InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

Sentinta civila

(Hotarare nr. 5522/2014 din data de 18.09.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. _./1748/2013
R O M A N I A
JUDECATORIA CORNETU
Sentinta civila nr. ___
Sedinta publica de la ___
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: _____
GREFIER: ______..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ______.. si pe parat ____, parat _____.., parat _____.., parat _____., parat ____., parat ____, parat ____.., parat ___, parat ____, parat ____., parat ____., avand ca obiect fond funciar.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de ___., fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de ___.., cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.
     

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de __, reclamantul _.. a chemat in judecata pe paratii _____.., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa constate nulitatea absoluta par?iala a titlului de proprietate nr. ___ emis de ___.., pe numele autorului __.., in privin?a suprafe?ei de teren de 217 mp situata in intravilanul __..
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in baza contractului de vanzare-cumparare nr. __.. a cumparat de la parin?ii ____. imobilul din ___. compus din doua camere, dependin?e ?i anexe gospodare?ti, terenul urmand prescrip?iile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974.
Reclamantul a mai precizat ca in baza art. 36 alin. 3, 4 ?i 6  rap. la art. 23 din Legea nr. 18/1991, terenul in cauza nu trebuia sa fie cuprins in titlul de proprietate nr. ___
In drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 18/1991 ?i art. 3 lit. a din Legea nr. 169/1997.
In dovedirea cererii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Actiunea este scutita de la plata taxei de timbru si a timbrului judiciar in temeiul art. 42 din Legea nr. 1/2000.
___ a depus intampinare la data de ___ prin care a precizat ca emiterea titlului de proprietate nr. ____ s-a realizat in conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul aprobat prin HG 1172/2001. Aceasta a mai men?ionat ca ac?iunea reclamantului este admisibila.
In drept au fost invocate prevederile art. 205 alin. 2 din Cpc si Legea nr. 18/1991.
In cauza, instanta a incuviintat pentru par?i proba cu inscrisuri, iar pentru reclamant si proba cu interogatoriul para?ilor.
Para?ii -persoane fizice- au fost cita?i pentru termenul din __.. cu men?iunea “personal la interogatoriu", insa ace?tia nu s-au prezentat ?i nici nu au depus la dosar o cerere de amanare a cauzei pentru imposibilitatea prezentarii. Referitor la para?ii ____., acestora li s-a inaintat un exemplar al interogatoriului propus spre administrare odata cu adresele de la filele _.., insa nu au depus la dosar interogatoriul completat cu raspunsuri.
La data de ___.. reclamantul a depus concluzii scrise.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:
In fapt, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _. de catre ___.. au cumparat de la parin?ii reclamantului, _____.., imobilul din ora? ___., compus din doua camere, dependin?e ?i anexe gospodare?ti. In acela?i contract se precizeaza faptul ca terenul aferent construc?iei, in suprafa?a de 400 mp a trecut in proprietatea statului.
La data de ___ autorul par?ilor, ___,  a depus la Primaria ___.o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate (nr. ____) pentru suprafata de 0,34 ha, cerere admisa in urma careia a fost emis titlul de proprietate nr. __. pentru suprafa?a de 4783 mp teren extravilan ?i suprafa?a de 217 mp teren intravilan din categoria cur?i, construc?ii amplasat in ___.
Din registrul agricol al anilor 1959-1963 ( fila 108) reiese faptul ca autorul __.. s-a inscris in cooperativa agricola, printre alte suprafe?e de teren, ?i cu suprafa?a de 400 mp teren din categoria cur?i, construc?ii, cu adresa __... De asemenea, potrivit registrului posesorilor de terenuri din intravilan din data de ___ autorul __.. a fost inscris cu suprafa?a de 217 mp teren intravilan din categoria cur?i, construc?ii amplasat in tarla ___..
Prin urmare, instan?a re?ine ca terenul reconstituit in suprafa?a de 217 mp face parte din suprafa?a de 400 mp aferenta imobilului - construc?ie achizi?ionat de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ___..
  In drept, potrivit art. 3 alin. 1 lit. a din Legea 169/1997 “ sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri."
Art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 prevede ca “suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori."
Potrivit art. 30 din Legea nr. 58/1974 “ in caz de instrainare a constructiilor, terenul aferent acestor constructii trece in proprietatea statului cu plata unei despagubiri stabilita potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973.
     Dobinditorul constructiei va primi din partea statului in folosinta terenul necesar in limitele prevazute de art. 8 si 17 din prezenta lege. Atribuirea se face pe durata existentei constructiei, cu plata unei taxe anuale, potrivit Legii nr. 3."
Art. 8 din Decretul nr. 42/1990 prevedea ca “terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, in zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulara a detinatorilor; acestea pot fi instrainate si lasate mostenire. Terenul prevazut la alin. 1, impreuna cu lotul care poate fi atribuit in folosinta membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depasi suprafata de 6.000 metri patrati pentru detinatorul casei de locuit."
Este adevarat ca titlul de proprietate nr. ___.. a fost emis potrivit procedurii reglementate de dispozi?iile legale in vigoare ?i luand in calcul suprafa?a totala  de teren cu care a fost inscris autorul ___ in cooperativa, insa nu s-a avut in vedere instrainarea imobilului construc?ie cu anexe de la adresa ____., raportat la art. 8 din Decretul nr. 42/1990.
Astfel, avand in vedere situa?ia de fapt de mai sus, precum ?i dispozi?iile art. 30 din Legea 58/1974, in vigoare la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ___. instan?a re?ine ca terenul in suprafa?a de 400 mp aferent construc?iei a fost trecut in proprietatea statului in momentul instrainarii catre reclamant, acesta primind in folosin?a suprafa?a necesara potrivit art. 8 ?i 17 din Legea 58/1974. Coroborand aceste aspecte cu registrul posesorilor de terenuri din intravilan din data de __.. (fila 99) instan?a constata ca terenul primit in folosin?a de reclamant impreuna cu so?ia sa a fost in suprafa?a de 217 mp. Pentru restul de teren pana la 400 mp instan?a re?ine ca autorul ___.. a ob?inut o despagubire potrivit art. 30 din Legea 58/1974.
Prin urmare, avand in vedere intrarea in vigoare a Decretului nr. 42/1990, reclamantul ?i so?ia acestuia ___ au devenit, in temeiul art. 8, proprietarii terenului de 217 mp avut in folosin?a, amplasat in ___.
De asemenea, instan?a re?ine ca para?ii -persoane fizice- au fost cita?i pentru termenul din __ cu men?iunea “personal la interogatoriu", insa ace?tia nu s-au prezentat ?i nici nu au depus la dosar o cerere de amanare a cauzei pentru imposibilitatea prezentarii, iar para?ii ____ nu au depus interogatoriul completat cu raspunsuri, de?i le-a fost comunicat. Astfel, instan?a va socoti aceste imprejurari ca un inceput de dovada in folosul reclamantului care se completeaza cu inscrisurile de la dosar, potrivit art. 358 din Cpc.
In ceea ce prive?te faptul ca reclamantul a introdus prezenta cerere fara coproprietarul ___.., instan?a constata ca potrivit art. 643 C. Civ. “(1) Fiecare coproprietar poate sta singur in justitie, indiferent de calitatea procesuala, in orice actiune privitoare la coproprietate, inclusiv in cazul actiunii in revendicare.
(2) Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii profita tuturor coproprietarilor. Hotararile judecatoresti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalti coproprietari."
Prin urmare, avand in vedere considerentele enuntate, instanta va admite ac?iunea formulata ?i va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. ___.. pe numele cetateanului _., in privinta suprafetei de teren de 217 mp situata in ____
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite actiunea privind pe reclamant ____ si in ____..si  pe paratii ..........
Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. ___. emis de ____.. pe numele cetateanului ____, in privinta suprafetei de teren de 217 mp situata in ___
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 18.09.2014.

          PRESEDINTE                                                                         GREFIER
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010