Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

LITIGII CU PROFESIONISTI. Recurs. Dizolvare societate comerciala. Cerere de repunere in termenul de declarare a recursului, intemeiata pe necomunicarea legala a sentintei atacate cu recurenta parata. Momentul inceperii termenului de recurs. Recurs tardiv

(Decizie nr. 77 din data de 24.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Persoane juridice; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.); Restructurare, Reorgan | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

SECTIA A II - A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Materie: LITIGII CU PROFESIONISTI. Recurs. Dizolvare societate comerciala. Cerere de repunere in termenul de declarare a recursului, intemeiata pe necomunicarea legala a sentintei atacate cu recurenta parata. Momentul inceperii termenului de recurs. Recurs tardiv

- art. 237 alin. 3, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990
- art. 103 alin. 2 din Codul de procedura civila vechi

Decizia nr. 77/C/2015-R din 24.04.2015 a Curtii de Apel Oradea
Dosar nr. 5754/83/C/2010 - R

Prin Sentinta nr. 819/LC din 4 octombrie 2010, Tribunalul S. M. a admis actiunea comerciala inaintata de reclamantul OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI, in nume propriu si pentru Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul S. M., impotriva paratei SC P. S. M. SRL V., str. T., nr. xxx, jud. S. M., inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul S. M. sub nr. XXX/XXX/XXXX, si, in temeiul art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, a dispus dizolvarea societatii comerciale parate pentru nedepunerea in termen a situatiilor financiare prevazute de lege. In temeiul art. 237 alin. 3 si 4 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, a dispus inregistrarea hotararii in Registrul Comertului tinut de O.R.C. de pe langa Tribunalul S. M., comunicarea hotararii partilor si DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI S. M., publicarea sentintei in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Societatea comerciala parata nu a depus la registrul comertului situatiile financiare anuale aferente anului 2008, pana la data de 15.12.2009, termenul limita prevazut de art. 35 din Legea nr. 82/1991 coroborat cu art. 28 si 34 din aceeasi lege.
Astfel, instanta a constatat existenta cazului de dizolvare a societatilor comerciale prevazut de art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale, potrivit caruia "La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte, care potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului".
De asemenea, obligativitatea publicarii situatiilor financiare anuale este o conditie esentiala si in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in materie, parte integrala a aquis-ului comunitar corespunzator Capitolului 5 de negociere - "Dreptul societatilor comerciale" pe care statul roman s-a angajat sa il respecte. In acest sens sunt si prevederile art. 2 alin. 1 lit. f) a Primei Directive a Consiliului European nr. 68/151/EEC din 9 martie 1968 potrivit caruia "Statele membre vor lua masurile necesare pentru a asigura publicitatea a cel putin urmatoarelor documente ale companiilor : f) situatiile financiare ale fiecarui an".
Avand in vedere ca neindeplinirea obligatiei legale a societatilor comerciale de a depune si la registrul comertului unde acestea sunt inmatriculate situatiile financiare anuale ale acestora este sanctionata de legislatia romana cu dizolvarea pe calea judecatoreasca a acestora, in temeiul art. 2 pct. 1 lit. a, art. 274 Cod procedura civila, art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, tinand cont si de prevederile aliniatelor 2-5 din acelasi articol din actul normativ amintit, instanta a admis cererea inaintata de reclamant, si a dispus dizolvarea societatii comerciale parate.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata SC P. S. M. SRL, inregistrat la data de 27.01.2015, solicitand repunerea sa in termenul de declarare a recursului, admiterea caii de atac si casarea hotararii atacate, respingerea cererii de chemare in judecata si obligarea intimatei reclamante la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, recurenta arata ca nu a fost citata in cauza si nu i s-a adus la cunostinta hotararea de dizolvare, astfel ca societatea a functionat in toti acesti ani, a depus bilantul anual, are angajati pentru care achita contributiile sociale. In urma cu cateva luni a primit citatie in dosarul nr. 1567/83/2014 prin care reclamanta din acest dosar solicita radierea societatii. a apelat la avocatul S. M. pe care l-a angajat sa o reprezinte, dar la scut timp acesta a decedat, astfel ca nu mai aflat nimic despre situatia dosarului sau, decat ca s-a amanat pentru data de 27.01.2015. dosarul a fost repartizat din oficiu altui avocat, dar inainte de termen, a incercat sa afle informatii despre acest dosar din anul 2010 si cu aceasta ocazie a aflat ca pe adresa societatii s-a trimis o singura citatie, cu stampila postei 18.08.2010, citatie care la rubrica primire are mentiunea "M. - sotie" si nici un act de identitate. Aceleasi mentiuni sunt trecute si pe comunicarea sentintei. Nici citatia si nici hotararea nu au fost comunicate societatii, astfel ca este in termenul de formulare a recursului, raportat la prevederile art. 468 din Noul cod civil si art. 104 din Vechiul Cod de procedura civila. Procedura de citare nu a fost legal indeplinita la fond, nefiind respectate prevederile art. 92 din Vechiul Cod de procedura civila. In subsidiar, solicita repunerea in termenul de recurs, in conformitate cu prevederile art. 103 din Vechiul Cod de procedura (art. 469 alineatul 4 din Noul Cod civil), intrucat, desi avocatul S. a depus o cerere de eliberare a sentintei la data de 16.10.2014, recurenta nu a aflat de demersurile acestuia, urmare a decesului survenit.
Pe fondul cauzei, arata ca, potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 90/2010, in vigoare din data de 04.10.2010, situatiile financiare anuale se vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, iar potrivit art. III din aceeasi Ordonanta, de la data de 01.01.2011, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Urmare a acestei Ordonante, si art. 237 alineatul 1 litera b) din Legea nr. 31/1990 a fost abrogat.
In drept, recurenta invoca prevederile art. 483 alineatul 1 din Noul Cod de procedura civila, iar in probatiune a anexat inscrisuri.
Intimata nu a formulat intampinare si nu si-a exprimat pozitia asupra recursului.
Examinand cu prioritate cererea recurentei de repunere in termenul de declarare a recursului, Curtea de apel a constatat ca aceasta cerere este nefondata pentru urmatoarele considerente:
Sentinta atacata a fost comunicata paratei recurente la adresa sediului ei, cu care aceasta figura inregistrata in registrul comertului.
Este adevarat ca dovada de comunicare a sentintei nu indeplineste conditiile prevazute de Codul de procedura civila Vechi, aplicabil in cauza, in cuprinsul acesteia fiind mentionat ca Sentinta a fost primita de o persoana fizica, in calitate de sotie, fara a fi mentionate datele de identitate ale acesteia si nici calitatea sa in primirea corespondentei pentru persoana juridica parata.
Insa, potrivit dispozitiilor art.237 alin.3, 5 si 6 din Legea nr.31/1990, "Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii."
Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.
La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi."
Din dispozitiile legale mai sus aratate rezulta ca termenul de recurs impotriva hotararii de dizolvare curge de la publicarea ei in Monitorul Oficial, publicarea hotararii nefiind o simpla formalitate de publicitate a dizolvarii, in sensul celei reglementate in art.232 din Legea nr.31/1990, ci reprezinta o modalitate de comunicare a hotararii in vederea exercitarii recursului. Asadar, legiuitorul a instituit in acest caz un recurs special, derogatoriu sub mai multe aspecte de la recursul de drept comun reglementat prin Codul de procedura civila. In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 6/2008, data intr-un recurs in interesul legii.
In speta, sentinta atacata cu recurs a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 818/10.03.2011 si nu s-a formulat recurs impotriva acesteia.
Este adevarat ca recurentei nu i-a fost comunicata hotararea de dizolvare conform Codului de procedura civila, la sediul sau, insa Legea nr. 31/1990 nu prevede aceasta formalitate, ci prevede ca termenul de recurs curge de la publicarea sentintei in Monitorul Oficial, scopul publicarii fiind acela de a aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate situatia juridica a societatii.
Curtea de apel a mai retinut ca, potrivit art. 103 alin. (2) din Codul de procedura civila Vechi, in cazul impiedicarii exercitarii unei cai de atac in termenul legal ca urmare a unei imprejurarii mai presus de vointa partii, actul de procedura se va indeplini in termenul de 15 zile de la incetarea impiedicarii.
Rezulta ca pentru admiterea cererii de repunere in termen trebuie indeplinite cumulativ cerintele ca partea sa nu-si fi exercitat dreptul procedural in termenul legal peremptoriu dintr-un motiv care exclude culpa sa, imprejurarea ce a impiedicat partea sa actioneze sa se fi produs inauntrul termenului legal in care trebuia exercitat dreptul si, in fine, in termen de 15 zile de la data impiedicarii, partea interesata sa formuleze atat cererea de repunere in termen cat si cererea de exercitare a caii de atac.
Or, imprejurarile invocate de recurenta ca si motive de impiedicare a formularii caii de atac in termenul legal vizeaza perioada septembrie 2014 - ianuarie 2015, in conditiile in care hotararea atacata a fost pronuntata la data de 04.10.2010 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 10.03.2011, data de la care a inceput sa curga termenul de 30 de zile pentru formularea recursului.
Chiar daca s-ar accepta teza recurentei, in sensul ca termenul de recurs ar curge de la comunicarea hotararii la sediul sau, potrivit Codului de procedura civila, Curtea de apel a constatat ca, desi a aflat de existenta sentintei inca din luna septembrie a anului 2014, recurenta recunoscand ca a aflat de existenta sentintei cu ocazia primirii citatiei din dosarul de radiere, si tot in luna septembrie i s-a comunicat aceasta hotarare, la cererea avocatului S. M., recurenta a stat in pasivitate si nu a formulat recursul si cererea de repunere in termen decat in luna ianuarie a anului 2015. Decesul avocatului angajat anterior de parata nu constituie o imprejurare mai presus de vointa partii care sa o fi impiedicat sa formuleze calea de atac si cererea de repunere in termen, in termenul legal de 15 zile de la incetarea impiedicarii, in conditiile in care recurenta avea cunostinta despre existenta Sentintei, prezentandu-se si in dosarul de radiere, la termenul de judecata din data de 25.11.2014, si solicitand amanarea cauzei pentru pregatirea apararii. Cu toate acestea, recurenta a angajat un alt avocat abia in luna ianuarie 2015, cand a formulat o noua cerere de comunicare a Sentintei, fiind depasit cu mult termenul de 15 zile de la incetarea impiedicarii.
Nu este intemeiata nici sustinerea recurentei privind neindeplinirea legala a procedurii de citare fata de ea la judecata cauzei in prima instanta, in conditiile in care recurenta parata a fost citata la sediul cu care figura inscrisa in registrul comertului. In cuprinsul dovezii de citare este indicata in clar data afisarii acesteia ca fiind data de 18.05.2010, cifra 12 indicata pe stampila, dupa indicarea datei, vizand indicativul oficiului postal, si nu data. De asemenea, procedura de citare a fost legal indeplinita, chiar daca citatia s-a afisat pe usa principala a destinatarului, in conditiile in care agentul postal nu a gasit nici o persoana la sediul paratei, fiind respectate intru totul prevederile art. 92 din Vechiul Cod de procedura civila.
Fata de toate aceste considerente vazand art. 312 Cod procedura civila, Curtea de apel a respins cererea de repunere in termenul de recurs si, in consecinta, a respins recursul paratei ca fiind tardiv formulat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Persoane juridice; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.); Restructurare, Reorgan

124 - Decizie nr. 124 din data de 23.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, in cadrul procedurii de insolventa, impotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute in spatiile creditoarei. Compet - Decizie nr. 123 din data de 23.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Apel. Actiune in anularea certificatului de inmatriculare al societatii parate, intemeiata pe schimbarea destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea, fara acordul vecinilor, deranjul fonic produs de activitate si pe - Decizie nr. 116 din data de 21.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputand lasa in sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, cata vreme acesta si-a spus parerea - Decizie nr. 112 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Inscriere provizorie a creantei. Necesitatea administrarii de probe. Momentul in care trebuie incuviintata administrarea de probe, de catre judecatorul sindic. - Decizie nr. 111 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Cerere de sesizare din oficiu a judecatorului sindic privind inlocuirea administratorului judiciar. Posibilitatea creditorilor de a obtine schimbarea administratorului judiciar doar in conditiile prevazu - Decizie nr. 108 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie la tabel preliminar. Necercetarea fondului cauzei. Obligatia judecatorului sindic de a analiza fondul pretentiilor in cazul in care intre debitoare si creditoare a existat un litigiu, suspendat in baza art. 36 di - Decizie nr. 83 din data de 30.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Recurs. Dizolvare societate comerciala. Cerere de repunere in termenul de declarare a recursului, intemeiata pe necomunicarea legala a sentintei atacate cu recurenta parata. Momentul inceperii termenului de recurs. Recurs tardiv - Decizie nr. 77 din data de 24.04.2015
Apel. Procedura insolventei. Confirmare plan de reorganizare. Aprecierea ca si vot pozitiv a votului unui creditor in sensul votarii planului, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa (necuprinse in graficul de rambursare) - Decizie nr. 152 din data de 21.05.2015
Apel. Actiune in constatarea inexistentei dreptului unei persoane fizice de a reprezenta o societate comerciala, in conditiile in care acest drept i-a fost conferit printr-un contract de munca, contrar prevederilor Actului constitutiv al societatii. Admis - Decizie nr. 150 din data de 20.05.2015
Apel. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze din contractele de credit, introdusa de mai multi reclamanti cu domicilii sau sedii in diferite localitati din tara, impotriva aceleasi banci parate, in temeiul unor contracte de credit diferit - Decizie nr. 146 din data de 14.05.2015
Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea n - Decizie nr. 142 din data de 07.05.2015
Recurs. Procedura insolventei. Contestatie la planul de distribuire a fondurilor obtinute din vanzarea bunului garantat, formulata de creditori salariati. Distribuirea sumelor obtinute in functie de categoria din care fac parte creditorii contestatori, si - Decizie nr. 94/C din data de 12.05.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de protectie a creantei formulata de creditorul garantat, intemeiata pe prevederile art. 39 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/ 2006. Inadmisibilitatea cererii. Posibilitatea formularii doar a unei cereri de ridicare a sus - Decizie nr. 91/C din data de 25.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabel. Creanta tardiva. Valabilitatea notificarii deschiderii procedurii,comunicata la sediul organului fiscal care administreaza creanta bugetara, chiar daca acesta nu are personalitate juridica. - Decizie nr. 83/C din data de 24.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar de creante formulata impotriva creantei organului fiscal, constatata prin decizie de impunere, contestata pe calea contestatiei administrative, care a fost suspendata pana la solutionarea plan - Decizie nr. 79/C din data de 12.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor impotriva unei societati dintr-un grup. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 si urmatoarele din Legea nr. 85/ 2014 - Decizie nr. 67/C din data de 10.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor si de conexare la cererea similara formulata anterior de debitor, in temeiul Legii nr. 85/ 2014. Judecarea cererii debitorului, la care s-a conexat cererea creditorulu - Decizie nr. 65/C din data de 04.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor. Calculul cvorumului si al majoritatii creantelor facut de administratorul judiciar, raportat la un tabel definitiv rectificat, intocmit si neafisat la usa instantei. Con - Decizie nr. 59/C din data de 31.03.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Cerere de inscriere creanta nascuta in cursul procedurii in tabelul suplimentar de creante, respinsa de administratorul judiciar. Contestatie la raportul de activitate al administratorului judiciar, admisa de judecatorul sin - Decizie nr. 57/C din data de 24.03.2015