Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului.

(Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului.
Instanta de apel a apreciat ca exceptia netimbrarii se examineaza prioritar conform dispozitiilor art.248 din Noul Cod proc civila, avand obligatia de a se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura inaintea oricarei alte cereri.
Numai in situatia in care apelantul - parat  ar fi indeplinit  cerinta timbrarii apelului  de fata, se puteau lua in examinare  alte cereri .  Dosar nr.
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 1052/2014
Sedinta publica din  15 Octombrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE X
Judecator X
Grefier X Pe rol judecarea apelului civil declarat de apelantul-parat X impotriva sentintei civile nr. 2898/05.05.2014 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosarul nr. ..si in contradictoriu cu intimata reclamanta Y.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns apelantul parat B.C lipsa fiind reprezentantul legal ai intimatei - reclamante IPJG.
Procedura de citare  legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care instanta din oficiu a pus in discutie exceptia netimbrarii apelului.
Apelantul- parat B.C a solicitat respingerea exceptiei apreciind ca suma stabilita cu titlu de taxa de timbru este mult prea mare si nu a avut posibilitati materiale sa achite aceasta suma.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de fata
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr. _ reclamanta I.J.P.G a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu paratul B.C sa se dispuna obligarea paratului la plata de despagubiri civile in suma de 30561,99 lei, pentru lipsa de folosinta a unei locuinte aflate in administrarea I.P.J.G, in perioada 06.06.2010 -14.11.2013, in suma actualizata la data platii si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata, ca, in temeiul prevederilor art. 2, alin. 1 ind. 3 din Legea nr. 192/2006, ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii sa fie realizata de instanta.
In motivare reclamanta a aratat ca paratul este angajat al I.P.J.G cu gradul de agent sef de politie si ca in anul 2004 paratului i s-a repartizat o locuinta din fondul locativ administrat de Inspectoratul Judetean de Politie Gorj si au fost incheiate, intre I.P.J.G si acesta, succesiv, contracte de inchiriere cu privire la imobilul mentionat.
Ca, prin ultimul contract inchiriere, cu nr. 26690/06.06.2008, incheiat intre I.J.P.G si parat, i-a fost transmisa acestuia din urma folosinta apartamentului situat in Tg. Jiu, _ jud. Gorj, cu valabilitate pana la data de 05.06.2010. iar ulterior expirarii contractului mentionat, petentului nu i-a mai putut fi atribuita locuinta avand in vedere ca a fost schimbata destinatia acesteia, din locuinta de serviciu in locuinta de interventie, iar acesta nu indeplineste conditiile pentru a-i fi atribuita o locuinta de interventie.
Mai arata reclamanta ca dupa expirarea perioadei contractuale, desi i s-a solicitat in repetate randuri acest lucru, paratul a refuzat sa elibereze si sa predea locuinta, fiind necesara obtinerea unei hotarari definitive de evacuare ( sentinta civila nr. 11763/03.10.2012, pronuntata de Judecatoria Tg. Jiu in dosarul nr, _318/2012) si initierea formelor de executare silita a acesteia ( dosar ..E/2013 - B.E.J N.T.) pentru ca, abia la data de 14.11.2013, paratul sa elibereze si sa predea locuinta, asadar, in perioada 06.06.2010 - 14.11.2013, paratul a ocupat fara drept locuinta aflata in administrarea I.J.P.G locuinta ce ar fi putut fi repartizata altui politist care indeplinea conditiile i a beneficia de locuinta de interventie.
Totodata precizeaza ca in aceste conditii, I.J.P.G a fost nevoita sa achite compensatie de chirie unui potential beneficiar al locuintei de interventie pe care paratul a ocupat-o fara drept.
A mai sustinut ca despagubirile in cuantum de 30561,99 lei pe care le solicita au fost calculate in fort de cuantumul mediu al compensatiei de chirie pe care I.J.P.G a platit-o politistilor carora le-a putut repartiza locuinte de interventie, pentru ca acestea nu erau disponibile si ca in conformitate cu prevederile H.G. nr. 284/2005, politistii care nu detin o locuinta in localitatea in care-si desfasoara activitatea, au dreptul, daca indeplinesc si celelalte conditii prevazute de actul normativ mentionat, la compensarea cheltuielilor cu chiria, in cuantum de pana la 50% din salariu, media lunara  a compensatiilor pentru chirie, achitate de I.J.P.G in perioada mentionata, a fost de 740 lei.
Fata de considerentele de mai sus, solicita admiterea actiunii, obligarea paratului plata sumei de 303561,99 lei, in suma actualizata pana la data platii efective.
In dovedirea celor sustinute a depus la dosar contractul de inchiriere nr. 26690/06.06.2008; cererea de executare silita ce face obiectul dosarului nr. ..E/2013; incheierea de admitere a cererii de executare silita privind sentinta nr. 11763/2012, procesul verbal de predare a locuintei, inregistrat la nr. 134173/15.11.2013; adresa nr. 13429/03.12.2013, privind modul de calcul al despagubirilor pentru lipsa folosinta.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe prevederile art. 1410 si urm. din Codul civil.
In baza art. 411, alin. I. pct. 2, teza a doua din Codul de procedura civila, a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
Paratul,  legal citat nu a formulat intampinare.
Prin sentinta civila nr. 2898/05.05.2014 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosar nr. 2898/05.05.2014 a fost admisa in parte actiunea privind pe reclamanta I.J.P.G in contradictoriu cu paratul B.C.
A fost obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de  30.561,99 lei cu titlu de despagubiri civile constand in contravaloarea lipsei de folosinta a locuintei  constand in apartament cu 4 camere din Tg-Jiu, _.. jud. Gorj, aferenta perioadei 06.06.2010- 14.11.2013.
A fost respins  capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata ,ca nedovedit.
Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut ca la data de 6.06.2008, intre reclamantul I.J.P.G in calitate de locator si paratul B.C in calitate de locatar, a intervenit contractul de inchiriere inregistrat sub nr.26690/6.06.2008, avand ca obiect imobilul-apartament situat in Tg-Jiu, _, jud. Gorj.
Durata contractului a fost stabilita la o perioada de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii , stipulandu-se totodata ca tacita relocatiune nu opereaza.
S-a retinut ca prin cererea ce a format obiectul dosarului nr. _ al Judecatoriei Tg-Jiu, paratul B.C a solicitat obligarea I.J.P.G prelungirea contractului de inchiriere mai sus mentionat,iar prin sentinta civila nr. 9685/18.11.2011, pronuntata in dosarul nr. _, Judecatoria Tg-Jiu a respins cererea paratului de prelungire a contractului de inchiriere, sentinta fiind definitiva si irevocabila prin decizia nr. 7068/08.06.2012 a Curtii de Apel Craiova.
Cum durata contractul de inchiriere a expirat si nu a intervenit o prelungire a acestuia, iar  tacita relocatiune a fost expres exclusa prin clauzele contractuale, Judecatoria Tg-Jiu, prin sentinta civila nr. _/03.10.2013 a retinut ca paratul ocupa fara titlu locativ apartamentul situat in Tg-Jiu, _., jud. Gorj, si a  admis actiunea in evacuare, ca fiind intemeiata.
Sentinta a ramas irevocabila prin decizia nr. 463/20.02.2013 a Tribunalului Gorj.
Ca, in perioada 06.06.2010 - 14.11.2013, paratul a ocupat fara drept locuinta aflata in administrarea I.P.J. Gorj, eliberand spatiul abia in data de 14.11.2013 conform procesului verbal aflat la fila nr. 5 din dosar.
Astfel, in perioada mai sus mentionata  locuinta  ar fi putut fi repartizata altui politist care indeplinea conditiile de a beneficia de locuinta de interventie.
Potrivit H.G. nr. 284/2005, politistii care nu detin o locuinta in localitatea in care-si desfasoara activitatea, au dreptul, daca indeplinesc si celelalte conditii prevazute de actul normativ mentionat, la compensarea cheltuielilor cu chiria, in cuantum de pana la 50% din salariu.
Conform adresei nr. 134329/03.12.2013 a  IPJ Gorj - Serviciul Logistic  despagubirile pentru lipsa de folosinta a imobilului , calculate conform H.G. nr. 284/2005, din salariul de baza aferent anului 2009, pentru perioada 06.06.2010 - 14.11.2013 se ridica la suma de 30.561,99 lei , media lunara  a compensatiilor pentru chirie, achitate de I.P.J. Gorj in perioada mentionata,  fiind de 740 lei.
A retinut instanta  ca potrivit art. 1831 alin.2 C. civ. chiriasul este obligat la plata chiriei prev. in contract pana la data eliberarii efective a locuintei, precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la acea data.
Avand in vedere dispozitiile legale mai sus mentionate instanta a apreciat intemeiata actiunea formulata si a obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de  30.561,99 lei cu titlu de despagubiri civile constand in contravaloarea lipsei de folosinta a locuintei-reprezentate de apartamentul cu 4 camere din Tg-Jiu, _, jud. Gorj, aferenta perioadei 06.06.2010- 14.11.2013.
Actiunea a fost admisa in parte , avand in vedere ca reclamanta a solicitat cheltuieli de judecata, cerere care a fost respinsa ca nedovedita.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul  B.C criticand sentinta instantei de fond ca fiind netemeinica si nelegala aratand ca locuinta in litigiu a primit-o in anul 2004 ca locuinta se serviciu in baza unor evaluari a Comisiei de Specialitate din cadrul IPJ Gorj, obtinand punctajul maxim.
S-a aratat ca dupa ce a fost transformata din locuinta de serviciu in locuinta de interventie nu i-a mai fost prelungit contractul de inchiriere motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata in anul 2010, insa in anul 2013  a primit hotararea definitiva potrivit careia trebuia sa paraseasca apartamentul impreuna cu familia.
A aratat apelantul reclamant ca are doi copii minori iar in luna noiembrie 2013 a fost evacuat si considera ca pentru perioada 2010-2013 in care au durat procesele nu a semnat un contract de inchiriere si nu datoreaza suma solicitata.
In drept apelul nu a fost intemeiat.
Intimata reclamanta I.J.P.G a formulat intampinare la motivele de apel in conformitate cu dispozitiile art. 205 din Codul de procedura civila ( fila 6 din doar ) prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat aratand ca in mod corect instanta de fond a retinut ca valabilitatea contractului de inchiriere incheiat intre parti nr. 26690/2008 a expirat la data de 06.06.2010, data la care paratul avea obligatia de a preda imobilul catre locator, obligatia pe care nu si-a indeplinit-o fiind necesare formularea de catre IPJ Gorj a unei actiuni in evacuare si a unei cereri de executare silita.
Ca existenta unor litigii referitore la pretinse drepturi de prelungire a valabilitatii contractului de inchiriere nu justifica ocuparea fara temei a imobilului si nu exonereaza pe parat de obligatia de a despagubi administratorul imobilului.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 471 alin 5 Cod procedura civila si art. XV din Legea 2/2013.
Analizand actele si lucrarile dosarului,tribunalul constata si retine urmatoarele:
Procesul civil este, de regula, un proces al intereselor private si, desi in sistemul nostru de drept este prevazuta gratuitatea justitiei, desfasurarea procesului civil implica o serie de cheltuieli care se avanseaza de reclamant sau de partea care formuleaza cererea, cheltuieli care, in cele din urma, se suporta de partea cazuta in pretentii, potrivit art.453-455 din Noul  Cod de procedura civila.
O componenta importanta a cheltuielilor de judecata o reprezinta taxele de timbru.
Potrivit art.470 alin.2 Cprciv la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxei judiciare de timbru, iar potrivit alin.3 al aceluiasi articol, lipsa dovezii achitarii taxei judiciare de timbru poate fi complinita pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel.
De asemenea, dispozitiile art.33 alin.1 din OUG nr.80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru prevad ca taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.
In speta de fata, apelantul-parat  nu a timbrat anticipat apelul, astfel ca pentru termenul de judecata din data de 15.10.2014 i s-a pus in vedere sa timbreze, fiind legal citat cu mentiunea de a depune taxa judiciara de timbru in valoare de 760,92 lei, dupa cum reiese din dovada de indeplinire a procedurii de citare aflata la fila nr.11 din dosarul de apel.
 Din continutul dispozitiilor art.36 alin.2 din OUG nr.80/2013 rezulta ca daca pana la primul termen prevazut de lege sau stabilit de instanta partea nu indeplineste obligatia de plata a taxei, cererea partii se anuleaza ca netimbrata.
In conditiile in care apelantul-parat nu s-a conformat acestei dispozitii legale si la termenul de judecata din data de 15.10.2014 nu a facut dovada achitarii taxei de timbru, tribunalul  va anula ca netimbrat apelul de fata.
Instanta de apel a apreciat ca exceptia netimbrarii se examineaza prioritar conform dispozitiilor art.248 din Noul Cod proc civila, avand obligatia de a se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura inaintea oricarei alte cereri.
Numai in situatia in care apelantul - parat  ar fi indeplinit  cerinta timbrarii apelului  de fata, se puteau lua in examinare  alte cereri .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Anuleaza ca netimbrat apelul declarat de apelantul- parat B.C cu domiciliul in comuna D.., sat D_, judetul Gorj impotriva sentintei civile nr. 2898/05.05.2014 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosarul nr_. si in contradictoriu cu intimata-- reclamanta I.J.P.G cu sediul in municipiul Tg. Jiu, _, jud. Gorj.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din  15 Octombrie 2014,la Tribunalul  Gorj .

.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Taxa de timbru

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015