InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Anulare titlu proprietate

(Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar Nr.864/829/2007
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.221/29.04.2009
                        Sedinta publica din 29.04.2009
Complet format din:
PRESEDINTE: CRACIUN ANCA
Cu participare:
GREFIER :       POPA ADRIANA

      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect”anulare titlu proprietate” formulata de reclamantii D. T. si S. I. prin procurator D. M. in contradictoriu cu parata C. E. si paratele comisii - Comisia Locala P.T. si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns procuratorul D. M., asistata de avocat Aur Elena si parata C. E., lipsa fiind reclamantii D. T., S. I. si paratele C. E., Comisia Locala P.T., Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
      Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, invederand instantei ca procedura de citare este legal indeplinita, dupa care:
Aparatorul reclamantilor arata ca a reziliat contractul de asistenta juridica cu reclamantii.
      Procuratorul reclamantilor depune la dosarul cauzei chitanta seria TTB nr.9313516 din data de 29.04.2009 in suma de 291,70 lei, reprezentand supliment la raportul de expertiza.
La interpelarea instantei partile arata ca nu mai au alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
Procuratorul reclamantilor, avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, anularea titlului de proprietate eliberat pe numele paratei C. E..
Parata C. E. avand cuvantul solicita respingerea actiunii deoarece reclamantii nu au nici un act de proprietate. Depune la dosarul cauzei concluzii scrise.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A
                                                     - deliberand –

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 852 la data de 3.10.2006, reclamantii D. T. si S. I. au chemat in judecata paratele C. E., Comisia Locala de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor P.T. si Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau, solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna anularea titlului de proprietate nr. 59994/25.07.1995 emis pe numele paratei C.E..
Prin sentinta civila nr. 61/01.03.2007 instanta a respins actiunea formulata de reclamanti, sentinta care a fost casata prin decizia nr. 785/24.08.2007 pronuntata de Tribunalul Bacau care a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
In rejudecare cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 864/18.10.2007.
Parata C. E. a formulat intampinare (fila 24) prin care a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca reclamantii nu fac dovada dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu, nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata in temeiul legilor fondului funciar, iar amplasamentul terenurilor solicitate nu corespunde cu cel din titlul de proprietate a carui anulare se solicita.
In rejudecare partile au aratat ca inteleg sa isi insuseasca probele care au fost administrate in dosarul initial. In afara de acestea, au mai fost administrate proba cu inscrisuri si cu o expertiza tehnica de specialitate topocadastrala, raportul intocmit si suplimentul fiind depuse la filele 104-107 si 152-153.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      La data de 25 iulie 1995 i-a fost constituit paratei C. E. dreptul de proprietate asupra suprafetei de 3 ha teren situat in intravilanul si extravilanul comunei P.T., judetul Bacau.
Analizand documentatia care a stat la baza eliberarii acestui titlu, instanta retine ca i s-a constituit dreptul de proprietate in calitate de inginer horticol – sef ferma in cadrul CAP P.T., unde a fost incadrata pe aceasta functie in perioada 01.10.1980 – 01.03.1992 (adeverinta nr. 15544/02.10.2007 fila 20), fiind asadar respectata una din conditiile de constituire a dreptului de proprietate prevazute de art. 19 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, si anume aceea ca aceste persoane beneficiare a constituirii dreptului de proprietate sa fi lucrat „in orice mod, ca angajati, in ultimii trei ani, la cooperativele agricole de productie”.
Reclamantii solicita constatarea nulitatii absolute a acestui titlu de proprietate sustinand faptul ca terenul cuprins in acest titlu a apartinut autorului lor, defunctul Dorin Grigore – Ion. Dovada descendentei din acest autor este facuta de catre reclamanti cu actele de stare civila depuse in fotocopie la filele 64-69 dosar.
Din motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata si din atitudinea reclamantilor, instanta constata ca motivul de nulitate invocat este cel prevazut de art. III din Legea nr. 169/1997 astfel cum a fost modificat, alin. 1 lit. a pct. (ii) care prevede ca sunt lovite de nulitate absoluta „actele de constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane…”
In cele ce urmeaza instanta va analiza daca sunt indeplinite conditiile impuse de textul de lege citat, prima care trebuie cercetata fiind aceea daca terenul cuprins in titlul contestat reprezinta vechiul amplasament al autorului reclamantilor. Astfel, instanta constata ca intr-adevar, autorul reclamantilor, D.Gr. I. a figurat la rolul agricol (fila 46 dosar 852/2006) cu suprafata totala de 5,15 ha, suprafata pe care a solicitat-o in vederea reconstituirii dreptului de proprietate prin cererea nr. 2823/27.03.1991 (fila 42 dosar 852/2006). In urma acestei cereri i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru suprafata de 3,9422 ha in intravilanul si extravilanul comunei P.T. prin eliberarea titlului de proprietate nr. 59669/23.02.1995 (fila 19 dosar recurs).
Din expertiza efectuata in cauza rezulta faptul ca diferenta de 1,5 ha dintre totalul inscris in registrul agricol si suprafata pentru care s-a eliberat titlu de proprietate autorului reclamantilor nu se regaseste in titlul de proprietate nr. 59994/1995 emis pe numele paratei C. E., chiar daca din supliment reiese ca terenul in litigiu este pe raza comunei P.T..
La data de 9.12.2007 cand autorul reclamantilor a solicitat prin cererea nr. 119 (fila 43 dosar 852/2006) reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de 1,5 ha din punctul Zeletin, era deja eliberat titlul de proprietate paratei C. E. nemaifiind astfel indeplinita conditia de „libere la data solicitarii”. Iar terenul solicitat de reclamantul S. I. prin cererea din 19.03.1991 (fila 47 dosar 852/2006) in suprafata de 0,36 ha este amplasat, dupa cum rezulta din expertiza, pe teritoriul satului Lehancea in punctul „Codru Cucului” si nu se suprapune cu terenul inscris in titlul de proprietate nr. 59994/1995 al paratei C.E. deoarece terenurile au amplasamente diferite.
In consecinta, reclamantii nu au facut dovada faptului ca terenul in litigiu reprezinta vechiul amplasament al autorului lor. Mai mult decat atat, textul de lege care prevede acest caz de nulitate absoluta limiteaza constatarea nulitatii absolute, in conditiile prevazute, doar pentru terenurile „libere la data solicitarii, in baza legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane…”, iar terenul in litigiu este in extravilanul comunei P.T..
Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta va respinge cererea reclamantilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Respinge cererea formulata de reclamantii D.T.,  domiciliat in comuna P.T., satul Giurgioana, judetul Bacau, prin procurator D. M., domiciliata in comuna P.T., satul Giurgioana, judetul Bacau, S. I. domiciliat in comuna P.T., strada Tudor Vladimirescu, nr.22, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratii C. E. domiciliata in comuna Podu Turcului, Comisia Locala P. T. si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Definitiva.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 29.04.2009.

  PRESEDINTE,                                                              GREFIER ,
CRACIUN ANCA                                                    POPA ADRIANA


CA/PA
06/15.05.2009
Ex. 8                                              

                 Sentinta civila este irevocabila la data de 03.12.2009,  prin decizia civila nr.959/R/03.12.2009 a Tribunalului Bacau prin care s-a respins  exceptia nulitatii recursului . Prin aceeasi decizie a  fost respins ca nefondat recursul declarat de recurenti. 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012