InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Achizitie publica

(Decizie nr. 600 din data de 11.02.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Achizitie publica

 Achizitii publice. Inadmisibilitatea plangerii exercitate impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin care isi declina competenta de solutionare a contestatiei.

- art.297 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006; art. 158 al. (3) din Codul de procedura civila

(CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 600/11.02.2013)

Prin plangerea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 506/2/2012, petenta  SC S. F. P. S.R.L., a solicitat, in contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C. "CFR C." SA, desfiintarea Deciziei nr. 22/C2/5815, pronuntata la data de 04.01.2013 de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si solutionarea pe fond a contestatiei, in sensul admiterii acesteia si anularii rezultatului procedurii de atribuire.
In motivarea plangerii, petenta a aratat ca la data de 21.11.2012 a participat la procedura organizata de S.N.T.F.C. "CFR C." S.A. de atribuire a contractului de achizitie Servicii de paza cod CPV 79713000-5, in urma careia oferta formulata de SC S. F. P. S.R.L a fost declarata ca neconforma.
A mentionat ca in urma transmiterii Adresei de comunicare a rezultatului procedurii, a formulat si depus la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatia inregistrata cu nr. 40523/18.12.2012 prin care a solicitat anularea rezultatului procedurii si a comunicarilor privind rezultatul procedurii.
Petenta a aratat ca prin Decizia nr. 22/C2/5815 pronuntata la data de 04.01.2013, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis exceptia necompetentei invocate din oficiu si a dispus transmiterea contestatiei Tribunalului Bucuresti, in vederea solutionarii acesteia.
Considera ca in mod gresit CNSC a admis exceptia necompetententei materiale si a dispus transmiterea spre solutionare a cauzei Tribunalului Bucuresti, mentionand ca, potrivit art. 255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, CNSC are competenta exclusiva in solutionarea contestatiilor formulate cu privire la actele autoritatii contractante, efectuate inainte de incheierea contractului de achizitie publica. De asemenea, a sustinut ca fata de art. 266 alin. (1) art. 286 al. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, apreciaza ca s-a acordat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor competenta exclusiva in solutionarea cererilor privind procedura de atribuire, inainte de incheierea contractului, persoana vatamata nemai avand posibilitatea de a opta intre contestarea actului administrativ pe calea administrative-jurisdictionala si formularea unei actiuni direct in fata instantei judecatoresti.
Referitor la prevederile art. 158 al. (3) din Codului de procedura civila, petenta a aratat ca sunt aplicabile in cazul cand instantele judecatoresti se declara necompetente, admitandu-se ca necompetenta, in functie de natura imperativa sau dispozitiva a normelor, are drept consecinta declinarea competentei in favoarea altei instante sau in favoarea unui organ cu activitate jurisdictionala, solutia inversa neputand fi admisa atat timp cat nu exista o dispozitie legala prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Intimata S.N.T.F.C. „CFR C.” S.A. a formulat intampinare, solicitand respingerea plangerii ca nefondata.
La primul termen de judecata din data de 28.01.2013, Curtea a invocat, din oficiu, exceptia inadmisibilitatii plangerii, in raport de dispozitiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedura civila.
Analizand cu prioritate, in temeiul dispozitiilor art. 137 din Codul de procedura civila, exceptia inadmisibilitatii plangerii, Curtea retine urmatoarele:
In fapt, la data de 21.11.2012 petenta a participat la procedura organizata de S.N.T.F.C. "CFR C." S.A. de atribuire a contractului de achizitie Servicii de paza cod CPV 79713000-5, oferta depusa de SC S. F. P. S.R.L a fost declarata neconforma.
Impotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, petenta a formulat si a depus la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestata inregistrata cu nr. 40523/18.12.2012, prin care a solicitat anularea rezultatului procedurii si a comunicarilor privind rezultatul procedurii. 
Prin Decizia nr. 22/C2/5815 din data de 04.01.2013, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis exceptia necompetentei invocate din oficiu si a dispus transmiterea contestatiei Tribunalului Bucuresti, in vederea solutionarii acesteia.
In drept, se retine ca sunt incidente prevederile art. 297 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac trimitere la aplicarea dreptului comun, respectiv la prevederile Codului de procedura civila, in masura in care legea nu prevede altfel.
Intrucat in ceea ce priveste verificarea si declinarea competentei de catre CNSC, in calitate de organ cu activitate jurisdictionala, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 nu contine nicio prevedere, rezulta ca actul normativ se completeaza cu prevederile art. 158 alin. (3) din Codul de procedura civila, potrivit carora, „Daca instanta se declara necompetenta, hotararea nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de indata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent.”
Nu poate fi primita sustinerea petentei, in sensul ca solutia procedurala consacrata de prevederile art. 158 alin. (3) din Codul de procedura civila este aplicabila numai in cazul in care instantele judecatoresti se declara necompetente consecinta declinarea competentei in favoarea altei instante sau in favoarea unui organ cu activitate jurisdictionala, solutia inversa neputand fi admisa atat timp cat nu exista o dispozitie legala prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Astfel, in primul rand, Curtea are in vedere faptul ca art. 297 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, face trimitere expresa la aplicarea dreptului comun, deci inclusiv la prevederile art. 158 alin. (3) din Codul de procedura civila.
In al doilea rand, nu exista niciun argument care sa sustina rationamentul petentei, in sensul ca un organ cu activitate jurisdictioinala, asa cum este Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, nu isi poate declina competenta in favoarea unei instante judecatoresti, tinand cont de faptul ca procedura de judecata in fata organelor cu activitate jurisdictionala este guvernata de normele Codului de procedura civila, ca norme de drept comun aplicabile in toate situatiile in care prin legi speciale nu se deroga de la acestea.
Nu poate fi retinuta nici afirmatia potrivit careia Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 face trimitere la dispozitiile Codului de procedura civila numai in situatiile prevazute de art. 283 alin. (3), art. 286 alin. (2) si art. 2961 alin. (2), intrucat, asa cum s-a aratat, art. 297 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, face trimitere expresa generala la aplicarea dreptului comun, deci la Codul de procedura civila.
In ceea ce priveste faptul ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede in mod expres la art. 278 alin. (5) si la art. 286 alin. (4) modalitatile in care Consiliul se poate pronunta cu privire la contestatia formulata, solutia declinarii de competenta nefiind prevazuta printre posibilitatile enumerate, Curtea constata ca acesta reprezinta un argument care sustine legalitatea solutiei de declinare a competentei, intrucat, in masura in care legea speciala, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, nu cuprinde nicio prevedere cu privire la aceasta situatie, aceasta se competeaza cu normele de procedura de drept comun, respectiv cu prevederile Codul de procedura civila.
Asadar, odata stabilita aplicabilitatea prevederilor art. 158 alin. (3) din Codul de procedura civila in ceea ce priveste procedura de solutionare a contestatiilor de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in calitate de organ cu activitate jurisdictionala, se retine ca hotararea prin care s-a declinat competenta nu este supusa niciunei cai de atac.
Or, Decizia nr. 22/C2/5815 din data de 04.01.2013 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in cadrul solutionarii contestatiei petentei, este o decizie de declinare a competentei in favoarea Tribunalului Bucuresti, nefiind asadar supusa posibilitatii de atacare prin formularea unei plangeri, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (1) din din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrucat in cazul declinarii de competenta normele procedurale nu recunosc posibilitatea de formulare a unei cai de atac cu privire la aceasta solutie, formularea unei plangeri impotriva Deciziei CNSC nr. 22/C2/5815 din data de 04.01.2013,  prin care s-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti, este inadmisibila.
Din aceste considerente, Curtea va admite exceptia inadmisibilitatii si, pe cale de consecinta, va respinge ca inadmisibila plangerea formulata de petenta S.C. S. F. P. S.R.L. impotriva Deciziei nr.22/C2/5815/04.01.2013, pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale – obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma, in conditiile in care oferta financiara nu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent. - Decizie nr. 598 din data de 14.04.2011
Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a... - Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009
ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE - Decizie nr. 51 din data de 24.04.2007
COMUNICARE INFORMATII - Sentinta civila nr. 2599 din data de 02.10.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017