Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - fond funciar

(Hotarare nr. 6202 din data de 31.07.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sa data de 09.02.2009, reclamanta Parohia Romano-Catolica nr. 4 Tirgu-Mures, a chemat in judecata paratele, paratele Comisia Judeteana de fond funciar Mures, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor  Municipiul Tirgu-Mures Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa oblige paratele la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament si sa emita titlu de proprietate pentru suprafata de 3 ha 5678 mp teren intravilan situat in Tg.Mures.
In cazul in care nu se va dispune punerea in posesie pe acest teren, solicita in conformitate cu art. 1 alin. 3 titlul 7 din Legea 247/2005 sa li se acorde despagubiri in suma 96033060 le, cu cheltuieli de judecata.
In motivare reclamanta arata ca a detinut suprafata de 3 ha 5678 mp care a fost preluata abuziv de stat prin decretul 70/1953, si HCM 308/1953.
Aceasta suprafata inscrisa in CF 5963/II Tg.Mures, nr. top 2643, figureaza in anexa 39 ca suprafata pentru care persoanele juridice sunt indreptatite la despagubiri.
Reclamanta invedereaza ca a facut repetate interventii solicitand restituirea in natura pe vechiul amplasament a terenului sus mentionat.
In drept cererea este intemeiata pe prevederile Legii 18/1991, Legea 169/1997, 1/2000, Legea 247/2005,  L 554/2004.
La data de 24.04.2009, reclamanta a depus la dosar prin registratura, precizare de actiune prin care a aratat ca in conditiile in care terenul revendicat este proprietate publica a statului roman, intelege ca in prezenta cauza sa solicite obligarea paratelor sa intocmeasca documentatia necesara care sa stea la baza despagubirii reclamantei pentru terenul care in conditiile actuale nu poate fi retrocedat.
In sedinta publica din 28.04.2009, reprezentantul reclamantei la interpelarea instantei a aratat ca obiectul prezentei cauze vizeaza strict acordarea de despagubiri aspecte invederate de catre reprezentantul reclamantei si in sedinta publica din 23.07.2009.
Parata Comisia Judeteana de fond funciar Mures, prin prefect a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei Judetene si exceptia prematuritatii cererii.
In motivare s-a aratat ca in baza Legii 169/1997, reclamanta a formulat cerere 154/16.01.1998 prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul inscris in CF nr. 5963/II. Nr. top 2463. Aceasta cerere a fost validata de catre Comisia Judeteana prin Hotararea 131/L/2001 prin includerea pe anexa 39 la despagubiri. Ulterior reclamanta a formulat o noua cerere in baza L 247/2005, cerere care se afla in curs de solutionare.
Parata arata ca intrucat obligatia verificarii daca amplasamentul solicitat este sau nu liber, revine Comisiei Locale de fond Funciar, cererea formulata fata de Comisia Judeteana este prematura.
In ceea ce priveste procedura acordarii despagubirilor raportat la prevederile L 247/2005, Comisia Judeteana nu are calitate procesuala pasiva.
Parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, a formulat intampinare si raportat la cererea formulata de reclamanta a invocat exceptia necompetentei materiale, avand in vedere prev. art. 3, pct. 1 Cod procedura civila.
De asemenea, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a ANPR, aratand ca aceasta institutie are atributii conform L 24772005, doar ulterior emiterii titlului de despagubire.
Parata Mun. Tg.Mures, a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii cererii.
In motivare a aratat ca in conditiile in care cererea de restituire in natura a terenului se finalizeaza prin validarea de catre Comisia Judeteana a propunerilor Comisiei Locale, de unde rezulta ca propunerile Comisiilor Locale sunt supuse controlului doar in cazul unei contestatii formulate la Comisia Judeteana, sesizarea instantei de judecata in lipsa indeplinirii procedurii prealabile, este inadmisibila.
Pe fondul cauzei, parata arata ca reclamanta a solicitat intr-adevar conform L 2147/2005 suprafata de teren mentionata, insa acelasi teren i-a fost solicitat spre restituire si de catre Parohia Romano Catolica nr. 1.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate,. Aceasta este motivata de faptul ca fata de prevederile L 247/2005 acordarea masurilor reperatorii este de competenta Comisiilor Centrale pentru stabilirea despagubirilor si nu municipalitatilor.
De asemenea, parata mentioneaza ca reclamanta figureaza pe anexa 39 cu drept de despagubiri fiind aplicabile prev. art. 16 din L. 24772005, raportat la existenta unei Hotarari a Comisiei Judetene de validare a propunerii de despagubiri.
Parata Comisia Locala de fond Funciar a depus intampinare  invocand lipsa calitatii procesuale pasive, motivata de faptul ca potrivit prev. art. 36 alin. 6 din L 18/1991, atribuirea in proprietate a acestor terenuri se face prin Ordinul prefectului la propunerea primariilor.
In ceea ce priveste cererea de acordare a masurilor reparatorii, fiind aplicabile dispoz. L. 247/2005, titlul 7, capitolul 1, art. 1 si 13, competenta apartine Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor si nu Comisiei Locale de fond funciar.
In raspunsurile la intampinari depuse la dosar, reclamanta a invederat ca din eroare in cererea de chemare in judecata sa mentionat ca temei juridic L 554/2004.
Reclamanta arata ca omisiunea paratelor Comisia Locala de fond funciar, Comisia Judeteana si Mun. Tg.Mures de a raspunde solicitarilor reclamantei a determinat prezenta actiune in judecata in cadrul careia paratele au calitate procesuala pasiva, fiind autoritatile competente sa intocmeasca si sa transmita dosarul la catre Comisia Centrala din cadrul ANRP pentru stabilirea despagubirilor.
De asemenea, reclamanta arata ca ANRP avand atributii de coordonare si control a aplicarii legislatiei in domeniul restituirii proprietatilor, are implicit atributii in legatura cu cererea reclamantei prin care se solicita luarea masurilor necesare in vederea acordarii efective a despagubirilor.
In cursul cercetarii judecatoresti, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri: adresa reclamantei catre ANPR ( f. 5-7) si  raspunsul dat de aceasta institutie ( f. 8-12 si f. 61-66), adresa 1257/19.12.2008 a Comisiei Locale de fond funciar catre ANRP (13 - 14 si f. 67-68), adresa reclamantei catre Primaria Mun. Tg.Mures inregistrata sub nr. 11022/2005 ( f. 16), adresa reclamantei catre Primaria Mun. Tg.Mures inregistrata sub nr. 164/2005 ( f. 17), adresa reclamantei catre Primaria Mun. Tg.Mures inregistrata sub nr. 32/2007 ( f. 18) , adresa reclamantei catre Primaria Mun. Tg.Mures inregistrata sub nr. 198/2007 ( f. 19) , adresa reclamantei catre Primaria Mun. Tg.Mures inregistrata sub nr. 3952/2008 ( f. 20), adresa reclamantei catre Prefectura Mures inregistrata sub nr. 25565/2008 ( f. 21), confirmare de primire ( f. 23), copie tabel nominal cu persoanele juridice indreptatite la despagubiri conform prev. HG 1546/2004 anexa 39 a ( f. 24-26 si  f.159-161), cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulata de Parohia Romano Catolica nr. 1 ( f. 27, 28), tabel cu situatia bunurilor Bisericii Romano Catolice din Tg.Mures ( f. 29-33 si f. 198-202), extras CF 5963/II( fila 34 si 196), plan de incadrare si schita ( f. 35- 37), copie CF 5963/II Tg.Mures ( f. 38- 47 si f. 178-195),  adresa reclamantei catre ANRP inregistrata sub nr. 774510/2008 ( f. 58-60 si 69-71), adresa nr. 72/2009 a Parohiei Greco Catolice nr. 1 ( f. 109 si f. 197), raspunsul dat de ANRP reclamantei prin adresa 51766/2009( f. 125-128), raspunsul dat de ANRP reclamantei prin adresa 49947/2009( f. 129-134), Nota interna a Mun. Tg.Mures ( f. 150), schite ( f. 151-155), Hotararea 131/L/2001 ( f. 156-158), extras din Monitorul Oficial din 17.09.2002( f. 162-169), copie CF 674 ( f. 207-211), extras CF 121583/Conversie ACF 365( F. 212-214), COPIE cf 365 ( F. 215-217), adresa prefecturii Mures catre reclamanta nr. 8928/2009 ( f. 224), extras CF 674 tradus ( f. 230-231), extras CF 365 tradus ( f. 232-233), copie a cererii reclamantei inregistrata sub nr. 154/1998 ( f. 235-240).
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 16.01.1998 reclamanta Parohia Romano-Catolica nr. 4 Tirgu-Mures a formulat, in baza Legii 18/1991 o cerere de restituire a terenului extravilan in suprafata de 35 678 mp inscris in CF 5963 sub nr. top 2463. Cererea a fost inregistrata la Primaria Tg-Mures sub nr. 154 din 16.01.1998.
Avand in vedere cererea astfel formulata si inregistrata, reclamanta a fost inscrisa pe anexa 39 - tabelul nominal cuprinzand persoanele fizice carora li se acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, la pozitia 472 pentru suprafata de teren de 3,5678 mp (f. 160). Prin hotararea nr. 131/L din 21.02.2001, Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures  a validat propunerile Comisiei locale in ceea ce priveste anexa 39 pentru suprafetele 1-483; asadar inclusiv pe cea referitoare la reclamanta.
  Ulterior, reclamanta a formulat in baza Legii 247/2005 o noua cerere de restituire in natura a suprafetei de teren arabil extravilan de 3 ha 5678 mp inscris in CF 5963/II Tg-Mures, sub nr. top 2463, cerere inregistrata la Primaria Tg-Mures sub nr. 11.022 din 22.05.2005 (f. 16). Reclamanta a completat si reiterat cererea mentionata prin cererile inregistrate la Primaria Tg-Mures sub nr. 164/11.11.2005, 32/19.02.2007, 198/19.11.2007 (f. 16-19), cereri cu privire la care nu s-a primit nici un raspuns.
La data de 09.12.2008 reclamanta a sesizat parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor printr-o cerere inregistrata sub nr. 774510, cerere prin care a aratat ca a revendicat conform legii 18/1991 o suprafata de teren sens in care reclamanta a fost mentionata in anexa 39. avand in vedere faptul ca dosarul in baza caruia urmeaza a se stabili despagubirile este tergiversat, reclamanta a propus conform titlului VII din Legea 247/2005 sa i se acorde o despagubire de 96.033.060 lei. La data de 09.03.2009 reclamanta a revenit cu o noua cerere - 790699-  adresata paratei Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in vederea acordarii de despagubiri (f. 69,70).
La data de 19 decembrie 2008 Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures printr-o adresa catre parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (f. 13,14) arata ca cererea reclamantei, inregistrata sub nr. 154/1998 a fost solutionata prin includerea pe anexa 39 despagubiri precizand insa in acelasi timp faptul ca cererea depusa in baza Legii 247/2005 de catre reclamanta nu poate fi solutionata in sensul inaintarii dosarului in vederea stabilirii de despagubiri intrucat acest teren a fost solicitat si de catre Parohia Romano - Catolica nr. I si in plus este necesara o copie fidela a cartii funciare.
Raportat la situatia de fapt retinuta si la obiectul cererii de chemare in judecata (astfel cum aceasta cerere a fost precizata de reclamanta si comunicata tuturor partilor din proces fara a exista vreo opozitie la precizarea de actiune ) instanta in conformitate cu prevederile art. 137 c.pr.civ. va analiza cu prioritate exceptiile invocate de catre parate.
Parata Comisia Judeteana de fond funciar Mures a invocat prin intampinare si prin precizarile depuse la dosar exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive motivate in principal pe faptul ca cererea reclamantei inregistrata sub nr. 11022/2005 este in curs de solutionare astfel incat competenta de a stabili daca terenul este liber revine exclusiv Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures iar fata de etapa de solutionare in care se afla cererea reclamantei este prematura solicitarea de despagubiri.
Instanta constata ca parata Comisia Judeteana de fond funciar Mures, desi mentioneaza expres prin intampinare faptul ca cererea reclamantei inregistrata sub nr. 154/1998 a fost solutionata prin includerea pe anexa 39 - despagubiri, formuleaza aparari cu privire la solutionarea unei a doua cereri a reclamantei prin care s-a solicitat practic acelasi teren. In conditiile in care obiectul prezentei cauze a fost expres precizat in sensul ca se solicita obligarea paratelor sa intocmeasca documentatia necesara care sa stea la baza despagubirii reclamantei pentru terenul solicitat, exceptiile invocate de catre parata apar ca neintemeiate. Fata de dispozitiile exprese ale art. 16 alin. 1 din titlul VII al Legii 247/2005, in conditiile in care Comisia Judeteana de fond funciar Mures a emis Hotararea 131/2001 prin care a validat propunerea de acordare de despagubiri reclamantei, aceasta avea obligatia legala de a inainta documentatia aferenta Comisiei Centrale in vederea analizarii dosarului. Omisiunea paratei in acest sens se impune a fi cenzurata de instanta de judecata prin prisma prevederilor art. 54 din Legea 18/1991 si avand in vedere necesitatea de a asigura reclamantei dreptul efectiv de acces la instanta.  Din acest punct de vedere parata are calitate procesuala pasiva in actiunea formulata si precizata iar in ceea ce priveste exceptia prematuritatii se impune respingerea acesteia in conditiile in care cererea reclamantei a primit deja o solutie din partea Comisiilor de fond funciar lipsind doar actul de inaintare a documentatiei in vederea stabilirii despagubirilor. Este nerelevant faptul ca reclamanta a depus o noua cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cerere aflata in curs de solutionare in fata comisiei locale din moment ce astfel cum parata insasi mentioneaza, cererea reclamantei a fost solutionata inca din anul 2001 printr-o hotarare a carei legalitate nu a fost contestata.  Cu atat mai mult apar ca inexplicabile apararile paratei legate de incompleta documentatie aferenta celei de a doua cereri sau de aspectele privind amplasamentul terenului cu cat cea de a doua cerere priveste acelasi teren cu privire la care Comisia s-a pronuntat deja - asadar dupa o analiza a documentatiei depuse si a amplasamentului - si a dispus in sensul acordarii de despagubiri.
Astfel cum s-a mentionat deja, formularea unei noi cereri de catre reclamanta nu constituie in nici un caz un impediment pentru parata care avea obligatia legala de a da eficienta propriei hotarari prin care a stabilit acordarea de despagubiri si de a transmite documentatia in vederea continuarii procedurilor de acordare a despagubirilor. In cazul in care parata ar fi apreciat ca este necesar sa reconsidere situatia terenului si implicit propria hotarare, acest aspect putea face obiectul unei plangeri intemeiate pe prevederile art. 55 din Legea 18/1991 nefiind insa admisibil sa lipseasca de eficienta hotararea data, in mod implicit prin netransmiterea dosarului pentru despagubiri. Or aceasta omisiune parata o justifica prin necesitatea analizarii celei de a doua cereri, cerere care de altfel nu face obiectul prezentei cauze.
Raportat la cele ce preced instanta va respinge ca neintemeiate exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Comisia Judeteana de fond funciar Mures.
Parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive exceptie pe care instanta o apreciaza ca intemeiata pentru urmatoarele motive:
Conform HG 361/2005 Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor are atributii legate de monitorizarea procesului de aplicare al legilor de restituire, de evidenta a despagubirilor acordate si de indrumare si control a activitatii autoritatilor administratiei publice locale si centrale, sens in care coordoneaza activitatea acestora avand posibilitatea aplicarii unor sanctiuni contraventionale. Aceste aspecte nu confera insa paratei calitate procesuala pasiva, contrar sustinerilor reclamantei in conditiile in care obiectul cererii de chemare in judecata este de obligare a paratelor sa intocmeasca si transmita documentatia necesara in vederea acordarii despagubirilor. Or in aceasta privinta Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor nu are atributii conferite de lege, reclamanta neavand posibilitatea de a-si realiza dreptul dedus judecatii fata de aceasta parata, aspect ce sustine exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Reclamanta nu a inteles sa sesizeze instanta de judecata pe aspecte legate de modul in care parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor isi indeplineste atributiile de coordonare a aplicarii legislatiei fondului funciar ci strict pe omisiunea paratelor de a transmite dosarul de despagubiri. Or astfel cum s-a mentionat deja parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor nu are obligatia legala de a intocmi si transmite dosarul privind acordarea de despagubiri, atributiile sale nefiind de executie ci de control. De asemenea, raportat la obiectul cererii de chemare in judecata apar ca neintemeiate sustinerile reclamantei privind calitatea procesuala a paratei date fiind atributiile sale in procedura de conversie a titlurilor de despagubire in conditiile in care reclamanta nu a formulat pretentii in legatura cu modul de desfasurare a procesului de conversie.
In ceea ce priveste exceptia necompetentei materiale invocata de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, aceasta urmeaza a fi respinsa de instanta avand in vedere obiectul cererii si dispozitiile art. 53 din legea 18/1991. Parata a motivat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Tg-Mures pe calitatea sa de institutie publica centrala si avand in vedere dispozitiile art. 3 C.pr.civ. Cu privire la acest aspect instanta constata ca dispozitiile legale invocate nu sunt aplicabile in conditiile in care in prezenta cauza nu s-a atacat de catre reclamanta un act al paratei  Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, litigiul nefiind de contencios administrativ. In ceea ce priveste faptul ca parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este o institutie publica centrala iar aceasta calitate atrage competenta Curtii de Apel trebuie mentionat faptul ca aspectul esential in determinarea competentei este obiectul cererii. Mai mult, in conditiile in care instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, nici din acest punct de vedere nu poate fi sustinuta exceptia necompetentei materiale.
In ceea ce priveste exceptia  prematuritatii cererii invocata de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor motivat de faptul ca nu a fost legal investita cu solutionarea dosarului reclamantei iar in etapa transmiterii dosarului de despagubire atributiile revin comisiilor de fond funciar, instanta o apreciaza ca ramasa fara obiect avand in vedere solutia data exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocata de aceeasi parata. In conditiile in care instanta a apreciat raportat la obiectul cererii de chemare in judecata ca parata nu are calitatea de parte in proces, nu se mai impune analizarea exceptiei prematuritatii cererii fata de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si reluarea considerentelor legate de etapa de solutionare a dosarului de despagubire si atributiile paratei in aceasta faza. Prematuritatea unei actiuni se apreciaza in concret prin raportare la partile in cauza, ulterior determinarii cadrului procesual si doar in masura in care dat fiind modul de solutionare a celorlalte exceptii aceasta problema subzista.
Parata Municipiul Tirgu-Mures a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii aratand ca potrivit art. 109 alin. 2 c.pr.civ. era necesara indeplinirea unei proceduri prealabile sesizarii instantei prin contestarea solutiei Comisiei locale la comisia Judeteana or raportat la cererea reclamantei de restituire a terenului in natura o asemenea procedura nu a fost urmata. Instanta retine ca raportat la cererea precizata a reclamantei, exceptia invocata este neintemeiata in conditiile in care propunerea Comisiei locale de acordare de despagubiri a fost validata de Comisia Judeteana, nefacand obiectul prezentei cauze cea de a doua cerere a reclamantei prin care aceasta solicita restituirea terenului in natura, cerere aflata in curs de solutionare la Comisia locala de fond funciar.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata Municipiul Tirgu-Mures, aceasta va fi admisa de catre instanta avand in vedere faptul ca cererea reclamantei, astfel cum a fost formulata in baza legii 18/1991 motivat de faptul ca terenul solicitat era extravilan (cerere f. 235 dosar) a fost solutionata conform prevederilor art. IV alin. 1 din OUG 94/2000 de catre comisia constituita potrivit Legii 18/1991 si Legii 1/2000 si nu de catre Municipiul Tg-Mures. Prin urmare atributiile legate de transmiterea dosarului de despagubiri revin doar entitatilor care au fost implicate efectiv in solutionarea cererii.
Parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Instanta retine ca reclamanta a formulat, in baza Legii 18/1991 o cerere de restituire a terenului extravilan in suprafata de 35 678 mp inscris in CF 5963 sub nr. top 2463. Cererea a fost inregistrata la Primaria Tg-Mures sub nr. 154 din 16.01.1998. Autoritatea investita cu solutionarea cererii reclamantei, in sensul art. 16 alin. 1 titlul VII din legea 247/2005 este Comisia locala de fond funciar, aceasta fiind cea care a formulat propunerea de acordare de despagubiri. Aspectele invocate de parata in legatura cu competenta exclusiva a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor in acordarea masurilor reparatorii nu pot fi retinute de instanta in conditiile in care reclamanta solicita tocmai inaintarea documentatiei catre Comisie, obligatie ce revine paratei in cauza.
Avand in vedere cele ce preced instanta va respinge ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva actiunea formulata si precizata de Parohia Romano-Catolica nr. 4 Tirgu-Mures in contradictoriu cu paratele Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor   si Municipiul Tirgu-Mures. In ceea ce priveste actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures si Comisia Judeteana de fond funciar Mures, aceasta va fi analizata prin prisma prevederilor art. 16 alin. 1 titlul VII din legea 247/2005 conform carora deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta. Deciziile/dispozitiile sau, dupa caz, ordinele vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii, in compensare, total sau partial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, detinute de entitatea investita cu solutionarea notificarii.
In conditiile in care cerere de restituire a reclamantei, formulata in baza Legii 18/1991 a fost solutionata prin Hotararea nr. 131/L din 21.02.2001 a Comisiei Judetene de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures, hotarare care a validat propunerile Comisiei locale in ceea ce priveste anexa 39 - despagubiri, instanta in temeiul art. 129 alin 6 C.pr.civ si avand in vedere principiul disponibilitatii, va solutiona cauza in limitele investirii, avand in vedere actiunea reclamantei astfel cum aceasta a fost precizata. Instanta retine ca hotararea comisiei judetene de validare a propunerii de despagubire a reclamantei nu a fost atacata, nefiind invocate nici in cadrul prezentei cauze motive de nelegalitate ale acesteia. In consecinta fata de prevederile Legii 247/2005 si avand in vedere ca de la data adoptarii hotararii si pana la momentul sesizarii instantei au trecut aproape 8 ani de zile fara a se proceda la intocmirea documentatiei necesare si inaintarea dosarului privind acordarea de despagubiri reclamantei, se impune admiterea actiunii fata de paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures si Comisia Judeteana de fond funciar Mures. Instanta retine ca existenta unei a doua cereri formulate de catre reclamanta cu privire la acelasi teren pentru care s-a dat deja o solutie de acordare de despagubiri nu este de natura sa impiedice transmiterea dosarului catre Comisia Centrala, lipsind astfel de efecte o hotarare a comisie Judetene, mai ales in conditiile in care procedura reglementata de legea 247/2005 in ceea ce priveste acordarea de despagubiri are un caracter urgent. Omisiunea paratelor apare ca nejustificata iar imposibilitatea analizarii dosarului de catre Comisia Centrala blocheaza intreaga procedura de acordare a despagubirilor lipsind reclamanta de un drept recunoscut inca din anul 2001.
Avand in vedere cele ce preced instanta va admite in parte cererea de chemare in judecata, formulata si precizata si va obliga paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures si Comisia Judeteana de fond funciar Mures sa procedeze de indata la intocmirea documentatiei necesare si inaintarea dosarului privind acordarea de despagubiri reclamantei, conform HCJ 131/L/21.02.2001, catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.
Fata de dispozitiile art. 274 c.pr.civ, instanta va obliga paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures si Comisia Judeteana de fond funciar Mures la plata catre reclamanta a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata - onorariu avocatial.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010