Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Novaci

Nulitate titlu de proprietate

(Sentinta civila nr. 150 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Novaci)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Novaci | Jurisprudenta Judecatoria Novaci

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta _. impotriva paratilor ., in contradictoriu cu intimatele Directia Silvica .., Comisia Locala _ Pentru Aplicarea L18/91, Comisia Judeteana .. Pentru Aplicarea L18/91, avand ca obiect fond funciar - nulitate titlu proprietate.
La apelul nominal au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita, din ziua dezbaterilor.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din _ ianuarie 2012 si au fost consemnate in incheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare.
 

INSTANTA

Asupra actiunii civile de fata;
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Novaci sub numar dosar _./267/2009 reclamanta _.   a  chemat in judecata pe paratii Po_. Dumitru, si a solicitat instantei ca in contradictoriu cu intimatele R.N.P. - Directia Silvica _, Comisia Locala _ pentru aplicarea Legii 18/1991 si Comisia Judeteana _. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a  titlului de proprietate eliberat paratilor pentru o suprafata de 2.983 mp, situata in tarlaua 97 PD2181/9 si 51 PD534/27 cu vecinii: N- _, S- _., E-rest proprietate,V- Culmea  _...
In motivarea actiunii s-a aratat ca reclamanta este mostenitoarea autorului  T_. I. Dumitru si a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru  suprafata mai sus mentionata, facand dovada proprietatii cu testamentul din data de 11.04.1938  pct. I .9  si tranzactia  din  06.12.l938.
Ca, prin aceste acte autorul sau s-a impartit cu fratele lui, autorul paratilor si   suprafata  in  litigiu a fost preluata de antecesorul sau.
Ignorand acest lucru, paratii au facut cerere de reconstituire si au obtinut titlu de  proprietate si pentru aceasta suprafata, fiind in acest sens, persoane neindreptatite la  reconstituirea  dreptului de proprietate.
In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. III din L.167/l998 modificata si completata  prin  L. 247/2005.
Prin intampinarea formulata in cauza, paratii _..  au solicitat respingerea actiunii reclamantei, aratand ca terenul a fost dat de bunicul lor T_.. Gheorghe prin testamentul autentic nr__/11.04.l938 de la fratele sau fara mostenitori -T__ Constantin, ca prin acelasi testament i s-a testat si autorului reclamantei 3 bucati de pamant, dar acestea sunt situate in alte  puncte si se afla in posesia proprietarilor.
La solicitarea instantei, cu adresa nr. _./1.06.2009 parata Comisia Locala _. pentru aplicarea Legi 18/1991 a inaintat sentinta civila nr. _./16.05.2007 pronuntata de  Judecatoria Novaci in dosarul nr. _../267/2006 ca act ce a stat la baza eliberarii titlului de proprietate contestat in prezenta cauza.
A fost efectuata si o expertiza de specialitate avand ca obiective: sa se identifice terenul din litigiu prin punct, tarla, parcela, dimensiuni, suprafata si vecinatati, si sa se stabileasca in care din actele invocate de parti figureaza acesta.
In sedinta publica din data de _. februarie 2010, reclamanta a aratat ca este unica mostenitoare a tatalui sau T_. D.Gheorghe, defunctul T_.. I. Dumitru fiind tatal acestuia.
A mentionat ca tatal sau in prezent decedat, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul cuprins in titlul a carui nulitate o solicita, in baza Legii nr.247/2005, insa aceasta a fost invalidata si nu a obtinut un titlu de proprietate .
A precizat de asemenea, ca a contestat in instanta HCJ de invalidare, cauza facand obiectul dosarului civil nr. _../267/2008.
Prin sentinta civila nr. _. pronuntata la data de _.03.2010 in dosarul nr. _./267/2009 al Judecatoriei  Novaci, judetul Gorj, a fost respinsa actiunea civila pentru  constatare nulitate absoluta titlu de proprietate, retinandu-se ca nu s-a facut dovada ca reclamanta ar fi contestat actele premergatoare eliberarii titlului respectiv.
Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta si prin decizia nr_../.. iunie 2010 a Tribunalului Gorj a fost admis recursul declarat, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Din considerentele acestei decizii rezulta ca actiunea reclamantei trebuie verificata in raport de actul de tranzactie, de testamentul aflat la dosar si raportul de expertiza, avand  in vedere si cauza aflata pe rolul Judecatoriei Novaci, avand ca obiect plangere indreptata impotriva HCJ nr__/_..03.2006.
La rejudecare cauza a fost inregistrata sub numar dosar _./267/2010, iar la termenul de judecata din data de _. octombrie 2010, partile prin aparatorii lor au invederat instantei  ca actiunea in care mama reclamantei T P. Maria- decedata a contestat HCJ nr. _./_..03.2006 in dosarul nr__/267/2008 s-a constatat perimata si ca impotriva hotararii respective nu s-a declarat recurs.
Prin sentinta civila nr_../14.10.2010 pronuntata de Judecatoria Novaci in dosarul nr_../267/2010 a fost respinsa exceptia lipsei de interes.
A fost respinsa actiunea civila pentru constatare nulitate absoluta titlu proprietate, formulata de reclamanta_.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond  a retinut ca prin cererea introductiva reclamanta a solicitat sa se constate  nulitatea absoluta  a titlului de proprietate eliberat paratilor pentru o suprafata de 2983 mp, situata pe raza comunei _.., in drept fiind invocate dispozitiile articolului III din Legea 169/l997.
Ca potrivit dispozitiilor art. III alin.2   din Legea  169/l997, nulitatea actelor emise cu  incalcarea prevederilor legilor fondului funciar poate fi ceruta  de orice persoana care  justifica un interes legitim.
Conditia interesului judiciar este esentiala pentru promovarea oricarei actiuni in justitie,in speta insa, reclamanta nu a  justificat incalcare a unui drept  al sau  subiectiv, legitim si actual care sa sustina actiunea  cauzei de fata.
Faptul ca, reclamanta  si antecesorii sai au facut demersuri pentru recunoastere a dreptului lor de proprietate  asupra terenului  din litigiu,  nu este suficient pentru  a obtine  nulitatea titlului  paratului, actiunea cauzei de fata, fiind  conditionata  de existenta unui drept  constituit in favoarea  reclamantei.
S-a retinut de instanta ca desi  pentru terenul din litigiu a  fost formulata  cerere pentru restituirea acestuia, prin HCJ nr_../2006 Comisia Judeteana a  invalidat  propunerea Comisiei Locale de fond funciar _.., insa plangerea formulata  impotriva acestei hotarari s-a perimat.
Intrucat principalul efect al perimarii consta  in repunerea partilor  in situatia anterioara  introducerii cererii, se constata ca reclamanta  nu  si-a valorificat pretinsele drepturi  in procedura speciala a legii fondului  funciar asupra suprafetei din litigiu sau altfel spus se   constata  ca reclamantei  nu  i s-a stabilit in conditiile  legii un drept  asupra terenului  pretins, astfel ca, aceasta nu dovedeste interesul legitim in formularea actiunii ce  face obiectul litigiului.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta _. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, motivat de faptul ca intre minuta si dispozitiv exista o contradictie evidenta asa cum reiese din actele dosarului, contradictie care atrage nulitatea hotararii.
De asemenea recurenta a invocat ca instanta de fond a incalcat dispozitiile art.315 pct.1 C.pr.civ. nerespectand indrumarile deciziei de casare si in mod eronat a fost respinsa actiunea, retinandu-se ca ea nu are interes in promovarea actiunii.
Ca, este mostenitoarea lui T Maria proprietara terenului in  litigiu si autoarea sa a formulat plangere impotriva HCJ nr_../2006 prin care i-a fost invalidat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera, insa in mod eronat s-a dispus perimarea acelei cereri, deoarece la data pronuntarii hotararii autoarea sa  decedase.
A invocat recurenta ca din toate probele administrate a reiesit faptul ca paratii nu sunt indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren care i se cuvine.
Intimatii-parati   au formulat intampinare la motivele de recurs, prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei instantei de fond nr_../_.2010 ca fiind temeinica si legala, aratand ca in mod corect instanta de fond a retinut ca reclamanta nu are interes in promovarea actiunii de fata in conditiile in care pentru terenul in litigiu s-a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care a fost invalidata prin HCJ nr_../2006 a Comisiei Judetene Gorj, hotarare contestata de mama sa T Maria in dosarul nr_../267/2008, insa cauza respectiva a fost perimata.
Cu privire la critica invocata de recurenta privind contradictia dintre considerente si dispozitiv, intimati au invocat ca aceasta este o eroare si poate fi indreptata pe calea procedurii indreptarii erori materiale.
Prin decizia civila nr. .. din .. februarie 2011 a Tribunalului Gorj a fost admis recursul declarat de reclamanta _., casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante, retinandu-se ca neconcordanta dintre minuta intocmita cu ocazia pronuntarii si dispozitivul hotararii atrage nulitatea sentintei recurate.
S-a dat indrumarea ca instanta de fond sa respecte decizia de casare nr_./_.06.2010 a Tribunalului Gorj, astfel cum prevad dispozitiile art.315 C.proc. civ.
In rejudecare, cauza a fost inregistrata sub numar dosar _./267/2010*, la data de _..03.2011.
In sedinta publica din data de _ aprilie 2011, aparatorul petentei a aratat ca pe rolul instantei se afla inregistrat dosarul nr. _/267/2008 ce are ca obiect plangere impotriva HCJ  ce a stat la baza emiterii TP a carui anulare se solicita in prezenta cauza.
S-a pus in vedere aparatorului reclamantei sa depuna un certificat de grefa privind stadiul solutionarii dosarului _./267/2008, iar in sedinta publica din data de _ mai 2011, constatand ca reclamanta nu s-a achitat de obligatia stabilita a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 1551 c.pr. civila.
La data de _. mai 2011, reclamanta _.. a formulat cerere de repunere pe rol, iar in sedinta publica din data de _ iunie 2011 reclamanta, prin aparator a depus un certificat de grefa din care rezulta ca pe rolul judecatoriei se afla spre solutionare dosarul nr. _./267/2008* in care a formulat plangere impotriva HCJ nr. _./2006 care a stata la baza emiterii TP a carui anulare se solicita.
In aceste conditii, instanta a procedat la suspendarea cauzei in temeiul art.244, al. 1 pct.1 Cod procedura civila, pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr__/267/2008*.
La data de _ decembrie 2011, reclamanta _ a formulat cerere de repunere pe rol, prin care arata ca a fost solutionata cauza nr. _./267/2008*, pentru care a fost suspendata prezenta cauza, depunand in acest sens in xerocopie de pe sentinta civila nr_. din 8 iunie 2011 si decizia civila nr_.. din 2 noiembrie 2011.
Instanta dispune atasarea spre observare a dosarul numarul _./267/2008*.
La data de _. ianuarie 2012, intimata Comisia Locala de Aplicarea a Legii fondului funciar _., a depus la dosar o intampinare prin care solicita respingerea cererii reclamantei si mentinerea titlului de proprietate nr. 1502166 din 20 octombrie 2008.
La prezenta cerere au anexate in xerocopie urmatoarele acte: HCJ nr_. din  3 martie 2009 si tabelul anexa; sentinta civila nr_ din .. februarie 2009, pronuntata in dosarul cu nr_../267/2009 al Judecatoriei Novaci,judetul Gorj; sentinta civila nr_ din _ mai 2007, pronuntata in dosarul cu nr_./2006 al Judecatoriei Novaci; sentinta civila nr_.. din 8 iunie 2011, pronuntata in dosarul nr_../267/2008 al Judecatoriei Novaci; raportul de expertiza intocmit de expertul _olae si titlul de proprietate nr.1502166 din 20 octombrie 2008.
La data de _. ianuarie 2012 prin serviciul registratura al acestei instante, paratul _.. a depus la dosar note de sedinta.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine si constata urmatoarele:
Reclamanta _. a chemat in judecata pe paratii __, si a solicitat instantei ca in contradictoriu cu intimatele R.N.P. - Directia Silvica _, Comisia Locala _ pentru aplicarea Legii 18/1991 si Comisia Judeteana _ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a titlului de  proprietate eliberat paratilor pentru o suprafata de 2.983 mp, situata in tarlaua 97 PD2181/9 si 51 PD534/27 cu vecinii: N- _, S- _, E-rest proprietate,V- Culmea _...
Reclamanta este mostenitoarea autorului T I. Dumitru si a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru  suprafata mai sus mentionata, facand dovada proprietatii cu testamentul din data de 11.04.1938  pct. I .9  si tranzactia  din  06.12.l938.
Ca, prin aceste acte autorul sau s-a impartit cu fratele lui, autorul paratilor si   suprafata  in  litigiu a fost preluata de antecesorul sau.
Ignorand acest lucru, paratii au facut cerere de reconstituire si au obtinut titlu de  proprietate si pentru aceasta suprafata, fiind in acest sens, persoane neindreptatite la  reconstituirea  dreptului de proprietate
Observand testamentul intocmit la data de 11.04.1938, aflat la fila 4 dosar fond, prin care au fost instituiti legatari cu titlu particular Gheorghe I. T_.. si Dumitru I. T_.., fratii autorului Constantin I. T_.., se constata ca acesta din urma a lasat fratelui sau Gheorghe I. T_., printre altele, "dreptul sau de proprietate ce i se cuvine mostenire de pe urma decesului mamei Dumitra I. T_., in una bucata de pamant, numita In vale la apa (_)" - pct. II. 9.
Din interpretarea acestei dispozitii testamentare, rezulta ca cei trei frati Gheorghe, Dumitru si Constantin I. T_. au dobandit de la mama lor terenul indicat la pct. II. 9 din testament iar prin dispozitia de ultima vointa a autorului, acesta a lasat cota sa de 1/3 din teren (dreptul ce i se cuvine in una bucata de pamant) fratelui sau Gheorghe I. T_..
Ulterior, intre cei doi frati in viata s-a incheiat actul de tranzactie din 06.12.1938 (fila 6 dosar fond), prin care Gheorghe I T_. si Dumitru I. T_., fata de testamentul din 11.04.1938 lasat de fratele lor decedat, au stabilit ca partea lui de o treime provenita de la mama sa fie impartita intre ei, jumatatea de la Nord urmand a fi stapanita de Gheorghe I. T_.iar jumatatea de la Sud de Dumitru I. T_...
Prin urmare, conform acestor doua inscrisuri, pentru terenul situat in pct. Din vale de apa, cei doi frati s-au aflat in stare de indiviziune pentru cota de 1 fiecare.
Conform actelor existente la dosar, T_.. I. Dumitru este autorul petentei iar T_. I. Gheorghe este autorul intimatilor.
Prin raportul de expertiza intocmit de _. in primul ciclu procesual, a fost identificat terenul mentionat in actele prezentate de parti, concluzionandu-se ca acesta se regaseste inscris in titlul de proprietate eliberat pe numele intimatilor, iar din suprafata totala de 0,5148 ha cuprinsa in titlu, s-ar cuveni petentei, ca mostenitoare a autorului T_.. I. Dumitru, suprafata de 0,2574 ha, respectiv partea de sud, fiind situata in T 97 P 2181/6, UP I, UA 126 (1206 mp) si T 51, P 534/27, UP I, UA 69 A, 69 B, 69 C (1368 mp).
In ceea ce priveste indreptatirea petentei la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul provenit de la autorul sau, se constata din actele si lucrarile dosarului atasat, nr. _../267/2008* al Judecatoriei Novaci, ca petenta s-a adresat cu cerere comisiei locale, intemeiata pe aceleasi doua acte din 1938 (testament si act de partaj), care a fost invalidata prin HCJ Gorj nr. _./2006.
Prin sentinta civila nr. _./08.06.2011, pronuntata in acea cauza, irevocabila, s-a admis plangerea petentei si s-a desfiintat HCJ Gorj nr. _./2006, dispunand reconstituirea dreptului de proprietate in indiviziune cu mostenitorii autorului Gheorghe I. T_...
In ceea ce priveste indreptatirea intimatilor cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate, se observa ca s-a pronuntat sentinta civila nr. _./2007 a Judecatoriei Novaci in dosarul nr. _./267/2006, prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in indiviziune, pentru intimati, pentru suprafata de 5148 mp, situata in pct. Din vale de apa.
La baza acestei hotarari a stat insa numai testamentul din 1938, nu si tranzactia incheiata ulterior intre frati, iar petenta nu a fost parte in acea cauza.
Prin urmare, dupa analizarea probelor administrate in cauza, instanta apreciaza ca titlul de proprietate emis intimatilor este partial lovit de nulitate, acestia nefiind indreptatiti la toata suprafata reconstituita, ci doar la 1 conform celor retinute mai sus.
In drept, sunt incidente dispozitiile art. III lit. a) din Legea nr. 169/1997.
Fata de aceste considerente, instanta va admite in parte actiunea, conform dispozitivului de mai jos.
In temeiul art. 274 C.p.civ., va obliga intimatii la 800 lei cheltuieli de judecata catre petenta.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:Admite in parte actiunea civila avand ca obiect anulare titlu proprietate formulata de reclamanta ....., impotriva paratilor _., in contradictoriu cu intimatele Directia Silvica _., cu sediul in municipiul Tg-Jiu, Comisia Locala _ pentru Aplicarea Legii 18/91, Comisia Judeteana _ pentru Aplicarea Legii 18/91.
Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.1502166 din 20 octombrie 2008 pentru suprafata de 2574 m.p identificata prin raportul de expertiza intocmit de expertul _., situata in T 97 P 2181/6, UP I, UA 126 (1206 mp), cu vecinatatile: N - teren ce revine paratilor, E- DC 1722, S - most. _.., V - paraul_, si T 51, P 534/27, UP I, UA 69 A, 69 B, 69 C (1368 mp), cu vecinatatile: N - teren ce revine paratilor, E - paraul _, S- most. _, V - _.
Obliga paratii la 800 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu recurs, in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la _ ianuarie 2012.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010