Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Plangere HCJ

(Sentinta civila nr. 396/2014 din data de 03.03.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti


               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-C.
TG-C.

Sentinta civila nr. 396/2014
Sedinta publica de la 03 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE: A.A.
Grefier: M.V.   Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul B.C., domiciliat in comuna L., sat S., judetul G. si pe intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., cu sediul in comuna B., judetul G., Comisia Judeteana de Fond Funciar G., cu sediul in Tg. J., judetul G. si Directia Silvica G., cu sediul in Tg. J., avand ca obiect fond funciar.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul, lipsa fiind   reprezentantii intimatelor.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca prin serviciul registratura, la data de 28.02.2014 s-a depus la dosar adresa nr. 1820/25.02.2014 emisa de intimata Comisia Locala de Fond Funciar B., fiind anexate in fotocopie urmatoarele acte: cererea de reconstituire nr. 769/29.11.2005 formulata de numita B.V., certificatul de deces privind pe N.G., titlul de proprietate  nr. 1515014 din data de 06.01.2009, cererea de reconstituire nr. 1005/30.11.2005 formulata de numita  D.C., schita identificare amplasament teren forestier, declaratie de recunoastere a limitelor proprietatii terenului forestier data de B.C., sentinta civila nr. 2138 pronuntata la data de 09.06.2008 de Judecatoria Tg. C. in dosarul nr. 825/317/2006 si procesul verbal de punere in posesie nr. 40 din data de 30.03.2011 privind pe mostenitoarea D.C.C., dupa care nemaifiind cereri de formulat si alte incidente de solutionat, instanta deschide dezbaterile asupra fondului cauzei si acorda cuvantul.
Petentul B.C. a solicitat admiterea plangerii.
Instanta inchide dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

INSTANTA Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. C. la data de 08.05.2013 sub nr. _/317/2013, petentul B.C., in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., Comisia Judeteana de Fond Funciar G. si Directia Silvica G. a solicitat anularea HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 (pozitia sa) prin care i s-a invalidat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2320 ha teren forestier si reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul forestier la care este indreptatit.
In motivarea plangerii petentul a aratat ca in fapt, prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 32/09.09.2005 formulata in baza Legii 247/2005 a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2320 ha teren forestier.
Ca in mod nelegal Comisia locala de fond funciar B. si Comisia Judeteana G. au procedat la invalidarea cererii de reconstituire, in opinia sa apreciind ca a facut   dovada dreptului de proprietate cu acte de proprietate si cu declaratii de martori vecini.
A precizat ca terenul forestier se afla in continuarea terenurilor agricole pe care le detine conform certificatului de  mostenitor nr. 214/30.01.1958 si ca cererea de reconstituire  in mod incorect a fost invalidata.
Ca dovada dreptului de proprietate intelege sa o faca cu inscrisuri, martori, schita de  identificare a terenului forestier intocmita de Comisia locala sau expertiza de specialitate in situatia in care se considera necesara solutionarii cauzei, precum si emiterea unei adrese catre Comisia locala pentru a inainta actele care au stat la baza emiterii HCJ G.                                   nr. 6127/29.03.2013.
In drept, petentul a invocat ca temei legal Legea 18/1991 modificata si completata, Legea 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
A solicitat judecarea cauzei si in lipsa sa, conform art. 223 alin.3 Cod Procedura Civila.
A depus in fotocopii adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisa de Primaria comunei B., prima pagina a HCJ G. nr. 6127, dovada data de CLFF L. si certificatul de mostenitor nr. 214 din 30 ianuarie 1958.
Prin rezolutia din data de 23.05.2013 s-a dispus comunicarea in scris a lipsurilor cererii de chemare in judecata, cu mentiunea ca, sub sanctiunea anularii trebuie sa faca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, modificarile sau completarile necesare, dupa cum urmeaza: sa indice sediul paratelor; sa indice numele, prenumele si adresa martorilor cu care intelege sa-si dovedeasca actiunea; sa depuna inca un exemplar al actiunii pentru comunicare catre cel de-al treilea  parat si sa depuna inca un exemplar al inscrisurilor  doveditoare atasate actiunii in copie certificata pentru conformitate cu originalul pentru comunicare catre cel de-al treilea parat.
La data de 10.06.2013 petentul B.C. a depus la dosar o nota, prin care a   aratat ca intelege sa-si dovedeasca actiunea cu urmatorii martori: D.C., P. N. si B.V., domiciliati in comuna B., sat V.P., judetul G..
A anexat inca un exemplar al cererii de chemare in judecata si al inscrisurile pentru comunicare catre cel de-al  treilea parat, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si fotocopie de pe buletinul de identitate.
Prin rezolutia din data de 11.06.2013 s-a dispus comunicarea catre paratele Comisia Locala de Fond Funciar B., Comisia Judeteana de Fond Funciar G. si Directia Silvica G. a cererii de chemare in judecata si actelor doveditoare si s-a pus in vedere acestora ca au obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de art. 208 Cod procedura civila, constand in decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii (in afara celor de ordine publica), in termen de  25 de zile de la comunicarea cererii, calculat conform art. 165 Cod procedura civila.
La data de 11.07.2013 a fost depusa la dosar intampinarea formulata de Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica G., prin care s-a solicitat respingerea actiunii  formulate.
In motivare s-a aratat ca plangerea impotriva H.C.J. a fost facuta peste termenul de           30 de zile dispus de lege, fapt ce duce la respingerea plangerii ca fiind tardiv formulata.
Ca nu sunt indeplinite si respectate conditiile fundamentale dispuse de legislatia  funciara pentru retrocedarea proprietatilor forestiere (autor deposedat, dovada filiatiei fata de autorul deposedat, dimensiunea dreptului de proprietate si amplasamentul acestuia, iar martorii propusi nu detin acte care sa ateste ca sunt proprietari pe terenul vecin cu al reclamantului si raportat la varsta acestora nu aveau cum sa cunoasca daca autorii  reclamantului au detinut terenuri cu vegetatie forestiera anterior nationalizarii.
Ca actiunea este netemeinica si nefondata, intrucat s-a solicitat reconstituirea  dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren cu vegetatie forestiera fara sa se respecte   conditiile impuse de art. 6 alin. 1 si alin. 1 indice 3 din Legea nr. 1/2000 modificata, adica   dispozitiile privind proba cu acte sau martori proprietari vecini pe toate laturile.
Avand in vedere ca nici reclamantul si nici martorii nu detin acte de proprietate pe terenurile cu vegetatie forestiera sau alte terenuri impadurite ulterior s-a solicitat respingerea actiunii.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe prevederile art. 205 Cod procedura civila si s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
La data de 12.07.2013 a fost depusa intampinarea inaintata cu adresa                                 nr. 16495/10.07.2013 emisa de Institutia Prefectului - Judetul G., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor G. solicitand respingerea actiunii formulate de reclamantul B.C., fata de Comisia Judeteana G..
In motivare s-a aratat ca in fapt, prin actiunea formulata, petitionarul a solicitat anularea partiala a HCJ nr. 6127/2013, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,232 ha teren forestier.
Ca avand in vedere prevederile HG nr. 890/2005, Comisia Judeteana are competenta  sa solutioneze contestatiile, sa valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale si sa emita titluri de proprietate, toate acestea facandu-se insa urmare a activitatii comisiilor locale in a caror competenta exclusiva sunt date atributiile de stabilire a suprafetelor de teren ce urmeaza a fi atribuite persoanelor indreptatite.
S-a mai aratat ca punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare  pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare, atributii ce revin comisiilor locale.
S-a precizat ca prin HCJ G. nr. 6127/2013 Comisia Judeteana G. a invalidat suprafata de 0,2320 ha teren forestier, motivat de neindeplinirea prevederilor art. 9 alin. 4 si 5  din Legea nr.18/1991, prevederile art. 6, alin. 1 din Legea nr. 1/2000, republicata si actualizata, precum si art. 11 din Regulamentul de aplicare a legii nr. 247/2005, aprobat prin H.G. 890/2005, asa cum reiese din documentatia intocmita de Comisia Locala B..
Ca la momentul adoptarii acestei hotarari, petentul nu a facut dovada proprietatii cu acte sau declaratii de la vecini proprietari pentru suprafetele de teren solicitate, fapt ce exclude culpa comisiei judetene, intrucat obligatia de a proba cu acte doveditoare conform art. 9              alin. 5 din Legea nr. 18/1991, actualizata, revine solicitantului si este cert ca, atata timp cat  acesta nu a facut dovada proprietatii la comisia judeteana si nu a uzat in mod eficient de procedura   administrativa nu se poate retine vreo culpa Comisiei Judetene G. in ceea ce priveste  invalidarea suprafetei de teren pentru care nu face dovada proprietatii, asa cum reiese din documentatia   intocmita d e Comisia Locala B..
Astfel s-a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamant fata de Comisia Judeteana G., precum si exonerarea de la eventualele cheltuieli de judecata.
In temeiul art. 223, alin. 3 cod procedura civila s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Nu a fost formulata intampinare si de catre Comisia Locala de Fond Funciar B.. 
Prin rezolutia din data de 12.07.2013 s-a dispus comunicarea intampinarilor catre reclamantul B.C. cu mentiunea de a depune raspuns la intampinari in termen de 10 zile de la comunicare.
La data de 29.07.2013 a fost depus la dosar raspunsul la intampinari,                          B.C. solicitand respingerea exceptiei tardivitatii invocata de parata Directia Silvica G., avand in vedere ca HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 i-a fost comunicata la data de  15.04.2013.
A aratat ca potrivit art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000 modificata si completata prin Legea 247/2005, in situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
          A precizat ca terenul forestier se afla in continuarea terenurilor agricole pe care le detine conform certificatului de mostenitor nr. 214/30.01.1958, fapt pentru care a apreciat ca cererea  de reconstituire in mod incorect a fost invalidata.
Ca dovada dreptului de proprietate intelege sa o faca cu inscrisurile depuse la dosar, martorii indicati si schita de identificare a terenului forestier intocmita de Comisia locala sau expertiza de specialitate in situatia in care se considera necesara solutionarii cauzei, precum si  emiterea unei adrese catre Comisia locala pentru a inainta actele care au stat la baza emiterii HCJ G. nr.6127/29.03.2013.
Fata de aceste considerente a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
  In drept a invocat Legea 247/2005 modificata si completata.
Prin rezolutia din data de 31.07.2013 s-a fixat primul termen de judecata la data de  13.09.2013 fiind citate partile.
S-a dispus emiterea unei adrese catre intimata Comisia Locala de Fond Funciar  B. pentru a inainta intreaga documentatie care a stat la baza emiterii HCJ G. nr.6127/29.03.2013.
La data de 06.09.2013 petentul B.C. a depus la dosar un memoriu aratand ca terenul in litigiu nu a fost nationalizat si dupa infiintarea CAP-ului s-a impadurit cu salcami, in certificatul de mostenitor fiind inscris ca teren agricol.
A anexat fotocopie de pe sentinta  civila nr. 5026 pronuntata la data de 10.12.1993 de  Judecatoria Tg-C. in dosarul nr. 4732/1993 si certificatul de mostenitor nr. 214/956  din 30 ianuarie 1958 eliberat de Notariatul de Stat biroul Raional G..
Cu adresa nr. 8441 din 06.08.2013, intimata Comisia Locala de Fond Funciar B. a inaintat in fotocopii actele care au stat la baza emiterii HCJ G. nr. 6127/29.03.2013, respectiv: cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 32/09.09.2005 formulata de petent in baza Legii 247/2005; declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca cele relatate in cererea de reconstituire corespund realitatii; schita de amplasament a terenului forestier solicitat; declaratii de recunoastere a limitelor terenului forestier date de vecinii D.C., B. Fl. I., P. L., B. A., B.V.; certificatul de mostenitor nr. 214/30.01.1958 si dovada nr. 185/02.02.1998  emisa de Comisia locala de fond funciar L., adresa si actele fiind depuse la dosar la data de 10.09.2013.
In sedinta publica din data de 13.09.2013, instanta a pus in discutia partilor, din oficiu, necesitatea emiterii adresei catre Comisia Locala de Fond Funciar B., pentru a comunica urmatoarele: dovada comunicarii HCJ nr. 6127/29.03.2013 catre petent; sa mentioneze daca vechiul amplasament este liber sau daca terenul in litigiu in suprafata de 0,2320 ha a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea altor persoane, in caz afirmativ sa se inainteze in copie actele de reconstituire emise; sa se identifice vechiul amplasament si sa se procedeze la individualizarea suprafetei de 0,2320 ha teren cu vegetatie forestiera, prin schita, vecinatati, dimensiuni, amplasament, nr. de tarla si parcela.
Cu adresa nr. 9942 din 25 septembrie 2013 s-a inaintat dovada comunicarii HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 catre petentul B.C., respectiv adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisa de CLFF B. si confirmarea de primire.
In adresa s-a mentionat ca terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 0,2320 ha este  liber, se afla in continuarea terenului agricol si nu a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea altor persoane.
Au fost inaintate in fotocopie adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisa de Primaria comunei B. catre petentul B.C. si confirmare de primire, fiind inaintata si schita de amplasament al terenului cu vegetatie forestiera in suprafata  de 0,2320 ha identificat sub forma a doua parcele prin suprafata, vecinatati, dimensiuni, nr. tarla si parcela.
De asemenea s-a precizat ca terenul cu vegetatie forestiera identificat de comisia locala in functie de cererea solicitantului reprezinta teren forestier aflat in afara  amenajamentului silvic.
La termenul de judecata din 11.10.2013 instanta a acordat cuvantul pe probele solicitate de petent prin actiune si anume, proba cu inscrisuri, proba testimoniala si proba cu expertiza tehnica de specialitate, petentul B.C. aratand ca renunta la proba cu martori solicitata prin actiune si insista in proba cu inscrisuri.
Fata de proba cu inscrisuri, respectiv inscrisurile atasate, apreciind ca este concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei, in temeiul dispozitiilor art. 258 si 255 din Noul Cod procedura civila, instanta a incuviintat aceasta proba cu inscrisuri.
Totodata, instanta a lua act de renuntarea reclamantului la proba  testimoniala.
Fata de proba cu expertiza, avand in vedere ca intimata Comisia Locala de Fond Funciar B. a inaintat la dosar schita de amplasament a terenului forestier in suprafata de 0,2320 ha, instanta a apreciat ca efectuarea unei expertize in cauza nu mai este utila, motiv pentru care a respins proba cu expertiza.
Instanta a acordat cuvantul asupra fondului cauzei, dar ulterior a fost repusa pe rol si prin incheierea din data de 25.10.2013 s-a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar B. pentru a se comunica daca suprafata de teren de 0,2320 ha teren forestier invalidata petentului B.C. prin HCJ nr. 6127/29.03.2013, identificata prin cele doua schite de amplasament intocmite de CLFF B. (suprafata de 0,1350 ha teren si suprafata de 0,970 ha teren) se regaseste in certificatul de mostenitor nr. 214/956 din 30.01.1958.
In adresa nr. 12187  din 14.11.2013 s-a mentionat ca terenul forestier in suprafata de  0,2320 ha identificat prin schita de amplasament se afla situat in continuarea terenului agricol inscris in certificatul de mostenitor nr. 214/956/30.01.1958.
La termenul de judecata din 06.12.2013 instanta a dispus din oficiu administrarea probei testimoniale in cadrul careia sa fie audiati cei trei martori propusi de petent, iar la data de 13.01.2014 prin serviciul registratura au fost depuse trei declaratii extrajudiciare date de   numitii Diaconu  Cristina, Pana Nichita si B.V..
Instanta a dispus citarea cu mandat de aducere a martorilor D.C., P N si B.V..
Prin serviciul registratura al instantei, la data de 03.02.2013, petentul                              B.C. a depus la dosar un memoriu la care au fost atasate in fotocopie trei scrisori medicale, iar la data de 06.02.2014 au fost depuse procesele-verbale pentru executarea  mandatelor de aducere privind pe martorii D.C., B.V. si P N.
La termenul de judecata din 07.02.2014 instanta a procedat la audierea martorilor  D.C., B.V. si P. N., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
De asemenea, instanta, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 22 alin. 2 Cod procedura civila a pus in discutie emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar B., pentru a comunica urmatoarele:
1. sa se precizeze daca proprietarii vecini/mostenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C., astfel cum a fost identificat pe vechiul amplasament prin cele doua schite intocmite de CLFF B., au formulat cereri de reconstituire pentru terenurile acestora. In caz afirmativ sa se indice urmatoarele:
a) numele persoanelor proprietari vecini/mostenitori proprietarilor vecini ai terenului reclamantului care au formulat cereri de reconstituire
b) inscrisurile doveditoare depuse in sustinerea cererilor de reconstituire formulate de catre proprietari vecini/mostenitori proprietarilor vecini ai terenului reclamantului. Se vor comunica copii certificate de pe inscrisurile depuse.
2. sa se precizeze daca au fost emise acte de reconstituire pentru proprietarii vecini/mostenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C., teren identificat prin cele doua schite de amplasament intocmite de CLFF B.. In caz afirmativ, sa se comunice in copie actele de reconstituire emise pentru proprietarii vecini/mostenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C..
3. sa se precizeze daca s-a dispus reconstituirea pe vechiul amplasament in privinta proprietarilor vecini/mostenitori ai proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C..
Cu adresa nr. 1820/25.02.2014 au fost inaintate in fotocopie urmatoarele acte: cererea de reconstituire nr. 769/29.11.2005 formulata de numita B.V., certificatul de deces privind pe N.G., titlul de proprietate nr. 1515014 din data de 06.01.2009, cererea de reconstituire nr. 1005/30.11.2005 formulata de numita D.C., schita identificare amplasament teren forestier, declaratie de recunoastere a limitelor proprietatii terenului forestier data de B.C., sentinta civila nr. 2138 pronuntata la data de 09.06.2008 de Judecatoria Tg. C. in dosarul nr. 825/317/2006 si procesul verbal de punere in posesie nr. 40 din data de 30.03.2011 privind pe mostenitoarea D.C.C..
S-a mentionat in adresa ca proprietarii vecini/mostenitorii proprietarilor vecini ai terenului forestier solicitat de petent astfel cum a fost identificat prin schita de amplasament au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
Analizand exceptia invocata de intimata Directia Silvica G., instanta constata ca hotararea contestata de petent i-a fost comunicata acestuia cu adresa nr. 32/09.04.2013 emisa de Primaria comunei B., prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Ca a fost primita de petent la data de 15.04.2013, iar plangerea a fost inaintata prin posta la data de 30.04.2013 si inregistrata la Judecatoria Tg. C. la data de 08.05.2013, in termenul de 30 zile prevazut de art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
Astfel, in temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedura civila, instanta va respinge exceptia tardivitatii formularii plangerii, exceptie invocata de catre intimata Directia Silvica G..
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin cererea inregistrata sub nr. 32/09.09.2005 la Primaria comunei B., petentul B.C. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate si pentru teren forestier de pe raza comunei B., in suprafata de 0,2320 ha.
Prin Hotararea Comisiei Judetene G. nr. 6127/29.03.2013, la art. 2 s-a aprobat propunerea Comisiei locale B. privind invalidarea dreptului de proprietate petentului pentru suprafata de 0,2320 ha teren cu vegetatie forestiera.
Potrivit art. 6 alin. l din Legea nr. 1/2000 modificata si completata prin Legea                          nr. 247/2005, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare, iar in situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea (art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000).
Din dispozitiile art. 291 din Legea nr. 1/2000 rezulta ca in cazul in care terenurile care fac obiectul cererii de reconstituire si-au schimbat categoria de folosinta, in sensul ca la data preluarii aveau categoria de teren agricol, iar la data cererii aveau categoria de teren cu destinatie forestiera, atunci fostul proprietar poate opta pentru restituirea terenului pe fostul amplasament, daca nu exista alte restrictii prevazute de lege, sau pentru restituirea terenului pe un alt amplasament.
In baza atributiilor sale stabilite prin Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, Comisia locala de fond funciar B. a procedat la identificarea terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de              0,2320 ha, compus din doua parcele, una de 1350 mp, iar cealalta de 970 mp, teren situat in afara amenajamentului silvic, ambele parcele avand urmatoarele vecinatati: N-                        D.C., S- mostenitori N.M., E si V- rest proprietate, teren care este liber, se afla in continuarea terenului agricol si nu a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea altor persoane.
Martorii audiati in cauza, respectiv D.C., B.V. si P.N., mostenitori ai proprietarilor vecini au declarat ca terenul in litigiu provine de la tatal petentului si se invecineaza din punctul Tarina si pana in punctul Culmea Dealului Secii - hotarul L..
Instanta mai retine ca prin sentinta civila nr. 2138/09.06.2008 pronuntata de Judecatoria Tg. C. in dosarul nr. 825/317/2006 (numar in format vechi 4593/2006), definitiva prin decizia nr. 2882/16.10.2008 a Tribunalului G., ca urmare a respingerii recursului declarat de Directia Silvica G., a fost admisa in parte plangerea formulata de petenta D.C., fiind anulata HCJ nr. 3946/07.04.2006 cu privire la aceasta si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 4,3790 ha teren cu vegetatie forestiera situat pe raza localitatii B., judetul G., provenit de la autorul  B.C..
Ca petentul a dat declaratie de recunoastere reciproca a limitelor proprietatii fiind audiat si ca martor in dosarul nr. 825/317/2006 (numar in format vechi 4593/2006) al Judecatoriei Tg. C., iar ulterior mostenitoarea D.C. a si fost pusa in posesie conform procesului-verbal nr. 40 incheiat la 30.03.2011.
Ca si martora B.V. a formulat cerere de reconstituire pentru terenurile forestiere de pe raza comunei B., provenite de la defunctul N.G., cerere inregistrata sub nr. 769/29.11.2005, iar prin titlul de proprietate nr. 1515014/06.01.2009 a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren cu vegetatie forestiera mostenitorilor defunctei N.M., respectiv B.V., T.O.si D.S..
Din dovada emisa de Comisia locala de fond funciar a comunei L. (fila 6) rezulta ca B.C.C.figura la rolul agricol din perioada 1959-1962 cu 20 ari in Pojar - Strimba, iar B C. F figura la rolul agricol din perioada 1959-1962 cu  30 ari in satul Strimba - Pojar.
De asemenea, in adresa nr. 12187  din 14.11.2013 s-a mentionat ca terenul forestier in suprafata de 0,2320 ha identificat prin schita de amplasament se afla situat in continuarea terenului agricol inscris in certificatul de mostenitor nr. 214/956 din 30 ianuarie 1958 eliberat de Notariatul de Stat biroul Raional G., petentul figurand printre mostenitorii defunctei B E, cu ultimul domiciliu in comuna P, in calitate de nepot de frate.
Conform actului de identitate, parintii petentului se numeau C. si F..       
Astfel, din schita privind marimea si amplasamentul suprafetei de teren in litigiu, coroborata cu actele depuse la dosar si declaratiile martorilor, instanta retine ca petentul este indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2320 ha teren cu vegetatie forestiera, situata pe teritoriul comunei B., judetul G..
Se constata astfel ca dovada dreptului de proprietate a fost facuta in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 1 si art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000 si fata de prevederile art. 6            alin. 14 din Legea nr.1/2000 potrivit caruia orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate si ca in cauza nu s-a facut o astfel de proba.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991, instanta urmeaza sa admita plangerea, sa anuleze partial HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 cu privire la art. 2 si sa dispuna reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentului pentru suprafata de 0,2320 ha teren cu vegetatie forestiera, situata pe teritoriul comunei B., judetul G..
   
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE Respinge exceptia tardivitatii formularii plangerii, exceptie invocata de catre intimata Directia Silvica G..
Admite plangerea formulata de petentul B.C., domiciliat in comuna L., sat S., judetul G., CNP - _.., in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Fond Funciar B., cu sediul in comuna B., judetul G., Comisia Judeteana de Fond Funciar G., cu sediul in Tg. J., judetul G. si Directia Silvica G., cu sediul in Tg. J., judetul G., cod fiscal: R 1590120, J18/237/2002.
Anuleaza partial HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 cu privire la art. 2 si dispune reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentului pentru suprafata de 0,2320 ha teren cu vegetatie forestiera, situata pe teritoriul comunei B., judetul G..
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria Tg. C..
Pronuntata in sedinta publica, azi 03.03.2014. 
Presedinte,
A.A.
Grefier,
M.V.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010