Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ.

(Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ.

In conditiile in care, desi legal citati, cei doi apelanti, SD.N si ND.G, nu s-au prezentat pentru regularizarea cererii de apel, in sensul de a complinii lipsa semnaturii, urmeaza ca tribunalul sa constate nulitatea apelului declarat de acestia in conditiile art. 470 alin.3 C.pr.civ. raportat la art. 470 alin.1 lit.e C.pr.civ., acest din urma text legal enumerand elementele obligatorii ale unei cereri de apel.
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIA Nr. 405/2015
Sedinta publica din 01 aprilie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE GR
Judecator NB
Grefier LGCI

     
Pe rol se afla judecarea apelului civil declarat de apelantii  SD.N, NG si de apelantul reclamant SD.G impotriva sentintei civile nr.1798 din 20.11.2014 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr. _ si in contradictoriu cu intimatele parate SC CE O SA si SDM  Tg-Jiu, avand ca obiect daune cominatorii.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns apelantul reclamant SD.G si consilier juridic BV pentru intimatele parate SC CE O SA si SDM Tg-Jiu, lipsa fiind apelantii SD.N si NG.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca pentru acest termen de judecata nu s-au prezentat apelantii SD.N si NG in vederea semnarii apelului.
Tribunalul pune in discutie exceptia nulitatii  apelurilor declarate de apelantii SD.N si ND.G.
Apelantul reclamant SD.G a solicitat admiterea exceptiei.
Consilier juridic BV pentru intimatele parate SC CE O SA si SDM  Tg-Jiu  a solicitat admiterea exceptiei.
 Nemaifiind cereri de formulat sau exceptii de invocat, constatand apelul in stare de judecata s-a acordat cuvantul:
Apelantul reclamant SD.G a solicitat admiterea apelului asa cum a fost formulat, schimbarea in tot a sentintei apelate, in sensul admiterii actiunii si acordarea despagubirilor, depunand la dosar concluzii scrise.
Consilier juridic BV pentru intimatele parate SC CE O SA si SDM  Tg-Jiu a solicitat respingerea apelului, mentinerea sentintei instantei de fond ca fiind temeinica si legala, aratand ca nu s-a facut dovada unui prejudiciu, in conditiile in care intre parti au avut loc doar negocieri cu privire la o viitoare instrainare a terenurilor.

TRIBUNALUL

Prin sentinta civila nr.1798 din 20.11.2014 pronuntata de  Judecatoria Motru in dosarul nr. _. a fost respinsa cererea formulata de reclamantul SD.G, cu domiciliul in _.,  in contradictoriu cu paratele S.C  CE OS.A., cu sediul in _. si  SDM  Targu  Jiu, cu sediul in ..
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru la data de 09.07.2014, reclamantul SD.G a chemat in judecata paratele S.C. CEO S.A. si SDM  Targu  Jiu, solicitand instantei, ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratelor la plata de daune cominatorii in cuantum de 1.000 lei pe zi de intarziere, pana la finalizarea procedurii de despagubiri cu privire la terenurile in suprafata de 15,7212 ha, situate pe teritoriul com. M, sat R., pe care se desfasoara activitate de exploatare.
De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca detine titlul de proprietate nr. 1337326/19.05.1997 pentru suprafata de 6,7212 ha si titlul de proprietate nr. 1519423/07.08.2012, pentru suprafata de 9 ha, terenuri agricole si forestiere, situate pe teritoriul com. M., sat R., terenuri pe care paratele au inceput exploatarea de circa 3 ani, fara a fi respectata procedura prevazuta de legea exproprierii, respectiv despagubirea prealabila, in acest moment suprafata mai sus mentionata fiind excavata in proportie de 80 %.
A mai aratat reclamantul ca in cursul anului 2013, respectiv luna iunie, la insistentele acestuia, paratele au demarat demersurile in sensul ca au fost incheiate conventii preliminare, urmand ca apoi sa se incheie actele in forma autentica, reclamantul urmand sa fie  despagubit, insa din acel moment si pana in prezent aceasta procedura nu si-a gasit finalizarea, desi reclamantul a fost in nenumarate randuri in audienta si a solicitat sa se ia masurile necesare.
In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 1516 cod civil si 453 Cod procedura civila.
Parata S.C.CEO S.A. a formulat intampinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, aratand ca cererea reclamantului nu intruneste conditiile de admisibilitate prevazute de dispozitiile art. 1530 si urmatoarele Cod civil si anume existenta unei neexecutari a unei obligatii contractuale, dovedirea culpei sau vinovatiei debitorului in neexecutarea obligatiilor contractuale si existenta unui prejudiciu.
Sub aspectul fondului cauzei, parata a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de  art. 1530 si urmatoarele Cod civil privind acordarea de daune interese, aratand ca pentru suprafata de 6,7212 ha teren intravilan si extravilan, conform titlului de proprietate nr. 1337326/19.05.1997, documentatia a fost aprobata de SDM Targu Jiu, reclamantul fiind instiintat sa se prezinte la Notariatul Public PO pentru perfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica si ridicarea sumelor de bani convenite prin conventiile incheiate, iar cu privire la suprafata de 9,023 ha teren forestier neinscris in amenajamentul silvic, conform titlului de proprietate nr. 1519423/07.08.2013, documentatia nu a fost aprobata de SDM Targu Jiu, intrucat acesta se afla partial in afara perimetrului de licenta al U.M.C. R, in prezent CEO S.A., nefiind interesata de achizitionarea acestei suprafete de teren.
In drept, parata si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. 205 Cod procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Instanta a retinut ca reclamantul a solicitat acordarea respectivelor daune, cu titlu sanctionator, ca forma de constrangere la executarea in intregime a obligatiilor ce decurg din dispozitiile Legii 85/2003, constand in efectuarea activitatilor de acordare a despagubirilor in modalitatile prevazute de lege, respectiv vanzarea-cumpararea terenurilor si, dupa caz, a construc?iilor situate pe acestea, la pre?ul convenit intre par?i; schimbul de terenuri, insotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstruc?ia cladirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, conform conven?iei incheiate intre par?i; inchirierea terenului pe durata determinata, pe baza de contracte incheiate intre par?i; exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in condi?iile legii; concesionarea terenurilor; asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de licen?a; alte proceduri prevazute de lege.
            De asemenea, conform notelor depuse de reclamant  a rezultat ca actiunea acestuia de obligare la daune cominatorii se intemeiaza si pe culpa contractuala a paratelor care nu au respectat conventiile de vanzare - cumparare in sensul de a incheia cu reclamantul contractele de vanzare cumparare in forma autentica.
            S-a retinut ca dispozitiile codului civil actual nu prevad posibilitatea aplicarii de daune cominatorii, in scop sanctionator. Sunt prevazute in actuala reglementare daunele compensatorii, denumite si daune interese, precum si daunele moratorii care nu au caracter sanctionator, ci unul reparator corespunzator prejudiciului incercat de creditor ca urmare a neexecutarii sau a executarii cu intarziere a obligatiei instituite in sarcina debitorului.
            In ceea ce priveste obligarea la daune compensatorii, s-a retinut ca potrivit art. 1530 Cod Civil, creditorul are dreptul la daune interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei.
            De asemenea, Codul Civil instituie posibilitatea obligarii debitorului la plata de daune moratorii in cazul obligatiilor de a face, prin dispozitiile art. 1536, potrivit carora executarea cu intarziere a unei astfel de obligatii da dreptul la daune interese egale cu dobanda legala, calculata de la data la care debitorul este in intarziere asupra echivalentului in bani al obligatiei.
            Asadar, a rezultat din textele legale mai sus mentionate ca daunele interese compensatorii sau moratorii nu reprezinta altceva decat contravaloarea prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii sau executarii cu intarziere a obligatiei. In ambele situatii prejudiciul suferit trebuie sa fie cert, sa aiba un caracter determinat sau determinabil, efectiv, pentru ca instanta sesizata cu o astfel de cerere sa poata dispuna masura obligarii la repararea prin echivalent a prejudiciului.
            Reclamantul nu a propus probe pentru dovedirea prejudiciului suferit, s-a limitat la a stabili o suma zilnica in cuantum de 1000 lei pentru intarziere, la care sa fie obligate paratele  cu titlu sanctionator, fara a preciza exact echivalentul banesc al prejudiciului suferit.
             De asemenea, reclamantul a pretins ca paratele au inceput exploatarea terenurilor proprietatea sa fara a fi respectat conventiile depuse la dosarul cauzei, denumite contracte de vanzare cumparare, in sensul de a se prezenta la notar in vederea incheierii unor astfel de contracte in forma autentica.
        Analizand continutul conventiilor incheiate in cursul lunii iunie 2013, s-a constatat ca acestea au fost intocmite, cu ocazia negocierilor ce s-au purtat intre parti privitor la vanzarea cumpararea unor terenuri proprietatea reclamantului si nu contin obligatia incheierii in viitor a contractului de vanzare cumparare in forma autentica, neavand valoarea unor pacte de optiune in sensul art.1278 din Codul civil, nici a unor antecontracte de vanzare-cumparare in sensul art.1279 din Codul civil si Legii nr.14/2014, fiind vorba doar de negocieri prealabile, aspect ce rezulta din urmatoarea mentiune contractuala: ,, Prezenta conventie este valabil incheiata si va produce efecte juridice in urma aprobarii de catre Comisia de Avizare a SDM Tg.Jiu."
          In fapt a apreciat instanta ca reclamantul solicita ca paratele sa faca ceva ce potrivit propriei manifestari de vointa nu s-au obligat sa faca, paratele obligandu-se sa negocieze, ceea ce au si facut, de comun acord stabilind cu reclamantul  un pret al imobilelor .
        Ca, ulterior acestei negocieri parata Societatea CEO isi va manifesta sau nu vointa de a dobandi dreptul de proprietate asupra unora sau a tuturor terenurilor proprietatea reclamantilor reprezinta un drept al paratei Societatea CEO SA  si nu o obligatie asa cum pretinde reclamantul.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantul SD.G si numitii SD.N si NG.
In motivarea apelului au aratat ca prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru au solicitat obligarea paratelor la plata de daune cominatorii in cuantum de 1000 lei pe zi de intarziere, pana la finalizarea procedurii de despagubiri cu privire la terenurile acestora in suprafata de 15,7212 ha, situate pe teritoriul comunei M., sat R., pe care se desfasoara activitatea de exploatare.
Considera ca in mod gresit instanta de fond a respins actiunea pe considerentul ca nu au propus probe pentru dovedirea prejudiciului si nu au precizat exact echivalentul banesc al prejudiciului suferit, prin actiunea formulata urmarind sa constranga paratele la executarea obligatiei asumate la momentul incheierii conventiilor de vanzare-cumparare, care si-au produs efectele juridice atata timp cat acestea au inceput exploatarea.
Au aratat ca, daca scriptic aprobarea acestora nu a avut loc, intentionat din culpa paratelor, faptic, conventiile si-au produs efectele in ceea ce le priveste pe intimate, ele avand deja posesia, astfel incat le incumba obligatia corelativa de a finaliza procedura de despagubire, exploatarea terenurilor acestora fiind o dovada a acceptarii in mod tacit a acordului dintre parti stipulat in conventii.
Invoca posibilitatea constrangerii debitorului la realizarea obligatiei in conditiile art. 1527 C.civ., dorind apelantii sa fie finalizata procedura de instrainare a terenurilor catre intimata.
Cu cheltuieli de judecata.
Arata ca inteleg sa faca dovada apelului cu inscrisuri.
In drept, se invoca dispozitiile art. 466, 476,480 si 453 C.pr.civ.
Nu au fost atasate inscrisuri la cererea de apel si nici nu au fost individualizate ca probe.
In procedura prealabila acordarii primului termen de judecata intimata CEO SA a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului cu motivarea ca intimata nu poate fi obligata la despagubiri fata de caracterul de negocieri al conventiilor incheiate si materializate in inscrisuri sub semnatura privata, care nu au creat obligatii pentru parti, nefiind vorba de o executare cu intarziere sau de o neexecutare a unei obligatii asumate printr-o conventie, in speta de transmitere a dreptului de proprietate.
Apreciaza ca achizitionarea sau nu a terenurilor reprezinta doar o manifestare de vointa a partii, care nu poate face obiectul unei constrangeri din partea instantei de judecata.
Sustine ca dispozitia art. 1527 C.civ. nu este aplicabila in speta.
In drept, se invoca disp.art. 205 C.pr.civ.
Apelantul SD.G a depus raspuns la intampinarea intimatei, sustinand in continuare ca in cauza trebuie angajata raspunderea contractuala a partii adverse, care nu si-a executat obligatiile contractele in conditiile Legii nr.287/2009 si art. 1516 C.pr.civ. Precizeaza ca in fapt intimata exploateaza terenurile apelantilor in mod abuziv si nu le-a acordat despagubiri pentru lipsa de folosinta.
La primul termen de judecata din 18.03.2015, tribunalul a constatat ca, desi apelul a fost declarat de trei persoane, doar una dintre acestea, anume SD.G, reclamant in cauza, a semnat cererea de apel. Desi celelalte persoane nu au calitatea de parte in dosarul instantei de fond, dar au declarat apel alaturi de reclamant, nesemnandu-l, s-a impus potrivit art.470 alin.3 C.pr.civ. raportat la art. 196 alin.2 C.pr.civ. sa fie citate in proces cu mentiunea de a se prezenta pentru a semna cererea de apel.
In conditiile in care, desi legal citati, cei doi apelanti, SD.N si ND.G, nu s-au prezentat pentru regularizarea cererii de apel, in sensul de a complinii lipsa semnaturii, urmeaza ca tribunalul sa constate nulitatea apelului declarat de acestia in conditiile art. 470 alin.3 C.pr.civ. raportat la art. 470 alin.1 lit.e C.pr.civ., acest din urma text legal enumerand elementele obligatorii ale unei cereri de apel.
Sub aspectul fondului apelului declarat de reclamantul SD.G, acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente.
In mod corect instanta de fond a retinut ca intre parti au avut loc negocieri in vederea realizarii ulterioare a unor conventii translative de proprietate cu privire la terenurile detinute de reclamant in temeiul titlului de proprietate depus la dosar, actiune justificata de necesitatea extinderii perimetrului de exploatare miniera al paratei intimate.
Pentru activarea raspunderii contractuale in cazul unei neexecutari a conventiei sau a unei executari cu intarziere, este necesar ca partile sa isi fi asumat reciproc obligatii prin respectiva conventie. Or, din inscrisurile sub semnatura private depuse de reclamant la filele 10,11,14 si 16 din dosarul de fond rezulta ca partile au inteles sa negocieze asupra unei posibile vanzari-cumparari, fara sa se fi ajuns la incheierea unei conventii translative de proprietate, care, fata de obiectul derivat al raportului juridic civil-terenuri, presupune incheierea unui act autentic pentru validitatea transmiterii dreptului de proprietate.
Astfel, din chiar continutul conventiilor rezulta ca partile au avut in vedere doar o negociere, iar materializarea unei conventii translative urmand a avea loc sub conditia aprobarii de conducerea unitatii a vanzarii-cumpararii negociate.
Dreptul de a vinde/cumpara este o manifestare a persoanei care nu atrage obligatii juridice cat timp nu s-a procedat la incheierea conventiei translative de proprietate, ca expresie a principiului autonomiei de vointa, respectiv libertatii de a contracta. Numai in conditiile asumarii unor obligatii exprese printr-o conventie translativa de proprietate in speta se poate angaja raspunderea contractuala a uneia dintre parti, daca aceasta nu isi indeplineste obligatiile liber asumate, altfel nu poate fi vorba despre un prejudiciu in cauza.
Faptul ca intimata ar fi inceput exploatarea terenurilor in lipsa unei conventii de vanzare-cumparare autentice nu poate atrage raspunderea contractuala, reclamantul avand la dispozitie mijloace juridice specifice pentru apararea dreptului sau de proprietate si repararea unui prejudiciu, daca i s-a produs.
In conditiile in care negocierile materializate in inscrisurile sub semnatura privata depuse la dosar nu contin obligatia incheierii pe viitor a conventiei autentice, acestea nu pot fi interpretate ca si pacte de optiune in sensul art. 1278 C.civ. si nici ca antecontracte  (promisiuni bilaterale) de vanzare cumparare in sensul art. 1279 C.civ.
Se retine ca, fata de caracterul daunelor solicitate, anume cominatorii, codul civil prevede doar aplicarea de daune interese, compensatorii, respectiv daune moratorii, neputand fi acordate in sensul celor solicitate de reclamant.
In ceea ce priveste art. 1527 C.civ. invocat in cererea de apel de catre apelant, se retine ca nu are aplicabilitate in speta fata de cele mai sus aratate deoarece textul legal reglementeaza dreptul la executarea in natura ca regula in materia executarii unei obligatii civile in toate cazurile in care este posibila. Or, asa cum s-a aratat, negocierile dintre parti nu dau nastere unor obligatii juridice protejate de forta coercitiva a statului.
In baza art.480 C.pr.civ., urmeaza a se respinge apelul ca nefondat.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

In baza art. 470 alin. 3 raportat la art. 470 alin. 1 lit. e Cod procedura civila constata nulitatea apelurilor declarate de apelantii SD.N, domiciliat in _ si ND.G, domiciliata in _ impotriva sentintei civile nr.1798 din 20.11.2014 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr_. si in contradictoriu cu intimatele parate SC  CE O  SA si SDM  Tg -Jiu.
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul SD.G cu domiciliul in _ impotriva aceleiasi sentinte.
Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din 01.04.2015 la Tribunalul Gorj

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015