InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 4639 din data de 19.04.2011 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Fondul funciar Data publicare portal: 08.07.2011

Prin cererea inregistrata la data de 21.09.2010 pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr.9861/311/2010, reclamantul N. E.  a  chematr in judecata pe  paratele Comisia Judeteana O. , Comisia Locala I. ambele  pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor  si N. M. solicitand instantei ca prin hotararea ce se  va pronunta sa se constate nulitatea  absoluta  partiala  a titlului de proprietate nr. 0840/15 emis de C.J.O. la data de 02.08.2002,si sa se dispuneti ca la rubrica "cetateanul" sa fie inscris in mod corect decat N.E., intrucat in realitate aceasta este singura persoana care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului tata si ca atare se prezuma ca paratul nu a avut interes N.M., sa se dispuna obligarea C.L.I.ca la rubrica "...primeste in proprietate o suprafata totala de" sa fie inscris in mod corect suprafata primita de 1 ha 5481 mp, intrucat in realitate suprafata ce trebuia reconstituita era 1ha 5481mp, iar nu l ha4400mp si eliberarea unui alt titlu de proprietate in conditiile legale reclamantului.
In motivare s-a aratat ca prin titlu de proprietate nr. 0840/15 din 02.08.2002, C.J.O. a procedat, la cererea C.L.I., la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha 4400mp, teren extravilan, situat pe raza teritoriala a com. I., jud. Olt. De asemenea, tot C.L.I. a reconstituit lui N.I. E., suprafata de teren intravilan  1319 mp  teren intravilan  , potrivit titlului de proprietate nr. 921/97 emis la data de 13.04.1994.Din actele detinute rezulta ca suprafata ce trebuia reconstituita partilor era de lha7000mp, asa cum rezulta din.adeverinta nr. 70264, emisa la data de 23.09.1991, din dovada eliberata de Primaria I..
In fapt, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata doar de catre N.E., paratul N.M. fiind trecut in mod gresit de catre Comisia Locala I. pe titlul de proprietate a carui nulitate se solicita nr. 0840/15 emis de Comisia Judeteana O. la data de 02.08.2002. Se  solicita inlaturarea de pe titlul de proprietate nr. 0840 din 02.08.2001 a paratului N. M..
Pe cale de consecinta se solicita admiterea actiunii si sa se dispuna ca la rubrica .-_ primeste in proprietate o suprafata totala de,, sa fie inscris in mod  corect suprafata primita de 1  ha si 5481 mp, intrucat in realitate suprafata  ce trebuia reconstituita partilor era de 1 ha  5481 mp, iar nu 1 ha 4400 mp , urmand sa fie  eliberat un alt titlu de proprietate in conditiile legale, acelorasi persoane.
In drept s-a invocat dispoz. Legii nr,. 18/1991, Leg. 169/1997 Leg. 1/2000 si 247/2005.
In dovedirea cererii  reclamantul a depus, titlu de proprietate nre. 0840/15/02.08.2002, 921/97/13.04.1994, adeverinta, acte de stare civila.
La data de 08.11.2010 paratul  a depus  intampinare  solicitand respingerea cererii ca neintemeiata.
Cu privire la primul capat al cererii formulate de catre reclamant prin care solicita nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15 emis de Comisia Judeteana O. la data de 02.08.2002 si sa dispuneti ca la rubrica ,, cetateanul ,, sa fie inscris in mod corect N. E. , intrucat in realitate acesta este singurul care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului tata, prezumandu-se ca paratul, nu a avut interes, se solicita respingerea  acesteia intrucat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata atat de parat  cat si de reclamant. Eliberarea titlului de proprietate fiind facuta in baza documentatiiior inaintate de comisiile locale in conformitate cu acide premergatoare conform normelor legale , titlul de proprietate fiind valabil.
Mai mult, reclamantul nu a atacat actele premergatoare eliberarii titlului de proprietate respectiv adeverinta de reconstituire nr. 70264/23.09.1991 precum si hotararea Comisiei Judetene de validare a hotararii Comisiei Locale.
Nefacandu-se dovada ca au fost atacate actele premergatoare jiiuntate mai sus in termenul legal de 30 de zile, actele premergatoare au intrat in circuitul civil, au produs efecte juridice -respectiv s-a procedat la emiterea titlului de proprietate. Deci, atacand actele  premergatoare, respectiv adeverinta si hotararea Comisiei Judetene acestea au intrat in circuitul civil producand afecte, paratul invederand faptul ca munceste terenul de peste 15 ani.
In ceea ce priveste cel de-al doilea capat al cererii formulat de catre reclamant solicita spre observare  ca in cauza exista autoritate de lucru judecat, avand in vedere sentinta civila nr. 962 lin 12.02.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 767/3 1 1/2009 ramasa definitiva prin respingerea recursului.
S-a solicitat obligarea reclanmantului la plata cheltuielilor de  judecata,.
Fata de lucrarile si actele dosarului, instanta retine  urmatoarele:
In ceea ce priveste capatul de cerere privind nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002 in ceea ce priveste scoaterea de la rubrica “cetateanul" a paratului N.M. instanta retine ca acest capat de cerere este intemeiat petnru urmatoarele considerente.
Prin titlul de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002 s-a reconstituit dreptul de proprietate numitilor N. E.si N. M. in calitate de mostenitori ai autourlui N. B. I. pentru suprafata de 1 ha si 4400 mp pe raza comunei I., judetul O..
Din incrisurile depuse la dosarul cauzei de catre Comisia Locala de Aplicare a legilor fondului Funciar I. a rezultat faptul ca cererea pentru reconstituirea dreputlui de proprietate dupa autorul N. B. I. a fost formulata de catre reclamantul N. E. ,fila nr. 38 din dosar,  fiul autorului, fiind singurul care a formulat cerere de reconstituire a drepului de proprietate dupa acest autor , paratul N. M. neformuland cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asa cum rezulta din adresa depusa de Comisia Locala de Aplicare a legilor fondului Funciar I. la fila nr. 78 din dosar.
Potrivit art. 8 al.1 si 2 din Legea 18/1991 rep. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face in conditiile stabilite de prezenta lege , de ea beneficiaza persoanele care s-au inscris in CAP-uri, mostenitorii acestora precum si alte categorii de persoane prevazute de lege. Art. 8 alin. 3 din Legea 18/1991 : stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil.
Potrivit art. 9 al. 3 cererile formulate de persoanele indreptatite se depun la Primaria localitatii unde se afla terenul , fie personal fie prin posta cu confirmare de primire , in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii , termen care s-a prelungit pana la 4.II.1998.
In conformitate cu art. 9 al. 4 si 5 din Legea 18/1991 rep. cererea trebuie sa cuprinda numele si prenumele persoanei solicitante , domiciliul sau calitatea de titular sau mostenitor , suprafata de teren solicitata , cerere la care va atasa documentele doveditoare ale dreptului pretins si calitatii solicitantului.
Potrivit art. 11 al. 3 din acelasi act normativ, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere pe baza situatiei terenurilor detinute de CAP la 1.01.1990, a celor inscrise in sistemul cadastral general in registrul agricol al localitatii. Astfel pentru a putea beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile legii nr. 18/1991 este necesara formularea unei cereri , excluzandu-se de legiutor dobandirea acestui drept din oficiu.
   Potrivit  Art. 13 din Legea 18/1991 : Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii.   Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
            Iata deci ca pentru a beneficia de prevederile legii fondului funciar, persoana indreptatita este necesar sa fi formulat cerere scrisa adresata Comisiei Locale insotita de actele doveditoare, ori paratul N.M. nu a facut acest lucru asa cum reiese din adresa emisa de Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar I. si depusa la fila nr. 78 din dosar.Instanta va inlatura apararile paratului in sensul ca stapanseste terenul de aproximativ 15 ani, stapanirea terenului nefiind o conditie suficienta pentru reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile legii nr. 18/1991, paratul avand la dispozitie o alta cale in conditiile condului civil si nu in conditiile legii 18/1991. De asemenea instanta va inlatura apararile paratului in sensul ca reclamantul nu a atatcat actele premergatoare eliberarii titlului de prorietate, motivat de faptul ca motivele invocate de reclamant prin cererea de chemare in judecata sunt motive de nulitate absoluta a titlului de propietate ce pot fi invocate de orice persoana interesata in conditiile art. III litera a din legea nr. 16/1997.
Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate se face de fiecare mostenitor in nume personal, cererea formulata de unul dintre ei neprofitand tuturor mostenitorilor.
Potrivit art.III din 169/1997 modificata, nulitatea absoluta a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate poate fi invocata de oricare persoana ce justifica un interes legitim.
Astfel, se observa ca pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in temeiul Legii 18/1991, o persoana trebuie sa aiba vocatie succesorala concreta la mostenirea autorului, fost proprietar de teren, (inclusiv sa nu fi renuntat la mostenirea acestuia, conform recursului in interesul legii sus mentionat) si sa formuleze cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, or singurul care indeplineste cumulativ aceste criterii este reclamantul N.E. .
Faptul ca reclamantul N.E. a   formulat  cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, nu echivaleaza cu o cerere formulata in termen in beneficiul paratului N. M. atata vreme cat cererea s-a formulat in numele sau personal si nu in numele paratului si fiind insotita de copii de pe actele sale de nastere si nu ale paratului..
In drept, potrivit art. 3 lit. a din Legea 169/1997,in vigoare la data emiterii titlului, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;
Pentru aceste motive instanta va admite capatul de cerere privind nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002 in ceea ce priveste scoaterea de la rubrica “cetateanul" a paratului N.M., constatand nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002  emis de Comisia Judeteana O. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dispunand obligarea Comisiei Judeteane O. sa emita un alt titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata totala de 1 ha si 4400 mp pe numele numitului N. E., dispunand scoaterea din titlul de proprietate a numitului N.M..
In ceea ce priveste capatul de cerere privind nulitatea absoluta  partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15.02.2002 in  sensul de a se mentiona suprafata totala de 1 ha si 5481 mp si nu 1 ha si 4400 mp asa cum se mentioneza in titlul de proprietate mai sus mentionat, analizand actele si lucrarile dosarului, sub aspectul exceptiei  autoritatii de lucru judeca t, in ceea  ce priveste acest capat de cerere , instanta retine ca prin Sentinta Civila nr.962/12.02.2010, sentinta ramasa definitiva prin respingerea rescusului, s-a respins actiunea privind anularea titlului de proprietate mai sus mentionat ca fiind neintemeiata.
Potrivit art. 1201 C.civ., exista autoritate de lucru judecat "cand o a doua cerere de chemare in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor, in aceeasi calitate".
Pentru a putea admite exceptia autoritatii de lucru judecat instanta trebuie sa verifice daca cererea de chemare in judecata are aceleasi parti, obiect si cauza cu dosarul civil nr.9769 /311/2009.
Dupa cum rezulta din mentiune efectuate  pe insasi hotararea mai sus mentionata, aceasta a ramas irevocabila ca urmare a respingerii  recursului.
Relativ la exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de parati, instanta, din analiza coroborata a disp. art. 1201 C civ. si art. 166 C.p.c, retine ca, puterea de lucru judecat( res iudicata pro veritate habetur) este o prezumtie legala, absoluta si irefragrabila, fiind totodata o exceptie de fond, peremtorie si absoluta.
Pentru a exista putere de lucru judecat, trebuie sa exista tripla identitate, respectiv de parti, de obiect si de cauza.
In privinta primului element - partile- se are in vedere prezenta juridica,  respectiv participarea la proces in nume propriu sau prin reprezentant iar nu prezenta fizica la proces. De retinut faptul ca exista identitate de parti chiar daca intr-un proces o parte a figurat ca reclamanta si cealalta ca parata iar in al doilea proces aceste calitati sunt inverse, asa cum este cazul in speta de fata .
In speta, instanta, din analiza coroborata a hotararii mai sus mentionata cu sentinta civila nr. 962/12.02.2010 pron. de Jud. Slatina in dosar nr. 9767/311/2009 constata ca  prezentul litigiu  are aceleasi parti ca cel ce a format obiectul dosarului  civil nr. 9767/31/2009
Fata de cele expuse instanta constata ca, in litigiul dedus judecatii, primul element  ce atrage incidenta autoritatii de lucru judecat este intrunit.
Relativ la cel de-al doilea element - obiect-  instanta retine ca, in sfera acestuia se include nu numai obiectul material( pretentia concreta) ci si dreptul subiectiv care poarta asupra obiectului material.
In cauza, instanta retine ca, prezentul litigiu acelasi obiect cu cel ce a format obiectul dosarului nr.9767/311/2009. Astfel, atat in prezenta cauza cat si in dosarul anterior mentionat  s-a solicitat nulitatea titlului de nr. 0840/15/02.08.2002 pentru aceleasi motive, iar Judecatoria Slatina prin Sentinta Civila nr.962/12.02.2010, sentinta ramasa definitiva prin respingerea recursului a respins cererea formulate ca fiind neintemeiata.
Relativ la cel de-al treilea element - cauza-  instanta retine ca reprezinta fundamentul pretentiei afirmate, cu alte cuvinte categoria juridica ori principiul de drept substantial pe care reclamantul isi intemeiaza pretentia.
In speta, instanta constata ca este indeplinit si acest element, ambele cereri avind ca temei juridic   dispozitiile legii fondului funciar.
Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  intr-un al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis.
Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat in forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor intre considerentele hotararii judecatoresti.
Cum, potrivit art. 1200 pct. 4 cu referire la art. 1202 alin.(2) C.civ., in relatia dintre parti, aceasta prezumtie are caracter absolut, inseamna ca nu se poate introduce o noua actiune in cadrul careia sa pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecatoreste anterior.
Principiul autoritatii de lucru judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridica si ordine sociala, fiind interzisa readucerea in fata instantelor a chestiunii litigioase deja rezolvate si nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justitie nu este unul absolut, el poate cunoaste limitari, decurgand din aplicarea altor principii.
Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  intr-un al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis.
Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat in forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor intre considerentele hotararii judecatoresti.
In consecinta, constatand indeplinite, in mod cumulativ elementele autoritatii de lucru judecat, instanta va admite exceptia invocata de paratul N.M. in ceea ce priveste capatul de cerere privind nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002 in  sensul de a se mentiona suprafata totala de 1 ha si 5481 mp si nu 1 ha si 4400 mp asa cum se mentioneza in titlul de proprietate mai sus mentionat , ca fiind intemeiata si va respinge cererea de chemare in judecata formulata de N.E. in contradictoriu cu paratii Comisia Locala I.pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Judeteana O. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. N. M. pentru autoritate de lucru judecat cu sentinta civila nr. 962/12.02.2010, in ceea ce priveste capatul de cerere privind nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0840/15/02.08.2002 in  sensul de a se mentionata suprafata totala de 1 ha si 5481 mp si nu 1 ha si 4400 mp asa cum se mentioneza in titlul de proprietate mai sus mentionat.
In ceea ce privaste capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata, instanta va admite in parte acest capat de cerere corespunzator pretentiilor admise, si va dispune obligarea paratului la plata sumei de 250 lei, reprezentand onorariu avocat achitat cu chitanta  aflata la dosar, astfel deoarece ambele parti sunt in culpa procesuala, cel care a castigat procesul pentru ca a solicitat mai mult decat i se datora, iar cel care a pierdut procesul pentru ca a provocat procesul. Ceea ce sta la baza stabilirii dreptului la restituirea cheltuielilor de judecata este, astfel cupa procesuala a partii, aprecierea acesteia realizandu-se in functie de mai multe criterii printre care si proportia in care cererea formulata a fost admisa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010