing financiar in vederea achizitionarii mai multor autovehicule.
La data de 23.05.2014, prin incheierea nr.194 a Tribunalului Gorj s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei, parata fiind inscrisa in tabelul definitiv al creantelor cu suma de 355.768,35 lei, reprezentand contravaloare rate leasing restante si penalitati, conform celor patru contracte de leasing existente.
Ulterior deschiderii procedurii generale a insolventei, respectiv la data de 26.08.2014, administratorul judiciar al debitoarei a comunicat paratei prin adresa nr.472 din 21.08.2014 ca doreste continuarea a trei contracte de leasing, respectiv FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011 si FL05487/11.05.2012 si denuntarea contractului nr.FEUI04532 din 28.12.2011, in privinta caruia se angaja sa achite restantele, iar in privinta debitelor restante aferente celorlalte contracte se angaja sa le achite in doua transe, respectiv 11.151 la data de 25.08.2014 si 25.763 la data de 15.09.2014, obligatie de plata care nu a fost respectata.
In consecinta, parata a intocmit notificarea de reziliere nr.586 din 31.10.2014 pe care a comunicat-o la data de 05.11.2014 administratorului judiciar C.C.IPURL si debitoarei SC S.I.SRL, ambele comunicari fiind semnate la rubrica "destinatar", ceea ce denota faptul ca administratorul judiciar a luat cunostinta despre notificare la data semnarii, respectiv 05.11.2014, raspuns la notificare formuland numai debitoarea, conform adresei nr.72 din 14.11.2014.
Conform disp.art.86 din Legea nr.85/2006 contractele in derulare se  considera mentinute la data deschiderii procedurii, orice clauza contractuala de desfiintare a contractelor in derulare pentru motivul deschiderii procedurii fiind nule.
In vederea cresterii la maxim a valorii averii debitorului, administratorul judiciar poate sa denunte orice contract atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate, ori substantial de catre toate partile implicate.
Administratorul judiciar trebuie sa raspunda in termen de 30 de zile unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa denunte contractul in lipsa unui astfel de raspuns administratorul judiciar nemaiputand cere executarea contractului, acesta socotindu-se denuntat la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii cocontractantului de denuntare a contractului daca administratorul judiciar nu raspunde.
Legiuitorul a prevazut astfel expres si imperativ persoanele indreptatite si obligate totodata sa raspunda notificarii contractantului de denuntare a unui contract, acestea fiind numai administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, iar in lipsa unei prevederi exprese nu se poate interpreta textul mai sus mentionat in sensul ca in cadrul procedurii generale a insolventei este indreptatit sa raspunda unei astfel de notificari administratorul special si ca un astfel de raspuns ar fi de natura sa substituie raspunsul administratorului judiciar, sens in care se motiveaza prezenta cerere de chemare in judecata.
Astfel, in speta, in conditiile in care parata, prin adresa nr.586 din 31.10.2014 comunicata administratorului judiciar la data de 05.11.2014 i-a adus la cunostinta intentia de reziliere a contractelor de leasing iar administratorul judiciar nu a raspuns in termen de 30 de zile de la data primirii  acestei notificari, devin aplicabile disp.art.86 alin.1 din Legea nr.85/2006, in sensul ca administratorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat la data expirarii termenului de 30 de zile de la receptionarea solicitarii cocontractantului de denuntare a contractului.
Pe de alta parte, conform disp.art.36 din Legea nr.85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate in cadrul unui proces pe rol, ceea ce denota faptul ca in speta, parata nu mai poate porni o executare silita impotriva debitoarei pentru realizare creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, inclusiv ca urmare a rezilierii contractelor de leasing, o astfel de procedura fiind suspendata de drept, iar daca ea ar fi totusi pornita , debitoarea are la indemana calea contestatiei la executare privita ca o actiune in realizarea dreptului si pe acest considerent nu sunt indeplini8te nici disp.art.35 C.Pr.Civ care prevede ca cel care are interes poate sa ceara constatare a existentei sau neexistentei unui drept, cererea neputand fi primita insa daca partea cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege.
Debitoarea, prin administrator judiciar, avand la indemana o astfel de cale egala, respectiv contestatia la executare, in cazul in care parata ar incepe procedura executarii silite pentru recuperarea debitului, nu mai poate uza de dispozitiile art.35 C.Pr.Civ., care ar indreptati-o sa beneficieze de calea unei actiuni in constatare,
Pentru aceste motive, judecatorul sindic apreciaza ca in speta nu sunt indeplinite disp.art.86 alin.1 teza I din Legea nr.85/2006 si art.35 C.Pr.Civ., astfel incat urmeaza sa respinga actiunea ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE : Respinge ca nefondata cererea formulata de reclamantul C.C.IPURL in calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL, impotriva paratei M.B.L. IFN SA, avand ca obiect "actiune in constatare".
Cu apel.
Pronuntata in sedinta publica azi, 21 aprilie 2015 la Tribunalul Gorj.
  
Judecator sindic,
..... Grefier ....,
....

   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Faliment

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015