InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

Sentinta civila

(Hotarare nr. 4270/2014 din data de 12.06.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. ..../1748/2014
                                                              R O M A N I A
JUDECATORIA CORNETU
                                                     Sentinta civila nr...
Sedinta publica de la ...
Completul compus din:
PRESEDINTE ....
GREFIER ...
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ....., reclamant ........ si pe parat ......., parat ....., parat ......, parat ......, parat ......., parat ......, avand ca obiect fond funciar.                                                       
La apelul nominal facut in sedinta publica, in cadrul listei cauzelor care se amana fara discutii, au raspuns reclamantii prin avocat cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsa fiind  restul partilor.
Procedura  de citare a fost legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei  de judecata faptul ca dosarul cu numarul mai sus mentionat se afla la primul termen de judecata, dupa care,
Instanta verificandu-si din oficiu competenta in temeiul art.131 Noul Cod proc.civ. constata ca este competenta  general, material si teritorial sa judece prezenta cauza.
La interpelarea instantei de judecata reclamantii  prin aparator solicita instantei ca cele trei exceptii invovate de parti prin intampinare sa fie unite cu fondul apreciind astfel ca este nevoie de administrarea cu probe pentru o justa solutionare a acestor exceptii, respectiv proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.Reclamantii prin aparator mentioneaza faptul ca solicita unirea celor trei exceptii cu fondul in baza art.36 Noul.Cod.proc.civ.
 Instanta  admite cererea formulata verbal de catre reclamanti  prin aparator si in temeiul art. 248 alin.4 uneste cele trei exceptii invocate de parti prin intampinare respectiv exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamatului, exceptia inadmisibilitatii si exceptia lipsei de interes, intrucat pentru solutionarea acestora  este nevoie de administrarea acelorasi probe ca pe fondul cauzei.
Instanta acorda cuvantul reclamantiilor prin aparator pe cele trei exceptii mentionate anterior.
Avand cuvantul pe exceptia lipsei calitatii procesuale active reclamantii  prin aparator arata instantei de judecata faptul ca din cartea imobilului, fisa de calcul din ...........,  a contractului de inchiriere ..............., rezulta faptul ca  detin  terenul in  suprafata de  70 mp. iar de mai bine de 50 de ani au pentru acest teren hotararea de concesionare nr. ............, emisa de  Consiliul local al comunei ................, hotarare ce nu a putut fi pusa in aplicare, datorita faptului ca,  pentru acest teren a fost emis titlul  de proprietate pe numele lui _____.Reclamantii  prin aparator arata instantei de judecata faptul ca prin decizia civila nr.................., pronuntata de Tribunalul Bucuresti s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr................, pentru suprafata de teren de 304 mp teren in care a fost inclus si terenul de 70 mp. Reclamantii prin aparator solicita instantei de judecata sa respinga exceptia lipsei calitatii procesuale active.
Avand cuvantul pe exceptia inadmisibilitatii reclamantii prin aparator solicita instantei de judecata sa o respinga fiind motivata de aspecte ce nu au nicio legatura cu conditiile necesare promovarii unei actuini in justitie.In continuare reclamantii prin aparator mentioneaza faptul ca nu reprezinta  un motiv de inadmisibilitate a actiunii faptul ca nu s-a dezbatut succesiunea defunctului ____., cu atat mai mult cu cat dovada calitatii de mostenitor se poate face fie cu un certificat de calitate de mostenitor fie cu acte de stare civila.
Avand cuvantul pe exceptia lipsei de interes reclamantii prin aparator solicita instantei de judecata respingerea acestei exceptii ca neintemeiata avand in vedere faptul ca  intersesul lor este determinat, legitim, personal nascut si actual intrucat prin hotararea de concesionare nr. ............., emisa de Consiliul local al comunei .............. s-a dispus concesionare terenului in suprafata de 70 mp, teren ce se afla  in curtea imobilului  proprietate personala.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul in dezbaterea probatoriului.  
Avand cuvantul pe probe,  creditorul  prin aparator solicita instantei de judecata  proba cu inscrisurile de la dosarul cauzei.
Instanta  in baza art. 258 raportat la art. 255  Noul.Cod.proc.civ., incuviinteaza proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei pentru toate partile, considerand ca aceste probe sunt pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.
Nemaifiind alte probe de administrat, instanta acorda cuvantul reclamantilor prin aparator pe fondul cauzei.
Avand cuvantul pe fondul cauzei, reclamantii prin aparator solicita instantei  admiterea cererii astfel cum a fost formulata precum si obligarea paratei ______., la intocmirea documentatiei necesare emiterii unui nou titlu de proprietate pentru suprafata de 400 mp de teren, situata in comuna ____.. si inaintarea documentatiei catre ____, obligarea paratei __..de a  emite un nou titlu de proprietate pe numele mostenitorilor defunctului ____ respectiv ______. pentru terenul in  suprafata de 400 mp, situata in comuna _.. ca urmare a constatarii nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.............., prin decizia civila nr.............., pronuntata de Tribunalul Bucuresti.De asemenea reclamantii prin aparator mai solicita instantei obligarea paratelor la plata de daune-cominatori in cunatum de 50 ron pe zi de intarziere, pana la  execuatrea efectiva a obligatiei. Cu cheltuieli de judecata efectuate in prezenta cauza.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si, in temeiul art.394 Noul.Cod.proc.civ., declara inchise dezbaterile si retine cauza  spre solutionare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de __.., reclamantii ______ au chemat in judecata pe paratii _______.., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa dispuna urmatoarele:
- sa oblige parata ______.. sa intocmeasca documentatia necesara emiterii unui nou titlu de proprietate pentru suprafata de 400 mp teren situat in com. _____. si inaintarea documentatiei catre ______.;
- sa oblige parata ____..sa emita un nou titlu de proprietate pe numele mostenitorilor defunctului ____.., pentru suprafata de 400 mp teren situat in com. ______, ca urmare a constatarii nulitatii partiale (pentru suprafata de 304 mp) a titlului de proprietate nr. _____, prin Decizia Civila nr. _____.;
- sa oblige paratele la plata de daune cominatorii in cuantum de 50 lei pe zi de intarziere, pana la executarea efectiva a obligatiei, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca prin Decizia Civila nr. ___.. pronuntata de Tribunalul Bucuresti s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. ____. pentru suprafata de teren de 304 mp, fapt pentru care __ are obligatia de a emite un nou titlu pe numele mostenitorilor defunctului ___..
Defunctului ____. i-a fost constituit drept de proprietate si pentru terenul de 70 mp ce se afla in curtea imobilului proprietatea reclamantilor din com. ___.., imobil detinut de reclamanti in baza contractului de vanzare-cumparare nr. _____.
Reclamantii au precizat ca, asa cum rezulta din cartea imobilului, din fisa de calcul nr. ___., din contractul de inchiriere nr. ____.., au in posesie terenul in suprafata de 70 mp (curti-gradini) de mai bine de 50  de ani si intentioneaza ca, in baza art. 18 alin. 3 din Legea 18/1991, sa il cumpere sau sa il concesioneze.
Intrucat paratele refuza emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele mostenitorilor defunctului ____ pentru suprafata de 400 mp teren situat in com. ____.., reclamantii nu pot cumpara sau concesiona terenul de 70 mp, deoarece face parte din terenul de 704 mp ce a fost constituit pe numele defunctului ___.. prin titlul de proprietate nr. ___...
In drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 18/1991.
In dovedirea cererii, reclamantii au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Actiunea este scutita de la plata taxei de timbru si a timbrului judiciar in temeiul art. 42 din Legea nr. 1/2000.
Paratele ____. au formulat la data de ___ intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, respectiv ca fiind formulata de persoane fara calitate si interes, si/sau neintemeiata, cu cheltuieli de judecata. Astfel, paratele au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptia inadmisibilitatii si exceptia lipsei de interes.
In drept au fost invocate prevederile Legii 18/1991 si art. 205 Cpc.
In dovedire a fost solicitata proba cu inscrisuri.
Paratul ___ a formulat la data de __. intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, respectiv ca fiind formulata de persoane fara calitate si interes, si/sau neintemeiata, cu cheltuieli de judecata. Astfel, paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptia inadmisibilitatii si exceptia lipsei de interes.
In drept au fost invocate prevederile Legii 18/1991 si art. 205 Cpc.
In dovedire a fost solicitata proba cu inscrisuri.
____.. a formulat la data de ___.. intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, intrucat prin Decizia Civila nr. ____. pronuntata de Tribunalul Bucuresti nu a fost obligata la emiterea unui nou titlu de proprietate, instanta constatand nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. ____ pentru suprafata de teren de 304 mp.
In drept au fost invocate prevederile art. 205-208 Cpc.
La data de ___ reclamantii au formulat raspuns la intampinare prin care au precizat ca cererea de chemare in judecata intruneste conditiile prevazute de art. 194 Cpc, iar datorita faptului ca paratele nu pun in executare Decizia Civila nr. __.. pronuntata de Tribunalul Bucuresti, nu poate fi pusa in aplicare nici Hotararea de Concesionare nr. ____.. emisa de Consiliul Local al com. ____.
La prezentul termen de judecata instanta a unit exceptiile invocate de parati cu fondul cauzei si a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiilor invocate, instanta retine urmatoarele:
Conform art. 248 alin. 1 si 2 Cpc “Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei. In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii, instanta va determina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc."
Avand in vedere exceptiile invocate si efectele admiterii acestora, instanta urmeaza a analiza cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale active.
O conditie importanta pentru ca o persoana fizica sau juridica sa devina parte in procesul civil o constituie calitatea procesuala. Astfel, in orice actiune in justitie, instanta este obligata sa verifice calitatea partilor, intrucat raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat intre titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii.
Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului pretins.
Potrivit art. 8 din Legea 18/1991 “(1) Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.
    (2) De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite.
    (3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil.
    (4) Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor."
Din interpretarea logico-juridica a textului legal mentionat rezulta ca are legitimitate procesuala activa membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. Astfel, cererea de emiterea a unui nou titlu nu poate fi formulata decat de persoanele enumerate.
In cazul de fata titularii dreptului pretins sunt succesorii defunctului ____... Instanta constata ca nu exista identitate intre reclamanti si titularii dreptului pretins. Astfel, sustinerile reclamantilor in sensul ca au in posesie terenul in suprafata de 70 mp (curti-gradini) de mai bine de 50  de ani si intentioneaza ca, in baza art. 18 alin. 3 din Legea 18/1991, sa il cumpere sau sa il concesioneze, nu sunt intemeiate, neavand legatura cu lipsa calitatii procesuale active, ci cu interesul promovarii actiunii.
Prin urmare, pentru cele ce preced, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata prin intampinare si, in consecinta, va respinge cererea de chemare in judecata ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes si exceptia inadmisibilitatii invocate de parati, instanta, raportat la solutia data exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, considera ca au ramas fara obiect si nu se mai impune analizarea acestora.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de paratii ________in contradictoriu cu reclamantii _______.
Respinge cererea de chemare in judecata ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
Cu drept de a formula apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, ____... PRESEDINTE                                                                                   GREFIER

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010