InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

Fond funciar - Anulare titlu de proprietate

(Sentinta civila nr. 1145 din data de 15.04.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

SENTINTA CIVILA NR. 1145/2013
Fond funciar - Anulare titlu de proprietate

Actiunea a fost respinsa pe motiv ca reclamanta nu si-a dovedit calitatea de mostenitor.
Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de  7 decembrie 2012  si inregistrata sub nr. __. reclamanta X cu domiciliu in municipiul __.,  a chemat in judecata pe paratul  Y domiciliat in comuna __ si  Comisia Judeteana  de Legea 18 / 1991  de pe langa Prefectura _.. pentru ca ,   prin hotararea ce se va pronunta ,  sa se dispuna :
- anularea  titlului de proprietate  emis paratului Y , pentru imobilul  si terenul aferent  acestuia , situat in  __.  si a terenului extravilan  in suprafata de 6,8 ha;
         -  sa se  constate  ca din    imobilul  si terenul situat in comuna Ciocanesti  , str. Calei , nr. 12 - 16  si terenul extravilan  de 6,8 ha ii apartin in calitate de mostenitoare a bunicilor  materni C.S. si C.M.
- obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.
In motivarea actiunii reclamanta a invederat urmatoarele :  bunicii materni C.S. si C.M.  au detinut in timpul casatoriei imobilul  si terenul aferent gospodariei, situat in comuna  __ si un teren extravilan  de 8 ha .
Din casatoria bunicilor au rezultat 6 copii  cu drepturi egale la succesiune, respectiv : C. F. - fara  mostenitori, C.Ghe.  - doi  mostenitori,  dar unul singur  in viata, C. E.  -  mama reclamantei aceasta fiind  unica  mostenitoare, C. M. - un mostenitor, C.S.  fara mostenitori si paratul C.I.  care are un  fiu mostenitor  si  doi nepoti .
De la decesul defunctilor  bunici  si pana  in prezent nu s-a deschis succesiunea acestora .
La primaria comunei C_., unde figureaza imobilele, apare ca unic proprietar, paratul C.I.
La  data de 31.05. 2012  a solicitat printr-un fax, primariei,  relatii cu privire la  actele in baza carora  paratul C. I.  figureaza ca proprietar atat  pe terenul din intravilan  cu gospodaria aferenta , cat si pentru  terenul extravilan. Nu a primit nici un raspuns .
Reclamanta, intelege sa solicite partea de din  bunurile  apartinand  bunicilor  sai ,  bunuri ce considera ca se impart in mod  legal, la 4 persoane : fiul lui  C. Ghe.  in calitate de nepot, pentru P.A., fiica lui C. E., casatorita N_  - in calitate de nepoata,  pentru fiul lui C.M., in calitate de nepot  si pentru paratul C.I. , in calitate de fiu al defunctilor.
Ceilalti 2 copii ai defunctilor, adica C.F.  si C. S. au decedat  fara sa aiba copii .
Deoarece nu  a putut obtine actele necesare pentru a  cunoaste temeiul de drept pentru care  s-a emis  titlul de proprietate doar paratului C.I.,  reclamanta va depune pana la primul termen de judecata o copie a titlului detinut de parat.
Intelege ca pana la proba contrara sa-si intemeieze   actiunea pe prevederile L 18 / 1991  modificata si completata .
Potrivit art. 52 , pct. 1  din L. 18 /1991 /R, in sensul acestei legi " Comisia Judeteana " este autoritate publica cu activitate administrativ - jurisdictionala si in aceasta calitate, intimata poate modifica,  anula  sau inlocui titlul de proprietate, in conformitate cu dispozitiile cu dispozitiile  art. 58  din L. 18 / 1991 .
Actiunea  introdusa de reclamanta are ca obiect principal  anularea titlului de proprietate,  formulata in temeiul L. 18/1991, emiterea,  pe cale de consecinta a unui nou titlu pe numele sau, astfel incat nu este identica cu o actiune  in revendicare, nu este evaluabila in bani si nu trebuie exercitata de catre toti  coproprietarii.
In acest sens invoca  practica  judiciara a unor instante ,  facand referire la sentinta civila nr. 469/ 2003  a Judecatoriei Aiud si la Decizia civila nr. 896 /A/ 2003 a Tribunalului Alba  si Decizia civila nr. 486/07.09. 2004 a Curtii de Apel Alba.
In dovedirea actiunii a inteles sa se foloseasca de proba  cu inscrisuri,  expertiza de specialitate, interogatoriu, testimoniala  si orice ala proba  ar rezulta  din  dezbaterii .
A solicitat ca situatia in acre nu se va putea prezenta  in instanta  sa solicite  judecarea cauzei  si in lipsa, conform  art. 242 al.2 C.p. civ.
In drept, a invocat dispozitiile art. 82, art. 112 , art.242 , art.274 al.1  C.p. civ.  coroborate cu dispozitiile L. 18 / 1991  modificata si completata din L.169/ 1997, L. 1/ 2000, L.10/ 2001  si L. 247 / 2005.
A anexat actiunii  - copie  certificat nastere, si certificat de deces, C. E., certificat de nastere N.A., certificat de casatorie, copie C.I. reclamanta, Notificarea din 31.05. 2012  catre Primaria comunei C_. cu dovada de transmitere prin fax ;
Actele propuse in probatoriu au fost suplimentate  si trimise prin posta instantei, la termenul de 04.02.2013 , fiind cusute la dosar la filele 38 - 52.
Prin intampinarea  depusa la dosarul cauzei, in termen legal, paratul C.I,  a invocat exceptia lipsei calitatii de mostenitor a reclamantei, de pe urma defunctilor C. S. si C.M. In sustinerea exceptiei  se invoca faptul ca reclamanta a solicitat  prin petitul 2 al actiunii  sa se constate ca are dreptul la din imobilul ramas de pe urma defunctilor,  in calitate de mostenitoare.
Pe cale de consecinta a ridicat si exceptia lipsei calitatii procesual active  a reclamantei,  care nefacand dovada calitatii de mostenitor  nu poate avea nici calitate procesual activa in cauza .
Pe fond, a solicitat respingerea actiunii  ca neintemeiata,  intrucat autoarea reclamantei C. E.  nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate potrivit dispozitiilor L. 18 / 1991 , iar in aceasta situatie nu poate  cere anularea titlului de proprietate.
A mai sustinut paratul ca fiecare dintre fratii sai  si-au primit drepturile cuvenite de la parinti,  iar cererea pentru terenul ce face obiectul litigiului  a fost formulata in nume propriu.
A ridicat exceptia insuficientei timbrarii a actiunii ,  considerand ca aceasta trebuie timbrata la valoarea petitului II  al actiunii ,  iar ulterior a ridicat aceiasi exceptie - in sedinta din 15.04. 2013, in concluziile puse pe fond  si cu privire la  capatul principal al cererii .
Exceptia de netimbrare , pentru ambele capete a de cerere  va fi respinsa ca neintemeiata,  avand in vedere ca actiunea in anulare a unui titlu de proprietate,  introdusa in temeiul L. 18 / 1991  este scutita de plata taxei de timbru conf. art. 16  din L.146/ 1997 si pe cale de consecinta  este scutit de plata taxei de timbru si capatul de cerere  subsecvent .
Ulterior introducerii actiunii , reclamanta a facut o precizare a acesteia , indicand numarul T.P.  a carui anulare o cere ,  acesta fiind 21427 ( fila 59  dosar ) .
In combaterea exceptiilor lipsei calitatii de mostenitor  respectiv a calitatii procesual active ,  reclamanta a invederat ca mijloacele de  proba admisibile in acest cadru sunt :  certificatul de mostenitor sau certificatul de calitate de mostenitor,  testamentul ,  actele de stare civila si orice alte mijloace de proba admise de leg.
In finalul precizarilor ,  reclamanta a solicitat  instantei  sa puna in vedere paratului sa depuna la dosar inscrisul cu care el face dovada  calitatii de proprietar .
Reclamanta a invederat ca in urma demersurilor sale ,  a primit o adresa de la primaria comunei Ciocanesti  conform careia ,  paratul figura in registrul agricol cu  suprafata de 6,82 ha  in  vol. 5 /I/ 2013 pozitia 44 , conform cu T.P. nr. _..
Anexeaza cererii precizatoare in copii conform cu originalul  urmatoarele acte : Certificat de nastere C. E.,  Certificat de casatorie C.E., Certificat de deces N.E. ( C. E. casatorita ), Certificat de nastere P. A., ( fosta N.A. ) ,  adresa nr. 872/20.02. 2013  a Primariei C_.. ,  fisa de punere in posesie  nr. _. ,  copie C.I. P.A .
Prin intampinare/ note scrise  depuse la dosarul cauzei (  intampinarea fiind depusa in termenul prev. de art. 132 C.p. civ. )  parata C.J.P.S.D.P.P.A.T.Calarasi, a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila  pentru urmatoarele considerente  :
Conf. disp. art. 8 si urm. din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicata, modificata si completata, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.
De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si. in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite.
Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere prin eliberarea unui titlu  de proprietate (...). Reclamanta nu face dovada respectarii acestei proceduri legate.
De la intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, respectiv de la data de 19.02.1991. reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se realizeaza numai prin procedura speciala, stabilita de aceasta lege, si, in consecinta, actiunea formulata direct in fata instantei de judecata este o revendicare de drept comun si este inadmisibila deoarece Legea nr. 18/1991 este o lege speciala si derogatorie de la dreptul comun.
S-a considerat ca actiunea in revendicare intemeiata pe dispozitiile dreptului comun nu poate fi admisa nici atunci cand persoanele indreptatite au urmat procedura administrativa obligatorie, atat in situatiile in care aceasta procedura a fost finalizata, prin emiterea titlului de proprietate, cat si in situatia in care aceasta procedura nu a fost incheiata.
Anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991, aplicarea operatiunii juridice de restituire integrala (restitutio in integrum), a fost guvernata de prevederile dreptului comun in materia revendicarii, reprezentat prin dispozitiile din Codul civil.
Legea nr. 18/1991, ca lege noua, suprima, practic, actiunea dreptului  comun si, fara a elimina accesul la justitie, perfectioneaza sistemul reparator, iar prin  norme de procedura speciale il subordoneaza controlului judecatoresc.  
Intrucat reglementarile cuprinse in Legea nr. 18/1991 intereseaza substantial si procedural ordinea publica, rezulta ca acestea sunt de imediata aplicare. in acest context, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991, actiunea in revendicare a terenurilor pe care le vizeaza nu mai este admisibila pe calea dreptului comun, persoanele indreptatite fiind tinute sa urmeze  procedura stabilita de legea speciala. Este de precizat, insa, ca o actiune fondata pe dispozitiile noii legi este conditionata de parcurgerea unei proceduri administrative: obligatorii, prealabila sesizarii instantei judecatoresti. Declansarea procedurii are loc, in conformitate cu prevederile  art.8 si urm. din Legea nr. 18/1991, pe calea unei cereri  adresate de persoana indreptatita primariei localitatii in a carei raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza a fi reconstituit dreptul de proprietate.
In  cazul unor intarzieri nejustificate ale raspunsului la cererea adresata primariei  persoanele indreptatite pot obtine solutionarea acesteia si, ca atare, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului solicitat, pe calea unei actiuni in justitie indreptate impotriva refuzului nejustificat al comisie locale de a solutiona cererea, iar nu pe calea unei actiuni in revendicare de drept comun.
O asemenea conditie prealabila nu incalca prevederile art. 21 din Constitutie, care consacra accesul liber la justitie, intrucat vizeaza faza administrativa a procedurii necontencioase si nu afecteaza substanta dreptului garantat atat constitutional, cat si prin art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apararea  drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994. in acest sens,  Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca "dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut"
 precum si ca "exista posibilitatea limitarilor  implicit admise chiar in afara limitelor care circumscriu continutul oricarui drept". Asadar ,  cu conditia ca dreptul sa fie efectiv, statul poate sa reglementeze intr-un anumit mod accesul la justitie si chiar sa il supuna unor limitari sau restrictii.
    O modalitate prin care un stat-parte la Conventie poate limita sau restrange  dreptul la un proces echitabil este si obligativitatea parcurgerii unei proceduri administrative prealabile. in acest sens, Curtea Europeana a Drepturilor Omului  a statuat ca "ratiuni de flexibilitate si eficienta, care sunt pe deplin compatibile cu protectia  drepturilor omului, pot justifica, interventia anterioara a unor organe administrative sau profesionale [....] ce nu satisfac sub fiecare aspect in parte exigentele mentionatelor  prevederi  ;  un asemenea sistem poate fi reclamat de traditia juridica a mai multor state  membre ale Consiliului Europei". Aceasta posibilitate reprezinta marja de apreciere  pe  care Curtea o recunoaste statelor membre in privinta drepturilor fundamentale care nu sunt privite ca drepturi absolute, cum este si dreptul la un proces echitabil.
      Accesul  la justitie presupune in mod necesar insa ca, dupa parcurgerea procedurilor administratie, partea interesata sa aiba posibilitatea sa se adreseze unei instante judecatoresti. In lipsa  unei asemenea posibilitati, dreptul de acces la instanta ar fi atins in substanta sa . In masura in care aceste exigente sunt respectate, dreptul de acces la justitie  nu este afectat.
Se poate constata ca, prin Legea nr. 18/1991, au fost reglementate  nu numai  procedurile administrative de reconstituire a dreptului de proprietate asupra  terenurilor dar si  modalitatile de a ataca in justitie masurile dispuse in cadrul acestei proceduri . Astfel ,  potrivit art. 27 al. 3 din HG nr. 890/2005, persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisiile locale pot face, in termen de 10 zile de la afisare, contestatie adresata comisiei judetene, iar, potrivit disp. art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, modificata si completata, impotriva hotararii comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare. Deci, persoana indreptatita are posibilitatea de a supune controlului judecatoresc toate hotararile care se iau in cadrul procedurii legilor fondului funciar, inclusiv refuzul persoanei juridice de a solutiona cererea formulata.
Pe de alta parte, s-a retinut ca, prin respingerea ca inadmisibila a actiunii in revendicare de drept comun formulata dupa data intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu se aduce atingere nici art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului, care garanteaza protectia unui bun actual aflat in patrimoniul persoanei interesate sau a unei sperante legitime cu privire la valoarea patrimoniala respectiva. Ori, asa cum reiese din jurisprudenta sa in materie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca simpla solicitare de a obtine un bun preluat de stat nu reprezinta niciun bun actual si nici o speranta legitima. Prin urmare, terenurile care se incadreaza in domeniul de aplicare a Legii nr. 18/1991 nu mai pot fi restituite decat in conditiile prevazute de acest act normativ, fiind exclusa actiunea in revendicare de drept comun, cu exceptia actiunilor pendinte la data de 19 februarie 1991.
Concursul dintre legea speciala si legea generala se rezolva in favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar daca acesta nu este prevazut expres in legea speciala.
        Dispozitiile Legii fondului funciar nr. 18/1991- lege speciala si derogatorie de la dreptul comun - sunt obligatorii de la data intrarii ei in vigoare, in raport si de adagiile generatia specialibus non derogant si specialia generalibus derogant.
In consecinta, legiuitorul permite reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile Legii nr. 18/1099, act normativ cu caracter special, care se aplica cu prioritate fata de prevederile din Codul civil, care constituie dreptul comun in materia revendicarii, in caz contrar, s-ar ajunge la situatia in care dispozitiile Legii nr. 18/1991 ar fi golite de continut, astfel incat sa nu-si produca efectele juridice, or nu aceasta este ratiunea pentru care a fost adoptata o atare lege speciala de reparatie.
In drept. art. 115-118 C.pr. civ.
La termenul din 25.03. 2013 ,  paratul prin aparator a formulat, cerere pentru lipsa de aparare , solicitand a-i fi comunicate ( aparatorului ) copii de pe actele de proprietate de care se prevaleaza paratul . Cunoasterea  acestor acte  este necesara deoarece ,  in afara titlului de proprietate   nr.21427 / 1998 ar mai exista inca un titlu, in baza caruia paratul a instrainat nuda proprietate  asupra imobilului casa de locuit.
Instanta a  comunicat paratului  doar copia T.P.  depus de parat  in dosar
( nr. 21427)  reclamantului revenindu-i obligatia  de a dovedi  actiunea prin administrarea probelor in conformitate cu dispozitiile art. 1169 Cod civil ;  instanta nu se poate substitui reclamantului  in ce priveste acest aspect, in virtutea rolului sau activ .
La termenul urmator acordat , in lipsa reclamantului  si aparatorului acestuia ,  paratul ,  prin aparator a solicitat judecarea cauzei in baza  probelor administrate ;  instanta a retinut cauza in pronuntare considerand cercetarea judecatoreasca terminata si avand in vedere ca reclamantul a evocat  judecarea cererii sale  si in lipsa.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
Cu privire la exceptia de netimbrare  a capatului  II al cererii  -  constatarea calitatii de mostenitoare a reclamantei , pentru cota de din imobilul casa de locuit si terenul aferent ,totul situat in com. C_.. , judetul Calarasi  instanta retine ca doar  capatul de cerere  avand  acest obiect , referitor la terenul aferent poate fi considerat  subsecvent actiunii principale introduse in baza dispozitiilor L. 18 / 1991.
Intr-adevar , actiunile introduse  in aceste conditii sunt scutite de plata taxei de timbru , in conformitate  cu disp. art. 15 lit. p din L. 146 / 1997,  coroborate cu dispozitiile din L. 18 / 1991.
Constatarea dreptului de proprietate pentru 1/4   din respectivul teren , este subsecvent actiunii principale , si va urma acelasi regim juridic in privinta timbrarii,  in sensul ca este scutit de plata taxei de timbru .
In ce priveste constatarea aceluiasi drept de proprietate  pentru 1/4 din imobilul  casa de locuit -  actiunea se bazeaza pe dreptul comun , ar fi trebuit sa fie introdusa in contradictoriu cu toti mostenitorii cu vocatie succesorala ai defunctilor C. S. si C. M.
In raport cu cele  aratate mai sus actiunea ar fi trebuit timbrata la valoarea obiectului actiunii ,  in conformitate cu disp. art. 3 lit. c ( indice  2)  din L. 146 / 1997   cu suma de 50 lei / mostenitor .
Reclamanta a refuzat in mod constant timbrajul cu argumentatia prezentata anterior in considerent ;in consecinta instanta  va  anula capatul de ceree privind  constatarea calitatii  de mostenitor  pentru   din casa de locuit ( cota parte ideala, in indiviziune cu alti mostenitori ).
Referitor  la  exceptia lipsei calitatii de mostenitor  respectiv  a lipsei calitatii procesual  active a  reclamantei , instanta a respins-o intrucat prin  actele de stare civila depuse  la dosar se face dovada  ca reclamanta  este nepoata bunicilor materni C.S. si C.M.
In conformitate cu disp. art. 109 ( indice 1 )  C.p. civ.  instanta constata ca prin acest capat de  cerere  a fost ivestita cu o actiune  avand  ca obiect  dezbaterea succesiunii defunctilor  C.S.si C.M. , in conditiile in care se  cere stabilirea  calitatii  de mostenitor a reclamantei pentru din imobilul situat in com. C_.., ramas de pe urma de defunctilor .
Sesizarea instantei se putea face  numai dupa indeplinirea procedurii  notariale  prealabile.
Reclamanta avea obligatia sa ataseze actiunii  incheierea emisa de notarul public  cu privire la verificarea evidentelor  succesorale  prevazute de  Codul civil si de  lege ( art. 109( indice 1 ) al.4 ) .
Exceptia neindeplinirii  procedurii succesorale  notariale  a fost pusa in discutie din oficiu si admisa, deoarece reclamanta  nu a facut dovada respectarii cerintelor  prevazute de art. 109 ( indice 1 ) C.p. civ. -cererea sa adresata  instantei   fiind  prematura.
Pe fondul cauzei instanta a  pronuntat o solutie de  respingere a capatului de cerere  privind anularea titlului de proprietate  cu nr.21427/ din 19.03. 1998, emis pentru  suprafata de 6,8 ha  pentru urmatoarele considerente :
 Dispozitiile Legii fondului funciar nr. 18/1991- lege speciala si derogatorie de la dreptul comun - sunt obligatorii de la data intrarii ei in vigoare, in raport si de adagiile generatia specialibus non derogant si specialia generalibus derogant.
In consecinta, legiuitorul permite reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile Legii nr. 18/1099, act normativ cu caracter special, care se aplica cu prioritate fata de prevederile din Codul civil, care constituie dreptul comun in materia revendicarii, in caz contrar, s-ar ajunge la situatia in care dispozitiile Legii nr. 18/1991 ar fi golite de continut, astfel incat sa nu-si produca efectele juridice, or nu aceasta este ratiunea pentru care a fost adoptata o atare lege speciala de reparatie.
  PENTRU ACESTE MOTIVE
      IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :
Respinge exceptia  lipsei calitatii de mostenitor  respectiv a lipsei calitatii procesual  active  a reclamantei X, ridicata de paratul Y .
   Admite exceptia prematuritatii  capatului II al  actiunii , respectiv al  constatarii dreptului de  proprietate al reclamantei, pentru 1/4 din imobilele detinute de bunicii materni C.S. si C.M. si pe cale de consecinta respinge actiunea  cu privire la  acesta.
   Respinge ca neintemeiata cererea reclamantei de anulare a titlului de proprietate   nr. 21427/ 1998 cerere formulata in contradictoriu cu paratul C. I.si C.J.P.S.D.P.P.A.T. Calarasi .
  Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
  Pronuntata in sedinta publica din 15 aprilie 2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010