InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Emiterea titlului de proprietate

(Sentinta civila nr. 782 din data de 27.01.2012 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.08.2011, reclamantul GG, prin mandatar PG, a chemat in judecata paratele Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar, Comisia judeteana de aplicare a legii fondului funciar, Prefectura si Agentia Domeniilor Statului, pentru ca instanta, prin hotararea pe care o va pronunta sa le oblige la efectuarea demersurilor legale privind emiterea titlului de proprietate si punerea in posesie a reclamantei pentru imobilul teren in suprafata de 1 ha, identificat conform adeverintei din 25.01.2008 emisa de catre parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar. A mai solicitat obligarea paratelor la plata de daune interese cominatorii in valoare de 1.000 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei care face obiectul primului capat de cerere, cu cheltuieli de judecata.
     In motivarea cererii, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, reclamanta arata ca este titulara dreptului de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de 1 ha situat in extravilanul comunei Unirea, judetul Braila, identificat conform tabelului anexa, nevalidat, Legea nr. 1/2000, teren dobandit prin reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 1/2000, conform adeverintei din 25.01.2008 emisa de catre parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar teren pentru care nu s-a emis titlu de proprietate pana la data depunerii prezentei cereri la instanta.
     Precizeaza ca anexele la lege, in care se regaseste terenul care face obiectul prezentei cereri, n-au fost validate, iar institutiile parate, desi emiterea adeverintei prin care i-a fost recunoscut dreptul de proprietate a avut loc in cursul anului 2008, nu au propus reconstituirea  dreptului de proprietate prin emiterea titlului de proprietate si punerea in posesie sau prin acordarea de despagubiri in echivalent.
     Mai arata ca:
- sustinerile paratelor potrivit carora nu exista teren disponibil la nivelul judetului nu pot fi retinute atata timp cat exista o suprafata de aproximativ 5.000 hectare in domeniul public disponibila spre retrocedare;
- parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege, nu s-a adresat statiunilor si institutelor de cercetare si nici localitatilor invecinate pentru a identifica teren disponibil;
- parata Agentia Domeniilor Statului nu si-a indeplinit obligatiile legale;
- parata Comisia judeteana de aplicare a legii fondului funciar si Prefectura, n-au intreprins demersuri pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenurilor care nu-si mai justifica destinatia de utilitate publica, pentru a putea fi retrocedate.
     Reclamanta a depus, in copie, inscrisuri.
     Parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar a depus intampinare prin care solicita respingerea cererii ca nefondata. Arata ca atat in adeverinta nr. din 29.06.2007 cat si in anexa 23, autorul dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1 hectare reconstituit prin inscriere in anexa 23 despagubiri este numitul GA si reclamantul ce este mostenitorul acestuia. Reclamantul a vandut la data de 28.01.2008 prin promisiune bilaterala e vanzare cumparare, dreptul lui. Arata ca si-a indeplinit obligatiile legale, dar nu s-a identificat teren disponibil pe raza comunei si nici in comunele invecinate. In sustinerea celor afirmate a depus o serie de inscrisuri.
     Parata Agentia Domeniilor Statului a depus intampinare prin care invoca, in ceea ce o priveste, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, iar pe fond respingerea ca neintemeiata.
     Paratele Comisia judeteana de aplicare a legii fondului funciar si Prefectura au depus intampinare prin care se invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei Prefectului precum si exceptia tardivitatii introducerii cererii de chemare in judecata, iar pe fond respingerea ca nefondata.
     Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
     Facand aplicarea art. 137 C. de pr. civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor invocate prin intampinarile depuse la dosar.
     Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Agentia Domeniilor Statului si Institutiei Prefectului, instanta urmeaza sa le admita motivat de faptul ca aceste institutii, potrivit legislatiei in materie, nu pot fi obligate la reconstituirea dreptului de proprietate prin emiterea titlului de proprietate, aceasta obligatie revenind, in exclusivitate, Comisiei judetene de aplicare a legii fondului funciar la propunerea si pe baza documentatiei inaintata de catre Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar.
     Privitor la exceptia tardivitatii introducerii cererii de chemare in judecata, instanta urmeaza sa o respinga motivat de faptul ca potrivit art. 51 alin 3 din L. 18/1991, hotararile e se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar parata nu a facut aceasta dovada.
     Pe fond, instanta retine ca, intrucat parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar nu dispune de rezerva de teren, fiind parcurse si etapele prevazute de art. 10 alin. 2 si 4 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar, reconstituirea dreptului de proprietate prin inscrierea in anexa nr. 23, s-a facut conform dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 41 alin. 2 si art. 54 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora li se vor acorda despagubiri in situatia in care nu exista terenuri pentru restituirea in natura.
     Instanta mai retine ca:
- parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar a adresat comisiilor locale din localitatile limitrofe solicitari de identificare a unor suprafete de teren excedentare, asa cum a dovedit cu inscrisurile depuse la dosar, dar a primit raspuns negativ;
- privitor la suprafata de 5.000 hectare teren cu destinatie agricola, islazurile si terenul administrat de SCDA care, in opinia reclamantei, ar acoperi necesitatile de retrocedare, scoaterea din domeniul public si trecerea in domeniul privat in vederea retrocedarii, este impiedicata de dispozitii legale, respectiv Legea nr. 1/2000, Legea nr. 72/2002 si Legea nr. 45/2009;
- persoanelor inscrise in anexa 23 pentru despagubiri nu li se emit titluri de proprietate, ci li se acorda despagubiri, potrivit Titlului VII din Legea nr. 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- tinand seama de lipsa terenului agricol pe raza comunei dar si in comunele invecinate, autorul GA si mostenitoul acestuia, reclamantul au fost trecuti in anexa 23 despagubiri cu suprafata de 1 ha, anexa care a fost validata in anul 2006 prin hotararea Comisiei judetene din 19.07.2006, iar prin hotararea din 16.04.2008 a Comisiei judetene s-a revalidat anexa nr. 23 unde. 
     Modalitatea de plata a despagubirilor este reglementata de cap. V din Titlul VII (" Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv") din legea 247/2005. Potrivit art. 1 alin 3, despagubirile acordate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din aceasta lege.
     Potrivit art. 16, deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare _ , se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta, 
      In consecinta, reclamanta trebuie sa se adreseze acestei institutii pentru a obtine plata despagubirii, si nu paratelor din prezenta cauza, care nu pot emite titlul de proprietate si punerea in posesie a acesteia intrucat nu exista teren excedentar in zona, proprietate publica sau privata a statului, care sa poata fi retrocedat.
     Privitor la capatul de cerere prin care se solicita obligarea paratelor la plata de daune cominatorii, instanta apreciaza ca paratele Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar si Comisia judeteana de aplicare a legii fondului funciar, sunt in imposibilitate sa emita titlul de proprietate si punerea in posesie a reclamantei datorita lipsei de teren agricol asa cum am aratat mai sus, asa incat nu pot fi obligate la plata de daune cominatorii.
     Pentru aceste motive, cererea urmeaza a fi respinsa ca nefondata.   
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010