InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Admite actiunea civila. Constata existenta constructiilor.

(Sentinta civila nr. 326/2007 din data de 20.03.2007 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

Dosar nr. /203/2007
R O M A N I A

JUDECATORIA CAMPENI

                                    SENTINTA CIVILA NR. 326/2007
sedinta publica din   20  martie 2007
Completul compus din:
                                     JUDECATOR  : 
                                     GREFIER        : 


Pe rol fiind  judecarea actiunii  civile formulate de  reclamanta  _  , domiciliata  in _ ,jude?ul Alba  impotriva  paratei   _ ,jude?ul Alba , avand ca obiect   actiune in constatare .
La apelul nominal facut in sedinta publica , s-a prezentat  pentru reclamanta  avocat   _ , lipsa fiind partile .
      Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza, ca la dosar a  fost depusa   prin biroul de registratura al aceste instante  la data de 12 martie  2007 , intampinare formulata de parata Primaria  comunei Rosia Montana.
I s-a comunicat mandatarei  reclamantei un exemplar al  intampinarii .
Mandatara reclamantei a depus la dosar , imputernicire  avocatiala , chitanta nr. _ cu plata  taxei judiciare de timbru in valoare de 19 lei si chitanta  cu plata impozitului . A declarat ca nu mai propune alte probe si a  solicitat  acordarea cuvantului in fond.
Instanta  deliberand  , declara inchisa procedura probatorie si acorda cuvantul in fond.
Mandatara  reclamantei  a solicitat  admiterea actiunii asa cum a fost formulata , fara  cheltuieli de judecata.


INSTANTA

        
        Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub dosar  cu nr. de mai sus, formulat? de reclamanta _ domiciliat in comuna  _,jude?ul Alba in  contradictoriu cu   pirita _,jude?ul Alba, a solicitat ca prin hot?rire  judec?toreasc? :
        - s? se constate c? pe imobilul inscris in CF.  _ Abrud,  cu nr.top. _ ,cu suprafa?a de 719 m.p.  proprietatea reclamantei  exist? edificat?  construc?ie :  cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere  ?i s? se noteze  aceast? construc?ie in favoarea reclamantei. 
        Se motiveaz? c? reclamanta este proprietara terenului inscris in CF 4128 Abrud situat administrativ in comuna Ro?ia Montan?,iar pe acesta s-a edificat construc?ia men?ionat? anterior.
        Din actele ?i lucr?rile de la dosar instan?a re?ine urm?toarele :
        Potrivit extrasului Cf, nr. _ Abrud,  cu nr.top. _  rezult? c? reclamanta este proprietar? in cot de 1/1 parte . Potrivit raportului de expertiz? tehnic? intocmit de expert _,  rezult? c? pe acest teren este edificat? construc?ia  cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere.
        Prin intimpinarea depus? ,pirita a ar?tat c? las? la aprecierea instan?ei cu privire la solu?ia ce se va pronun?a,neformulind obiec?ii la raportul de expertiz? .
        Potrivit art. 492  cod civil,  se prevede c? orice construc?ie, edificat?  pe teren,este prezumat?  a fi f?cut? de c?tre proprietarul terenului cu cheltuiala sa,  pin? ce se dovede?te contrariul.
        Potrivit  art. 111 Cod  procedur? CIVILA?i art. 492 cod civil, se va constata existen?a construc?iei pe terenul reclamantei,iar potrivit art. 20  din Legea 7/1996, se va dispune notarea sas in favoarea reclamantei intrucit este proprietar? a terenului unde respectiva construc?ie este edificat?,iar prezum?ia simpl? instituit? nu a fost r?sturnat? .


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOT?R??TE
        Admite ac?iunea civila formulat? de  reclamanta,_ domiciliat in comuna  _,jude?ul Alba impotriva  piritei _,jude?ul Alba, ?i-n consecin?? :
        Constat?  existen?a construc?iei : cas?  P + M cu pere?i din lemn ?i acoperi? din pl?ci de azbociment compus? la parter din 2 camere,iar la mansard? din 2 camere, pe terenul cu nr. top. _ inscris in CF. _ Abrud,?i dispune notarea acesteia in aceast? carte funciar?,in favoarea reclamantei .
        Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
        Pronun?at? in sedinta public? din 20 martie 2007.
        
        
                JUDECATOR,                                       GREFIER,
          
              
        
          
        
               
        
        
        
        
        
        Redc. _
        Dact._
        Ex._
        28  martie  2007
3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 123 din data de 24.02.2010