Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie decizie imputare indemnizatie somaj

(Sentinta civila nr. 521 din data de 30.01.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
Sentinta nr.521
Sedinta publica de la 30.01.2015
Completul constituit din:
Presedinte
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier

Pe rol fiind pronuntarea in cauza privind pe reclamanta G A impotriva paratei A J O F M,  avand ca obiect contestatie decizie  imputare indemnizatie somaj.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare legal indeplinita, din ziua dezbaterilor.
Cauza a fost dezbatuta in fond la data de, cand cei prezenti au pus concluzii care au fost consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi(incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta), si  instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de  , cand a hotarat urmatoarele:

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
           Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj-Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de,  sub nr.,  reclamanta G A a chemat in judecata parata A J O F M, solicitand ca prin sentinta ce va pronunta sa fie anulata decizia 230 din 23.06.2014 emisa de A.J.O.F.M. Gorj.
In motivarea cererii a aratat ca fost angajata pe perioada nedeterminata la S.C. A CS.R..L ,  pana la data de, data la care i-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile. Constatandu-se ca indeplineste conditiile prevazute de art.16 alin.1 din Legea nr.76/2006 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin decizia nr.1001026, incepand cu, i se stabileste dreptul de indemnizatie de somaj.
           A sustinut ca in fiecare luna s-a prezentat cu foaia de evidenta la serviciul de somaj, iar la data de a primit, cu adresa nr. 13347 din 15.07.2014, decizia nr. din prin care i se imputa suma de 2658 lei, reprezentand indemnizatie de somaj incasata in perioada.
A precizat totodata  ca imputarea sumei este netemeinica si nelegala, deoarece indeplinea conditiile legale pentru acordarea indemnizatiei de somaj, in acest fel explicandu-se faptul ca parata emite si ii inmaneaza dispozitia nr.1001026 prin care, incepand  cu data de  , i se stabileste dreptul la indemnizatia de somaj.
A mai sustinut ca in raporturile de munca termenul de prescriptie privind emiterea deciziei este de 1 an de zile, legislatia muncii fiind o legislatie in favoarea angajatului si, chiar si in situatia in care termenul de prescriptie este cel general de 3 ani, decizia de imputare a fost emisa tardiv.
In probatiune, reclamanta a depus la dosar, in copie: dispozitia privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj, decizia din emisa de A.J.O.F.M. Gorj, adresa emisa de A.J.O.F.M.  si extras din carnetul de munca.
Parata A.J.O.F.M. Gorj a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea  contestatiei ca neintemeiata.
            A aratat ca stabilirea, plata si imputarea drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj se face de catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si ocuparea fortei de munca, H.G. nr.174/2002, normele de aplicare a legii asigurarilor pentru somaj, precum si Ordinul nr. 85/2002,  privind aprobarea procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, acte normative ce reglementeaza, in principal, sistemul contributiv al asigurarilor de somaj.  Conform acestor prevederi pot beneficia de indemnizatie de somaj  persoanele care au prestat  munca in baza unui contract individual de munca, ca urmare a incetarii acestor raporturi din motive neimputabile lor, numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de art. 34  alin.1 din Legea nr. 76/2002 si anume : a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii  b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare; c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul.
Referitor la situatia reclamantei,  a aratat ca in perioada aceasta a fost incadrata in munca la S.C. D  S.R.L si,  avand in vedere faptul ca incetarea contractului individual de munca de la S.C. D  S.R.L. a intervenit prin demisie, conform art.79 Codul muncii, aceasta nu mai putea  beneficia de indemnizatie de somaj, s-a incadrat in munca la S.C. D S.R.L. in perioada 02.11.2009 - 06.11.2009.
           Ca urmare a incetarii contractului individual de munca de la S.C. D S.R.L. in conformitate cu prevederile art. 61 lit. d din Codul Muncii, dupa doar 4 zile de activitate, aceasta a solicitat si a beneficiat de indemnizatie de somaj in perioada 29.12.2009 - 27.09.2010. La data de  27.09.2010, indemnizatia de somaj i-a incetat,  conform art. 44 lit.a din Legea 76/2002, ca urmare a incadrarii in munca la S.C. A S.R.L.. In perioada 27.09.2010 - 01.11.2010 a fost incadrata in munca la S.C. A S.R.L., iar ca urmare a incetarii raporturilor de munca de la aceasta ultima unitatea, a solicitat din nou acordarea indemnizatiei de somaj  si i s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj incepand cu data de 01.11.2010, avand carnetul de somer nr. 201401001222.
Cu privire la stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj incepand cu data de 01.11.2010, a aratat ca reclamanta a valorificat, in conditiile art. 34 alin. 1 lit. a) din Legea 76/2002, stagiul de cotizare realizat de la cele 3 unitati, si anume de la S.C. A S.R.L., S.C. D S.R.L. si S.C. D  S.R.L.
           Insa, prin sentinta penala nr.43/06.02.2013 pronuntata de catre Tribunalul Gorj in dosarul nr. 14789/95/2010**, sentinta ramasa definitiva prin decizia penala pronuntata de C AC, s-a dispus printre altele, anularea actelor falsificate, respectiv contractele de munca incheiate intre reclamanta si cele 2 unitati, S.C. D S.R.L. si S.C. D  S.R.L., pe considerentul ca aceste contracte de munca au fost fictive. Prin urmare, stagiile de cotizare la cele doua unitati,  care a stat la baza stabilirii indemnizatiei de somaj incepand cu data de 01.11.2010, a fost anulate in mod implicit, in conformitate cu dispozitiile art.47 alin. (1) din Legea nr.76/2002,  care prevad faptul ca "sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile acestei legi, se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii".
           In consecinta, A.J.O.F.M. a emis in mod temeinic si legal decizia din, prin care i s-a imputat reclamantei suma totala de 2658 lei, reprezentand indemnizatie de somaj acordata in mod necuvenit pentru perioada.
Referitor la invocarea exceptiei prescriptiei extinctive de catre reclamanta, a aratat ca dreptul de a emite decizia de imputare a indemnizatiei de somaj s-a nascut la care la care sentinta penala, pronuntata in dosarul a ramas definitiva prin decizia C A C, si  anume la data de 08.04.2014, cand a inceput sa curga termenul legal de prescriptie in care A.J.O.F.M. Gorj era indreptatita sa emita decizie de imputare in sarcina contestatoarei. Incepand cu  aceasta data contractele individuale de munca ale acesteia au ramas in mod definitiv anulate si, implicit, au ramas anulate stagiile de cotizare care au stat la baza acordarii indemnizatiei de somaj incepand cu data de 01.11.2010.
A mai sustinut ca,  in conformitate cu prevederile art.31 din Ordinul nr.279/22.07.2004 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii nr.76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj, "activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizeaza potrivit prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi", iar  termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale sunt cele prevazute de  art.131  Cod de procedura fiscala, conform caruia "dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept".
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile Codului de procedura civila, Legea nr.76/2002, H.G. nr. 174/2002, H.G. 377/2002.
In aparare, parata a depus la dosar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, adresa emisa de A.J.O.F.M. Gorj, decizia emisa de A.J.O.F.M. Gorj, referatul , sentinta penala pronuntata de T G-S P,  minuta deciziei pronuntata de C A C,  dispozitia privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj incepand cu data de 01.11.2010 pentru reclamanta, certificat privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002 emis de A.J.O.F.M.,  desfasuratorul stagiului de cotizare pe luni intocmit  de A.J.O.F.M. Gorj,  adeverinta emisa de S.C. AC S.R.L., adeverinta emisa de S.C. D  S.R.L., cerere privind acordarea indemnizatiei de somaj, cartea de identitate, cererea reclamantei din 23.11.2010, pentru inscrierea in evidente in vederea  ocuparii unui loc de munca, declaratia reclamantei din 23.11.2010, plan individual de mediere intocmit de parata, carnetul de munca al reclamantei,
          Prin inscrisul intitulat  ,,raspuns la intampinare,, depus la dosar la data de 30.10.2014  reclamanta a aratat ca, in conditiile in care atat angajatorul, cat si angajatul si-au achitat in totalitate contributiile, inclusiv cele pentru  asigurari sociale si somaj,  parata nu are ce recupera. Mai mult, a sustinut reclamanta, nulitatea in dreptul muncii isi produce efecte juridice doar pentru viitor, nu si pentru trecut, astfel ca efectele juridice produse nu pot fi anulate.
          In temeiul art.22 alin.4 din Codul de procedura civila, instanta, dupa punerea in discutia partilor,  a calificat actul intitulat  ,,raspuns la intampinare,, ca fiind o cerere de completare a contestatiei sub aspectul motivelor si a dispus comunicarea sa paratei in conditiile art.204 alin.1 Cod de procedura civila, pentru a formula intampinare.
In probatiune, instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse de parti la dosar.
          Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
          Prin dispozitia, emisa de parata A J O F M,  s-a stabilit in favoarea reclamantei dreptul la indemnizatie de somaj in cuantum de 466 lei lunar, incepand cu data de 01.11.2010.
          La data de 23.06.2014 parata emite decizia prin care imputa reclamantei suma de 2.658 lei, reprezentand indemnizatie de somaj incasata in perioada 01.11.2010-30.04.2011.
          Motivul  emiterii dispozitiei de imputare este  acela ca la stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj s-au luat in considerare ca stagii de cotizare si perioadele lucrate de reclamanta in temeiul contractelor de munca incheiate  cu S.C. D  S.R.L.(perioada 30.10.2008 - 02.11.2009) si S.C. D S.R.L. (02.11.2009 - 06.11.2009), care, prin sentinta penala pronuntata de catre T G, ramasa definitiva prin decizia penala pronuntata de C A C, au fost anulate, considerandu-se ca sunt acte false.
          Reclamanta invoca prescriptia dreptului paratei de a emite decizia de imputare, intrucat, atat termenul de 1 an prevazut de legislatia muncii, cat si termenul general de prescriptie prevazut de Decretul nr.167/1958  erau implinite la data emiterii deciziei. Parata se apara, sustinand, mai intai, ca termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data la care sentinta penala prin care s-au anulat contractele de munca a ramas definitiva, iar apoi, fata de prevederile art.31 din Ordinul nr.279/22.07.2004, ca termenul de prescriptie este cel de 5 ani prevazut de art.131 din Codul de procedura fiscala, ce curge de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest dreptul de a cere executarea silita.
          Instanta retine ca se invoca un motiv de drept, de nelegalitate, referitor la fondul dreptului la recuperarea debitului cuprins in decizia de imputare, asadar o aparare in fond a contestatoarei, si nu o exceptie procesuala de fond, astfel cum a considerat parata.
          In ceea ce priveste termenul in care se poate emite o decizie pentru recuperarea sumelor  acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor de somaj, se retine ca, potrivit  art.47 alin.1 si 2  din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
    ,,(1) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri executorii.
    (2) Sumele prevazute la alin.(1) se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal,,.
           Fiind sesizata in vederea pronuntarii unei hotararii prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a prevederilor art.47 alin.2 din Legea nr.76/2002, si anume daca aceste prevederi se refera la termenul general de prescriptie de 3 ani, reglementat de art.3 din Decretul nr.167/1968 privind prescriptia extinctiva(respectiv art.2517 din Codul civil) sau la termenul de prescriptie de 5 ani  reglementat de art.131 alin.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin decizia nr.10/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.832 din 14.11.2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit  ca ,,termenul general de prescriptie legal,, din cuprinsul art.47 alin.2 din Legea nr.76/2002 este termenul de 3 ani prevazut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958(art.2517 din Codul civil).
          In conformitate cu art.521 alin.3 din Codul de procedura civila, dezlegarea data chestiunilor de drept prin hotarare prealabila este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data dezlegarii, iar pentru celelalte instanta de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial  al Romaniei, Partea I.
           Prin urmare, retinand interpretarea Inaltei Curti, termenul de prescriptie in care parata avea posibilitatea sa emita decizia de imputare este termenul general de prescriptie de 3 ani.
           Inainte de intrarea in vigoare a Codului civil (1 octombrie 2011), termenul general de prescriptie de 3 ani era prevazut de art.3 alin.(1) din Decretul nr.167/1958, in timp ce, dupa intrarea in vigoare a Codului civil, acesta este reglementat de art.2.517 din Codul civil.
            Pentru a stabili legea aplicabila in cauza, se retine ca, potrivit art. 201 din  Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil:
          "Prescriptiile incepute ?i neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil sunt ?i raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit."
            Prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.238 din 17 aprilie 2014, in solutionarea recursului in interesul legii, Inalta Curtea de Casatie si Justitie a stabilit  ca  ,,in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.5, art. 201 si art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art.6 alin.4, art.2512 si art.2513  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art.18 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii incepute dupa 1 octombrie 2011".
            In cuprinsul deciziei s-a retinut ca, in privinta prescriptiilor incepute ?i neimplinite la data de 1 octombrie 2011, ca situatii juridice in curs de realizare (facta pendentia), raman aplicabile dispozitiile legale sub imperiul carora acestea au inceput sa curga, a fortiori, prescriptiile incepute ?i implinite la data intrarii in vigoare a Codului civil (facta praeterita), ca situatii juridice finalizate, sunt supuse dispozitiilor sub imperiul carora au inceput sa curga ?i s-au implinit.
           Deci, prevederile Decretului nr.167/1958 se aplica pentru prescriptiile incepute si implinite sau neimplinite inainte de intrarea in vigoare a Codul civil(1 octombrie 2011), iar prevederile Codului civil se aplica pentru prescriptiile incepute dupa intrarea lor in vigoare.
           Pentru a stabili daca sunt aplicabile prevederile art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958  sau ale art.2517 din Codul civil, trebuie stabilit momentul de la care a inceput sa curga termenul de prescriptie.
           Obligatia de restituire a celui care a incasat  necuvenit indemnizatia de somaj, ca urmare a unor stagii de cotizare rezultate din contracte de munca falsificate se intemeiaza pe o fapta ilicita.
           Ca regula generala privind momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie, art.7 alin.1 din Decretul nr.167/1958 prevede ca  prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune, iar dispozitiile art.2523 din Codul civil prevad ca prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune a cunoscut sau dupa caz trebuia sa cunoasca nasterea lui.
           Conform art.8 alin.1 din Decretul nr.167/1958, prescriptia dreptului la actiune in repararea unei pagube cauzate printr-o fapta ilicita, incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea. Aceleasi  dispozitii sunt prevazute de art.2528 alin.1 Cod civil.
            Instanta constata ca parata nu a avut cunostinta de caracterul fictiv al contractelor de munca decat dupa ce aceasta s-a stabilit in mod definitiv prin decizia penala nr.494/08.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, astfel ca nu a avut posibilitatea de a emite decizia de imputare anterior acestei date.
            Prescriptia extinctiva este o sanctiune ce duce la  stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul prevazut de lege, pentru lipsa de diligenta a titularului dreptului. Or, nu se poate sustine lipsa de diligenta in ceea ce o priveste pe parata, aceasta neavand posibilitatea de a cunoaste caracterul fictiv al contractelor de munca la data emiterii dispozitiei de acordare a indemnizatiei de somaj.
            Retinand ca moment de la care curge termenul de prescriptie data la care a ramas definitiva decizia penala nr.494/08.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, respectiv data de 08.02.2014, si implicit aplicarea prevederilor Codului civil  privind prescriptia extinctiva, instanta apreciaza ca termenul de prescriptie de 3 ani nu era implinit la data emiterii deciziei de imputare(23.06.2014).
           In ceea ce priveste conditiile privind acordarea indemnizatiei de somaj, se constata ca, potrivit art.34  alin.1 din Legea nr. 76/2002 , somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
     b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
     c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
     d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
             Stagiile de cotizare luate in considerare la stabilirea indemnizatiei de somaj acordate reclamantei  au fost: perioada  noiembrie  2008-octombrie 2009, in baza contractului individual de munca incheiat cu S.C. D  S.R.L., perioada 02.11.2009 - 06.11.2009, in temeiul contractului  individual de munca incheiat cu S.C. D S.R.L., precum si perioada  27.09.2010- 30.10.2010, in care reclamanta a fost incadrata in munca la S.C. A S.R.L.
            Prin sentinta penala pronuntata de catre T G ramasa definitiva prin decizia penala pronuntata de C A C s-a retinut in sarcina administratorilor societatilor  S.C. D  S.R.L. si S.C. D S.R.L. savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals intelectual si uz de fals, intrucat ,,in perioada 2007-2010, in mod conjugat, repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, au efectuat angajari fictive de persoane prin falsificarea documentelor de angajare  si au folosit aceste inscrisuri pentru a induce in eroare reprezentantii A.J.O.F.M., beneficiind in mod ilegal de subventii pentru sine si indemnizatii de somaj pentru altii.,,
           S-a retinut fictivitatea angajarii si activitatilor desfasurate de 58 de salariati ai celor doua societati,  printre care si reclamanta, si s-a dispus anularea actelor falsificate, respectiv contracte de munca, pontaje, adeverinte somaj, decizii de desfacere a contractelor de munca, precum si a altor acte subsecvente privind pe cei 58 de salariati.
         Dispozitiile  art.5 pct.V din Legea nr.76/2002 definesc notiunea de stagiu de cotizare ca fiind:
         ,,perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, precum si perioada pentru care persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au platit contributia de asigurari pentru somaj,,.
         Fata de prevederile enuntate si cele hotarate prin sentinta penala, perioadele in care reclamanta a fost angajata fictiv la cele doua societati  nu reprezinta stagii de cotizare in sensul art.5 pct.V din Legea nr.76/2002, nefiind perioade de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari pentru somaj. Reclamanta nu a prestat efectiv activitate si nu a beneficiat, in consecinta, de drepturi salariale pentru care sa se datoreze contributii de asigurari pentru somaj.
          Reclamanta a sustinut ca s-au achitat toate contributiile, inclusiv cele pentru bugetul asigurarilor de somaj, astfel ca nu s-a inregistrat nici un prejudiciu, si ca nulitatea in dreptul muncii isi produce efectele juridice doar pentru viitor, nu si pentru trecut, aparari pe care instanta le apreciaza ca fiind nefondate.
         Achitarea contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj nu ar putea inlatura fictivitatea angajarii si a activitatilor pretins prestate in temeiul celor doua contracte si, implicit, faptul ca pentru perioadele respective nu se datorau contributii de asigurari pentru somaj.
          Nu se pot retine nici prevederile din dreptul muncii in ceea ce priveste efectele nulitatii, avand in vedere ca nu s-a constatat nulitatea unui contract de munca prin aplicarea legislatiei muncii de catre  o instanta civila, ci s-au anulat inscrisuri falsificate de catre o instanta penala, ca urmare a comiterii unor infractiuni de fals.
          Pe de alta parte, nu doar contractele individuale de munca au fost anulate, ci si adeverintele eliberate de angajator in vederea certificarii stagiilor de cotizare si stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, care au constituit documentele oficiale ce au atestat stagiile de cotizare, conform art.18 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.
           In consecinta, parata a  emis in mod temeinic si legal decizia, prin care i s-a imputat reclamantei suma de 2658 lei, reprezentand indemnizatie de somaj acordata in mod necuvenit pentru perioada.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia ulterior completata, formulata  de reclamanta G A, ,  impotriva paratei A J O F M,  .
 Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la T G.
 Pronuntata in sedinta publica, azi,  30.01.2015  , la T G. Presedinte,
                Asistent judiciar,                                                                              Asistent judiciar,
            

Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015