InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Achizitii publice.Vicii de forma.

(Decizie nr. 1934 din data de 10.05.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti



Achizitii publice.Vicii de forma. Distinctia intre corectarea viciilor de forma si modificarea ofertei.

- art.79 alin.3;
- art.80 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/206;

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA-VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1934/10.05.2012)

Prin plangerea formulata impotriva Deciziei nr.809/80C7/898 din 29.03.2012  pronuntata de CNSC, inregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.04.2012, petenta  S.P.R.L B. SI ASOCIATII – in calitate de lider al ASOCIERII S.P.R.L. B. SI ASOCIATII - SC G. T. SRL - SC S. S. SRL a solicitat in contradictoriu cu intimatul CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN:
1) anularea deciziei nr.809/80C7/898 din 29.03.2012  pronuntata de CNSC ca netemeinica si nelegala;
2) sa se constate ca oferta formulata de asocierea SPRL B. si Asociatii - SC G. T. SRL - SC S. S. SRL este conforma si in consecinta, sa se dispuna anularea deciziei autoritatii contractante de respingere ca neconforma a ofertei Asocierii si implicit anularea Adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.1497/15.03.2012 emisa de autoritatea contractanta, precum si a oricaror acte subsecvente cesteia;
3) obligarea intimatului Consiliul Judetean Teleorman sa reia procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii pentru elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman”, cod CPV 71354300-7, prin reanalizarea ofertelor depuse de catre operatorii economici, cu reevaluarea ofertei petentei si stabilirea ofertei castigatoare cu respectarea prevederilor legale in materia achizitiilor publice;
4) in conformitate cu art.2831 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 modificata, sa se dispuna suspendarea deciziei CNSC pana la solutionarea irevocabila a plangerii si implicit suspendarea executarii contractului de achizitie publica in masura in care acesta se incheie de autoritatea contractanta;
5) obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata potrivit art.274 Cod procedura civila.
In fapt, petenta arata ca la data de 21.12.2011, autoritatea contractanta a publicat in SEAP anuntul de participare nr.132215 privind procedura de atribuire prin licitatie deschisa a contractului deschisa a contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii pentru elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman”, cod CPV 71354300-7.
Pana la termenul limita respectiv 07.02.2012, au fost depuse ofertele, printre care si petenta  Asocierea S.P.R.L. B. si Asociatii - SC G. T. SRL - SC S. S. SRL care a oferat suma de 1.837.820 lei +TVA.
La data de 07.02.2012, ora 11, au fost deschise ofertele, incheindu-se procesul-verbal nr.1519/07.02.2012.
Ulterior, petenta a primit mai multe solicitari de clarificari, apreciind ca avand o particularitate solicitarea de clarificari trimisa prin adresa nr.1970/20.02.2012, precum si solicitarea de clarificari trimisa prin adresa nr.2121/23.02.2012.
Petenta mentioneaza ca a raspuns solicitarilor de clarificari nr.1970/20.02.2012 potrivit adresei nr.2090/23.02.2012, iar solciitarii de clarificari  nr.2121/23.02.2012, potrivit adresei 2149/24.02.2012.
Pe intreg parcursul procedurii, petenta arata ca pretul total al ofertei a ramas nemodificat, pretul unitar fiind modificat exclusiv din ratiuni de aritmetica elementara ca urmare a necesitatii introducerii in tabel a ueni alte valori a numarului de kilometri ofertati. 
La data de 15.03.2012, prin adresa nr.1497/15.03.2012, Asocierea S.P.R.L. B. si Asociatii - SC G. T. SRL - SC S. S. SRL a fost instiintata ca oferta depusa „a fost respinsa deoarece, in baza art.79 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/206 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost considerata neconforma intrucat prin raspunsurile la solciitarile de clarificari, ati modificat  continutul propunerii financiare, respectiv ati modificat numarul de 850 km ofertati in sensul corelarii cu numarul de 824,472 km solicitati prin caietul de sarcini si de asemenea ati prezentat un pret unitar mai mare decat pretul unitar ofertat in propunerea financiara initiala”.
Impotriva acestui rezultat, petenta arata ca a formulat contestatie care insa a fost respinsa de CNSC.
Petenta se plange de decizia pronuntata de CNSC apreciind-o netemeinica si nelegala.
In acest sens, petenta arata ca masura dispusa de autoritatea contractanta de declarare a ofertei pe care a depus-o ca fiind neconforma, incalca prevederile  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si ale Hotararea de Guvern nr.925/2006.
Temeiul de drept invocat de autoritatea contractanta (art.79 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/2006) ii da dreptul sa declare o oferta neconforma daca ofertantul 2 modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare”. Insa petenta, arata ca prin raspunsurile sale la clarificari nu a modificat propunerea financiara. Astfel arata ca mentionarea in cuprinsul propunerii financiare prezentate a unui numar de 850 km in loc de 824,472 km reprezinta un viciu de forma, in sensul prevederilor art.80 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/2006, susceptibil de a fi corectat in conditiile prevazute de art.80 alin.1 din acelasi act normativ.
In raport de aceste prevederi, petenta solicita sa se constate ca posibilitatea corectarii viciilor de forma este prevazuta expres de lege, chiar in conditiile in care aceasta corectare induce o modificare a pretului, in masura in care prin aceasta nu se modifica clasamentul ofertantilor participanti la procedura.
Asadar, interpretarea data de comisia de evaluare cat si de CNSC este una excesiva, intrucat sensul art.79 alin.3 este acela de a nu crea un avantaj nejustificat unui ofertant in detrimentul celorlati. In conditiile in care pretul total nu a fost modificat, modificarea pretului unitar determinata de corectarea unui viciu de forma (mentionarea eronata a unui parametru de calcul) nu produce eo ipso nici un efect si ca atare nu poate determina neconformitatea ofertei.
Se mai arata ca potrivt art.201 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, comisia de avaluare are dreptul de a solicita clarificari. Singura interdictie stabilita in mod expres de lege este aceea de a nu crea un avantaj in favoarea unui ofertant prin intermediul clarificarilor/completarilor solicitate, per a contrario, orice clarificare/completare are ca scop o corecta evaluare a ofertei fiind nu numai permisa ci obligatorie.
A mai aratat petenta ca nelegala excludere din procedura a ofertei sale va conduce la atribuirea contractului catre un ofertant a carui oferta financiara depaseste substabntial oferta sa. Ca atare, atribuirea contractului catre un alt ofertant decat petenta incalca in mod evident principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice statuat de art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.
In ceea ce priveste cererea de suspendare, solciita sa se constate ca este intemeiata, fiind indeplinite conditiile cumulative prevazute de art.2831 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.
Astfel, se arata ca este evident ca decizia de declarare ca neconforma a ofertei sale este lipsita de temei legal, situatia avuta in vedere de autoritatea contractanta neinscriindu-se in ipoteza prevazuta de art.79 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/2006. Cat priveste paguba iminenta, arata ca in orice moment, autoritatea contractanta poate incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul castigator, situatie in care ar suferi un prejudiciu foarte mare.
In drept, cererea a fost intemeiata pe Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, Hotararea de Guvern nr.925/2006 coroborate cu art.3041  din Cod procedura civila.
La dosar a fost depusa decizia atacata.  
Intimatul Consiliul Judetean Teleorman a depus intampinare in sedinta publica de la 26.04.2012, prin care a solicitat rspingerea plangerii ca nefondata si mentinerea deciziei CNSC ca temeinica si legala. A solicitat totodata, respingerea cererii de suspendare a procedurii de achizitie publica.
Analizand probele administrate in cauza curtae constata ca plangerea estenefondata:
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a retinut in mod corect ca prin modificarea numarului de kilometri si modificarea pretului unitar s-a realizat o modificare a ofertei financiare fapt care a impus aplicarea dispozitiilor art.79 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/2006 in sensul respingerii ofertei petentei ca neconforme.
Petenta sustine ca a procedat la modificarea unor vicii de forma si acest lucru nu a condus la modificarea propunerii financiare totale.
In ceea ce priveste viciile de forma, art.80 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.925/2006 prevede ca  „Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire.”
Asadar, pentru a putea vorbi de vicii de forma trebuie indeplinite in mod cumulativ doua conditii, respectiv, pe de o parte,  sa fie vorba de erori a caror corectare sau completare sa fie sustinuta in mod neechivoc de sensul si continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror completare sau corectare are un rol de clarificare sau de confirmare si, pe de alta parte, sa nu fie vorba de corectari sau completari susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire.
In cazul rectificarii operate de petenta nu este indeplinita prima conditie pentru a se putea considera ca este vorba de vicii de forma. Intreaga oferta a petentei a fost elaborata in raport de un numar de kilometri eronat, nefiind, deci vorba de o eroare cuprinsa intr-un document si care sa poata fi indreptata prin invocarea continutului altor documente din oferta, de asemenea, nu este vorba de o clarificare sau de o confirmare ci de o modificare a numarului de kilometri si a pretului unitar mentionat initial in oferta.
De asemenea, Curtea constata ca nu este vorba de abateri tehnice minore in sensul art.79 alin 2 lit.b din Hotararea de Guvern nr.925/2006 eroarea privind numarul de kilometri nefiind o abatere tehnica.
Nu poate fi primita nici afirmatia potrivit careia propunerea financiara nu a fost modificata in conditiile in care  pretul total si pretul pe fiecare asociat nu a fost modificat. Aceasta intrucat pretul unitar reprezinta parte a propunerii financiare.
Chiar daca s-ar fi acceptat modificarea din documentele petentei a numarului de kilometri, discrepanta care s-ar fi nascut intre pretul unitar si pretul total ar fi trebuit rezolvata prin raportare la dispozitiile art.80 alin.2  lit.a din Hotararea de Guvern nr.925/2006 care prevede ca „daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;”
Petentul mai afirma ca pretul unitar este nerelevant intrucat numarul total de kilometri s-ar putea sa difere fata de cel estimat in caietul de sarcini. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins in mod corect aceasta aparare aratand ca numarul de kilometri este precis determinat in caietul de sarcini, nefiind variabil in raport de numarul de kilometri reali.
In consecinta, in raport de dispozitiile art.170 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 petenta nu a depus  oferta conforma intrucat nu a respectat prevederile documentatiei de atribuire, modificand, prin raspunsurile la solicitarile de clarificari, oferta financiara. Fata de aceste considerente Curtea va respinge plangerea ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale – obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma, in conditiile in care oferta financiara nu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent. - Decizie nr. 598 din data de 14.04.2011
Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a... - Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009
ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE - Decizie nr. 51 din data de 24.04.2007
COMUNICARE INFORMATII - Sentinta civila nr. 2599 din data de 02.10.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017