Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Fond funciar

(Sentinta civila nr. 2824 din data de 28.04.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu SaratPe rol fiind judecarea actiunii civile avand ca obiect fond funciar - dupa casare,  formulata de reclamantii S.N., M.G, C.M. si S.R. in contradictor cu intimatii Comisia Locala V.  pentru aplicarea Legii Fondului Funciar , Comisia Judeteana  B. pentru aplicarea Legii Fondului Funciar,  PRIMARUL comunei V.- presedinte al comisiei locale.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: reclamantul S.N. personal si asistat de avocat S.C., lipsin reclamantii M.G.,  C.M. si S.R., paratii Comisia locala V. pentru aplicarea Legii fondului funciar, Comisia Judeteana B. pentru aplicarea Legii fondului funciar si Primarul com. V.
     S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, cererea este scutita de plata taxei de timbru, cauza a fost amanata in spre a se comunica paratilor copii de pe notele scrise si fata de lipsa relatiilor de la Comisia locala V. pentru aplicarea Legii fondului funciar, a fost depus la dosar raspunsul la interogatoriu, paratul Primarul com. V. a formulat cerere de reexaminare privind amenda aplicata, dupa care:
     Instanta admite cererea de reexaminare. Dispune ridicarea amenzii.
Avocat S.C., arata  nu are cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.
Instanta, in baza art. 150 Cod procedura civila, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat S.C. depune la dosar practica judiciara.
Solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, obligarea paratilor sa reconstituie reclamantilor dreptul de proprietae asupra suprafetei de 22,50 ha teren agricol in fizic. Cu cheltuieli de judecata.
J U D E C A T A
Asupra actiunii de fata.
     Petentii S.N., M.G, C.M. si S.R. au chemat in judecata pe intimatele  Comisia Locala V.  pentru aplicarea Legii Fondului Funciar , Comisia Judeteana  B. pentru aplicarea Legii Fondului Funciar,  PRIMARUL comunei V.- presedinte al comisiei locale, solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta  sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 22,50 ha teren arabil  prin aplicarea  prev.art.3 al.2 din Legea 1/2000 proprietatea tatalui lor Saghin Ion , punerea efectiva si in fizic in posesie  a suprafetei respective potrivit art.5 lit.c  din HG 890/2005 iar in temeiul art.64 din Legea 18/1991 solicita obligarea primarului comunei V. la plata de daune interese in cuantum de 100 lei pe fiecare zi de intirziere calculat de la data introducerii actiunii si pina la realizarea punerii efective in posesie.
     In motivarea de fapt a plingerii petentii arata ca in aplicarea prev.art.9 din Legea 18/1991 in forma initiala, i-a fost reconstituit autorului lor S.I. , tatal lor defunct, suprafata de 10,00 ha teren arabil pe raza comunei V., asa cum rezulta din titlu de proprietate nr.16326/34 sin 23.02.1995 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate B..
     Se arata ca intruicit legea la acea data prevedea reconstituirea dreptului de proprietate  in limita maxima de 10 ha , dupa intrarea in vigoare a Legii 1/2000 au depus cerere pentru diferenta de 22,50 ha teren pe care l-a avut tatal lor, in sensul aplicarii art.3 al.2.
     De asemenea se arata ca pe fisa sintetica intocmita la Legea 1/2000 de catre pirita se face referire ca cererea a fost depusa si inregistrata la A 28 nr.19, au avut nenumarate discutii verbale cu primarul comunei insa fara rezultat fiind nevoiti a promova actiunea de fata.
     Plingerea a fost motivata in drept pe dispozitiile art.64 din Legea 18/1991.
     In sprijinul plingerii s-au depus la dosar in copii xerox titlul de proprietate, fisa sintetica, acte de stare civila,procura speciala autentificata sub nr.3107/29.07.2009, tabel cu chiaburii existenti in comuna Vilcelele.
     La data de 22.03.2010 intimata Comisia de aplicare a legii fondului funciar V. a formulat intimpinare prin care precizeaza ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctului S.I. pentru suprafata de 19,25 ha a fost reconstituita in baza fisei personale emisa de Arhivele Statului cu mentiunea ca la Legea 18/1991 a primit 10 ha iar diferenta de 9,25 ha a fost trecuta in anexei nr.39,pozitia nr.81.
     In sprijinul intimpinarii s-a depus copie xerox de pe fisa personala a defunctului S.I. eliberata de Arhivele Statului si tabelul nominal cu anexa nr.39 .
      In urma verificarii actelor si lucrarilor dosarului , dupa ce a fost pusa in discutie intimpinarea si dupa ce s-au solicitat relatii de la Comisia locala V. cu privire la imprejurarea daca li s-a oferit petentilor teren pe raza comunei B. si daca s-a incheiat un proces verbal  privind acceptul acestora  si dupa ce s-a verificat modalitatea respectarii procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate , instanta prin sentinta civila nr. 1088/02.06.2010 a respins plingerea .
     Fiind atacata cu recurs din partea petentului , Tribunalul B. - sectia civila prin decizia civila nr.514/21 iulie 2010 a admis recursul si a casat sentinta  nr.1088/2010 cu trimitere spre rejudecare la instanta de fond.
     In motivarea deciziei Tribunalul arata ca desi intimata Comisia locala V., a atasat la dosar tabelul nominal cu persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituire integrala a proprietatii si pentru care urmaza sa se acorde despagubiri - anexa 39, la pozitia 81 figurind petentii ca mostenitori ai defunctului S.I. , instanta de fond nu a verificat daca acest tabel a fost afisat la sediul consiliului local conform art.79 al.3 din HG 890/2005 neexistind la dosarul cauzei un proces verbal in acest sens , ceea ce echivaleaza cu o necercetare a fondului cauzei de catre instanta de fond.
     A mai retinut de asemenea ca prin analogie cu dispoz.art.27 al.2 din HG 890/2005 intimatei S.R. care nu are domiciliu in comuna V. ci in comuna R., judetul B., trebuia sa i se comunice de catre Comisia locala prin scrisoare recomandata solutia cu privire la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 22, 50 ha teren arabil , neexistind la dosar copie de pe confirmarea de primire.
     A mai retinut ca petentii in calitate de mostenitori ai defunctului S.I. , ca persoane fizice , pentru care nu exista suprafete pentru restituire integrala si pentru care urma sa se acorde despagubiri , trebuiau inscrisi in anexa 23 si nu in anexa 39 care vizeaza alte situatii.
     Incalcarea acestor norme de procedura de catre Comisia locala V., echivaleaza cu un refuz al autoritatii de a raspunde la solicitarea petentilor care au solicitat restituirea  suprafetei de teren la care au dreptul.
     Dupa casarea cu trimitere , pentru a indeplini obligatiile din decizia de casare instanta a admis cererea de probe in completare formulata de petentul S.N. prin aparator si anume cu inscrisuri, depunerea procesului verbal de catre comisia locala V. cu tabelul nominal al persoanelor inscrise pentru despagubiri, dovada ca petenta S.R. a primit comunicarea solutiei  , dovada ca petentii au fost instiintati in scris cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate , depunerea de catre Comisia locala  a procesului verbal cu cetatenii care urmau sa fie pusi in posesie pe raza comunei B., judetul B. , dovada cu privire la imprejurarea ca petentilor li s-au oferit suprafete pe raza comunei B.si daca s-a incheiat un proces verbal privind acceptul acestor si interogatoriu Comisiei locale V..
     La fila 26 dosar a fost depus tabel nominal privind persoanele fizice pentru care nu exista teren suficient agricol pentru restituire integrala , anexa 23 , un tabel nominal , anexa 38 , cu persoanele care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafete de teren in baza Legii 1/2000 si un extras din HG 890/2005.
     Alte inscrisuri nu au mai fost depuse la dosar , iar la fila 41 exista raspunsurile la interogator din partea comisiei locale Vilcelele.
     Petentul a mai depus ca practica judiciara sentinta civila nr.197/2011 a Judecatoriei R.S. intr-o cauza avind acelasi obiect si aceleasi parti, fiind vorba de aceasta data de terenuri provenite de la un alt defunct, respectiv o matusa a petentilor.
     Analizind actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :
     Petentii au formulat cerere la comisia locala V. pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 22,50 ha ce provine de la tatal acestora , pe nume S.I..
     S.I. avea la rol, conform inscrisului depus in copie la fila 7 dosar (fisa sinteza Legea 1/2000 a comisiei locale Vilcelele), suprafata de 32,50 ha , fisa respectiva avind la baza un inscris eliberat de Arhivele Statului , respectiv un tabel cu chiaburi respectivi in comuna V., printre care la nr.37 figureaza S.I. cu 32,5 ha.
     Dupa intrarea in vigoare  Legii 1/2000 petentii au depus cerere la comisia locala pentrru diferenta de 22,50 ha solicitind restituirea in fizic a acestei suprafete de teren.
     Hotarirea Comisiei locale a fost in sensul aprobarii cererii pentru o suprafata mai mica si sub forma de despagubiri , petentii fiind inscrisi in anexa 39.
     Cu inscrisurile depuse la dosar , petentii au facut dovada ca au respectat procedura administrativ jurisdictionala prevazuta de Legea 18/1991, facind toate demersurile necesare pentru a intra in posesia suprafetelor solicitate.
     Comisia locala V. a refuzat  reconstituirea in fizic a acestei suprafete de teren , cu motivarea ca pe raza comunei V., nu exista teren pentru a fi retrocedat.
     Din interogatoriu depus la fila 41 dosar , dupa casare, din raspunsurile comisiei locale V., rezulta ca  S.R. nu a fost instiintata despre hotarirea luata de Comisia locala  si de asemenea Comisia locala a mai recunoscut ca pentru perioada 2007 - 2008 a intocmit un proces verbal semnat de mai multi cetateni care urmau sa fie pusi in posesie cu teren pe raza comunei B.
     De asemenea comisia locala a mai recunoscut ca petentii in calitate de motenitori ai unui alt autor, defuncta M.E., au fost indreptatiti la suprafata de teren de 12,75 ha.
     Au mai raspuns la intrebarea nr.6 din interogatoriu unde au mentionat ca la data formularii cererii de reconstituire de catre petenti Comisia locala V. nu detinea terenuri pentru a fi date in fizic.
      Din probele aflate la dosar rezulta ca cea care nu a respectat procedura administrativ jurisdictionala prevazuta de Legea 18/1991 de reconstituire a dreptului de proprietate este comisia locala V si nu petentii, la dosar intimata nefacind  doveda ca intradevar la nivelul comisiei locale V nu exista teren pentru a fi retrocedat in fizic.
     Potrivit art.27 din HG  890/2005 comisiile locale au obligatia  sa afiseze la sediul Consiliului local, la loc vizibil propunerile privind modul de solutionare al cererilor de reconstituire al drepturilor de proprietate pentru cei nemultumiti , termenul de contestare curge de la data afisarii pentru persoanele care domiciliaza in localitatea in care are loc afisarea si de la comunicare pentru celelalte persoane care domiciliaza in alte localitatii .
     Asa cum s-a aratat  mai inainte aceasta obligatie nu a fost indeplinita de Comisia locala V., procesul verbal nefiind depus iar cu privire la comunicarea pentru S.R. s-a raspuns la interogator, ca nu i s-a comunicat.
     De asemenea tot in sensul in care s-a aratat mai inainte, comisia locala V., nu a justificat masura luata privind acordarea de despagubiri pentru petenti, pe motivul ca nu mai exista teren disponibil pe raza comunei V., afirmatie pe care nu a dovedit-o.
     Potrivit art.10 din HG 890/2005 cind intr-o localitate nu mai exista suficient teren in rezerva de fond funciar  care sa fie atribuit in proprietate fostilor proprietari sau mostenitorilor lor , comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localitati care vor pune la dispozitie terenurile ramase disponibile.
     Din sustinerile petentului S.N. pe parcursul procesului , rezulta ca exista teren pentru a fi retrocedat in fizic pe raza comunelor invecinate si ca a facut demersuri la Primaria comunei V., in acest sens de mai multe ori  fara rezultat.
     Cu privire la capatul de cerere privind obligarea Primarului comunei V. la daune cominatorii  instanta apreciaza ca acest capat de cerere  este prematur introdus .
     Dupa solutionarea irevocabila a plingerii privind reconstituirea dreptului de proprietate in sensul in care s-a dispus, daca se inregistreaza un refuz al primarului de inminare a titlului de proprietate sau de punere in posesie efectiv , atunci se poate solicita in temeiul art.64 din Legea 18/1991 obligarea acestuia la daune cominatorii.
     In concluzie , instanta apreciind ca plingerea este intemeiata in parte o va admite in parte, urmind a dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe numele petentilor pentru suprafata de teren de 22,50 ha agricol, in fizic, de catre comisia locala V. si comisia judeteana B.
     Se va obliga comisia locala V. sa-i puna in posesie pe petenti cu suprafata reconstituita de 22,50 ha.
     Se va respinge ca prematur introdus capatul de cerere privind obligarea primarului comunei V. la daune cominatorii.
     In baza art.274 cod procedura civila comisia locala V. va fi obligata la 500 lei catre petenti reprezentind onorariu avocat.
                                           Pentru aceste motive
                                     In numele legii
                                                  Hotaraste:
     Admite in parte plingerea formulata de petentii S.N., M.G, C.M. si S.R. in contradictor cu intimatii Comisia Locala V.  pentru aplicarea Legii Fondului Funciar , Comisia Judeteana  B. pentru aplicarea Legii Fondului Funciar,  PRIMARUL comunei V.- presedinte al comisiei locale, si in consecinta:
     Dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe numele petentilor pentru suprafata de 22,50 ha teren agricol in fizic de catre Comisia locala V. si Comisia judeteana B.
     Obliga Comisia V. sa-i puna in posesie pe petenti cu suprafata reconstituita de 22,50 ha.
     Respins ca prematur introdus capatul de cerere privind obligarea primarului com. V., jud. B.,  la daune cominatorii.
     Obliga Comisia locala V. la 500 lei cheltuieli de judecata catre petenti reprezentind onorariu avocat.
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi 17 martie 2011.
                      Presedinte,                                               Grefier,
                         F.S.                                              L.C.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010