InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

ermenul prevazut de art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru contestarea documentatiei de atribuire.

(Decizie nr. 2248 din data de 29.10.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

     Termenul prevazut de art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru contestarea documentatiei de atribuire.
     
     - art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006
     
     Potrivit dispozitiilor art.55 alin.2 lit.c) din OUG nr.34/2006, termenul de atacare a documentatiei de atribuire prevazut de dispozitiilor art.2562 alin.1 lit.b) din OUG nr.34/2006 este de 5 zile incepand cu ziua   urmatoare luarii la cunostinta a continutului documentatiei de atribuire. Astfel,  termenul de 5 zile este calculat conform prevederilor art.3 lit.z)  din  OUG nr.34/2006, "zile" reprezentand zilele calendaristice, in afara cazului  in care se  prevede expres ca sunt  zile  lucratoare.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2248/29.10.2010)

     Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.8787/2/2010 la data de 29.09.2010, petenta SC E. S. SRL a solicitat  in  contradictoriu cu intimatul L. T. I. B. anularea deciziei nr.4916/C6/5697/21.09.2010  emisa de catre Consiliul National pentru  Solutionarea Contestatiilor, decizie prin care a fost solutionata contestatia  sa inregistrata sub nr.32309/10.09.2010 in cadrul procedurii de achizitie  publica avand ca obiect atribuirea contractului "Lucrari de reparatii  curente la  L. T. I. B.".
     Solicita petenta desfiintarea deciziei atacate si retinerea cauzei in vederea solutionarii sale iar pe fond admiterea contestatiei, anularea  procedurii de achizitie publica iar in subsidiar obligarea autoritatii  contractante sa ia masuri de remediere conform pct. IV din contestatie.
     Solicita totodata petenta suspendarea procedurii de achizitie   publica pana la  solutionarea prezentei plangeri.
     In motivarea plangerii arata aceasta ca la data de 03.09.2010 autoritatea contractanta -  L. T. I. B. a initiat procedura de cerere de oferte  privind atribuirea contractului de achizitie publica "Lucrari de reparatii curente la L. T. I. B." prin publicarea in SEAP a anuntului de participare  nr.107198.
     Impotriva  documentatie de atribuire, arata petenta ca a formulat  contestatie inregistrata la C.N.S.C. sub nr.32309/10.09.2010 prin care  a solicitat modificarea fisei de date a achizitiei publice.
     La data de 21.09.2010 Consiliul a solutionat contestatia in sensul respingerii acesteia ca tardiv formulata.
     Arata petenta ca termenul de formulare a contestatiei, ca si termenul de formulare a caii de atac impotriva solutiei pronuntate in faza administrativ-jurisdictionala este, prin definitie si nu poate fi decat, un termen de procedura, calculat potrivit art.101 alin.1 Cod procedura civila.
     Dispozitiile OUG  nr.34/2006 nu contin prevederi derogatorii de la  regula generala stabilita de art.101 Cod procedura civila.
     Solicita petenta si suspendarea procedurii de achizitie publica pana  la solutionarea plangerii, intrucat continuarea procedurii, in conditiile in care documentatia de atribuire contine grav incalcari ale legislatiei  achizitiilor publice ar prejudicia in mod grav si irevocabil operatorii economicii interesati.
     Prin intampinarea formulata la termenul de judecata 29.10.2010, L. T. I. B. a  solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata aratand ca s-a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica  potrivit art.209 din OUG nr.34/2006.
     In cauza s-a dispus atasarea dosarului nr.5697/2010 in care s-a  pronuntat Decizia nr.4916/C6/5697 din 21.09.2010.
     Analizand plangerea formulata, prin prisma dispozitiilor OUG nr.34/2006 si a inscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Curtea retine urmatoarele:
     La data de 09.09.2010 petenta a formulat contestatie inregistrata  sub nr.171 impotriva documentatiei de atribuire elaborata de L. T. I. B. cu sediul in Bucuresti, str. N. nr.18, sector 5, in calitate de autoritate  contractanta, in cadrul procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a  contractului de achizitie publica de lucrari, avand ca obiect "Lucrari de   reparatii curente la L.T. I. B.".
     Prin Decizia nr.4916/C6/5697 din 21.01.2010, C.N.S.C. a admis   exceptia tardivitatii contestatiei invocata din oficiu respingandu-se  contestatia  ca  tardiv  formulata.
     Din inscrisurile existente in dosarul nr.5697/2010 rezulta ca petenta  a inaintat contestatia mai sus mentionata prin scrisoare postala predata  la data de 09.09.2010 criticand documentatia de atribuire publicata in  SEAP  la data de  03.09.2010.
     Potrivit dispozitiilor art.55 alin.2 lit.c) din OUG nr.34/2006, termenul de atacare a documentatiei de atribuire prevazut de dispozitiilor art.2562 alin.1 lit.b) din OUG nr.34/2006 este de 5 zile incepand cu ziua   urmatoare luarii la cunostinta a continutului documentatiei de atribuire. Astfel,  termenul de 5 zile este calculat conform prevederilor art.3 lit.z)  din  OUG nr.34/2006, "zile" reprezentand zilele calendaristice, in afara cazului  in care se  prevede expres ca sunt  zile  lucratoare.
     Termenul exprimat in zile incepe sa  curga de la inceputul primei  ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei  zile a termenului.
     Astfel, termenul de contestare a documentatiei publicata in SEAP la  03.09.2010 se implinea la data 08.09.2010 si nu la data de 09.09.2010  cum gresit a mentionat petenta, modalitatea speciala de calcul a termenelor fiind prevazuta de art.3 lit.z) din OUG nr.34/2006 si  Regulamentul Consiliului nr.1182/71 privind stabilirea regulilor care se  aplica termenelor, datelor si expirarii termenelor avand prioritate fata de  dispozitiile generale cuprinse in art.101 Cod procedura civila.
     In consecinta, Curtea vazand  incidenta dispozitiilor legale mai sus  mentionate si dispozitiilor art.281, 283 din OUG nr.34/2006, va respinge  plangerea ca  neintemeiata.
     Ca urmare a solutiei pronuntate si cererea de suspendare a  procedurii de achizitiei publica pana la solutionarea prezentei plangeri va  fi respinsa ca ramasa fara obiect raportat la dispozitiile art.2877 din OUG  nr.34/2006.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma, in conditiile in care oferta financiara nu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent. - Decizie nr. 598 din data de 14.04.2011
Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a... - Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009
ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE - Decizie nr. 51 din data de 24.04.2007
COMUNICARE INFORMATII - Sentinta civila nr. 2599 din data de 02.10.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017