Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

FOND FUNCIAR- RECONSTITUIREA MOSTENITORILOR ACCEPTANTI

(Hotarare nr. 4 din data de 29.05.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

FOND FUNCIAR- RECONSTITUIREA MOSTENITORILOR ACCEPTANTI Deliberand asupra cauzei de fata, retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. _/200/2013 din 29.03.2013, reclamantul IS a chemat in judecata pe a chemat in judecata pe paratele Comisia Locala Galbinasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Comisia Judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si SM solicitand constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. _/_/1999.
In motivarea cererii a aratat ca parintii sai IN au decedat, primul la 17.03.1987 si al doilea la 14.10.1989, mama sa mostenind de la parinti mai multe suprafete de teren, inclusiv cel pe care se afla un imobil edificat de ambii parinti.
A invederat ca, la aparitia Legii 18/1991 s-a prezentat personal la Primaria Galbinasi in vederea formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenu mamei sale iar persoana din cadrul primariei care se ocupa cu problemele de fond funciar i-a spus ca nu este necesar sa mai formuleze cerere intrucat numitii IM si SM au formulat o asemenea cerere si in numele celorlalti mostenitori, el locuind in alta zona a tarii, a fost incredintat de faptul ca problema cererii era rezolvata in sensul in care aceasa a fost depusa si in numele sau.
A precizat ca in momentul in care a facut demersurile necesare clarificarii situatiei juridice a mostenirii, respectiv cand a inaintat actiunea de partaj inregistrata sub numarul _/200/2012, a aflat ca titlul de proprietae a fost eliberat pe numele defunctului IN si ca mostenitori apar doar IM si SM, in conditiile in care terenul evidentiat in titlul de proprietate nu a apartinut defunctului IN, ci mamaei sale, IA.
A mai aratat ca s-a gresit in momentul in care titlul de proprietate a fost eliberat pe numele tatalui sau, in loc ca acest drept sa fie atribuit si defunctei IA, cea care a posedat terenul respectiv si nu s-a propus trecerea in titlu a tuturor mostenitorilor intrucat in afara de cei trecuti in titlu mai exista si alsti mostenitori si anume, reclamantul, IIII si NNN fiul lui NZ, decedata in prezent.
A invederat ca prin modul in care s-a propus de catre Comisia locala si prin eliberarea tilului i-a fost incalcat flagrant dreptul sau si al celorlalti mostenitori ai defunctei IA asupra terenurilor evidentiate in tilul de proprietate contestat.
A solicitata sa se constate nulitatea titlului si eliberarea unui alt titlu de proprietate in care sa fie evidentiata ca titulara IA si ca mostenitori, in afara de SM si reclamantul, III
In drept a invocat prevederile art. III alin. 1 lit. a pct 1 din Legea 18/1991 rep si Legea 18/1991.
In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, fiind depuse la dosar in fotocopie cartea de identitate, Titlul de proprietate.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, potrivit art. 42 din Legea nr. 1 / 2000 si art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/ 1995.
Intimata Comisia Locala Galbinasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii aratand ca aceasta este neintemeiata, avand in vedere ca la aparitia Legii 18/1991 au formulat si depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, in calitate de mostenitori ai def. IN, numai IM si SM, reclamantul IS nedepunand cerere in acest sens desi termenul de depunere a cererii a fost de 31.12.1998, reclamantul avand la dispozitie in vederea reconstituirii dreptului de proprietate de pe urma autorilor sai de toate prevederile legale.
Cu privire la sustinerile reclamantului privind dorinta acestuia de a depune cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si a refuzului persoanei care se ocupa cu fondul funciar, a invederat ca acestea sunt total eronate, dezinteresul sau timp de 22 de ani, in ceea ce priveste dreptul sau de proprietate fiind sustinut si de faptul ca in aceasta perioada nu a fost interesat de plaa impozitelor aferente locuintei si terenului.
In ceea ce priveste sustinerea ca aceste terenuri au apartinut mamei reclamantului, a aratat ca nici reclamantul si nici paratii nu au depus documente si nu au facut cerere in acest sens.
A anexat in copie documentatia ce a stat la baza eliberarii Titlului de proprietate, certificat de mostenitor, adeverinta, cerereri, declaratii, certificat de nastere, copie Rol Agricol, extrase de carte funciara.
In drept a invocat prevederile art. 205 - 207 C.pr.civ.
La data de 14.06.2013 reclamantul a solicitat introducerea in cauza, in calitate de parati, a numitilor SC AGRICONSORTIUM SRL, AG SI AG, motivat de faptul ca terenul prevazut in titlul de proprietate a carei anulare o solicita a fost instrainat de catre numitii IM si SM, acestia fiind introdusi in cauza de instanta la data de 26.06.2013.
Parata AG nu a formulat intampinare insa a depus la dosar mai multe inscrisuri si conscluzii scrise.
Reclamantul a formulat concluzii scrise.
Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele :
Conform art. III alin. 1 lit. a pct 1 din Legea 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri, cum sunt actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata eren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit astfel de terenuri.
Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/ 1991, de prevederile acestui act normativ beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora.
La alin. 3 se arata ca stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil.
Conform art. 13 din Legea 18/1991 Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
Potrivit Titlului de proprietate nr. _/91din 13.09.1999 elsiberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate, defunctului IN, cu mostenitorii IM si SM, i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 2 ha si 2500 mp teren situat pe raza satului Galbinasi, com. Galbinasi.
Potrivit certificatului de deces seria .. nr. _ numitul IM a decedat la data de 1.04.2012.
Conform procurii speciale nr. _/29.02.2008 (fila 189), numitul IM a imputernicit-o pe numita DM sa vanda pentru el si in numele sau intregul sau drept de proprietate in cota de din suprafata de  20.200 mp din terenurile situate in extravilanul com. Galbinasi pe care le-a dobandit in indiviziune cu sora sa in temeiul legii 18/1991, conform Titlului de proprietate nr. _/_/13.09.1999, catre SC AGRI CONSORTIUM SRL.
Din contractul de vanzare cumparare  nr. _./10.07.2009 reiese ca acest drept de proprietate a si fost instrainat catre parata SC AGRI CONSORTIUM SRL, iar din contractul de vanzare - cumparare nr. _./05.03.2008 reiese ca si numita SM a instrainat cota de din dreptul de proprietate asupra suprafetei de 18.200 teren aferent Titlului de proprietate ce se solicita a fi anulat.
Din contractul de intretinere nr. _/30.03.2012 reiese ca numitii IM si SM au transmis sotilor AG si AG nuda proprietate asupra imobilului situat in com. Galbinasi si terenului de 2142 mp reconstituit prin Titlul de proprietate nr. _/_/13.09.1999.
Din actele inaintate de Comisia Locala Galbinasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, reiese ca la data de 14.03.1991 numita SM, in calitate de mostenitor - fiica defunctilor IN si A, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile detinute de acestia in suprafata de 5 ha teren agricol si 4300 mp curti si gradini aferente casei de locuit ( fila 34).
Din cererea depusa la fila 35, reiese ca numitul IM a formulat la data de 08.03.1991 cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, in calitate de mostenitor al defunctilor IN, cu privire la terenul agricol de 2 ha si 6000 mp, curti si gradini aferente casei de locuit.
Din copia de pe Registrul Agricol aferent anilor 1959 - 1963 precum si de pe partida cadastrala din anul 1980 depuse la dosar reiese ca defunctul IN a fost inscris cu teren.
Potrivit Tabelului centralizator cu terenurile comunei Galbinasi din anul 1958, numitul IN s-a inscris pe baza de cerere cu suprafata de 2,25 ha teren. (fila 33)
Din Anexa 3 reiese ca defunctului IN, cu mostenitorii IM si SM, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2,25 ha teren.
In cauza de fata, reclamantul solicita anularea titlului de proprietate, pe de-o parte, motivat de faptul ca s-a reconstituit dreptul de proprietate in mod nelegal, terenul din Titlul de proprietate apartinand in fapt mamei sale si nicidecum def. IN, iar pe de alta parte, de faptul ca nu au fost inscrisi toti mostenitorii, ci doar numitii SM si IM, desi mai erau si alti descendenti.
Cu privire la sustinerea reclamantului ca in fapot aceste terenuri au apartinut mamei sale IA, fiind mostenite de la parintii sai, instanta retine ca, din cerererie formulate de SM si IM, reiese ca acestia au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenurile ce au apartinut ambilor, iar in Registrul Agricol, in Partidida cadastrala din anul 1980 si in Tabelul Centralizator din anul 1958, defunctul IN apare ca fiind inscris cu teren, astfel incat in mod legal Comisia locala a reconstituit dreptul de proprietate pe numele acestuia.
Referitor la sustinerea ca reconstituirea dreptului deproprietate trebuia sa se faca si pe numele reclamantului dar si a celorlalti mostenitori, instanta o apreciaza ca neinemeiata.
Astfel art. 13 din Legea 18/1991 a acordat beneficiul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor tuturor mostenitorilor, acestia fiind repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii, ei fiind considerati ca au acceptat mostenirea, prin actul personal pe care il fac, si anume formularea cererii de reconstituire adresata comisiei, mai mult actul de acceptare succesoral este un act individual, acesta neputand fi exercitat de catre un comostenitor in favoarea si pentru alt comostenitor.
Fata de toate cele de mai sus instanta constata ca reclamantul nu a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care sa fie adresata comisiei astfel incat dreptul de proprietate sa fie reconstituit si pe numele sau.
Instanta nu poate retine sustinerea reclamantului ca a mers sa formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dar i s-a spus ca nu este necesar sa mai formuleze una deoarece au solicitat fratii sai reconstituirea dreptului de proprietate, avand in vedere prevederile legale care obliga orice persoana solicitanta sa dea o declaratie pe proprie raspundere, iar acesta nu a formulat o asemenea declaratie.
Martorul audiat in prezenta cauza a afirmat ca in perioada anilor 90 l-a vazut pe reclamant in comuna si i-a spus ca a venit pentru a formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dar au facut altii. De asemenea acesta a aratat ca reclamantul nu a mai locuit in comuna din-nainte de revolutie si ca nu l-a mai vazut prin localitate ulerior, astfel incat instanta apreciaza ca acesta nu a respectat prevederile legale, iar faptul ca nu a formulat cerere este culpa sa. Aprecierea acestei situatii ca fiind de natura sa disculpe petentul, ar insemna sa se accepte ideea ca partea sa invoce propria incorectitudine, aparare care contravine astfel principiului de drept nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Instanta nu poate retine nici sustinerea reclamantului ca cei doi au formulat cerere de reconstituire in numele tuturor mostenitorilor, avand in vedere ca in cauza nu s-a dovedit existenta unui mandat tacit sau special cu privire la acest aspect.
Pentru acestea, instanta constata ca reclamantul, in calitate de mostenitor, a avut la dispozitie actiunile intemeiate pe legislatia privind reconstituirea dreptului de proprietate, aceasta fiind o procedura speciala, persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa respecte intocmai succesiunea etapelor si sa conteste in conditiile precis determinate de lege. Orice nemultumire a solicitantilor legata de reconstituire sau de punerea in posesie trebuie adusa la cunostinta comisiilor de aplicare a legii fondului funciar.
Mai mult, in conditiile expuse mai sus, constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate la 15 ani de la data emiterii acestuia, ar insemna o grava atingere adusa securitatii raporturilor civile si dreptului de proprietate al paratilor.
Prin urmare instanta apreciaza ca este neintemeiata cererea de constatare a nulitatii absolute a titlului de proprietate, urmand a fi respinsa.
Nici apararea petentului potrivit careia, prin eliberarea Titlului de proprietate in aceasta modalitate  i-a fost incalcat dreptul sau si al celorlalti mostenitori asupra terenurilor, nu poate fi retinut de instana, avand in vedere ca acestia nu au un bun in sensul prevazut de CEDO.  Conform jurisprudentei constante a C.E.D.O., notiunea de "bun" poate cuprinde atat "bunurile existente", cat si valorile patrimoniale, respectiv creantele cu privire la care reclamantul poate pretinde ca are cel putin o "speranta legitima" de a le vedea concretizate, ori in prezenta cauza acesta nu a formulat nici macar cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.
Fata de solutia pronuntata cu privire la primul capat de cerere instanta va respinge si capatul de cerere privind obligarea paratelor la plata cheltuielilor judiciare.
Potrivit principiului disponibilitatii, instanta urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre parate.
Prezenta hotarare este supusa caii de atac a apelului in termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce este in competenta de solutionare a Tribunalului Buzau, cererea de apel se depune la Judecatoria Buzau.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010