InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Fond funciar. Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate

(Sentinta civila nr. 214 din data de 15.02.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

Fond funciar. Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate. Art.4 din Legea nr.1/2000 - modificata,  raportat la art. III, alin, 1, lit. .b din Legea 169/1997 modificata. Admisibilitate.                                                                               Judecatoria Horezu ,
                                                                  sentinta  civila nr. 214/15 02.2010.

     Prin  cererea  formulata  de  S.N.L. TJ - EM.B,  la   data de 01.07.2007  si  inregistrata  sub nr. dosar 1387/241/2008, s-a   solicitat  chemarea   in judecata a  paratilor  P.L., P.M. si  C.L.A.F.F. pentru ca,  prin sentinta  ce se va pronunta,  sa se constate  nulitatea   absoluta a  procesului verbal   de  punere in  posesie  nr.1530/08.03.2007  si  obligarea  paratilor  la plata  cheltuielilor  de  judecata.
              In  motivarea  actiunii, reclamanta a  aratat  ca, in fapt ,  prin reconstituirea  dreptului   de proprietate  de  pe urma  autorului   L.M. ,  paratilor P.L. si  P.  M.  li s-a  emis  si  inmanat  procesul  verbal   de  punere in  posesie  1530/2007  cu  incalcarea  dispozitiilor  art.4  al.1  din Legea   nr.1/2000,modificata  prin titlul  VI,art. I ,pct.4  din Legea  nr.247/2005, care  prevede restituirea  unor  suprafete  echivalente   din  rezerva existenta  la  comisiile  locale  sau din domeniul privat  al statului , ori acordarea  de despagubiri  de  catre  stat, conform  procedurii  stabilite  prin titlul  VII  din Legea  nr.247/2005. Desi pana  in  prezent  terenurile  in litigiu  care  apartin  domeniului  public  au  o destinatie  speciala , in  conformitate   cu dispozitiile   art.2  lit. e  raportat  la cele  ale  art.4   si  5  din Legea  nr.18/1991  nu  au fost  eliberate   de  sarcinile  tehnologice si  predate  in conditiile   art.3  din Legea   nr.19/06.03.1995 ,prin care  a  fost aprobata  si  modificata  O.G  nr. 36/05.08.1994  privind unele  masuri  pentru  organizarea activitatii  R.A.L.T.J. in vederea  continuarii  lucrarilor  de  exploatare a  lignitului  in cariere , parata  C.L.A, pentru aplicarea  legilor  fondului  funciar a procedat  in mod nepermis  la  emiterea  proceselor  verbale  mentionate , nu  numai  cu incalcarea  unor  dispozitii  clare  si  imperative  ale legii , dar  si fara   a desfasura  activitatile  impuse  de  art.27  din Legea  nr.18/1991, republicata,precum  si  de "Regulamentul  privind  procedura  de constituire, atributiile  si functionarea comisiilor   pentru  stabilirea  dreptului  de proprietate   privata  asupra  terenurilor , a  modelului  si modului  de  atribuire a  titlurilor  de proprietate ,precum si punerea  in posesie  a proprietarilor, aprobat  prin H.G. nr.1172/2001, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , anume  deplasarea la   teren , efectuarea  delimitarilor  necesare  pentru  masuratori, stabilirea  vecinatatilor  pe temeiul  schitei, amplasamentul  stabilit si intocmirea  documentelor    constatatoare  prealabile, activitati  ce  sunt  imposibile la  acest  moment.  S-a  aratat  ca  punerea  in  posesie este nelegala  cu atat mai mult  cu cat  terenurile  nu  mai existau  in patrimoniul  C.A.P  A. la  data  intrarii  in vigoare  a legii  fondului  funciar   nr.18/1991, iar  C.L.A.,  nu putea  stabili, dreptul  de  proprietate  in favoarea  paratilor potrivit  art.8  din aceasta  lege ,acestea  aflandu-se in  domeniul public  al statului, fiind  scoase  din circuitul civil si afectate  de utilitati  publice , neputand fi date  unor particulari  prin simpla  manifestare de vointa  a  unei comisii locale.
              La  termenul  din 21  noiembrie  2008  reclamanta  si-a  precizat  actiunea in  sensul  ca  solicita  chemarea in  judecata in  calitate  de  parata  si a  C.J.V.F.F.   si in  contradictoriu  cu  cei  patru  parati sa  se  constate  nulitatea  absoluta  a  procesului verbal  de  punere  in posesie   nr.1530/08.03.2007  eliberat  de  parata C.L.A pentru  aplicarea  legilor  fondului funciar  pe  numele  lui   L.M. autorul  paratilor  P.L. si P.M. , pentru suprafata  situata in  extravilanul  comunei A in tarlaua  nr.67, parcela  1855/228 si obligarea  acestor  parate  la  invalidarea  partiala a  pozitiei la  care  se  afla  autorul  paratilor  in Hotararea   nr.19/15.08.1991 a  celei  din urma  parate, anume  suprafata situata  in extravilanul  comunei  A. ,in tarlaua  nr.67, parcela  nr.1855/228, cu  consecinta legala   si fireasca a  validarii  paratilor   P. L.  si  P.  M. conform  dispozitiilor  art.4  al.1  din Legea   nr.1/2000, asa  cum a  fost  modificata  prin titlul VI. art. I, punctul 4 din  Legea  nr. 247/2005.
                Prin  cererea   de  completare  formulata  de  reclamanta E.M. B. la data de 27 februarie 2008 s-a solicitat   constatarea  nulitatii  absolute a  titlului  de  proprietate nr.4310/14.09.2007,eliberat de C.J.V.F.F. pe  numele  autorului  paratilor, L.M. pentru  aceeasi  suprafata in  litigiu (de  5000 m.p.,situata in extravilanul  comunei  A. punctul " Viezuri",in  tarlaua   nr.67,parcela nr.1855/229,cu  vecinatatile : N-G. N., S-M E- M.G., V-P.   Fl. ).
           Coroborand probele administrate in cauza, instanta a constatat ca validarea autorului paratilor s-a facut in mod gresit pe terenul restituit,  intrat in perimetrul suprafetei expropriate din anul 1978, care nu se mai gasea in patrimoniul CAP A., pentru a putea fi atribuit in conditiile art.8 si urm. din Legea nr.18/1991. Totodata, asa cum reiese din referatul C.J.( fila 94), acelasi teren, a fost validat aceluiasi autor si pe Anexa 39 la pozitia 144, respectiv pentru solicitanti ale caror terenuri sunt afectate de lucrari miniere, in sensul la care se refera art.4 din Legea nr.1 /2000 cu modificarile ulterioare si care urmeaza sa primeasca fie terenuri in echivalent, fie despagubiri.
S-a retinut, de asemenea, de prima instanta, ca terenul pentru care s-au emis actele de reconstituire, in favoarea autorului L. M., este inclus in perimetrul expropriat, prin Decretul Prezidential nr.338/15.12.1978, prin care s-a aprobat amplasarea obiectivului de investitii, pentru exploatarea lignitului in C. A. conform planului de situatie nr.74 anexat la raport. De asemenea, s-a constatat, asa cum rezulta din raportul de expertiza, ca pe terenul in litigiu, au fost executate lucrari de decopertare si excavare a sterilului, terenul nefiind redat in circuitul agricol, in conformitate cu Legea nr.19/1995.
Astfel, prima instanta, prin sentinta civila nr.826/2008, a admis actiunea reclamantei, asa cum a fost precizata si completata la filele 48-49 si 119-120, a constatat nulitatea procesului-verbal de punere in posesie nr.1530/3.03.2007 eliberat autorului paratilor L. M. si a titlului de proprietate nr.4310/14.09.2007, eliberat aceluiasi autor pentru suprafata de 0,5 ha teren, situat in tarlaua 67 ,parcela 1855/228 pe raza comunei A, jud. V. in pct."Viezuri".
Au fost obligate comisiile parate, C.L.A.F.F. si C.J.V.F.F., sa procedeze la invalidarea partiala a pozitiei nr.158 din Anexa  2A la Hotararea nr.19/1991 a C. J. V. pentru acelasi teren si la validarea aceleiasi suprafete pentru despagubiri, daca nu mai exista teren disponibil pentru mostenitorii autorului L. M.
Impotriva sentintei civile mentionate mai sus, paratii P. L, si P.  M. au formulat recurs, iar T. V. prin decizia civila nr.1495/2008, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, invocata de parati in recurs, a admis recursul formulat de aceiasi parati, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond.
Cauza a fost inregistrata din nou la Judecatoria Horezu, sub nr.50/241/2009.
In rejudecare, s-a efectuat o noua expertiza de catre expert D.M.F. avand ca obiective : identificarea terenului in litigiu, sa se constate daca terenul reconstituit paratilor este inclus in terenul expropriat, daca pe acest teren exista lucrari de exploatare si excavare, daca este pretabil pentru agricultura. S-a dispus de asemenea, masurarea terenului indicat in procesul-verbal de punere in posesie, in functie de actele depuse la dosar, cu precizarea cotei topografice la care se afla in prezent terenul si compararea acestuia cu cota initiala.
La cererea paratilor P. L, si P. M. s-a formulat adresa la Monitorul Oficial, pentru a se comunica daca decretele prezidentiale nr.338/15.12.1978 si 184/31.07.1970 au fost publicate in Monitorul Oficial.
Monitorul Oficial, prin adresa de la fila 96, a adus la cunostinta instantei ca cele doua decrete nu au fost publicate.
Reclamanta a mai depus la dosar, trei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de Judecatoria Horezu , in spete similare.
Raportul de expertiza efectuat in rejudecare, concluzioneaza ca terenul in litigiu in suprafata de 5000 mp., situat in pct."Viezuri", este inclus in perimetrul ce a facut obiectul Decretului Prezidential nr.338/15.12.1978 fiind executate lucrari de decopertare si excavare a sterilului. S-a constatat , de asemenea, ca pe acest teren sunt executate lucrari de decopertare si excavare a sterilului in diferite stadii, iar terenul nu este pretabil pentru agricultura, decat dupa redarea lui in circuitul agricol.
Coroborand intreg probatoriul administrat in cauza, inainte si dupa casarea cu trimitere, instanta  a retinut ca, actiunea reclamantei este intemeiata.
Autorul  L. M. a  figurat  inregistrat  in registrul agricol  din perioada  1959-1963  cu  suprafata  de 0,5  ha in  pct. Viezuri (fila90), cu  care  s-a  inscris  in CAP  si  pe  care a solicitat-o  spre  reconstituire  prin cererea   cu nr.118/6.03.1991(fila 89), fiind   trecut  in anexa  2A a  localitatii  A.  la pozitia  nr.158 , cu  care a  fost  validat   prin  Hotararea  nr.19/15.08.1991  a  C.  J.  V.  (filele 91-92).Pentru  intreaga  suprafata  validata  de 3,7  ha. autorului L.  M. i-a  fost  eliberata  adeverinta  de reconstituire  nr.267/8.10.1991 (fila 75)   si intrucat terenul  din pct. Viezuri  de 0,5  ha  , cuprins  in validarea  din anul 1991,  nu fusese  in  fapt atribuit  autorului (care  a  decedat  in anul 1997, lasand  ca mostenitori testamentari pe paratii  P.  L. si M., in baza testamentului  autentificat  la 25.04.1997-fila 62) , in  anul 2005  mostenitorii testamentari au solicitat  din nou reconstituirea dreptului  de proprietate   pentru toate terenurile  autorului (cererea  nr.155/7.09.2005-fila 72). Urmare a  acestei  cereri  la  8.03.2007  s-a  emis procesul  verbal  de  punere  in  posesie  pe  numele autorului  L.M., (filele 69-70), iar la data  de  14.09.2007 s-a  emis  titlul  de   proprietate (fila 95), in  baza  propunerilor  comisiei  locale  si a  hotararii  C.J.V.  nr.397/2007 (file 93-94).
Asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza, intocmit dupa rejudecare, de experta D, terenul pentru care s-au emis acte de reconstituire autorului L. M., este inclus in perimetrul expropriat prin Decretul Prezidential nr.338/1978, prin care s-a aprobat amplasarea obiectivului de investitii pentru exploatarea lignitului in Ca. A. conform planului de situatie nr.74, depus la dosar. Conform aceluiasi raport de expertiza, pe terenul  in litigiu au fost executate  lucrari de decopertare si excavare a sterilului, acesta nefiind redat in circuitul agricol, asa cum prevede Legea nr.19/1995.
Potrivit adresei Monitorului Oficial, Decretul Prezidential nr.338/1978 , nu a fost publicat, insa terenul autorului paratilor a fost preluat de CAP .A. ulterior acest teren a fost expropriat pentru exploatarea lignitului in C.A.
Din adeverinta nr.1282/2004, precum din referatului C. J. din iunie 2007,a rezultat ca , terenul in litigiu fusese validat, initial, aceluiasi autor, pe Anexa 39 la pozitia 144, respectiv pentru solicitantii ale caror terenuri sunt afectate de lucrari miniere, in sensul la care se refera articolul 4 din Legea nr.1/2000, cu modificarile ulterioare, persoane care urmeaza sa primeasca, fie terenuri in echivalent, fie despagubiri.
Potrivit  articolului 4 din Legea nr.1/2000 , modificata, pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc si se desfasoara activitati miniere de exploatare, se restituie in conditiile legii, persoanelor sau mostenitorilor acestora, suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale , iar in situatia in care, aceste suprafete sunt insuficiente din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati ,acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care, compensarea nu este posibila, se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
Prin urmare, fata de probatoriul administrat , textul de lege mentionat mai sus, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantei asa cum a fost precizata si completata ulterior si sa constate nulitatea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate eliberate autorului L. M., pentru terenul in litigiu, in speta, fiind aplicabile disp. art. III, alin.1 lit. b din Legea nr.169/1997, modificata, cele doua comisii urmand sa fie obligate sa procedeze la invalidarea partiala a pozitiei nr.158 din Anexa 2A la Hotararea nr.19/1991 a C. J. V. si validarea aceleiasi suprafete sub forma de despagubiri, daca nu mai exista teren disponibil pentru mostenitorii autorului L. M., despagubiri ce urmeaza a se acorda in conditiile Titlului VII, din Legea nr.247/2005.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010