InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Licitatii.

(Decizie nr. 1740 din data de 15.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Licitatii.

Hotarare a consiliului local privind patrimoniul. Majoritatea ceruta de lege pentru adoptarea sa valabila. Actiune in anulare promovata de Prefect.

- art. 45 alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FUSCAL, DECIZIA CIVILA NR.1740/15.09.2011)
     
     Asupra actiunii civile de fata:
     Prin cererea inregistrata la aceasta instanta  sub nr.1494/87/04.03.2011, reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G. a solicitat anularea hotararii nr.30/13.08.2010.
     In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin hotararea nr.30/13.08.2010, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul de sarcini si delegarea membrilor in comisia de licitatie pentru un spatiu in  suprafata de 402 mp si terenul aferent de 1000,5 mp situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine domeniului privat al comunei.
     Hotararea in cauza este nelegala pentru ca a fost adoptata cu un numar de 7 voturi din totalul de 11 consilieri locali in functie, nu de 8 consilieri locali cum prevede art.45din Legea nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din  numarul total al consilierilor locali in functie.
     De asemenea, nici in cuprinsul actului administrativ si nici in cuprinsul actelor care au stat la baza adoptarii acestuia , nu mentioneaza care este actul doveditor al dreptului de proprietate privata asupra imobilului in discutie si a terenului aferent acestuia.
     Ori potrivit art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, nimeni nu poate dispune decat de bunurile asupra carora are drept de proprietate dobandit in conditiile legii.
     In drept au fost invocate prevederile Legilor nr.340/2004, nr.554/2004, nr.215/2001,  nr.24/2000 si nr.213/1998 si Codul civil.
     Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus hotararea nr.30/13.08.2010, expunerea de motive, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, extras de acte normative, regulamentul privind inchirierea, studiu de evaluare - filele nr.5-27.
     Paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman nu a formulat intampinare insa a depus actele care au stat la baza adoptarii hotararii nr.30/13.08.2010 - filele nr.35-61.
     Prin sentinta civila nr.398/17.05.2011 a Tribunalului Teleorman -  SCAF instanta a respins cererea formulata de reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G., ca nefondata.
     Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:
     Potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
     Asa cum rezulta din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un numar total de 11 consilieri locali in functie.
     Facand aplicarea dispozitiilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata rezulta in mod neindoielnic ca pentru adoptarea unei hotarari privind patrimoniul - ca in cauza de fata, era necesar votul favorabil a unui numar de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in functie (11:3x2=7,33), neexistand vreo prevedere legala pentru intregirea la urma a celor doua zecimale.
     Corelativ, in conditiile in care hotararea nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu votul unui numar de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in functie, instanta retine ca in cauza nu au fost respectate prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cum gresit sustine reclamantul.
     Cu privire la critica facuta de reclamant in sensul ca paratul nu a inserat in cuprinsul hotararii nr.30/13.08.2010 si nici in actele care au stat la baza adoptarii acesteia a modului de dobandire a proprietatii asupra imobilului in discutie - grajd nr.1 cu suprafata construita de 402 mp cu teren aferent in suprafata de 1000,5 mp - fila 20, instanta retine ca aceasta este neintemeiata, intrucat art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, invocate in cererea de fata, nu reglementeaza o asemenea obligatie pentru parat.
     Pe de alta parte, in expunerea de motive, studiul de oportunitate - filele 7-9, in caietul de sarcini - fila 11 si in studiul de evaluare - fila 20 este mentionat in mod expres ca imobilul in discutie precum si terenul aferent acestuia constituie proprietatea privata de interes local a paratului.
     Totodata, asa cum rezulta din expunerea de motive - fila 7 si din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila nr.61, acest imobil a facut obiectul unor contracte de inchiriere ce si-au incetat valabilitatea prin expirarea  termenului, astfel ca si aceasta stare este de natura sa inlature suspiciunile reclamantului cum ca paratul nu detine in proprietate bunul imobil in cauza.
     In fine, din perspectiva unei asemenea suspiciuni, in baza art.1169 Cod civil, sarcina probei in sensul inexistentei dreptului de proprietate privata al paratului, revine reclamantului.
     In considerarea motivelor care preced, in baza art.18 din Legea nr.554/2004 instanta va respinge cererea ca nefondata.
     Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta-reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, solicitand pentru motivele de recurs atasate la dosarul cauzei admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei civile recurate si,in consecinta, admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata.
     In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta - reclamanta a aratat ca HCL Silistea Gumesti nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.21572001.
     Intimata - parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
     Analizand recursul declarat in cauza prin prisma motivelor de recurs invocate si tinand cont de prevederile art.304 indice 1 din Cod procedura civila  curtea retine ca recursul este fondat , urmand a fi admis ca atare cu consecinta modificarii sentintei civile recurate in sensul admiterii actiunii si a anularii HCL Silistea Gumesti nr.30/13.08.2010.
     Astfel, prin Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul de sarcini si delegarea membrilor in comisia de licitatie pentru un spatiu in  suprafata de 402 mp si terenul aferent de 1000,5 mp situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine domeniului privat al comunei.
      Curtea retine ca hotararea  in cauza este nelegala  intrucat  a fost adoptata cu un numar de 7 voturi din totalul de 11 consilieri locali in functie, iar nu de 8 consilieri locali cum prevede art.45 din Legea nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din  numarul total al consilierilor locali in functie.
     Asa cum rezulta din  adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un numar total de 11 consilieri locali in functie.
     Astfel, potrivit art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, in exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.
      Potrivit art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
      
     Curtea retine ca instanta de fond a apreciat in mod gresit faptul ca  pentru adoptarea Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti era necesar un numar de 7 voturi valabil exprimate pentru ca hotararea in cauza sa fie valabila adoptata  intrucat 7 voturi nu este egal si nu reprezinta  doua treimi din numarul total  de 11 consilieri, adica 7,33,astfel incat pentru respectarea prevederilor art 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 pentru adoptarea valabila a hotararii in discutie era necesar un numar de 8 voturi.
     Avand in vedere ca nu a fost respectata majoritatea imperativa ceruta de art.45 alin.1si 3 din Legea nr.215/2001 la adoptarea Hotararii  nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea - Gumesti   Curtea va admite recursul, va modifica in tot sentinta recurata in sensul ca va admite actiunea si va anula Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului  Local al comunei Silistea - Gumesti
      
       
 
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma, in conditiile in care oferta financiara nu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent. - Decizie nr. 598 din data de 14.04.2011
Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a... - Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009
ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE - Decizie nr. 51 din data de 24.04.2007
COMUNICARE INFORMATII - Sentinta civila nr. 2599 din data de 02.10.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017