InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

art. 197 si art. 211 Cod penal

(Sentinta penala nr. 1109 din data de 02.05.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Viol | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

DOSAR NR. ...
      
      ROMANIA
      JUDEC?TORIA  SECTORULUI 4 BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?
      SENTIN?A PENAL? NR. ...
      ?EDIN?A PUBLIC? DIN DATA DE 02.05.2012
      INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:
      PRE?EDINTE – ...
      GREFIER – ...
        
      Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ....
      Pe rol pronun?area asupra cauzei penale privind pe inculpa?ii ..., trimis in judecat? in stare de arest preventiv pentru s?var?irea infrac?iunilor prev?zute de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a C.p., art. 202 alin. 2, lit. a C.p. ?i art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. ..., trimis in judecat? in stare de arest preventiv pentru s?var?irea infrac?iunilor prev?zute de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a C.p., art. 202 alin. 2, lit. a C.p. ?i art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C.p.
      Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in ?edin?a secet? din data de 25.04.2012, sus?inerile p?r?ilor fiind consemnate in incheierea de ?edin?? de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta sentin?? cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instan?a a amanat pronun?area la data de azi, 02.05.2012, cand a hot?rat urm?toarele:

I N S T A N ? A,

Deliberand asupra cauzei penale de fa?? constat? urm?toarele:
     Prin rechizitoriul nr. ... din data de 25.08.2011 al Parchetului de pe lang? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti s-a dispus trimiterea in judecat?, in stare de arest preventiv in cauz?, a inculpa?ilor ... ?i ... pentru s?var?irea infrac?iunilor prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2/1 lit. a C. pen, art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C. pen. ?i art. 202 alin. 1 lit. a C. pen.
In con?inutul rechizitoriului s-a re?inut in esen?? c? inculpa?ii ... ?i ... in seara zilei de 18.07.2011 in timp ce se aflau in scara 1 a blocului ...din str. ..., prin amenin?are (inculpa?ii ... ?i ...) ?i violen?e fizice (inculpatul ...) au intre?inut rela?ii sexuale orale (inculpa?ii ... ?i ...) ?i normale (inculpatul ...) cu partea v?t?mat? ..., prin amenin?are ?i violen?e fizice au deposedat-o pe partea v?t?mat? ... de o verghet?, un telefon mobil ?i o sum? de bani ?i au s?var?it acte cu caracter ob?cen (intre?inerea de rela?ii sexuale orale ?i normale cu partea v?t?mat? ... in ghena de gunoi, chiar inculpatul ... ar?tandu-i la un moment dat organul sexual ?i chiar incercand s? o pip?ie in zona genital?) in prezen?a minorei ....
     Pe parcursul urm?ririi penale au fost administrate urm?toarele mijloace de prob?: declara?ii inculpa?i, declara?ii p?r?i v?t?mate, declara?ii martori, rapoarte de expertiz? medico-legale, recunoa?teri din grup, recunoa?teri dup? plan?e foto, rapoarte de constatare tehnico-?tiin?ific?, procese verbale de conducere in teren, procese verbale de ridicare ?i restituire bunuri.
     Pe parcursul cercet?rii judec?tore?ti au fost audia?i inculpa?ii ?i martorii din rechizitoriu cu excep?ia martorului ... cu privire la care instan?a a f?cut aplic. disp. art. 329 C.p.p., declara?iile acestora fiind consemnate ?i ata?ate la dosarul cauzei.
     S-au depus la dosarul cauzei referate de evaluare cu privire la inculpa?i, rapoarte de expertiz? medico-legale ale inculpa?ilor ?i ale minorei ..., inscrisuri medicale ?i inscrisuri in circumstan?iere de c?tre inculpa?i.
     Analizand actele ?i materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, instan?a re?ine urm?toarele:
     In seara zilei de 18.07.2011 in jurul orelor 19.00 inculpa?ii ... ?i ... s-au intalnit la domiciliul primului dintre ace?tia unde au consumat b?uturi alcoolice dup? care au ie?it la plimbare. Cei doi au achizi?ionat un plic de plante etnobotanice pe care l-au consumat impreun? intr-un parc.
     Cei doi inculpa?i au luat apoi hot?rarea de a face rost de bani de la persoane oarecare prin sustragere, c?utand prilejul in acest sens, oprindu-se la un moment dat la intamplare in fa?a blocului ..., scara 1 de pe strada ....
     Pentru a-?i pune planul in aplicare inculpatul ... a intrat in scara blocului cu ajutorul martorei ...?i a r?mas acolo, timp in care inculpatul ... a r?mas in fa?a blocului sprijinindu-se de un autoturism parcat, lucru confirmat ?i de concluziile raportului de constatare tehnico-?tiin?ific? nr. ... in sensul c? de pe exteriorul autoturismului ... parcat in fa?a sc?rii 1 au fost prelevat urme palmare apar?inand acestui inculpat dar ?i de declara?iile martorei .... Instan?a va inl?tura ce nesincere afirma?iile inculpatului ... in sensul c? ar fi fost trimis la un prieten al inculpatului ... in acea scar?, probele administrate nedovedind acest lucru, materialul administrat dovedind c? intrarea in scar? a inculpatului ... s-a f?cut doar in aplicarea planului dinainte stabilit de cei doi ?i anume acela de a face rost de bani de la poten?iale victime atunci cand se va ivi prilejul. C? este a?a, o dovedesc ?i declara?iile martorei ...care a ar?tat c? l-a l?sat in scar? pe inculpatul ... de 2 ori in acea sear? ?i c? cei doi inculpa?i i?i f?ceau semne reciproc pe care ins? martora nu le-a in?eles.
     La un moment la intrarea in scar? ?i-a f?cut apari?ia partea v?t?mat? ... impreun? cu minora ... care se intorceau din parc, cele dou? intrand in scar?, unde se afla deja inculpatul ..., cu ele dou? intrand ?i inculpatul .... Dup? ce ... impreun? cu minora ... au ajuns in zona liftului, p?r?ii v?t?mate ... i s-a p?rut c? ceva nu este in regul? cu cei doi inculpa?i care erau in imediata apropriere a acestora ?i a vrut la urce pe sc?ri.
     In acele momente inculpatul ... a prins-o de p?r pe ..., a tras-o in lift ?i a lovit-o cu pumnii in stomac, iar inculpatul ... a prins-o ?i a tras-o in lift pe minor?.
     Inculpatul ... a blocat liftul intre etaje dup? care i-a spus p?r?ii v?t?mate ... s? tac? pentru c? altfel le omoar?, le fel amenin?and ?i inculpatul ... c? le va omori pe cele dou?. Inculpatul ... i-a tras chilo?ii jos p?r?ii v?t?mate ... ?i i-a spus c? o va viola ?i, de?i partea v?t?mat? i-a spus c? este operat?, acesta i-a spus c? nu il intereseaz?. In acest timp inculpatul ... a lovit-o cu pumnii in spate pe partea v?t?mat? ..., in pumn inculpatul avand intre degete ?i ni?te chei pentru a amplifica astfel puterea loviturilor. Pentru c? au inceput s? bat? in lift locatari de pe scar? inculpa?ii au deblocat liftul ?i au urcat la ultimul etaj unde au coborat ?i sub exercitarea de amenin??ri la adresa p?r?ii v?t?mate ?i a minorei aflate cu aceasta au incercat s? se deplaseze pe terasa sc?rii, ins?, fiind incuiat, cei doi inculpa?i le-au dus pe cele dou? la ghena de gunoi de la etajul .....
     De men?ionat faptul c? in tot acest timp inculpatul ... o ?inea pe partea v?t?mat? ..., iar inculpatul ... o ?inea pe minor?, cei doi inculpa?i exercitand amenin??ri cu moartea asupra celor dou? in tot acest timp ?i c? vor arunca feti?a pe sc?ri.
     Ajun?i in ghena de la etajul ... inculpatul ... i-a rupt tricoul p?r?ii v?t?mate ... ?i i-a luat borseta verificand ce con?ine. Dup? ce a oprit banii din borset? ?i telefonul mobil, a aruncat pe ghen? de gunoi borseta, telefonul mobil dandu-l pe silen?ios ?i incredin?andu-l inculpatul ... pentru a-l ?ine.
     Apoi inculpatul ... i-a cerut p?r?ii v?t?mate ... s? intre?in? rela?ii sexuale orale cu aceasta, lucru care s-a intamplat dup? care, inculpatul ... i-a spus p?r?ii v?t?mate s? intre?in? rela?ii sexuale orale ?i cu inculpatul ..., ins? acesta din urm? nu a dorit ini?ial. Inculpatul ... i-a tras pantalonii inculpatului ... pantalonii jos ?i partea v?t?mat? a intre?inut rela?ii sexuale orale cu acest din urm? inculpat.
     De men?ionat c? in tot acest timp inculpatul ... continua s? o loveasc? pe partea v?t?mat? cu pumnii in spate, avand ?i chei cu care i-a produs p?r?ii v?t?mate ?i zgarieturi pe spate. Inculpatul ... a mai intre?inut de 2 ori rela?ii sexuale orale cu partea v?t?mat? ?i o dat? rela?ii sexuale normale.
     Inculpatul ..., la un moment dat, pentru a fi mai conving?tor cu partea v?t?mat? ?i pentru ca aceasta s? nu se opun? in niciun fel, a luat-o in maini pe minor? ?i a amenin?at c? o va arunca pe ghen? (nota instan?ei - deschis? la acel moment), inculpatul ... spunandu-i totu?i inculpatului ... s? lase feti?a jos. De men?ionat c? inculpatul ... i-a ar?tat penisul ?i minorei, i-a dat jos chilo?ii, ?i sesizand pericolul, partea v?t?mat? i-a spus s? lase in pace copilul c? va face orice ce ii va spune.
     In tot acest timp timp inculpatul ... a continuat s? o loveasc? pe partea v?t?mat? ..., prinzandu-i chiar mainile in gura de la tomberon pentru c? partea v?t?mat? ar fi f?cut g?l?gie ?i ar fi putut s? fie auzi?i de vecini.
     La un moment dat a sunat unul din telefoanele inculpa?ilor iar inculpatul ... i-a spus celuilalt inculpat s? plece, primul plecand inculpatul .... In acele momente inculpatul ... a urinat pe partea v?t?mat? ..., a plecat dar s-a intors ?i i-a luat ?i vergheta de pe deget p?r?ii v?t?mate. De?i ... nu a recunoscut c? ar fi urinat pe partea v?t?mat?, declara?iile minorei ?i a martorilor audia?i au confirmat c? partea v?t?mat? mirosea puternic a urin? cand a intrat in apartament.
     Dup? ce cei doi inculpa?i au plecat partea v?t?mat? a coborat pe scar? ?i a cerut ajutorul vecinilor.
     Cei doi inculpa?i au plecat pe u?a din spatele a sc?rii dup? care s-au deplasat la restaurantul unde lucra martorul ..., au consumat cate o bere ?i au plecat cu acesta din urm? spre domiciliul acestuia. Pe drum inculpatul ... a amanetat vergheta luat? de la partea v?t?mat? contra sumei de 190 lei ?i a schimbat cele 400 coroane la o cas? de schimb valutar.
     Apoi cei trei au luat hot?rarea de a intre?ine rela?ii sexuale cu persoane care ofereau acest serviciu contra cost, abordandu-le in acest sens pe martorele ... ?i ... cu care au intre?inut rela?ii sexuale fiecare la domiciliul martorului ....
     Inculpatul ... le-a achitat celor dou? martore suma de 200 de lei ?i i-a instr?inat ?i telefonul mobil sustras p?r?ii v?t?mate ... martorei ... contra sumei de 100 lei, care la randul ei l-a dat martorului ..., de unde a fost ridicat de c?tre organele de poli?ie ?i restituit p?r?ii v?t?mate. De asemenea vergheta sustras? p?r?ii v?t?mat? a fost recuperat? de la casa de amanet ?i restituit? acesteia.
     Cu privire la pozi?ia procesual? a inculpatului ... instan?a re?ine c? acesta a solicitat aplic. disp. art. 320/1 C.p.p. ins? instan?a va respinge ca neintemeiat? aceast? solicitare avand in vedere c? inculpatul a avut o pozi?ie procesual? oscilant? ?i nesincer?, inclusiv in declara?ia dat? in ?edin?a din 22.11.2011.
     Astfel, instan?a consider? c? inculpatul a incercat s?-?i minimizeze activitatea infrac?ional? ?i chiar ?i pe cea a inculpatului ..., de?i ac?iunile acestuia din acea zi dovedesc c? acesta a avut cuno?tin?? de ce urmau s? fac? cei doi, stabilind inc? dinainte acest lucru.
     Astfel, din probele administrate, a rezultat c? cei doi inculpa?i au luat hot?rarea de a face rost de bani din sustragerea de la persoane, sens in care s-au deplasat la intamplare la acea scar? (?i nu la un prieten al inculpatului ... a?a cum au sus?inut cei doi inculpa?i), inculpatul ... intrand in scar? tocmai in ideea de a-?i pune in aplicare planul infrac?ional.
     Ceea ce intr-adev?r a fost surprinz?tor pentru inculpatul ... a fost reac?ia brutal? a inculpatului ... fa?? de partea v?t?mat? ..., ins? ac?iunile ulterioare ale inculpatului ... dovedesc c? acesta a fost de acord ?i a participat la activitatea infrac?ional? a celuilalt inculpat.
     De?i inculpatul sus?ine c? nu a fost de acord cu ceea ce f?cea inculpatul ... in lift ?i mai apoi in ghen?, ac?iunile sale din acea zi dovedesc contrariul ?i anume c? inculpatul ... a participat activ ? direct la toat? activitatea infrac?ional?. Astfel, inc? de la intrarea in lift, inculpatul ... a exercitat amenin??ri asupra p?r?ii v?t?mat? ..., spunandu-i acesteia s? nu fac? g?l?gie c? altfel o va omori pe minor?, dup? care, la momentul cand cei patru s-au deplasat la ghena de gunoi inculpatul ... o ?inea pe minor? pentru ca aceasta s? nu fug? sau s? fac? g?l?gie. De asemenea in ghen? inculpatul ... ?i-a continuat amenin??rile asupra p?r?ii v?t?mate ... ?i tot timpul a stat in u?a de ghen?, blocand-o, impiedicand astfel orice incercare a celor dou? p?r?i v?t?mate de a pleca din ghen?.
     De?i inculpatul sus?ine c? a stat de frica inculpatului ... acolo ?i c? a blocat u?a, instan?a nu poate accepta aceast? variant? a inculpatului ..., in condi?iile in care incindentul a durat aproape 2 ore, existand asftel timpul suficient pentru ca inculpatul s? realizeze intr-un final ce se intampla ?i s? plece dac? nu era de acord cu ac?iunile celuilalt inculpat.
     Dac? inculpatului ... i-ar fi fost doar fric? de ac?iunile celuilalt inculpat ?i dac? ar fi r?mas ?ocat de ac?iunile acestuia din urm?, instan?a nu in?elege de ce inculpatul ... a exercitat amenin??ri cu moartea la adresa p?r?i v?mate ... pentru ca aceasta s? nu fac? g?l?gie, de ce a ?inut-o pe minor? s? nu fug? ?i de ce a participat la intre?inerea de rela?ii sexuale orale cu partea v?t?mat? ....
     In leg?tur? cu intre?inerea de rela?ii sexuale orale cu partea v?t?mat? ... instan?a re?ine c? intr-adev?r ini?iativa actului sexual nu a apar?inut acestui inculpat, inculpatul ... fiind cel care i-a spus p?r?ii v?t?mate s? intre?in? rela?ii sexuale orale ?i cu inculpatul ... ?i chiar i-a tras pantalonii jos cand acest inculpat ezitase. Actul sexual cu partea v?t?mat? a avut loc, neavand importan?? durata sau dac? inculpatul ... a ejaculat sau nu, inculpatul fiind con?tient de ceea ce se intampla ?i acceptand intre?inerea de rela?ii sexuale cu partea v?t?mat?.
     Durata in care s-au petrecut evenimentele in acea sear?, ac?iunile inculpatului ... ?i anume amenin??ri, constrangeri fizice ?i psihice la adresa p?r?ii v?t?mate ?i a minorei dovedesc c? acesta la randul s?u nu a fost constrans de cel?lalt inculpat ?i c? derularea evenimentelor a luat o turnur? pe care cei doi inculpa?i nu au dorit-o de la inceput dar au acceptat-o ?i chiar s-au „l?sa?i du?i de val” efectuand ac?iuni specifice infrac?iunilor de viol ?i talh?rie.
     De men?ionat c? activitatea infrac?ional? specific? violului s-a desf??urat tot timpul in prezen?a minorei care a v?zut ceea ce s-a intamplat, fiind astfel ?i in prezen?a infrac?iunii de corup?ie sexual?.
     ?i activitatea celor doi inculpa?i ulterioar? acestui eveniment (intre?inerea de rela?ii sexuale) dovede?te faptul c? niciunul dintre inculpa?i nu a avut nicio remu?care pentru ceea ce f?cuser?, profitand de banii sustra?i p?r?ii v?t?mate ... cu acea ocazie. Nici dup? acea noapte nu a existat nicio remu?care din partea niciunuia dintre inculpa?i, ace?tia fiind prin?i de c?tre organele de poli?ie la peste dou? s?pt?mani de la eveniment in baza probelor administrate ?i nu a recunoa?terii din partea vreunuia dintre inculpa?i.
     Cu privire la pozi?ia procesual? a inculpatului ... instan?a re?ine c? ?i pozi?ia procesual? a acestuia a fost una par?ial nesincer? in sensul c? de?i inculpatul recunoa?te ideea celor doi de a face rost de bani, neag? c? ar fi agresat-o fizic pe partea v?t?mat? ... in lift, de?i probele administrate au dovedit c? inc? din lift acesta a lovit-o cu brutalitate, chiar ?i cu un set de chei, ?i nu a ?inut cont de ceea ce i-a spus partea v?t?mat? c? este operat?. Ba mai mult decat atat inculpatul ... a incercat s? intre?in? rela?ii sexuale cu partea v?t?mat? inc? din lift ins? acest lucru nu s-a intamplat pentru c? vecinii chemau liftul blocat. Din probele administrate a rezultat c? inculpatul ... a fost cel care i-a luat borseta p?r?ii v?t?mate ?i vergheta de pe deget ?i a urinat pe partea v?t?mat? la plecare. De asemenea de?i nu recunoa?te, inculpatul ... a fost cel i-a tras p?r?ii v?t?mate pantalonii jos ?i i-a ar?tat ?i penisul minorei.   
     In drept fapta inculpa?ilor ... ?i ... care, in seara zilei de 18.07.2011 in timp ce se aflau in scara 1 a blocului ...din str. ..., prin amenin?are (inculpa?ii ... ?i ...) ?i violen?e fizice (inculpatul ...) au intre?inut rela?ii sexuale orale (inculpa?ii ... ?i ...) ?i normale (inculpatul ...) cu partea v?t?mat? ... intrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de viol prev. de art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C. pen.
     Instan?a are in vedere c? ambii inculpa?i au exercitat in prealabil amenin??ri la adresa p?r?ii v?t?mate ?i inculpatul ... chiar ?i violen?e fizice, ac?iuni ce au determinat-o pe partea v?t?mat? s? accepte s? intre?in? rela?ii sexuale contra voin?ei sale. De men?ionat c? ambii inculpa?i au exercitat amenin??ri asupra p?r?ii v?t?mate prin referire ?i la minora cu care aceasta se afla, aspect ceea ce a determinat ca partea v?t?mat? s? accepte odat? in plus orice ac?iune din parte celor doi inculpa?i. Ba mai mult decat atat inculpatul ... a f?cut gesturi concrete c? va arunca minora pe ghena de gunoi, partea v?t?mat? spunand c? va face orice pentru a o l?sa in pace pe minor?.
     Cu privire la re?inerea infrac?iunii de viol instan?a re?ine c? prin Decizia nr. III/2005 pronun?at? de ICCJ intr-un recurs in interesul legii s-a statuat c? prin act sexual de orice natur? se in?elege orice modalitate de ob?inere a unei satisfac?ii sexuale prin folosirea sexului sau ac?ionand asupra sexului intre persoane de sex diferit sau de acela?i sex, prin constrangere sau profitand de imposibilitatea persoanei de se ap?ra ori de a-?i exprima voin?a.
     Instan?a re?ine c? actul sexual presupune penetra?ia sexual?, indiferent dac? se realizeaz? prin conjunc?ie corporal? intre agresor ?i victim? sau prin folosirea unui corp str?in, iar dac? aceasta are loc prin vreuna din formele de constrangere men?ionate in art. 197 alin. 1 din C. pen., fapta constituie infrac?iunea de viol.
     A?adar in ac?iunea de act sexual se include ?i intre?inerea de rela?ii sexuale orale indiferent de durat? sau de faptul dac? inculpatul ejaculeaz? sau nu, dac? are erec?ie sau nu. Dac? in ceea ce-l prive?te pe inculpatul ... acesta a intre?inut de 3 ori rela?ii sexuale orale ?i 1 dat? rela?ii sexuale normale cu partea v?t?mat?, activitatea inculpatului ... se circumscrie ?i ea activit??ii specifice de viol prin raportare atat la ac?iunile sale anterioare momentului intre?inerii rela?iilor sexuale orale, respectiv proferarea de amenin??ri atat la adresa p?r?ii v?t?mate cat ?i prin referire la minor?, blocarea ie?irii de la ghena de gunoi, ?inerea minorei in ghena de gunoi cat ?i prin acceptarea actului sexual in sine cu partea v?t?mat?, chiar dac? in prealabil inculpatul ... ii tr?sese pantalonii jos, actul sexual neavand importan?? cat a durat ?i dac? inculpatul a avut sau nu erec?ie sau dac? a ejaculat sau nu.
     In drept fapta inculpa?ilor ... ?i ... care, in seara zilei de 18.07.2011 in timp ce se aflau in scara 1 a blocului ...din str. ..., prin amenin?are ?i violen?e fizice (numai inculpatul ...) au deposedat-o pe partea v?t?mat? ... de o verghet?, un telefon mobil ?i o sum? de bani intrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de talh?rie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b,c ?i alin. 2/1 lit. a C. pen.
     Este de men?ionat c? in cazul infrac?iunii de talh?rie intrebuin?area de violen?e sau amenin??ri este mijlocul de realizare a scopului urm?rit de participan?i, acela al deposed?rii p?r?ii v?t?mate de bunuri. Infrac?iunea de talh?rie este una complex?, in care sustragerea bunurilor este scopul urm?rit de autor, scop pe care il urm?rea ?i inculpatul ..., iar in cauz? ac?iunile inculpa?ilor au fost cooperante in vederea realiz?rii aceluia?i scop infrac?ional, neavand importan?? imp?r?irea rolurilor intre ace?tia ?i cine a profitat mai mult de pe urma bunurilor sustrase p?r?ii v?t?mate.
     In drept fapta inculpa?ilor ... ?i ... care, in seara zilei de 18.07.2011 in timp ce se aflau in scara 1 a blocului ...din str. ..., au s?var?it acte cu caracter ob?cen (intre?inerea de rela?ii sexuale orale ?i normale cu partea v?t?mat? ... in ghena de gunoi, chiar inculpatul ... ar?tandu-i la un moment dat organul sexual) in prezen?a minorei ... in varst? de 4 ani intrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de talh?rie prev. de art. 202 alin. 1 lit. a C. pen.
     Instan?a consider? c? suntem in prezen?a elementelor constitutive ale acestei infrac?iuni in condi?iile in care ac?iunile inculpa?ilor din acea sear? se circumscriu cu des?var?ire in no?iunea ampl? de acte cu caracter ob?cen prev. de legea penal?, ac?iunile fiind v?zute in totalitate de c?tre minora de 4 ani, ba chiar memorate din p?cate destul de bine inclusiv la acest moment.
     Instan?a consider? c? raportat la fiecare dintre infrac?iunile in cauz? inculpa?ii au ac?ionat cu forma de vinov??ie specific? inten?iei, neexistand nicio urm? de indoial? asupra vinov??iei acestora.
     In procesul complex de individualizare a pedepselor pentru fiecare dintre cei doi inculpa?i, instan?a va avea in vedere criteriile prev?zute de art. 72 alin. 1 C.p., respectiv gradul foarte ridicat de pericol social al infrac?iunilor s?var?ite (in special viol ?i talh?rie), limitele de pedeaps?, num?rul acestora,  imprejur?rile concrete ale comiterilor acestora a?a cum a fost dezvoltat mai sus, urm?rile produse, respectiv producerea unor prejudicii grave p?r?ii v?t?mate mai ales prin ac?iunile de viol asupra acesteia, prejudiciul material ce nu a fost recuperat pan? la acest moment, persoana ?i conduita inculpa?ilor care au loc de munc?, au comis faptele sub influen?a plantelor etnobotanice, nu au antecedente penale ?i ?i-au recunoscut par?ial faptele a?a cum s-a men?ionat mai sus, de starea de s?n?tate a acestora ?i de concluziilor referatelor de evaluare depuse la dosarul cauzei.
     Conform art. 52 C.p. pedeapsa este o m?sur? de constrangere ?i un mijloc de reeducare a condamnatului, iar scopul s?u este prevenirea s?var?irii de noi infrac?iuni instan?a apreciind c? se impune in cauz? cu prisosin?? aplicarea unor pedepse cu inchisoarea pentru ambii inculpa?i orientate spre maximul prev. de lege.
     In acest sens instan?a re?ine c? din actele medico-legale depuse la dosarul cauzei ace?tia au avut discern?mantul p?strat in totalitate fa?? de faptele comise, iar antecedentele medicale ale inculpatului ... erau cunoscute atat de el cat ?i de familie, ?i ele nu au avut influen?? asupra faptelor comise. Dac? avea grij?, inculpatul ... ar fi trebuit s? nu consume b?uturi alcoolice ?i plante etnobotanice, pentru c? altfel s-a ajuns la cele relatate mai sus, iar invocarea unor st?ri preexistente comiterii faptelor la acest moment in niciun caz nu pot fi folosite ca elemente de circumstan?? favorabile acestuia.
     C? inculpa?ii provin din medii destul de bune, cu familie ?i cu o via?? destul de lini?tit? inainte de comiterea faptelor nu este un lucru de negat, ins? ceea ce este de condamnat in final este gravitatea faptelor comise, modalitatea de operare, atitudinea acestora imediat dup? comitere ?i chiar atitudinea procesual? de la acest moment.
     Nu inseamn? c? dac? nu ne mai amintim la acest moment ce s-a intamplat pentru c? eram b?u?i ?i sub influen?a plantelor etnobotanice (valabil pentru ambii inculpa?i), acele lucruri nu s-au intamplat in realitate, p?r?ile v?t?mate neavand niciun interes de a relata mai mult din calvarul prin care au trecut.
     C?in?a de care dau dovad? la acest moment inculpa?ii nu este de natur? s? impresioneze cu nimic instan?a de judecat?, ace?tia mai avand mult de f?cut pentru a se considera c? au in?eles gravitatea ?i oroarea faptelor comise, c? au nenorocit ?i marcat poate pentru totdeauna 2 persoane, dintre care un copil de numai 5 ani la acest moment, c? au distrus poate o familie. Sunt lucruri la care cei doi inculpa?i vor avea timpul suficient asupra c?rora s? reflecteze ?i s? in?eleag? dac? au comis ceva oribil ?i cum mai poate fi el indreptat.
     C? inculpatul ... are un comportament bun la locul de de?inere, c? ambii inculpa?i sunt sprijini?i de familie, aceste lucruri erau poate valabile ?i inainte de comiterea faptelor ?i totu?i s-a ajuns la cele relatate mai sus. Este bine c? inculpa?ii au inceput inc? din perioada arestului preventiv s? se reabiliteze ins? acest lucru nu poate inl?tura inc? gravitatea faptelor comise, iar reac?ia societ??ii trebuie s? fie una ferm? de eliminare pentru o perioad? suficient? de timp pentru a se da timpul acestora s? dovedeasc? c? au in?eles c? au gre?it ?i c? s-au indreptat.
     Instan?a nu va re?ine circumstan?e atenuante pentru niciunul dintre inculpa?i avand in vedere c? inculpa?ii au recunoscut par?ial comiterea faptelor (motiv pentru care nu s-a f?cut nici aplic. disp. art. 320/1 C.p.p. pentru niciunul dintre inculpa?i), nu au reparat prejudiciile produse pan? la acest moment, iar lipsa antecedentelor penale la o varst? fraged? nu este o situa?ie de excep?ie pentru niciunul dintre inculpa?i.
     Pentru aceste motive instan?a in baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de viol.
In baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 197 alin. 1, 2 lit. a Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 5 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2/1 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 9 (nou?) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
     In baza art. 202 alin. 1 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de corup?ie sexual?.
In baza art. 33 lit. a ?i b, art. 34 lit. b, art. 35 alin. 2 Cod penal va contopi cele trei pedepse principale stabilite anterior, ?i va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 13 ani inchisoare, la care va adauga un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul ... s? execute pedeapsa de 14 (patrusprezece) ani inchisoare ?i pedeapsa complementar? a interzicerii exercit?rii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 5 ani dup? executarea pedepsei principale.
Instan?a a re?inut c? in cauz? sunt incidente ?i disp. art. 33 lit. b C. pen. in ceea ce prive?te infrac?iunile prev. de art. 197 C. pen. ?i art. 202 C. pen., acestea avand loc in acela?i timp ?i prin acelea?i ac?iuni ale inculpa?ilor.
Instan?a a aplicat un spor de pedeaps? pentru a se reflecta ?i pedepsele in cuantum mai mic ce au fost aplicate ?i care nu se mai execut?, prin raportare ?i la gravitatea faptelor comise.
     In baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal.
     Referitor la dreptul de a alege (art.64 alin.1 lit. a teza I Cod penal), instan?a apreciaz? c? aplicarea pedepselor accesorii trebuie realizat? ?i prin prisma Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, care fac parte din dreptul intern. Avand in vedere ?i cauza Hirst contra Marii Britanii ?i Sabou ?i Parc?lab c. Romaniei, prin care Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului la vot a persoanelor de?inute aflate in executarea unei pedepse, instan?a, in aplicarea jurispruden?ei CEDO, nu va aplica automat pedeapsa accesorie prev. de art.64 alin.1 lit. a teza I Cod penal, ?i apreciaz? c? in cauz? nu se impune aplicarea acesteia fa?? de persoana ?i conduita inculpatului ?i fa?? de gravitatea faptelor s?var?ite. 
     Simpla s?var?ire a faptelor re?inute in sarcina inculpatului, nu poate conduce la interzicerea din oficiu a dreptului de a alege, intrucat acest drept constitu?ional implic? o apreciere personal? asupra modului in care un cet??ean in?elege s?-?i exercite acest drept, iar inculpatul, ca urmare a s?var?irii faptei nu poate fi oprit de la exercitarea, in limitele sale constitu?ionale ?i legale, a unui astfel de drept.
     Cu privire la interzicerea dreptului prev. de lit. e) a art. 64 C. pen. ca pedeaps? accesorie, instan?a re?ine c? avand in vedere faptele pentru care a fost condamnat inculpatul, gravitatea acestora ?i necesitatea ocrotirii valorilor sociale ocrotite de lege, instan?a a apreciat c? se impune ?i interzicerea acestui drept ca pedeaps? accesorie.
     Aceast? restrangere se impune tocmai pentru a preveni numirea inculpatului intr-una din situa?iile prev?zute de lege, infrac?iunea de viol fiind o infrac?iune de o gravitate deosebit? care este de natur? s? arate c? inculpatul nu este o persoan? demn? pentru a deveni tutore sau curator pe perioada execut?rii pedepsei principale.
     Instan?a a apreciat c? m?sura interzicerii acestui drept este in conformitate cu legisla?ia intern? ?i cu marja de apreciere ar?tat? in legisla?ia european?, care face parte din dreptul intern.
     Cu privire la interzicerea dreptului prev. de lit. e) a art. 64 C. pen. ca pedeaps? complementar?, instan?a re?ine c?, avand in vedere fapta pentru care a fost condamnat inculpatul, gravitatea acesteia ?i necesitatea ocrotirii valorilor sociale ocrotite de lege, s-a apreciat c? se impune ?i interzicerea acestui drept ca pedeaps? complementar?.
     Se respect? intrutotul principiul propor?ionalit??ii sanc?iunii aplicate men?ionat mai sus, interzicerea acestuia drept fiind in leg?tur? direct? cu fapta de viol s?var?it? de inculpat.
     Prin s?var?irea faptei de viol, infrac?iune de o gravitate deosebit? inculpatul a dat dovad? c? nu este demn de a exercita dreptul de a fi tutore sau curator, drepturi care impun un comportament exemplar, ceea ce nu este cazul cu privire la inculpat.
     Instan?a a dispus interzicerea acestui drept cu privire la inculpat, avand in vedere personalitatea ?i pericolul social deosebit de ridicat pe care il reprezint? acesta ?i necesit??ii ca acesta s? in?eleag? gravitatea faptei comise ?i dec?derii din acest drept.
      In baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? va men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului ... avand in vedere c? se men?in temeiurile avute in vedere la luarea m?surii, respectiv pericolul concret pe care inculpatul il prezint? pentru ordine public?, pericol relevat de gravitatea deosebit? a faptelor s?var?ite, de num?rul faptelor comise ?i de persoana ?i conduita inculpatului.
In baza art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicat? durata perioada re?inerii ?i a arest?rii preventive a inculpatului, de la data de 02.08.2011 la zi.
     Va respinge, ca neintemeiat?, cererea inculpatului ... de a se face fa?? de acesta aplic. disp. art. 320/1 C.p.p. pentru motivele ar?tate mai sus.
     In baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de viol.
In baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 197 alin. 1, 2 lit. a Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 4 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2/1 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 7 (?apte) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
     In baza art. 202 alin. 1 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de corup?ie sexual?.
In baza art. 33 lit. a ?i b, art. 34 lit. b, art. 35 alin. 2 Cod penal va contopi cele trei pedepse principale stabilite anterior, ?i va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 ani inchisoare, la care adaug? un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul ... s? execute pedeapsa de 12 (doisprezece) ani inchisoare ?i pedeapsa complementar? a interzicerii exercit?rii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 4 ani dup? executarea pedepsei principale.
     Instan?a a re?inut c? in cauz? sunt incidente ?i disp. art. 33 lit. b C. pen. in ceea ce prive?te infrac?iunile prev. de art. 197 C. pen. ?i art. 202 C. pen., acestea avand loc in acela?i timp ?i prin acelea?i ac?iuni ale inculpa?ilor.
     Instan?a a aplicat un spor de pedeaps? pentru a se reflecta ?i pedepsele in cuantum mai mic ce au fost aplicate ?i care nu se mai execut?, prin raportare ?i la gravitatea faptelor comise.
     In baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal.
     Referitor la dreptul de a alege (art.64 alin.1 lit. a teza I Cod penal), instan?a apreciaz? c? aplicarea pedepselor accesorii trebuie realizat? ?i prin prisma Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, care fac parte din dreptul intern. Avand in vedere ?i cauza Hirst contra Marii Britanii ?i Sabou ?i Parc?lab c. Romaniei, prin care Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului la vot a persoanelor de?inute aflate in executarea unei pedepse, instan?a, in aplicarea jurispruden?ei CEDO, nu va aplica automat pedeapsa accesorie prev. de art.64 alin.1 lit. a teza I Cod penal, ?i apreciaz? c? in cauz? nu se impune aplicarea acesteia fa?? de persoana ?i conduita inculpatului ?i fa?? de gravitatea faptelor s?var?ite. 
     Simpla s?var?ire a faptelor re?inute in sarcina inculpatului, nu poate conduce la interzicerea din oficiu a dreptului de a alege, intrucat acest drept constitu?ional implic? o apreciere personal? asupra modului in care un cet??ean in?elege s?-?i exercite acest drept, iar inculpatul, ca urmare a s?var?irii faptei nu poate fi oprit de la exercitarea, in limitele sale constitu?ionale ?i legale, a unui astfel de drept.
     Cu privire la interzicerea dreptului prev. de lit. e) a art. 64 C. pen. ca pedeaps? accesorie, instan?a re?ine c? avand in vedere faptele pentru care a fost condamnat inculpatul, gravitatea acestora ?i necesitatea ocrotirii valorilor sociale ocrotite de lege, instan?a a apreciat c? se impune ?i interzicerea acestui drept ca pedeaps? accesorie.
     Aceast? restrangere se impune tocmai pentru a preveni numirea inculpatului intr-una din situa?iile prev?zute de lege, infrac?iunea de viol fiind o infrac?iune de o gravitate deosebit? care este de natur? s? arate c? inculpatul nu este o persoan? demn? pentru a deveni tutore sau curator pe perioada execut?rii pedepsei principale.
     Instan?a a apreciat c? m?sura interzicerii acestui drept este in conformitate cu legisla?ia intern? ?i cu marja de apreciere ar?tat? in legisla?ia european?, care face parte din dreptul intern.
     Cu privire la interzicerea dreptului prev. de lit. e) a art. 64 C. pen. ca pedeaps? complementar?, instan?a re?ine c?, avand in vedere fapta pentru care a fost condamnat inculpatul, gravitatea acesteia ?i necesitatea ocrotirii valorilor sociale ocrotite de lege, s-a apreciat c? se impune ?i interzicerea acestui drept ca pedeaps? complementar?.
     Se respect? intrutotul principiul propor?ionalit??ii sanc?iunii aplicate men?ionat mai sus, interzicerea acestuia drept fiind in leg?tur? direct? cu fapta de viol s?var?it? de inculpat.
     Prin s?var?irea faptei de viol, infrac?iune de o gravitate deosebit? inculpatul a dat dovad? c? nu este demn de a exercita dreptul de a fi tutore sau curator, drepturi care impun un comportament exemplar, ceea ce nu este cazul cu privire la inculpat.
     Instan?a a dispus interzicerea acestui drept cu privire la inculpat, avand in vedere personalitatea ?i pericolul social deosebit de ridicat pe care il reprezint? acesta ?i necesit??ii ca acesta s? in?eleag? gravitatea faptei comise ?i dec?derii din acest drept.
      In baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? va men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului ... avand in vedere c? se men?in temeiurile avute in vedere la luarea m?surii, respectiv pericolul concret pe care inculpatul il prezint? pentru ordine public?, pericol relevat de gravitatea deosebit? a faptelor s?var?ite, de num?rul faptelor comise ?i de persoana ?i conduita inculpatului.
In baza art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicat? durata perioada re?inerii ?i a arest?rii preventive a inculpatului, de la data de 02.08.2011 la zi.
     In ceea ce prive?te ac?iunea civil? formulat? impotriva inculpa?ilor de c?tre partea civil? ..., vor fi analizate elementele r?spunderii civile delictuale respectiv:
- prejudiciul cert ?i nereparat inc?;
- fapta ilicit?;
- vinov??ia;
- leg?tura de cauzalitate dintre prejudiciu ?i fapta ilicit?.
     Se constat? in spe?? indeplinirea condi?iilor r?spunderii civile delictuale, respectiv existen?a unui incontestabil prejudiciu moral produs p?r?ii civile, cauzat de suferin?a psihic? produs? ca urmare a infrac?iunii de viol s?var?ite de inculpa?i, leg?tura de cauzalitate dintre fapt? ?i prejudiciu, precum ?i vinov??ia inculpa?ilor ca atitudine psihic? fa?? de fapt? ?i urm?rile acesteia.
     In ceea ce prive?te daunele morale solicitate de c?tre partea civil? instan?a consider? ca acestea reprezint? satisfac?ii echitabile destinate a compensa material suferin?ele psihice ale p?r?ii v?t?mate, urmare a faptei ilicite a inculpa?ilor, ?i c? orice suferin?? fizic? presupune ?i o suferin?? psihic?, ce se constituie intr-un prejudiciu nepatrimonial.
Cu privire la cuantumul daunelor morale solicitate, acestea nu sunt supuse unor criterii legale prestabilite, ci determinarea lor in concret este l?sat? la libera apreciere a instan?ei.
     Instan?a apreciaz? c? sunt mai mult decat evidente suferin?ele psihice la care a fost expus? partea civil? in urma infrac?iunii de viol s?var?ite de c?tre inculpa?i, aceasta suferind o traum? fizic? ?i psihic? prin ac?iunile inculpa?ilor din acea sear?.
     De asemenea, instan?a constat? ?i c? infrac?iunea de viol s?var?it? de inculpa?i ?i-a pus amprenta pe cursul normal al vie?ii p?r?ii civile, acesteia trebuindu-i un timp pentru a reveni la situa?ia anterioar? sau m?car pe aproape.
     In leg?tur? cu traumele produse p?r?ii civile ce au determinat intentarea ac?unii de divor? de c?tre so?ul acesteia, instan?a nu a avut la dosarul cauzei niciun indiciu cu privire la o leg?tur? de cauzalitate direct? intre ac?iunile inculpa?ilor ?i intentarea ac?iunii de divor?.
     Fa?? de toate aceste aspecte instan?a va admite ac?iunea civil? a p?r?ii v?t?mate constituit? parte civil? ... formulat? impotriva inculpa?ilor ?i in consecin?? ii va obliga in solidar pe inculpa?ii ... ?i ... la plata c?tre partea civil? a sumei de 120.000 lei cu titlu de daune morale.
     In ceea ce prive?te ac?iunea civil? formulat? impotriva inculpa?ilor de c?tre partea civil? ... prin repezentant legal, vor fi analizate elementele r?spunderii civile delictuale respectiv:
- prejudiciul cert ?i nereparat inc?;
- fapta ilicit?;
- vinov??ia;
- leg?tura de cauzalitate dintre prejudiciu ?i fapta ilicit?.
     Se constat? in spe?? indeplinirea condi?iilor r?spunderii civile delictuale, respectiv existen?a unui incontestabil prejudiciu material ?i moral produs p?r?ii civile minore, cauzat de suferin?a psihic? produs? ca urmare a infrac?iunii prev. de art. 202 C. pen. s?var?ite de inculpa?i, leg?tura de cauzalitate dintre fapt? ?i prejudiciu, precum ?i vinov??ia inculpa?ilor ca atitudine psihic? fa?? de fapt? ?i urm?rile acesteia.
     In ceea ce prive?te daunele materiale instan?a constat? c? partea civil? minor? a beneficiat de ?edin?e de psiho-terapie dup? incidentul din cauz? conform inscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
     In ceea ce prive?te daunele morale solicitate de c?tre partea civil? instan?a consider? ca acestea reprezint? satisfac?ii echitabile destinate a compensa material suferin?ele psihice ale p?r?ii v?t?mate, urmare a faptei ilicite a inculpa?ilor, ?i c? orice suferin?? fizic? presupune ?i o suferin?? psihic?, ce se constituie intr-un prejudiciu nepatrimonial.
Cu privire la cuantumul daunelor morale solicitate, acestea nu sunt supuse unor criterii legale prestabilite, ci determinarea lor in concret este l?sat? la libera apreciere a instan?ei.
     Instan?a apreciaz? c? sunt mai mult decat evidente suferin?ele psihice la care a fost expus? partea civil? in urma infrac?iunii prev. de art. 202 C. pen. s?var?ite de c?tre inculpa?i, aceasta suferind o traum? fizic? ?i psihic? prin ac?iunile inculpa?ilor din acea noapte.
     De asemenea, instan?a constat? ?i c? infrac?iunea prev. de art. 202 C. pen. s?var?it? de inculpa?i ?i-a pus amprenta pe cursul normal al vie?ii p?r?ii civile, acesteia trebuindu-i un timp pentru a reveni la situa?ia anterioar? sau m?car pe aproape, indiferent de concluziile raportului medico-legal depus la dosarul cauzei.
     Fa?? de toate aceste aspecte instan?a va admite in parte ac?iunea civil? a p?r?ii v?t?mate constituit? parte civil? ... prin reprezentant legal ... formulat? impotriva inculpa?ilor ?i in consecin?? ii va obliga in solidar pe inculpa?ii ... ?i ... la plata c?tre partea civil? a sumei de 663 lei cu titlu de daune materiale ?i a sumei 30.000 lei cu titlu de daune morale.
     Instan?a va admite in parte ac?iunea civil? formulat? de partea civil? SPITALUL DE URGEN?? ... formulat? in cauz?, in sensul c? va obliga numai pe inculpatul ... la plata c?tre partea civil? a sumei de 610,15 lei daune materiale, reprezentand contravaloarea tratamentului medical acordat p?r?ii v?t?mate ..., probele administrate dovedind c? numai acest inculpat a exercitat violen?e fizice asupra p?r?ii civile.
     In baza art. 112 lit. f C. pen. rap. la art. 118 alin.1 lit. e C.pen., va dispune confiscarea special? de la inculpatul a sumei ... de 617,60 lei, sum? dobandit? de pe urma s?var?irii infrac?iunii.
     In baza art. 112 lit. f C. pen. rap. la art. 118 alin.1 lit. e C.pen., va dispune confiscarea special? de la inculpatul a sumei ... de 100 lei, sum? dobandit? de pe urma s?var?irii infrac?iunii.
     In baza art. 109 alin. 4 C.p.p. va dispune restituirea c?tre inculpatul ... a unei perechi de pantofi sport indisponibilizat? conform dovezii seria H nr. 0025992/11.08.2011 (fila 119 d.u.p.).
     In baza art. 109 alin. 4 C.p.p. va dispune restituirea c?tre partea v?t?mat? ... a unei iconi?e ?i tuturor obiectelor de imbr?c?minte indisponibilizate conform dovezii seria H nr. 0025992/11.08.2011 (fila 119 d.u.p.).
     In baza art. 191 alin. 1, 2 Cod procedur? penal? va obliga pe fiecare dintre inculpa?ii ... ?i ...  la plata a cate 1800 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.
     Instan?a va admite cererea p?r?ii civile ... de obligare a inculpa?ilor la plata cheltuielilor de judecat? ?i in consecin?? ii va obliga pe inculpa?ii ... ?i ..., fiecare, la plata c?tre partea civil? a cate 1444 coroane daneze, in echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua pl??ii (contravaloare bilet avion din data de 22.11.2011).

            PENTRU  ACESTE  MOTIVE
        IN  NUMELE  LEGII
HOT?R??TE:

     In baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ..., fiul lui ..., n?scut la data de .... in Bucure?ti, domiciliat in Bucure?ti, ...., cet??enie roman?, CNP ...., de?inut in Penitenciarul Bucure?ti-Rahova, la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de viol.
In baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 197 alin. 1, 2 lit. a Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 5 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2/1 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ... la pedeapsa de 9 (nou?) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
     In baza art. 202 alin. 1 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ... la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de corup?ie sexual?.
In baza art. 33 lit. a ?i b, art. 34 lit. b, art. 35 alin. 2 Cod penal contope?te cele trei pedepse principale stabilite anterior, ?i aplic? inculpatului pedeapsa cea mai grea de 13 ani inchisoare, la care adaug? un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul ... s? execute pedeapsa de 14 (patrusprezece) ani inchisoare ?i pedeapsa complementar? a interzicerii exercit?rii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 5 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal.
  In baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului ....
In baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicat? durata perioada re?inerii ?i a arest?rii preventive a inculpatului, de la data de 02.08.2011 la zi.
     Respinge, ca neintemeiat?, cererea inculpatului ... de a se face fa?? de acesta aplic. disp. art. 320/1 C.p.p.
     In baza art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ..., fiul lui ...., n?scut la data de .... in Bucure?ti, domiciliat in Bucure?ti, str. ...., cet??enie roman?, CNP ...., de?inut in Penitenciarul Bucure?ti-Rahova, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de viol.
In baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 197 alin. 1, 2 lit. a Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 4 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2/1 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ... la pedeapsa de 7 (?apte) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de talh?rie.
     In baza art. 202 alin. 1 lit. a Cod penal condamn? pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare, pentru s?var?irea infrac?iunii de corup?ie sexual?.
In baza art. 33 lit. a ?i b, art. 34 lit. b, art. 35 alin. 2 Cod penal contope?te cele trei pedepse principale stabilite anterior, ?i aplic? inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 ani inchisoare, la care adaug? un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul ... s? execute pedeapsa de 12 (doisprezece) ani inchisoare ?i pedeapsa complementar? a interzicerii exercit?rii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal pe o perioad? de 4 ani dup? executarea pedepsei principale.
     In baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b ?i e Cod penal.
  In baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului ....
In baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicat? durata perioada re?inerii ?i a arest?rii preventive a inculpatului, de la data de 02.08.2011 la zi.
     Admite ac?iunea civil? a p?r?ii v?t?mate constituit? parte civil? ..., domiciliat? in Bucure?ti, str. ....., formulat? impotriva inculpa?ilor ?i in consecin?? ii oblig? in solidar pe inculpa?ii ... ?i ...  la plata c?tre partea civil? a sumei de 120.000 lei cu titlu de daune morale.
     Admite in parte ac?iunea civil? a p?r?ii v?t?mate constituit? parte civil? ... prin reprezentant legal ..., domiciliat? in Bucure?ti, str. .... formulat? impotriva inculpa?ilor ?i in consecin?? ii oblig? in solidar pe inculpa?ii ... ?i ...  la plata c?tre partea civil? a sumei de 663 lei cu titlu de daune materiale ?i a sumei 30.000 lei cu titlu de daune morale.
     Admite in parte ac?iunea civil? formulat? de partea civil? SPITALUL DE URGEN?? ..., cu sediul in Bucure?ti, ?os. .... ?i cu sediul ales la la sediul ...., situat in Bucure?ti, Bd. ....., formulat? in cauz?, in sensul c? oblig? inculpatul ... la plata c?tre partea civil? a sumei de 610,15 lei daune materiale, reprezentand contravaloarea tratamentului medical acordat p?r?ii v?t?mate ....
     In baza art. 112 lit. f C. pen. rap. la art. 118 alin.1 lit. e C.pen., dispune confiscarea special? de la inculpatul a sumei ... de 617,60 lei, sum? dobandit? de pe urma s?var?irii infrac?iunii.
     In baza art. 112 lit. f C. pen. rap. la art. 118 alin.1 lit. e C.pen., dispune confiscarea special? de la inculpatul a sumei ... de 100 lei, sum? dobandit? de pe urma s?var?irii infrac?iunii.
     In baza art. 109 alin. 4 C.p.p. dispune restituirea c?tre inculpatul ... a unei perechi de pantofi sport indisponibilizat? conform dovezii seria .... (fila 119 d.u.p.).
     In baza art. 109 alin. 4 C.p.p. dispune restituirea c?tre parte v?t?mat? ... a unei iconi?e ?i tuturor obiectelor de imbr?c?minte indisponibilizate conform dovezii seria ..... (fila 119 d.u.p.).
     In baza art. 191 alin. 1, 2 Cod procedur? penal? oblig? pe fiecare dintre inculpa?ii ... ?i ...  la plata a cate 1800 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.
     Admite cererea p?r?ii civile ... de obligare a inculpa?ilor la plata cheltuielilor de judecat? ?i in consecin?? ii oblig? pe inculpa?ii ... ?i ..., fiecare, la plata c?tre partea civil? a cate 1444 coroane daneze, in echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua pl??ii (contravaloare bilet avion din data de 22.11.2011).
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronun?are pentru Ministerul Public ?i de la comunicare pentru celelalte p?r?i.
Pronun?at? in ?edin?? public?, azi, 02.05.2012.

     PRE?EDINTE,                                                               GREFIER,                                                                                                              
     15


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Viol

Viol - Decizie nr. DP9/A/2008 din data de 31.03.2009
Violul savarsit asupra unei victime care nu a implinit varsta de 15 ani pe timp de noapte - Sentinta penala nr. 150 din data de 08.07.2010
Atingerea scopului educativ si sanctionator al pedepsei – majorarea cuantumului pedepsei inchisorii in apel - Sentinta penala nr. 92 din data de 30.04.2010
Infractiunea de tentativa la infractiunea de viol. - Decizie nr. 243/R din data de 21.04.2006
infractiunea de viol prevazuta de art. 197 al. 1 Cod Penal in tentativa la infractiunea de viol, prevazuta de art. 20 raportat la art. 197 al. 1 Cod Penal - Decizie nr. 44/R din data de 13.02.2012
Viol. Latura subiectiva. - Decizie nr. 10/R din data de 19.01.2010
Viol si incest. Gresita apreciere a probelor de catre instanta de fond cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 2/A din data de 29.01.2008
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014