InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Admite actiunea civila. Constata existenta constructiilor.

(Sentinta civila nr. 326/2007 din data de 20.03.2007 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

Dosar nr. /203/2007
R O M A N I A

JUDECATORIA CAMPENI

                                    SENTINTA CIVILA NR. 326/2007
sedinta publica din   20  martie 2007
Completul compus din:
                                     JUDECATOR  : 
                                     GREFIER        : 


Pe rol fiind  judecarea actiunii  civile formulate de  reclamanta  _  , domiciliata  in _ ,jude?ul Alba  impotriva  paratei   _ ,jude?ul Alba , avand ca obiect   actiune in constatare .
La apelul nominal facut in sedinta publica , s-a prezentat  pentru reclamanta  avocat   _ , lipsa fiind partile .
      Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza, ca la dosar a  fost depusa   prin biroul de registratura al aceste instante  la data de 12 martie  2007 , intampinare formulata de parata Primaria  comunei Rosia Montana.
I s-a comunicat mandatarei  reclamantei un exemplar al  intampinarii .
Mandatara reclamantei a depus la dosar , imputernicire  avocatiala , chitanta nr. _ cu plata  taxei judiciare de timbru in valoare de 19 lei si chitanta  cu plata impozitului . A declarat ca nu mai propune alte probe si a  solicitat  acordarea cuvantului in fond.
Instanta  deliberand  , declara inchisa procedura probatorie si acorda cuvantul in fond.
Mandatara  reclamantei  a solicitat  admiterea actiunii asa cum a fost formulata , fara  cheltuieli de judecata.


INSTANTA

        
        Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub dosar  cu nr. de mai sus, formulat? de reclamanta _ domiciliat in comuna  _,jude?ul Alba in  contradictoriu cu   pirita _,jude?ul Alba, a solicitat ca prin hot?rire  judec?toreasc? :
        - s? se constate c? pe imobilul inscris in CF.  _ Abrud,  cu nr.top. _ ,cu suprafa?a de 719 m.p.  proprietatea reclamantei  exist? edificat?  construc?ie :  cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere  ?i s? se noteze  aceast? construc?ie in favoarea reclamantei. 
        Se motiveaz? c? reclamanta este proprietara terenului inscris in CF 4128 Abrud situat administrativ in comuna Ro?ia Montan?,iar pe acesta s-a edificat construc?ia men?ionat? anterior.
        Din actele ?i lucr?rile de la dosar instan?a re?ine urm?toarele :
        Potrivit extrasului Cf, nr. _ Abrud,  cu nr.top. _  rezult? c? reclamanta este proprietar? in cot de 1/1 parte . Potrivit raportului de expertiz? tehnic? intocmit de expert _,  rezult? c? pe acest teren este edificat? construc?ia  cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere.
        Prin intimpinarea depus? ,pirita a ar?tat c? las? la aprecierea instan?ei cu privire la solu?ia ce se va pronun?a,neformulind obiec?ii la raportul de expertiz? .
        Potrivit art. 492  cod civil,  se prevede c? orice construc?ie, edificat?  pe teren,este prezumat?  a fi f?cut? de c?tre proprietarul terenului cu cheltuiala sa,  pin? ce se dovede?te contrariul.
        Potrivit  art. 111 Cod  procedur? CIVILA?i art. 492 cod civil, se va constata existen?a construc?iei pe terenul reclamantei,iar potrivit art. 20  din Legea 7/1996, se va dispune notarea sas in favoarea reclamantei intrucit este proprietar? a terenului unde respectiva construc?ie este edificat?,iar prezum?ia simpl? instituit? nu a fost r?sturnat? .


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOT?R??TE
        Admite ac?iunea civila formulat? de  reclamanta,_ domiciliat in comuna  _,jude?ul Alba impotriva  piritei _,jude?ul Alba, ?i-n consecin?? :
        Constat?  existen?a construc?iei : cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere, pe terenul cu nr. top. _ inscris in CF. _ Abrud,?i dispune notarea acesteia in aceast? carte funciar?,in favoarea reclamantei .
        Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
        Pronun?at? in sedinta public? din 20 martie 2007.
        
        
                JUDECATOR,                                       GREFIER,
          
              
        
          
        
               
        
        
        
        
        
        Redc. _
        Dact._
        Ex._
        28  martie  2007
3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Respectarea principiilor tempus regit actum si neretroactivitatii legii. - Decizie nr. 26 din data de 22.01.2015
Imobil intrat in patrimoniul statului fara titlu valabil si detinut de o statiune de cercetari agricole. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 35 din Legea nr. 18/1991 si de art. 11 alin. 1 lit. a din Legea nr.213/1998. - Decizie nr. 208 din data de 13.06.2008
Imobil intrat in patrimoniul statului fara titlu valabil si detinut de o statiune de cercetari agricole. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 35 din Legea nr. 18/1991 si de art. 11 alin. 1 lit. a din Legea nr.213/1998. - Decizie nr. 208 din data de 13.06.2008
Legea nr.18/1991. Litigiu cu parata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar - Decizie nr. 1013 din data de 19.06.2006
Legea fondului funciar nr.18/1991.Vocatie la reconstituirea dreptului de proprietate. - Decizie nr. 411 din data de 05.05.2006
fond funciar - Sentinta civila nr. 7342 din data de 24.10.2011
fond funciar - Sentinta civila nr. 7343 din data de 24.10.2011
fond funciar - Sentinta civila nr. 7245 din data de 18.10.2011
- Sentinta civila nr. 999 din data de 16.02.2009
Obligarea Comisiei de Aplicare a Legi Fondului Funciar de punere in posesie - Hotarare nr. 1113 din data de 05.05.2011
Obligarea Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar de punere in functie - Hotarare nr. 1103 din data de 05.05.2011
Modificare titlu de proprietate - Hotarare nr. 1539 din data de 28.06.2011
Rectificare/modificare carte funciara - Hotarare nr. 792 din data de 05.06.2008
fond funciar=Nulitate titlu proprietate pentru atribuirea terenuluiexclusiv unuiaunuia dintre cei doi mostenitori ai autorului deposedat. Reclamanta nu a formulat in termen cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul legilor fondul... - Hotarare nr. 1768 din data de 23.12.2009
Dosar nrf. 1026/322/2008, sentinta civila nr. 1196 din 2 decembrie 2009, mentinuta in recurs prin decizia civila nr. 213/R/13 aprilie 2010 a Tribunalului Covasna - Sentinta civila nr. 1196 din data de 02.12.2009
Sentinta civila nr. 625 - Hotarare nr. din data de 24.06.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.02.2011
Fond funciar - nulitate absoluta titlu de proprietate - Sentinta civila nr. 1440 din data de 10.06.2011
Fond funciar, plangere legea 247/2005 - Sentinta civila nr. 1484 din data de 01.06.2010
Fond funciar, plangere legea 247/2005 - Sentinta civila nr. 442 din data de 24.02.2010