InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 3276 din data de 11.03.2011 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei cu care a fost pus in posesie

Data publicare portal: 08.07.2011
 
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei s la data de 03.03.2010 sub nr. 2085/311/2010, reclamanta BM a chemat in judecata pe paratele Comisia Locala B si Comisia Locala P pentru aplicarea legilor fondului funciar, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratelor sa ii atribuie suprafata de 5000 m.p. teren arabil extravilan.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca potrivit adeverintei nr. 137692 din 15.12.1991 a fost pusa in posesie cu suprafata de 0,50 ha teren arabil extravilan pe raza comunei P sat B, jud. Olt potrivit dispozitiilor Legii nr. 18/1991. Ulterior Comisia Locala P nu a mai continuat intocmirea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate, astfel ca reclamanta solicita inscrierea in anexa 2 b a comunei pentru a putea obtine titlul de proprietate pentru terenul mentionat.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinere, reclamanta a anexat in xerocopie urmatoarele inscrisuri: buletin de identitate f.2, adeverinta nr. 137.692 din 15.12.1991 emisa de Comisia Com. P, judetul Olt f. 3.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
  Parata Comisia Locala B pentru aplicarea legilor fondului funciar a depus intampinare la data de 22.03.2010, prin care a solicitat admiterea actiunii, cu motivarea ca reclamantei i s-a stabilit dreptul de proprietate prin hotararea Comisiei Judetene Olt nr. 62 din 09.09.1991 pentru suprafata de 0,50 ha prevazuta in tabelul anexa nr. 90 la pozitia 2. A mentionat ca dupa infiintarea Comisiei Locale B in anul 2004 reclamanta nu s-a adresat acesteia in vederea eliberarii titlului de proprietate. A considerat ca este indreptatita cererea reclamantei BM, deoarece potrivit art. 18 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 republicata, reclamantei in calitate de membru cooperator activ  care a lucrat in ultimii 3 ani la CAP i s-a atribuit in proprietate un lot de 0,50 ha pe care l-a lucrat de la data atribuirii si pana in prezent.
La termenul din 29.03.2010 instanta avand in vedere precizarile reclamantei, le-a calificat drept o completare a actiunii cu un nou parat, sens in care a dispus introducerea in cauza a paratei COMISIA JUDETEANA OLT PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR si citarea acesteia cu copie actiune si copie de pe incheierea de sedinta intocmita la acest termen de judecata, si cu mentiunea de a depune intampinare. 
Din oficiu, a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala Perieti pentru a comunica actele care au stat la baza emiterii adeverintei nr. 137692/15.12.1991 prin care i s-a stabilit reclamantului dreptul de proprietate asupra suprafetei de 0,5 ha teren, respectiv: cererea de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, propunerile de validare sau invalidare ale Comisiei Locale, hotararea Comisiei Judetene nr. 62/09.09.1991 si sa mentioneze daca aceasta suprafata de teren care se solicita a fi reconstituita se mai afla pe raza comunei P sau a comunei B. De asemenea, sa precizeze daca s-au mai efectuat acte premergatoare in vederea eliberarii titlului de proprietate, motivele pentru care s-a continuat sau s-a stopat procedura administrativa a eliberarii titlurilor de proprietate, daca reclamantul a avut calitatea de membru cooperativ activ si cati ani a lucrat in CAP precum si inaintarea dovezilor in acest sens, precum si daca s-a eliberat reclamantului titlu de proprietate si asupra altor terenuri decat cel care face obiectul prezentei cauze, respectiv de pe urma unui alt autor sau in nume propriu.
Totodata, a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala BP pentru a comunica actele care au stat la baza emiterii adeverintei nr. 137692/15.12.1991 prin care i s-a stabilit reclamantului dreptul de proprietate asupra suprafetei de 0,5 ha teren, respectiv: cererea de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, propunerile de validare sau invalidare ale Comisiei Locale, hotararea Comisiei Judetene nr. 62/09.09.1991 si sa mentioneze daca aceasta suprafata de teren care se solicita a fi reconstituita se mai afla pe raza comunei P sau a comunei B. De asemenea, sa precizeze daca s-au mai efectuat acte premergatoare in vederea eliberarii titlului de proprietate, motivele pentru care s-a continuat sau s-a stopat procedura administrativa a eliberarii titlurilor de proprietate, daca reclamantul a avut calitatea de membru cooperativ activ si cati ani a lucrat in CAP precum si inaintarea dovezilor in acest sens, precum si daca s-a eliberat reclamantului titlu de proprietate si asupra altor terenuri decat cel care face obiectul prezentei cauze, respectiv de pe urma unui alt autor sau in nume propriu.
De asemenea, a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Judeteana Olt pentru a inainta la dosar hotararea nr. 62/09.09.1991, precum si actele care au stat la baza emiterii adeverintei nr. 137692/15.12.1991 prin care i s-a stabilit reclamantului dreptul de proprietate asupra suprafetei de 0,5 ha teren, anexele de validare a propunerilor de validare pentru reclamant mentionate la pozitia nr.2 pentru care s-a eliberat adeverinta nr. 137692/15.12.1991.
I-a pus in vedere reclamantei sa depuna la dosar toate actele de care intelege sa se foloseasca in sustinerea cererii de chemare in judecata.
La data de 21.04.2010 parata Comisia Locala B pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunicat relatiile solicitate prin adresa nr. 920/20.04.2010 (fila 17) la care a anexat in copie tabel nominal (f. 18-19).
La data de 29.04.2010 parata Comisia Locala P pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunicat relatiile solicitate prin adresa nr. 989/28.04.2010.
Parata Comisia Judeteana Olt pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a inaintat la data de 27.04.2010 adresa nr. 19083/22.04.2010, la care a anexat in copie hotararea nr. 62 din 09.09.1991, tabel nominal,  adeverinta nr. 137.692/15.12.1991 (filele 23-26).
La termenul din 03.05.2010 instanta din oficiu a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala P pentru a comunica anexele validate prin hotararea Comisiei Judetene nr. 62/09.09.1991 de validare a propunerilor privind stabilirea dreptului de proprietate.
La data de 24.06.2010 parata Comisia Locala P a comunicat prin adresa nr. 1496/23.06.2010 faptul ca la intocmirea anexelor Comisia Locala P din greseala nu a inscris-o pe reclamanta in anexa 9, motiv pentru care nu a intocmit actele necesare emiterii titlului de proprietate (fila 38-40). A anexat in copie tabel nominal (f. 41, 43).
Prin incheierea din 10.09.2010 instanta a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 242 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ. avand in vedere ca niciuna dintre parti nu s-a infatisat la strigarea cauzei si nici nu a cerut in scris judecata in lipsa.
La data de 16.11.2010 -a inregistrat la dosar cererea reclamantei de repunere a cauzei pe rol (fila 49) cu motivarea ca desi a fost citata, in perioada 08-12.09.2010 a efectuat un tratament medical care nu i-a permis deplasarea de la domiciliu.
La solicitarea instantei, parata Comisia Locala P a inaintat adresa nr. 178/04.02.2011 prin care a mentionat ca reclamanta a fost angajata la fosta cooperativa agricola B dar nu a avut calitatea de membru cooperator, nefiind inscrisa in cooperativa si pentru aceasta i s-a atribuit suprafata de 0,50 ha in proprietate, cu care ar fi trebuit sa fie inscrisa in anexa 9, dar din greseala a fost omisa si nu poate primi titlu de proprietate decat in urma unei hotarari judecatoresti, astfel ca a solicitat admiterea actiunii.
La data de 08.03.2011 parata Comisia Locala B a comunicat adresa nr. 398/03.03.2011, prin care a precizat ca "terenul in suprafata de 0,50 ha cu care a fost pusa in posesie reclamanta B M face parte din categoria de folosinta teren arabil, fiind situat pe raza comunei B, in extravilan, Tarlaua 29, Parcela 5/1 si are urmatoarele vecinatati: la Nord - De 245, la Sud - Netoi Stela, la Est - Cc Zootehnie si la Vest - Burciu Gheorghe".
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin adeverinta de proprietate nr. 137692/15.12.19991 reclamantei BM  , in temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 18/1991, Comisia Locala P i-a stabilit dreptul de proprietate pentru o suprafata de teren de 0,50 ha , prevazuta in tabelul anexa nr. 90 la pozitia nr. 2 (f. 3).
La baza eliberarii adeverintei de proprietate a stat cererea formulate de reclamanta, propunerea de validare a Comisiei Locale si hotararea Comisiei Judetene nr. 62/09.09.1991(f.18-19,24,25).
In anul 2004 a fost infiintata com. B, prin desprindere din com P, iar reclamanta a fost omis a fi inscrisa in anexa nr. 9 (f.39), drept pentru care nu s-au intocmit actele premergatoare emiterii titlului de proprietate.
Potrivit art. 9 alin 10 - 12 din legea nr. 18/1991 primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu - in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite.
Vazand si adresa nr. 398/03.03.2011 prin care parata Comisia Locala B a comunicat, ca "terenul in suprafata de 0,50 ha cu care a fost pusa in posesie reclamanta BM face parte din categoria de folosinta teren arabil, fiind situat pe raza comunei B, in extravilan, Tarlaua 29, Parcela 5/1 si are urmatoarele vecinatati: la Nord - De 245, la Sud - Netoi Stela, la Est - Cc Zootehnie si la Vest - Burciu Gheorghe" , instanta va admite cererea si va obliga  paratele la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 0,50 ha teren arabil extravilan, situat in com. Balteni, T. 29, P 5/1 cu urmatoarele vecinatati: N - De 245, S -  Netoi Stela, E - Cc Zootehnie V - Burciu Gheorghe, pe numele reclamantei BM .
Sentinta a ramas irevocabila prin neexercitarea caii de atac a recursului.

Intocmit,
Florentina Stana
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010